Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Laevaliini avaliku teenindamise lepingu ja merelaeva JUKU kasutusse andmise tingimuste heakskiitmine ning volituste andmine Tallinna Transpordiameti juhatajale Andres Harjole
Tallinna Linnavalitsus 16.04.2008 korraldus number 685
Redaktsiooni kehtivus:16.04.2008 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

16. aprill 2008 nr 685-k

 

 

Laevaliini avaliku teenindamise lepingu ja merelaev JUKU kasutusse andmise tingimuste heakskiitmine ning volituste andmine Tallinna Transpordiameti juhatajale Andres Harjole

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 1, § 10 lg 1, § 35 lg 5, Ühistranspordiseaduse § 10 lg-te 1 ja 5, § 12 lg 1 p 4 ja Tallinna Linnavolikogu 13. juuni 2002 määrusega nr 41 kinnitatud Tallinna linna eelarvest ühistranspordi toetamise korra p-de 2.1 ja 3.2.1, 3. aprilli 2008 määruse nr 14 „Avaliku liiniveo laevaliini Tallinn-Aegna-Tallinn sõidupiletite hinnad ja sõidu eest tasumise kord“, 20. detsembri 2007 määruse nr 58 „Tallinna linna 2008.aasta eelarve“ lisa 5, 29. mai 2003 määrusega kinnitatud nr 34 Linnavara kasutusse andmise korra p-de 4, 5.2, 6.1-6.7, 6.9, 10, 17.2, 18.4, 19, 57, ja 59 ning 9. detsembri 2004 määrusega nr 43 kinnitatud Tallinna Transpordiameti põhimääruse p 2.1.18 alusel ning tulenevalt vajadusest ja avalikust huvist osutada ühistransporditeenust marsruudil Tallinn-Aegna-Tallinn:

 

 

1. Anda otsustuskorras Lindaliini aktsiaseltsi (Ädala 4a, Tallinn, 10614, registrikood 10308963) kasutusse tähtajaga kuni 31. detsember 2008 merelaev JUKU (edaspidi laev). Laeva tüüp on teenindus- ja õppelaev, ehitusaeg ja koht on 1953 Fürstenberg, laeva täielik suvine kandevõime on 9,0 t, laeva sõidupiirkond on Balti meri kuni 20 miili kaldast.

2. Kiita heaks juurdelisatud Tallinna linna ja Lindaliini aktsiaseltsi vahel sõlmitav laevaliini avaliku teenindamise lepingu projekt koos merelaev JUKU otsustuskorras kasutusse andmise tingimustega järgmiselt:

2.1 laeva kasutusotstarve on reisijate avalik liinivedu marsruudil Tallinn-Aegna-Tallinn.

2.2  Lindaliini aktsiaselts maksab Tallinna Transpordiametile navigatsiooniperioodil kasutustasu 1000.00 (üks tuhat) krooni kuus vastavalt Tallinna Transpordiameti esitatud arvetele.

2.3  Lindaliini aktsiaselts kohustub teostama Tallinna Transpordiameti tellitud ja  kooskõlastatud laeva parendusi, mille eesmärgiks on tõsta navigatsiooniperioodil pakutava teenuse kvaliteeti. Laeva parendustööde iseloom, maht ja  maksumus kirjeldatakse ning fikseeritakse eraldi kokkuleppes kasutusse andjaga, kusjuures kasutusse andja lähtub Tallinna linna eelarves selleks eraldatud vahenditest.

2.4  Lindaliini aktsiaselts kindlustab laeva  lepingu perioodiks laeva taastamisväärtuses oma kulul.

2.5  Laeva allkasutusse andmine on keelatud.

3. Volitada Tallinna Transpordiameti juhatajat Andres Harjo’t Tallinna linna nimel alla kirjutama punktis 2 nimetatud lepingule, samuti lepingu edaspidistele võimalikele lisadele, selleks otstarbeks linnaeelarves ette nähtud vahendite piires.

4. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks Tallinna Transpordiametile.

5. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Taavi Aas

Abilinnapea linnapea ülesannetes

Priit Lello

 

Linnakantselei õigusdirektor linnasekretäri ülesannetes

 

 

 

Tallinna Linnavalitsuse 16. märtsi  2008

korralduse nr 685-k

LISA

 

Laevaliini avaliku teenindamise leping

 

 

 

 

Tallinnas                                                                                                                       2008

 

Tallinna linn, keda esindab Tallinna Transpordiameti (registrikood 75028252) juhataja Andres Harjo, kes tegutseb põhimääruse ja Tallinna Linnavalitsuse     aprilli 2008 korralduse nr          -k alusel, (edaspidi nimetatud tellija)

ja

Lindaliini aktsiaselts (registrikood 10308963), keda esindab juhatuse esimees Enn Rohula põhikirja alusel (edaspidi nimetatud täitja), keda edaspidi nimetatakse pool või pooled, sõlmisid käesoleva laevaliini avaliku teenindamise lepingu (edaspidi nimetatud leping):

 

1           ÜLDSÄTTED

 

1.1         Lepingu sõlmimise aluseks on ühistranspordiseaduse § 10 ja riigihangete seaduse § 19 lõige 1 ja Tallinna Linnavolikogu 3. aprilli 2008 määrusega nr 14 kehtestatud „Avaliku liiniveo laevaliini Tallinn-Aegna-Tallinn sõidupiletite hinnad ja sõidu eest tasumise kord“.

1.2         Lepingu eesmärgiks on laevaliikluse korraldamine avaliku teenindamise lepingu alusel, lähtudes sõidunõudlusest ning selleks eraldatud rahalistes vahenditest, sh laeva „JUKU“ kasutamine lepingu alusel.

1.3         Lepingu lahutamatuteks osadeks on poolte poolt allkirjastatud lepingu lisad ning muudatused.

 

1.4         Lepingule on allkirjastamisel lisatud järgmised lisad:

1.4.1        laeva „JUKU“ kasutusse andmise tingimused (lisa 1);

1.4.2        reisijate avaliku liiniveo Tallinn-Aegna-Tallinn teenuse tehniline kirjeldus (lisa 2);

1.4.3        avaliku teenindamise lepingu alusel korraldatava laevaliikluse aruanne (lisa 3).

 

2           LEPINGU OBJEKT

2.1         Lepingu objektiks on avaliku teenindamise lepingu alusel reisijateveo ettevalmistamine ja korraldamine Tallinna linna eelarvest toetataval laevaliinil.

2.2         Leping hõlmab reisijate teenindamist punktis 2.4 nimetatud liinil.

2.3         Täitja teenindab tellija tellimisel reisijaid navigatsiooni perioodil alates 31.05.2008 – 26.10.2008. a. Tellija poolt makstav ühe kalendrikuu tasusumma arvestatakse tegelikult teostatud reiside järgi.

2.4         Tellija tellib täitjalt laevareisid marsruudil Tallinn-Aegna-Tallinn väljumisega Patarei sadamast vähemalt 36 reisija veoks kohandatud merelaevaga JUKU 270 reisi vastavalt lepingus ettenähtud tingimustele. Reis lepingu mõistes on üks edasi-tagasi meresõit  Tallinna ja Aegna saare vahel.

2.5         Sõidu eest tasumine toimub vastavalt Tallinna Linnavolikogu 3. aprilli 2008 määruses nr 14 „Avaliku liiniveo laevaliini Tallinn-Aegna-Tallinn sõidupiletite hinnad ja sõidu eest tasumise kord“ kehtestatud järgmistele piletihindadele:

2.5.1        täispilet: edasi-tagasi pilet 95 (üheksakümmend viis) krooni, ühe suuna pilet 65 (kuuskümmend viis) krooni;

2.5.2        sooduspilet õpilasele, pensionärile ja represeeritule ja temaga võrdsustatud isikule: edasi-tagasi pilet 60 (kuuskümmend) krooni, ühe suuna pilet 35 (kolmkümmend viis) krooni;

2.5.3        tasuta sõit: eelkooliealisele lapsele, puudega lapsele ja tema saatjale, sügava puudega 16-aastasele ja vanemale isikule ja tema saatjale ning  sügava või raske nägemispuudega isikule ja tema saatjale;

2.5.4        jalgrattapilet: edasi-tagasi pilet 30 (kolmkümmend) krooni, ühe suuna pilet 20 (kakskümmend)  krooni.

2.5.5        Punktis 2.5 toodud piletihinnad sisaldavad käibemaksu.

2.6         Piletimüügist laekuv tulu kuulub täitjale.

 

3           ARVELDUSTE KORD

3.1         Tellija poolt ühe Tallinn-Aegna-Tallinn reisi eest täitjale makstav tasu on 3333.50 krooni koos käibemaksuga.

3.2         Täitja esitab tellijale kuu reiside aruande ja arve 7-ndaks kuupäevaks pärast aruandekuu lõppu (kui lepingu viimasel kalendrikuul lõpeb reisijatevedu enne selle kuu viimast päeva, esitatakse aruanne ja arve 7 päeva jooksul viimasest reisijateveo päevast).

3.3         Tellija tasub täitjale esitatud arve alusel 14 tööpäeva jooksul.

 

4           POOLTE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

4.1         Täitja kohustub:

4.1.1        teenindama lepingu punktis 2.4. nimetatud laevaliini merelaevaga JUKU, mis peab olema tehniliselt ja reisijate veoks sobivas korras ning vastama Eesti Vabariigi õigusaktides sätestatud nõuetele;

4.1.2        vedama reisijaid vastavalt lepingu p. 2.5. esitatud piletihindadele;

4.1.3        võimaldama Tallinna Linnavolikogu 3. aprilli 2008 määruses nr 14 „Avaliku liiniveo laevaliini Tallinn-Aegna-Tallinn sõidupiletite hinnad ja sõidu eest tasumise kord“ kehtestatud sõidusoodustuste kasutamist;

4.1.4        täitma Meresõiduohutuse seaduse ja selle alusel välja antud õigusaktidega kehtestatud nõudeid;

4.1.5        vastavalt sõidunõudlusele ja muu vajaduse korral kokkuleppel tellijaga kasutama reisijateveoks mõnda teist suuremat kui 100 reisijatekohaga merelaeva, mis vastab lepingus toodud tingimustele. Reisijate vedu toimub vastavalt punktis 2.5 toodud piletihindadele ja soodustustele.

4.1.6        esitama tellijale igakuised aruanded laevaliini kohta  (lisa 3) jooksvale kuule järgneva kuu 7-ndaks kuupäevaks (kui lepingu viimasel kalendrikuul lõpeb reisijatevedu enne selle kuu viimast päeva, esitatakse aruanne 7 päeva jooksul viimasest reisijateveo päevast);

4.1.7        tagama laevas reisijateveoks kehtestatud nõuete täitmise vastavalt  õigusaktidele;

4.1.8        korraldama sadamate kasutamise kokkulepped ja sadamamaksude tasumise;

4.1.9        informeerima viivitamatult reisijaid ja tellijat reiside muutumisest ilmastiku, ebapiisava veetaseme või tehnilise rikke tõttu;

4.1.10    korraldama piletite müügi ja reisija info kättesaadavuse;

4.1.11    tagama reisijate ohutu sisenemine  laevale ja ohutu väljumine laevalt;

4.1.12    kandma kõik laevaliini opereerimisega seotud kulud.

 

4.2         Tellija kohustub:

4.2.1        kindlustama täitjale reiside eest tasumine lähtuvalt käesoleva Lepingu sätetest.

4.3         Täitjal on õigus:

4.3.1        peatada reisijatevedu liinil, kui ei ole tagatud reisijate ohutus, teatades sellest koheselt tellijale;

4.3.2        teha tellijale ettepanekuid reiside arvu muutmiseks;

4.3.3        jätta ära reise ilmastikutingimuste  (tuginedes laeva reisijateveo tunnistuse piirangutele), ebapiisava veetaseme või laeva tehnilise rikke tõttu, informeerides sellest viivitamatult reisijaid ja tellijat.

 

4.4         Tellijal on õigus:

4.4.1        kontrollida laeva täituvust, teeninduse vastavust, kõiki reiside aruandeid ja reiside toimumist vastavalt aruandlusele (lisa 3) ja dokumente, mis on seotud lepinguga, ning laeva vastavust ohutusnõuetele;

4.4.2        suurendada või vähendada reiside arvu, kooskõlastades selle eelnevalt täitjaga.  

 

5           POOLTE VASTUTUS

5.1         Täitja on vastutav kõikide tema süül tepingus ette nähtud kohustuste täitmisel tekitatud kahjude eest, sõltumata sellest, kas need kahjud on tekitatud tellijale või kolmandale isikule.

5.2         Juhul, kui täitja ei teosta teenust lepingus sätestatud tingimuste kohaselt, on tellijal õigus nõuda igakordse rikkumise korral leppetrahvi 20 000 krooni. Pretensioonid mittekohase töö kohta esitab tellija täitjale kirjalikult mõistliku aja jooksul. Kui täitja ei ole tasunud leppetrahvi hiljemalt 14 kalendripäeva jooksul arvates tellija poolt vastava leppetrahvinõude teate väljastamisest, arvatakse see maha täitjale järgmisest maksmisele kuuluvast teenustasust.

Linnal on ülekaalukas huvi tagada lepingu kohane täitmine leppetrahviga.

5.3         Kui eelmises punktis kirjeldatud juhtum on leidnud aset rohkem kui kahel korral lepingu kehtivuse aja jooksul, on tellijal õigus ühepoolselt leping üles öelda ja nõuda leppetrahvi 100 000 krooni.

5.4         Tellija nõutud aruande (lisa 3) mittetähtaegsel  esitamisel vähendatakse kuu eest makstavat tasu 0,05% kuu tasust iga esitamisega viivitatud päeva eest.

5.5         Tellija on kohustatud lepingu punktis 3 nimetatud tasusumma kokkulepitud tähtajaks mittetasumisel tasuma viivist 0,05% tasumata summast iga viivitatud päeva eest.

 

6           LEPINGU TÄHTAEG, LEPINGU LÕPPEMINE VÕI ENNETÄHTAEGNE LÕPETAMINE

6.1         Leping jõustub allkirjastamisest ja kehtib kuni 31.12.2008.

6.2         Tellijal on õigus leping ühepoolselt ennetähtaegselt üles öelda seitsmepäevase kirjaliku etteteatamisega:

6.2.1        täitja pankrotistumisel või likvideerimisel;

6.2.2        kui täitja reisijateveo sertifikaat on lõppenud või tunnistatud kehtetuks;

6.2.3        täitja poolt lepinguga võetud kohustuste rikkumise korral, kui tellija on määranud rikkumiste kõrvaldamiseks mõistliku tähtaja ja rikkumised ei ole tähtaegselt kõrvaldatud;

6.2.4        kui täitja ei vasta laevandust puudutavates seadustes vedajatele esitatud nõuetele;

6.2.5        täitja poolt tahtlikult valeandmete esitamisel.

6.3         Täitjal on õigus leping ennetähtaegselt üles öelda seitsmepäevase kirjaliku etteteatamisega, kui tellija on olnud viivituses oma kohustuste täitmisega lepingu kestvuse perioodil kokku rohkem kui 30 päeva.

6.4         Lepingu lõppemisel või ennetähtaegsel lõpetamisel teevad pooled kõik tasaarveldused kahe nädala jooksul arvates lepingu lõpetamise kuupäevast.

6.5         Kui üks pooltest viivitab lepingu lõppemisel või ennetähtaegsel lõpetamisel teisele poolele maksmisega, tasub ta viivist maksmisega viivitatud summast 0,05% iga viivitatud päeva eest.

6.6         Pooled võivad kokkuleppel lepingut muuta, täiendada ja pikendada, mis vormistatakse kirjalikult lepingu lisana.

 

7           FORCE MAJEURE

7.1         Force majeure- ettenägematute asjaolude (tulekahjud, üleujutused, katastroofid, rasked ilmastikuolud jms) ilmnemisel vabastatakse pooled vastutusest.

 

8           TEATED

8.1         Pooltevahelised lepinguga seotud teated peavad olema kirjalikus vormis, välja arvatud juhtudel, kui sellised teated on informatsioonilise iseloomuga, mille edastamisel ei muudeta lepinguga kehtestatud tingimusi ja neil puuduvad õiguslikud tagajärjed.

8.2         Teade loetakse kätteantuks, kui:

8.2.1        teade on üle antud allkirja vastu;

8.2.2        teade on saadetud postiasutuse poolt tähitud kirjaga lepingus toodud aadressil ja postitamisest on möödunud viis kalendripäeva.

8.3         Informatsioonilist teadet võib edastada telefaksiga, e-mailiga, suuliselt, telefoni teel.

 

9           MUUD TINGIMUSED

9.1         Täitja peab omama kindlustuspoliisi, mis tagab reisijatele või nende varale õnnetusjuhtumite korral kahjude hüvitamise.

9.2         Käesoleva Lepingu ja selle lisadega reguleerimata küsimustes juhinduvad pooled reisijatevedu ja laevandust käsitlevates õigusaktides sätestatust. Lepinguga sätestamata küsimuste reguleerimiseks vormistatakse lepingu juurde vajadusel täiendavad kokkulepped või lepingu muudatused. Kõik lepingust tulenevad erimeelsused püütakse lahendada läbirääkimiste teel. Juhul, kui läbirääkimised ei anna tulemusi, lahendatakse erimeelsused Eesti Vabariigi seadustes ettenähtud korras Harju Maakohtus.

9.3         Leping tühistab kõik tellija ja täitja vahelised lepingus ettenähtud toimingute ja tööde teostamist puudutavad varasemad suulised ja kirjalikud kokkulepped.

9.4         Pooled ei tohi lepingust tulenevaid õigusi ja kohustusi üle anda kolmandale isikule ilma teise lepingupoole kirjaliku nõusolekuta.

9.5         Kõik lepingu muudatused ja täiendused jõustuvad pärast nende allakirjutamist tellija ja täitja poolt allakirjutamise momendist või kirjalikult määratud tähtajal.

9.6         Poolte esindajateks käesoleva lepingu täitmisel on:

9.6.1        Tellija esindaja ja vastutav isik on Tõnu Abel, Tallinna Transpordiameti peaspetsialist, tel 6404622,        e-post: Tonu.Abel@tallinnlv.ee ;

9.6.2        Täitjal esindaja on ....................................................., tel......................., e-post: ..................................... .

9.7         Leping on koostatud kahes identses võrdset juriidilist jõudu omavas eksemplaris, millest nii tellija kui täitja saavad ühe eksemplari.

 

     

10. POOLTE ANDMED                                                                                     

 

TELLIJA:                                                         TÄITJA:

 

Tallinna Transpordiamet                                    Lindaliini aktsiaselts                  

Vabaduse väljak 10                                          Ädala 4a                     

10146 Tallinn                                                   10614 Tallinn              

 telefon 640 4618                                             telefon 6 999340                     

 telefaks 640 4617                                            telefax 6999341                      

 mail tta@tallinnlv.ee     mail                              mail linda@lindaliini.ee             

panga rekvisiidid:                                             

10220028917013 SEB Pank                          

                                                                       

                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

Andres Harjo                                                   Enn Rohula                                          

Transpordiameti juhataja                                   Lindaliini aktsiaseltsi juhatuse esimees   

 

 

 

Laevaliini avaliku teenindamise lepingu

LISA 1

 

 

 

 

 

 

Merelaev „JUKU“ kasutusse andmise tingimused

 

Tallinnas                                                                                                                       2008

 

 

 

1           Üldsätted

1.1         Merelaeva „JUKU“ (edaspidi laev) annab kasutusse Tallinna Transpordiameti juhataja Andres Harjo, kes tegutseb põhimääruse ja Tallinna Linnavalitsuse

1.2         aprilli 2008 korralduse nr          -k alusel (edaspidi nimetatud kasutusse andja) Lindaliini aktsiaseltsile, keda esindab juhatuse esimees Enn Rohula (edaspidi nimetatud kasutusse võtja), alates laevaliini avaliku teenindamise lepingu allkirjastamisest ja kuni 31.12.2008 käesolevas lepingu lisas sätestatud tingimustel (edaspidi kord).

1.3         Laeva kasutusse andmise aluseks on Tallinna Linnavalitsuse      aprilli 2008 korraldus nr .............-k, Tallinna Linnavolikogu 29. mai 2003 määrus nr 34 kinnitatud Linnavara kasutusse andmise kord.

1.4         Laeva nimi on merelaev JUKU, laeva tüüp on teenindus- ja õppelaev, ehitusaeg ja koht on 1953 Fürstenberg, laeva täielik suvine kandevõime on 9,0 t,  laeva sõidupiirkond on Balti meri kuni 20 miili kaldast.

1.5         Laeva valitsejaks on Tallinna Transpordiamet Tallinna Linnavalitsuse 7. novembri 2007 korralduse nr 1943 -k alusel.

1.6         Laev antakse kasutusse Lindaliini aktsiaseltsile, Ädala 4a, Tallinn, 10614, registrinumber 10308963.

1.7         Laeva kasutusotstarbeks on reisijate avalik liinivedu marsruudil Tallinn-Aegna-Tallinn Tallinna Transpordiameti ja Lindaliini aktsiaseltsi vahel sõlmitava laevaliini avaliku teenindamise lepingu alusel.

 

2           Laeva üleandmine

2.1         Kasutusse andja annab laeva kasutusse võtjale üle  eelnevalt kokkulepitud sadamas, vaba kai ääres.

2.2         Laeva kere, masinad ja varustus  peavad üleandmisel vastama merekõlblikkusele esitatavatele nõuetele. Muus osas peab laev üleandmisel olema seisukorras, mis võimaldab selle kasutamist kokkulepitud eesmärgil. Laeva üleandmisel vormistatakse üleandmis-vastuvõtmisakt, mis allkirjastatakse kasutusse andja ja kasutusse võtja esindajate poolt. Laeva üleandmise-vastuvõtmise aktis on fikseeritud ka inventar ja dokumentatsioon, mis kasutusse võtjale üle antakse.

 

3           Laeva kasutamise piirid

3.1         Laeva tuleb navigatsiooniperioodil kasutada sihtotstarbeliselt avaliku reisijateveo teenuse osutamiseks vastavalt õigusaktidele, laevaliini avaliku teeninduse lepingu tingimustele ja korrale.

3.2         Kasutusse võtja teostab avalikku liinivedu vastavalt õigusaktidele ja laevaliini avaliku teeninduse lepingus esitatud tingimustele ja nõuetele.

3.3         Laeva tuleb navigatsioonivälisel perioodil hoida ja kindlustada laeva kere, masinate ja varustuse vastavus merekõlblikkusele esitatavatele nõuetele.

3.4          Samuti kohustub kasutusse võtja mitte kasutama laeva või laskma kasutada laeva piirkondades või eesmärgil, mis on vastuolus ühegi riigi seadustega, kuhu laev võib sõita, või on mingil muul viisil keelatud või vedama keelatud kaupu või tegema mingit tegu, mille tagajärjel laev võidakse arestida, kinni pidada või konfiskeerida.

4           Laeva kontrollimine

4.1         Kasutusse andjal on õigus ükskõik mis ajal eelnevalt kasutusse võtjat sellest teavitades laev üle vaadata selgitamaks laeva kasutamist kokku lepitud sihtotstarbel ja laeva tehnilist seisukorda ning veendumaks, et laev on tehniliselt korras ja merekõlblik.

4.2         Kasutusse võtja peab lubama kasutusse andjal igal ajal kontrollida logiraamatut.

5           Puudused

5.1         Kasutusse võtja peab informeerima kasutusse andjat laeval esinevatest puudustest ning korraldama nende kõrvaldamise kasutusse andjale aktsepteeritaval viisil.

6           Inventar

6.1         Kogu inventar, mis asub laeval või mis antakse kasutusse võtjale laeva üleandmise momendil üle, kuulub lepingu punktis 8 sätestatud  kasutustasu hulka ja selle eest eraldi maksma ei pea.

7           Laeva korrashoid ja ekspluateerimine

7.1         Laev on korra punktis 1.1 nimetatud kogu kasutusperioodi vältel kasutusse võtja täielikus valduses ja kasutuses  ning igas suhtes kasutusse võtja täieliku kontrolli all.

7.2         Kasutusse võtja on korra punktis 1.1 nimetatud kasutusperioodi ajal kohustatud:

7.2.1.      säilitama laeva nime, nagu on näidatud korra punktis 1.3  ning sõitma sama riigi lipu all, mis laeva üleandmisel;

7.2.2.      hoolitsema selle eest, et laeval oleks kogu aeg nõutavad ning kehtivad dokumendid. Juhul kui dokumenti saab nõuda üksnes kasutusse andja, on kasutusse võtja kohustatud kasutusse andjale tegema ettepaneku nõutavate dokumentide taotlemiseks;

7.2.3.      tagama kasutusse andja laevaga seotud huvide kaitse kolmandate isikute vastu;

7.2.4.      tasuma kõik laeva kasutusest tingitud trahvid ja kahjud ning on vastutav nõuete puhul, mis tulenevad keskkonna reostamisest ja/või muudest õigusaktide rikkumisest kasutusse võtja poolt;

7.2.5.      mitte  muutma laeva konstruktsioone jms ilma kasutusse andja eelneva nõusolekuta;

7.2.6.      hoidma laeva koos kõigi selle mehhanismidega töökorras ning kindlustama omal kulul laeva kere, masinate ja varustuse vastavuse merekõlblikkusele esitatavatele nõuetele;

7.2.7.      dokkima, puhastama ja värvima laeva vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem kui seda nõuavad eeskirjad. Dokkimine ja remont toimub vastavalt laevaremondi eeskirjadele;

7.2.8.      mehitama, opereerima, varustama, tankima ning hooldama laeva lepingu kehtivuse ajal oma kulul ning tasuma kõik nõutavad maksud ning lõivud.

7.3         Kasutusse võtja on käesoleva lepingu kehtivuse aja navigatsioonivälisel perioodil kohustatud:

7.3.1.      korraldama laeva hoidu;

7.3.2.      teostama  kasutusse andja poolt tellitud ja  kooskõlastatud laeva parendusi, mille eesmärgiks on tõsta navigatsiooniperioodil pakutava teenuse kvaliteeti. Laeva parendustööde iseloom, maht ja  maksumus kirjeldatakse ning fikseeritakse eraldi kokkuleppes kasutusse andjaga, kusjuures kasutusse andja lähtub Tallinna linna eelarves selleks eraldatud vahenditest.

7.4         Navigatsioonivälisel perioodil kuni lepingu lõppemiseni 31. detsembril 2008, hüvitab kasutusse andja laeva hoiuga seotud kulutused kuni 5000 (viis tuhat) krooni (millele lisandub käibemaks) kalendrikuus kasutusse võtja poolt esitatud arvete alusel.

 

8           Kasutustasu

8.1         Kasutusse võtja maksab laevaomanikule navigatsiooniperioodil kasutustasu 1000 (üks tuhat) krooni koos käibemaksuga kalendrikuus vastavalt kasutusse andja poolt esitatud arvetele.

8.2         Laevahuku korral lõpeb kasutustasu maksmise kohustus laevahuku päevast. Kui laevahuku päeva ei saa kindlaks teha, lõpeb kasutustasu maksmise kohustus laeva kohta viimase teate saamise päevast.

8.3         Kui kasutusse võtja vastutab laevahuku põhjustamise eest, ei vabane ta kasutustasu maksmise kohustusest korra punktis 1.1 nimetatud laeva kasutusse andmise kogu perioodi eest.

9           Pandid ja hüpoteegid

9.1         Kasutusse andja kinnitab, et ta pole laeva pantinud ega koormanud hüpoteegiga. 

10       Kindlustamine

10.1     Kasutusse võtja kindlustab laeva korra punktis 1.1 nimetatud laeva kasutusse andmise kogu perioodiks laeva taastamisväärtuses oma kulul. Kõik kindlustusest tulenevad suhted lahendab kasutusse võtja vahetult kindlustusandja ja kolmandate isikutega. Laevahuku puhul makstakse kogu kindlustushüvitis kasutusse andjale.

11       Laeva tagastamine

11.1     Laev tagastatakse kasutusse andjale hiljemalt 31.12.2008 vaba kai ääres Tallinnas (kui kasutusse andja ja kasutusse võtja ei ole kokku leppinud teisiti) samas seisukorras ja klassiga, mis tal oli üleandmisel arvestades loomulikku kulumist. Vastasel juhul on kasutusse andjal õigus nõuda kasutusse võtjalt leppetrahvi kuni 100 000 krooni vastavalt tekitatud kahju hüvitamise suurusele. Laeva tagastamisel koostatakse ja allkirjastatakse üleandmis-vastuvõtmisakt.

11.2     Kasutusse andjal on õigus laeva tagastamisel vajaduse korral tellida kasutusse võtja kulul sõltumatu ekspertiis kontrollimaks laeva kere, masinate ja varustuse vastavust  merekõlblikkusele esitatavatele nõuetele.

 

12       Kasutusse andja pandiõigus

12.1     Kasutusse andja võib rakendada pandiõigust kasutusse võtja valduses oleva lasti suhtes korrast tulenevate nõuete rahuldamise eesmärgil.

13       Päästmine

13.1     Päästmine korra tähenduses on merel või laevatatavates vetes ohus oleva laeva või muu vara päästmiseks läbiviidav toiming.

13.2     Laeva või vara päästmisest merel tulenevatele õigussuhetele kohaldatakse vara merepääste 1989. aasta rahvusvahelist konventsiooni .

14       Laevarusude kõrvaldamine

14.1     Laevahuku korral kompenseerib kasutusse võtja kasutusse andjale kõik kulud, mis on seotud laevarusude kõrvaldamisega.

15       Üldavarii

15.1     Üldavariiks loetakse kahju, mis tekkis tahtlikult ja põhjendatud piires tehtud erakorralistest kulutustest või loovutustest, et päästa laev ja laeval veetav last neid ähvardavast ühisest ohust.

15.2     Üldavarii vormistatakse vastavalt 1974 York-Antwerpeni eeskirjadele koos täiendustega, mis on inkorporeeritud nendesse reeglitesse hilisemalt sh 1990.

16       Allrent

Kasutusse võtjal ei ole õigust anda laeva allrendile.

17       Korra kehtivus

Kord jõustub selle allkirjastamisest ja kehtib kuni sellest tulenevate kohustuste nõuetekohase täitmiseni 31. detsembril 2008.

18       Kohtualluvus

Korra tõlgendamisel lähtutakse Eesti Vabariigi seadustest ja vaidlused vaadatakse läbi  Harju Maakohtus.

 

 

 

 Allkirjad

 

Tallinna Transpordiamet                                           Lindaliini aktsiaselts                  

Vabaduse väljak 10                                                 Ädala 4a                     

10146 Tallinn                                                           10614 Tallinn              

 telefon 640 4618                                                    telefon 6 999340                     

 telefaks 640 4617                                       telefax 6999341                      

 mail tta@tallinnlv.ee                                                mail  linda@lindaliini.ee            

panga rekvisiidid:                                        

10220028917013 SEB Pank                                  

                                                                  

                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

Andres Harjo                                                           Enn Rohula                                          

Transpordiameti juhataja                                          Lindaliini aktsiaselts juhatuse esimees    

 

 

Laevaliini avaliku teenindamise lepingu

LISA 2

 

Laevaliini avaliku teenindamise lepingu teenuse osutamise tehnilised tingimused

 

1.      Kvaliteedi- ja tehnilised tingimused

 

1.1 Täitja teostab reisijatevedu marsruudil Tallinn-Aegna-Tallinn väljumisega Patarei sadamast vähemalt 36 reisija veoks kohandatud merelaevaga JUKU.

 

1.2 Täitja kohustub vastavalt sõidunõudlusele ja muu vajaduse korral kokkuleppel tellijaga kasutama reisijateveoks mõnda teist suuremat kui 100 reisijatekohaga merelaeva, mis vastab lepingus toodud tingimustele. Reisijate vedu toimub vastavalt lepingu punktis 2.5 toodud piletihindadele ja soodustustele. Täitja peab teostama reisijatevedu marsruudil Tallinn-Aegna-Tallinn väljumisega Patarei sadamast.

 

1.3 Täitja poolt teenuste osutamiseks kasutatav laev peab vastama merendust puudutavates õigusaktides esitatavatele nõuetele ja käesoleva lepingu tingumustele ning arvestama olemasolevate sadamarajatistega, veeteede ja ilmastikutingimustega.

1.3.1 Nõutavad dokumendid (koopiad):

1.3.1.1 merelaevatunnistus;

1.3.1.2 laeva ohutuse tunnistus;

1.3.1.3 tegevusluba meretranspordi korraldamiseks;

1.3.1.4 reisijateveo tunnistus;

1.3.1.5 laeva ja reisijate kindlustus.

 

1.4 Täitjal on olemas vastav struktuuriüksus teenuse osutamiseks – kvalifitseeritud meeskond ja

meeskonna kvalifikatsiooni tõendavad dokumendid

 

1.5 Sõidu eest tasumine toimub vastavalt Tallinna Linnavolikogu 3. aprilli 2008 määruses nr 14 „Avaliku liiniveo laevaliini Tallinn-Aegna-Tallinn sõidupiletite hinnad ja sõidu eest tasumise kord“ kehtestatud piletihindadele.

 

1.6 Reisijate vedu toimub ajavahemikul (navigatsiooniperiood) 31.05.2008 – 26.10.2008. Tellitavate reiside arv on 270 reisi.

 

2.      Opereerimise tingimused

2.1  Kõik laevaliinil opereerimisega seotud vajalikud teenused (sh elekter ja prügivedu)

tellib ja kulud kannab täitja.

2.2 Sõidupiletite müügi, sh eelmüügi ja broneerimise, sõiduplaanide ja reisija info edastamise korraldab ja vastavad lepingud sõlmib täitja.

2.3 Laeva sadamamaksude tasumise ja reisijate maksude tasumise korraldab täitja.

2.4 Täitja tagab reisijate ohutu sisenemise laevale ja ohutu väljumise laevalt.

2.5 Täitja valmistab ette sõiduplaanid ja esitab kinnitamiseks Tellijale. Tellijal on õigus teha sõiduplaanidesse muudatusi.

2.6 Täitjal on lubatud korraldada graafikuvälisel ajal kommertsreise, kusjuures Tallinna linna tellimused on eelistatud ja ühe reisi eest Tellija poolt makstav tasu on  3333.50 krooni (kolm tuhat kolmsada kolmkümmend kolm krooni ja 50 senti ) koos käibemaksuga.

 


Laevaliini avaliku teenindamise lepingu

LISA 3

 

Avaliku teenindamise lepingu alusel korraldatava laevaliikluse aruanne

liinil Tallinn – Aegna - Tallinn

Kuupäev

 

Reisijate arv

Plaaniliste reiside arv liinil Tallinn – Aegna - Tallinn

Teostatud reiside arv liinil Tallinn – Aegna -  Tallinn

Ärajäänud reiside arv liinil Tallinn – Aegna - Tallinn

Reisi ärajäämise põhjus

Kokku

Sealhulgas soodustustega

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Priit Lello

Linnakantselei õigusdirektor

linnasekretäri ülesannetes