Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Lepingute sõlmimine ja täitmine Tallinna Linnaplaneerimise Ametis alates 2005. aastast
Tallinna Linnavolikogu 17.04.2008 otsus number 73
Redaktsiooni kehtivus:17.04.2008 - ...

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

OTSUS

 

 

Tallinn

17. aprill 2008 nr 73

 

 

 

 

Lepingute sõlmimine ja täitmine Tallinna
Linnaplaneerimise Ametis alates 2005. aastast

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 48 lg 3 ja Tallinna põhimääruse § 33 alusel ning tulenevalt linnavolikogu revisjonikomisjoni 5. veebruari 2008 revisjoniaktist nr 7/07 “Lepingute sõlmimine ja täitmine Tallinna Linnaplaneerimise Ametis alates 2005 aastast“, revisjonikomisjoni 18. veebruari 2008 otsusest nr 3 ning linnavalitsuse 5. märtsi 2008 seisukohast revisjonikomisjoni otsuse kohta,

 

 

Tallinna Linnavolikogu

 

o t s u s t a b:

 

1. Võtta revisjonikomisjoni kontrollimise materjalid teadmiseks.

2. Märkida, et töövõtulepingute sõlmimisel on Tallinna Linnaplaneerimise Amet lähtunud oma põhimäärusest, Tallinna Linnakantseleis kehtestatud lepingu vormidest ning asjade ostmisel ja teenuste tellimisel on järgitud riigi ja Tallinna linna õigusakte.

3. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil tagada pidev kontroll üld- ja detailplaneeringute algatamise taotluste ja detailplaneeringute eskiisi menetlemise toimingute ja tähtaegade üle ning esitada revisjonikomisjonile aruanne sisekontrollisüsteemi toimimise kohta 1. septembriks 2008.

4. Tallinna Linnavolikogu Kantseleil teha otsus teatavaks Tallinna Linnavalitsusele ja Tallinna Linnaplaneerimise Ametile.

5. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees