Tallinna Järveotsa Lasteaia juhataja ametisse kinnitamine

Tallinna Linnavalitsus 23.04.2008 korraldus number 689

Redaktsiooni kehtivus 23.04.2008 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

23. aprill 2008 nr 689-k

 

 

Tallinna Järveotsa Lasteaia juhataja ametisse kinnitamine

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seadus § 50 lg 1 p 7, Koolieelse lasteasutuse seaduse § 21 lg 5, Tallinna põhimääruse § 52 lg 9, Tallinna Linnavalitsuse 9. veebruari 2000 määrusega nr 7 kinnitatud Koolieelse lasteasutuse juhataja ja munitsipaalkooli direktori ning
munitsipaalkutseõppeasutuse direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatava avaliku konkursi läbiviimise korra p 17 alusel ning tulenevalt linnapea ettepanekust:

 

 

1. Kinnitada Tallinna Järveotsa Lasteaia juhataja ametikohale Ille Meiers.

2. Tallinna Haridusametil teha korraldus teatavaks Ille Meiersile.

3. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär