Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Volituste andmine Andres Pajulale
Tallinna Linnavalitsus 16.04.2008 korraldus number 684
Redaktsiooni kehtivus:16.04.2008 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

16. aprill 2008 nr 684-k

 

 

Volituste andmine Andres Pajulale

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 10 lg 1 ja Vabariigi Valitsuse 31. jaanuari 2008 määruse nr 30 „Riigieelarvest koolieelsete lasteasutuste kohtade loomiseks ja renoveerimiseks, lasteasutuste õpikeskkonna arendamiseks ja lasteasutuste õpetajate palgavahenditeks toetuse eraldamise ning kasutamise tingimused ja kord ning toetuse saamise eelduseks oleva kohaliku omavalitsuse üksuse omaosaluse suurus ja nõuded omaosalusele“ § 5 lg 1 alusel ning kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 6. oktoobri 2005 määrusega nr 53 „Tallinna arengukava 2006-2021“, 14. detsembri 2006 otsusega nr 356 „Tallinna programm „Lasteaiakoht igale lapsele““ ja  20. märtsi 2008 otsusega nr 52 „Tallinna programmi „Lasteaiakoht igale lapsele“ investeeringute kavad aastateks 2008 – 2012 ja Tallinna Linnavolikogu 14. detsembri 2006 otsuse nr 356 lisa muutmine“:

 

 

1. Volitada Tallinna Haridusameti juhatajat Andres Pajulat Tallinna linna  nimel alla kirjutama lasteasutuse kohtade loomise ja renoveerimise meetme projekti kavandi taotlustele (lisad 1-18).

2. Taotlused on esitatud lähtuvalt Tallinna linna prioriteetidest uute lasteaiakohtade loomisel ja lasteasutuste renoveerimisel.

3. Lubada Tallinna Haridusametil teha punktis 1 nimetatud taotlustel Haridus- ja Teadusministeeriumi nõudmisel tehnilist laadi täiendusi ja parandusi.

4. Tallinna Haridusametil esitada punktis 1 nimetatud taotlused etteantud tähtajaks Haridus- ja Teadusministeeriumile.

5. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks Tallinna Haridusametile ja Haridus- ja Teadusministeeriumile.

6. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Taavi Aas

Abilinnapea linnapea ülesannetes

Priit Lello

 

Linnakantselei õigusdirektor linnasekretäri ülesannetes

 

 

 

Tallinna Linnavalitsuse16. aprilli 2008

korralduse nr 684-k

LISA 1

 

Lasteasutuste kohtade loomise ja renoveerimise meetme PROJEKTI KAVANDI TAOTLUSVORM

 

 

 

Alus: Vabariigi Valitsuse 31. jaanuari 2008.a määrus nr 30 „ Riigieelarvest koolieelsete lasteasutuste kohtade loomiseks ja renoveerimiseks, lasteasutuste õpikeskkonna arendamiseks ja lasteasutuste õpetajate palgavahenditeks toetuse eraldamise ning kasutamise tingimused ja kord ning toetuse saamise eelduseks oleva kohaliku omavalitsuse üksuse omaosaluse suurus ja nõuded omaosalusele“    RTI, 06.02.2008, 6, 47

 

Käesolev projekti kavandi taotlusvorm esitatakse kirjalikult allkirjastatuna ja elektrooniliselt

 

Projekti kavandi registreerimine HTM-is (täidab rakendusüksus)

Projekti kavandi saabumise kuupäev

 

Projekti kavandi registreerimisnumber

 

 

I TAOTLEJA ANDMED

1.     Taotleja nimi

2.     Juriidiline vorm

TALLINNA LINN

AVALIK-ÕIGUSLIK JURIIDILINE ISIK

3.     Registrikood

75014289 (Tallinna Haridusamet)

4.     Taotleja postiaadress

VABADUSE VÄLJAK 7 TALLINN 15199

Telefon

Faks

E-post

Veebilehe aadress

640 4141

640 4327

ivpost@tallinnlv.ee

www.tallinn.ee

5.     Taotleja käibemaksukohustuslase nr

Jah

EE100535909 (Tallinna Haridusamet)

Ei

 

6.     Taotleja esindajaõiguslik isik põhimääruse/põhikirja/volituse alusel

Nimi:

Telefon:

E-post:

Andres Pajula

640 4599

andres.pajula@tallinnlv.ee

Ametikoht:

Tallinna Haridusameti juhataja

7.     Taotleja poolne kontaktisik/projektijuht

Nimi:

Telefon:

E-post:

Anti Sirkel

640 4599

anti.sirkel@tallinnlv.ee

Ametikoht:

Tallinna Haridusameti haldusosakonna juhataja

 

II KAVANDATAVA PROJEKTI ÜLDANDMED

1.     Projekti nimi

Tallinna Padriku tee 10 lasteaia ehitamine Pirita linnaosas

 

2.     Projekti hinnanguline kogumaksumus (koos mitteabikõlblike kuludega)

30 200 000

 

3.     Projekti hinnangulised abikõlblikud kulud kokku

Mitteabikõlblike kulude finantseerimise allikad

29 393 718

 

Tallinna linna 2008.  aasta eelarve (806 282)

4.     Toetuseks taotletav summa

% abikõlblikest kuludest (mitte üle 50%)

14 696 859

 

50%  abikõlblikest kuludest

5.     Omafinantseeringu summa

% abikõlblikest kuludest (kokku  vähemalt 50% projekti abikõlblikest kuludest)

14 696 859, summale lisanduvad mitteabikõlblikud kulud (806 282), mis kaetakse Tallinna linna 2008.  aasta eelarvest

 

50%  projekti abikõlblikest kuludest

 

6.     Omafinantseeringu katteallikas (arvestades nõutavate vahendite olemasolu vastavalt §-s 8 kehtestatud piirmääradele ja tingimustele ning seadustega kehtestatud finantstegevuse piiranguid)

Tallinna linna 2008.  aasta eelarve

 

 

III PROJEKTI KIRJELDUS (määruse § 10)

1.     Projekti kavandatav algusaeg/aasta ja kvartal

Projekti kavandatav lõppaeg/aasta ja kvartal

Taotluse kavandatav esitamise aeg/aasta ja kvartal

 2008 I kv

 

 2008 IV kv

2008

2.     Tulenevus seadusejärgsest kehtivast ja uuendatud kohaliku omavalitsuse arengukavast (esitada väljavõte dokumendist ja viide vastavale peatükile või alapeatükile)

Tallinna Linnavolikogu 6. oktoobri määrusega nr  53 kinnitatud Tallinna arengukava 2006- 2021 punkt 3.3.2 ja punkt 3.3.3

Tallinna Linnavolikogu 14. detsembri 2006 otsus nr  356 „Tallinna programm“ „Lasteaiakoht igale lapsele“

Tallinna Linnavolikogu  20. märtsi 2008 otsus nr  52  „Tallinna programm „Lasteaiakoht igale lapsele“ investeeringute kavad aastateks 2008- 2012 ja Tallinna Linnavolikogu 14. detsembri 2006 otsuse nr 356 lisa muutmine“

 

3.     Lasteaiakohtade vajaduse prognoos järgneva viie aasta kohta

Aasta

2008

2009

2010

2011

2012

Prognoos

20063

21383

22248

22519

22505

Lühike seletus, milliseid andmeid ja lähtealuseid on lasteaiakohtade vajaduse prognoosimisel kasutatud: Laste arv aastani 2012 on Tallinnas prognoositud Statistikaameti ja Eesti rahvastikuregistri andmete analüüsimisel. Prognoosi aluseks on 17- 35 aastaste naiste arv ning 2006. ja 2007. aastal sündinute laste suhe vastava aasta naiste arvusse, eeldades, sündimuskäitumine jääb samaks ning sündimus jääb nende aastate tasemele. Prognoos põhineb 2008. aasta jaanuari andmetel ja ei arvesta rändest tingitud muudatusi. Prognoosi täpsus oleneb rände ulatusest  nii Tallinna sees kui väljapoole, samuti sündivate laste arvust aastati.

Koolieelse lasteasutuse seadus sätestab, et valla- või linnavalitsus loob kõigile oma haldusterritooriumil alaliselt elavatele lastele , kelle vanemad seda soovivad, võimaluse käia teeninduspiirkonna lasteasutuses.  Tallinna Linnavolikogu 10. augusti 2000 otsusega nr 256  „Koolieelsete lasteasutuste teeninduspiirkonna kinnitamine“ on sätestatud, et munitsipaalomandis oleva koolieelse lasteasutuse teeninduspiirkonnaks on Tallinna linna haldusterritoorium.

4.     Projekti eesmärgid ja seos meetme eesmärkidega (lasteaiateenuse kättesaadavuse parandamiseks uute lasteaiakohtade loomine ja lasteasutuste renoveerimine)

Tallinna Padriku tee 10 lasteaia ehitusega valmib täiesti uus maja netopinnaga 1769,6 m²                  ( 6 rühmaline lasteaed 120-le lapsele)

 

 

5.     Projektiga kavandatava infrastruktuuriobjekti seisundi üldine kirjeldus koos kavandatavate tegevuste loeteluga

Korrastatakse ja haljastatakse territoorium, paigaldatakse piirdeaed, õuemänguvahendid ja ehitatakse teed.

 

6.     Projekti eelarve (hinnangulised abikõlblikud ja mitteabikõlblikud kulud), mis on koostatud põhjendatud hinnakalkulatsiooni või hinnapakkumiste alusel

Ehitus: 24 862 875,  mööbel sisustus seadmed ~ 3 000 000, liitumised:  elekter, vesi,  kanalisatsioon,  küte ~ 1 500 000.             

Mitteabikõlblikud kulud: 806 282 (omanikujärelevalve 271 282, autorijärelevalve 235 000, käibevahendid ja personalikulu 300 000)      

 

7.     Hinnangulised arvestused objekti haldamisega kaasnevate keskmiste iga-aastaste kulude ja võimalike tulude kohta ning kulude katteallikad

Aasta                                              2009                    2010                    2011                     2012

Prognoos                                     5 355 000          6 091 000             6 480 000              7 030 000

Sh personalikulud                     4 016 000          4 568 000             4 860 000              5 272 000

tulu kohatasust                              438 000             460 000                488 000                 502 000

Prognoositavate kulude summa sisse ei ole arvestatud laste toitlustamiskulusid

Kulude katteallikaks on linnakassavahendid ning tulud lastevanemate osalustasust.

           

8.      Kooskõla maakondlike arendusdokumentidega

Harju Maakonna arengustrateegias aastani 2010 on toodud, et aastaks 2010 on arendatud välja optimaalne koolivõrk nõuetele vastava alus-, põhi- ja huvihariduse ning üld-, kutse- ja täiendusõppe tagamiseks.http://www.harju.ee/public/Arenguosakond/Arendusdokumendid/sots_infrastruktuur.pdf

 

9.      Informatsioon projekti elluviimise valmisoleku kohta, sealhulgas läbiviidud tasuvusuuringud ning riigihanked, olemasolevad load ja kooskõlastused (Juhul kui taotlusele lisatakse täiendavaid dokumente projekti elluviimise valmisoleku kohta, loetleda need siin!)

Kinnistu kuulub Tallinna linnale (katastritunnus 78402:203:0233), kehtiv detailplaneering olemas, ehitusprojekt AS RTG Projektbüroo töö nr 24/2007, ehitusluba nr 31024-31034, ehitusleping nr 3-51/08/23 26.03.2008, omanikujärelevalve leping nr 3-51/08/19 18.03.2008, projektijuhtimise-  ja autorijärelevalve lepingud sõlmitud.

 

10.    Võimalike riskide tõenäosus, mis võivad kahtluse alla seada projekti tulemuste jätkusuutlikkuse (Soovituslik! Kirjeldada võimalikud riskid ja nende maandamise abinõud)

Riskid puuduvad

 

11.    Muu asjakohane lisainformatsioon projekti kohta (taotleja valikul)

 

 

 

 

IV TAOTLEJA KINNITUSED NÕUETELE VASTAVUSE KOHTA (määruse § 6)

1.     Kinnitus, et juhul kui taotleja on varem riigieelarvest, Euroopa Liidu või välisabi vahenditest saanud toetust, mis on kuulunud tagasimaksmisele, on tagasimaksed tehtud tähtajaliselt ja nõutud summas

Tagasimaksmisele kuuluvad summad tähtajaliselt ja nõutud summas tasutud.

 

2.      Kinnitus, et taotlejal ei ole ajatamata maksuvõlgu

Ei ole maksuvõlga.

3.     Kinnitus projekti omafinantseeringu katteks nõutavate vahendite olemasolu kohta vastavalt määruse §-s 8 kehtestatud piirmääradele ja tingimustele, arvestades seadustega kehtestatud finantstegevuse piiranguid

 

Vastavalt Tallinna Linnavolikogu 20. märtsi 2008 otsusele nr 52 on võetud kohustus projekti omafinantseeringu katteks nõutavate vahendite olemasolu kohta.

4.      Teave projektile või projekti üksikutele tegevustele samal ajal mitmest meetmest või muudest riigieelarvelistest, Euroopa Liidu või välisabi vahenditest toetuse taotlemise kohta

 

Puuduvad taotlused mitmest meetmest või muudest riigieelarvelistest, Euroopa Liidu või välisabi vahenditest toetuse taotlemiseks.

 

VI PROJEKTI KAVANDI KINNITAMINE

Kinnitan, et kõik käesolevas projekti kavandis esitatud andmed on õiged

Taotleja esindaja nimi ja ametikoht

Allkiri

Kuupäev

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Priit Lello

Linnakantselei õigusdirektor

linnasekretäri ülesannetes

 

 

 

Tallinna Linnavalitsuse 16. aprilli 2008

korralduse nr 684-k

LISA 2

 

Lasteasutuste kohtade loomise ja renoveerimise meetme PROJEKTI KAVANDI TAOTLUSVORM

 

 

 

Alus: Vabariigi Valitsuse 31. jaanuari 2008.a määrus nr 30 „ Riigieelarvest koolieelsete lasteasutuste kohtade loomiseks ja renoveerimiseks, lasteasutuste õpikeskkonna arendamiseks ja lasteasutuste õpetajate palgavahenditeks toetuse eraldamise ning kasutamise tingimused ja kord ning toetuse saamise eelduseks oleva kohaliku omavalitsuse üksuse omaosaluse suurus ja nõuded omaosalusele“    RTI, 06.02.2008, 6, 47

 

Käesolev projekti kavandi taotlusvorm esitatakse kirjalikult allkirjastatuna ja elektrooniliselt

 

Projekti kavandi registreerimine HTM-is (täidab rakendusüksus)

Projekti kavandi saabumise kuupäev

 

Projekti kavandi registreerimisnumber

 

 

I TAOTLEJA ANDMED

1.  Taotleja nimi

 1. Juriidiline vorm

TALLINNA LINN

AVALIK-ÕIGUSLIK JURIIDILINE ISIK

 1. Registrikood

75014289 (Tallinna Haridusamet)

4.                   Taotleja postiaadress

VABADUSE VÄLJAK 7  TALLINN 15199

Telefon

Faks

E-post

Veebilehe aadress

640 4141

640 4327

lvpost@tallinnlv.ee

www.tallinn.ee

 1. Taotleja käibemaksukohustuslase nr

Jah

EE100535909  (Tallinna Haridusamet)

Ei

 

6.                   Taotleja esindajaõiguslik isik põhimääruse/põhikirja/volituse alusel

Nimi:

Telefon:

E-post:

Andres Pajula

640 4599

andres.pajula@tallinnlv.ee

Ametikoht:

Tallinna Haridusameti juhataja

7.                   Taotleja poolne kontaktisik/projektijuht

Nimi:

Telefon:

E-post:

Anti Sirkel

640 4599

anti.sirkel@tallinnlv.ee

Ametikoht:

Tallinna Haridusameti haldusosakonna juhataja

 

II KAVANDATAVA PROJEKTI ÜLDANDMED

1.       Projekti nimi

 

Tallinna Lasteaia Kaseke renoveerimine Nõmme linnaosas

2.       Projekti hinnanguline kogumaksumus (koos mitteabikõlblike kuludega)

 29 187 082

 

3.       Projekti hinnangulised abikõlblikud kulud kokku

Mitteabikõlblike kulude finantseerimise allikad

28 477 182

Tallinna linna 2008. aasta eelarve (709 900)

4.       Toetuseks taotletav summa

% abikõlblikest kuludest (mitte üle 50%)

14 238 591

50% abikõlblikest kuludest

5.       Omafinantseeringu summa

% abikõlblikest kuludest (kokku  vähemalt 50% projekti abikõlblikest kuludest)

14 238 591, millele lisanduvad mitteabi-kõlblikud kulud (709 900), mis kaetakse  Tallinna linna 2008.  aasta eelarvest

50% abikõlblikest kuludest

 

6.       Omafinantseeringu katteallikas (arvestades nõutavate vahendite olemasolu vastavalt §-s 8 kehtestatud piirmääradele ja tingimustele ning seadustega kehtestatud finantstegevuse piiranguid)

Tallinna linna 2008.  aasta eelarve

 

III PROJEKTI KIRJELDUS (määruse § 10)

 1. Projekti kavandatav algusaeg/aasta ja kvartal

Projekti kavandatav lõppaeg/aasta ja kvartal

Taotluse kavandatav esitamise aeg/aasta ja kvartal

 2008 I kv

 2008 IV kv

2008 III kv

 1. Tulenevus seadusejärgsest kehtivast ja uuendatud kohaliku omavalitsuse arengukavast (esitada väljavõte dokumendist ja viide vastavale peatükile või alapeatükile)

Tallinna Linnavolikogu 6. oktoobri 2005 määrusega nr  53 kinnitatud Tallinna arengukava 2006 – 2021 punkt 3.3.2 ja punkt 3.3.3

Tallinna Linnavolikogu 14. detsembri 2006 otsus nr  356 „Tallinna programm „Lasteaiakoht igale lapsele““

Tallinna Linnavolikogu 20. märtsi 2008 otsus nr  52  „Tallinna programmi „Lasteaiakoht igale lapsele“ investeeringute kavad aastateks 2008 – 2012 ja Tallinna Linnavolikogu 14. detsembri 2006 otsuse nr 356 lisa muutmine“

 

3.                   Lasteaiakohtade vajaduse prognoos järgneva viie aasta kohta

Aasta

2008

2009

2010

2011

2012

Prognoos

20063

21383

22248

22519

22505

Lühike seletus, milliseid andmeid ja lähtealuseid on lasteaiakohtade vajaduse prognoosimisel kasutatud:

Laste arv aastani 2012 on Tallinnas prognoositud Statistikaameti ja Eesti rahvastikuregistri andmete analüüsimisel. Prognoosi aluseks on 17-35 aastaste naiste arv ning 2006. ja 2007. aastal sündinute laste suhe vastava aasta naiste arvusse, eeldades, et sündimuskäitumine jääb samaks ning sündimus jääb nende aastate tasemele. Prognoos põhineb 2008. aasta jaanuari andmetel ja ei arvesta rändest tingitud muudatusi. Prognoosi täpsus oleneb rände ulatusest nii Tallinna sees kui väljapoole, samuti sündivate laste arvust aastati.

Koolieelse lasteasutuse seadus sätestab, et valla- või linnavalitsus loob kõigile oma haldusterritooriumil alaliselt elavatele lastele , kelle vanemad seda soovivad, võimaluse käia teeninduspiirkonna lasteasutuses.  Tallinna Linnavolikogu 10. augusti 2000 otsusega nr 256  „Koolieelsete lasteasutuste teeninduspiirkonna kinnitamine“ on sätestatud, et munitsipaalomandis oleva koolieelse lasteasutuse teeninduspiirkonnaks on Tallinna linna haldusterritoorium.

4.                   Projekti eesmärgid ja seos meetme eesmärkidega (lasteaiateenuse kättesaadavuse parandamiseks uute lasteaiakohtade loomine ja lasteasutuste renoveerimine)

 

Tallinna Lasteaia Kaseke renoveerimise tulemusena valmib täiesti uus maja netopinnaga 1622,5m² (vana hoone kuulub lammutamisele) ja rühmade arv suureneb  100% (3 rühma asemel 6 rühma, kokku 120 last).

 

5.                   Projektiga kavandatava infrastruktuuriobjekti seisundi üldine kirjeldus koos kavandatavate tegevuste loeteluga

 

Olemasolev hoone on amortiseerunud ja kuulub lammutamisele. Asemele ehitatakse täiesti uus kahekordne hoone 6-le rühmale. Samuti korrastatakse kogu territoorium (piirdeaed, teed ja haljastus) ning paigaldatakse uued õuemänguvahendid.

6.                   Projekti eelarve (hinnangulised abikõlblikud ja mitteabikõlblikud kulud), mis on koostatud põhjendatud hinnakalkulatsiooni või hinnapakkumiste alusel.

Ehitus: 24 237 182 , omanikujärelevalve: 240 000, mööbel sisustus: 4 000 000

Projektijuhtimine: 78 000, autorijärelevalve: 241 900, käibevahendite soetamine: 300 000, personali kulu : 90 000

7.                   Hinnangulised arvestused objekti haldamisega kaasnevate keskmiste iga-aastaste kulude ja võimalike tulude kohta ning kulude katteallikad

Aasta                                 2008                2009                       2010                         2011                    2012

Prognoos                         2 434 000         5 355 000             6 091 000                 6 480 000           7 030 000

Sh personalikulud          1 825 000         4 016 000             4 568 000                 4 860 000           5 272 000

      tulu kohatasust            206 000            438 000                460 000                    488 000              502 000

Prognoositavate kulude summa sisse ei ole arvestatud laste toitlustamiskulusid

Kulude katteallikaks on linnakassavahendid ning tulud lastevanemate osalustasust

8.                   Kooskõla maakondlike arendusdokumentidega

Harju Maakonna arengustrateegias aastani 2010 on toodud, et aastaks 2010 on arendatud välja optimaalne koolivõrk nõuetele vastava alus-, põhi- ja huvihariduse ning üld-, kutse- ja täiendusõppe tagamiseks. http://www.harju.ee/public/Arenguosakond/Arendusdokumendid/sots_infrastruktuur.pdf

 

 

9.                   Informatsioon projekti elluviimise valmisoleku kohta, sealhulgas läbiviidud tasuvusuuringud ning riigihanked, olemasolevad load ja kooskõlastused (Juhul kui taotlusele lisatakse täiendavaid dokumente projekti elluviimise valmisoleku kohta, loetleda need siin!)

 

Kinnistu kuulub Tallinna linnale (katastritunnus 78404:410:0001), kehtiv detailplaneering olemas (kehtestatud Tallinna Linnavalitsuse 5. detsembri 2007 korraldusega nr 2127-k), ehitusprojekt: AS Amhold, leping 3-51/06/01, 19.01.2006, peatöövõtja: Facio Ehituse AS, leping 3-51/08/15, 12.03.2008, omanikujärelevalve: Bucoma OÜ, leping 3-51/08/12, 05.03.2008, projektijuhtimine:   Bucoma OÜ, leping 3-51/08/12, 05.03.2008, autorijärelevalve: AS Amhold, leping 3-51/08/33, 07.04. 2008

 1. Võimalike riskide tõenäosus, mis võivad kahtluse alla seada projekti tulemuste jätkusuutlikkuse (Soovituslik! Kirjeldada võimalikud riskid ja nende maandamise abinõud)

Riskid puuduvad.

 

 1. Muu asjakohane lisainformatsioon projekti kohta (taotleja valikul)

 

 

 

 

IV TAOTLEJA KINNITUSED NÕUETELE VASTAVUSE KOHTA (määruse § 6)

1.       Kinnitus, et juhul kui taotleja on varem riigieelarvest, Euroopa Liidu või välisabi vahenditest saanud toetust, mis on kuulunud tagasimaksmisele, on tagasimaksed tehtud tähtajaliselt ja nõutud summas

Tagasimaksmisele kuuluvad summad tähtajaliselt ja nõutud summas tasutud.

 

2.        Kinnitus, et taotlejal ei ole ajatamata maksuvõlgu

Ei ole maksuvõlga.

3.       Kinnitus projekti omafinantseeringu katteks nõutavate vahendite olemasolu kohta vastavalt määruse §-s 8 kehtestatud piirmääradele ja tingimustele, arvestades seadustega kehtestatud finantstegevuse piiranguid

Vastavalt Tallinna Linnavolikogu 20. märtsi 2008 otsusele nr 52 on võetud kohustus projekti omafinantseeringu katteks nõutavate vahendite olemasolu kohta.

 

4.        Teave projektile või projekti üksikutele tegevustele samal ajal mitmest meetmest või muudest riigieelarvelistest, Euroopa Liidu või välisabi vahenditest toetuse taotlemise kohta

 

Puuduvad taotlused mitmest meetmest või muudest riigieelarvelistest, Euroopa Liidu või välisabi vahenditest toetuse taotlemiseks.

 

VI PROJEKTI KAVANDI KINNITAMINE

Kinnitan, et kõik käesolevas projekti kavandis esitatud andmed on õiged

Taotleja esindaja nimi ja ametikoht

Allkiri

Kuupäev

 

 

 

 

 

 

 

 

Priit Lello

Linnakantselei õigusdirektor

linnasekretäri ülesannetes

 

 

Tallinna Linnavalitsuse 16. aprilli 2008

korralduse nr 684-k

LISA 3

 

Lasteasutuse kohtade loomise ja renoveerimise meetme PROJEKTI KAVANDI TAOTLUSVORM

 

 

 

Alus: Vabariigi Valitsuse 31. jaanuari 2008.a määrus nr 30 „ Riigieelarvest koolieelsete lasteasutuste kohtade loomiseks ja renoveerimiseks, lasteasutuste õpikeskkonna arendamiseks ja lasteasutuste õpetajate palgavahenditeks toetuse eraldamise ning kasutamise tingimused ja kord ning toetuse saamise eelduseks oleva kohaliku omavalitsuse üksuse omaosaluse suurus ja nõuded omaosalusele“    RTI, 06.02.2008, 6, 47

 

Käesolev projekti kavandi taotlusvorm esitatakse kirjalikult allkirjastatuna ja elektrooniliselt

 

Projekti kavandi registreerimine HTM-is (täidab rakendusüksus)

Projekti kavandi saabumise kuupäev

 

Projekti kavandi registreerimisnumber

 

 

I TAOTLEJA ANDMED

 1. Taotleja nimi

2.                  Juriidiline vorm

TALLINNA LINN

AVALIK-ÕIGUSLIK JURIIDILINE ISIK

3.                   Registrikood

75014289 (Tallinna Haridusamet)

4.                   Taotleja postiaadress

VABADUSE VÄLJAK 7  TALLINN 15199

Telefon

Faks

E-post

Veebilehe aadress

640 4141

640 4327

lvpost@tallinnlv.ee

www.tallinn.ee

5.                   Taotleja käibemaksukohustuslase nr

Jah

EE100535909 (Tallinna Haridusamet)

Ei

 

6.                   Taotleja esindajaõiguslik isik põhimääruse/põhikirja/volituse alusel

Nimi:

Telefon:

E-post:

Andres Pajula

640 4599

andres.pajula@tallinnlv.ee

Ametikoht:

Tallinna Haridusameti juhataja

7.                   Taotleja poolne kontaktisik/projektijuht

Nimi:

Telefon:

E-post:

Anti Sirkel

640 4599

anti.sirkel@tallinnlv.ee

Ametikoht:

Tallinna Haridusameti haldusosakonna juhataja

 

II KAVANDATAVA PROJEKTI ÜLDANDMED

1.       Projekti nimi

Rõõmutarekese Lasteaia renoveerimine Kesklinna linnaosas

 

2.       Projekti hinnanguline kogumaksumus (koos mitteabikõlblike kuludega)

 6 500 000

3.       Projekti hinnangulised abikõlblikud kulud kokku

Mitteabikõlblike kulude finantseerimise allikad

6 400 000

Tallinna linna 2008. aasta eelarve (100 000)

4.       Toetuseks taotletav summa

% abikõlblikest kuludest (mitte üle 50%)

3 200 000

50% abikõlblikest kuludest

5.       Omafinantseeringu summa

% abikõlblikest kuludest (kokku  vähemalt 50% projekti abikõlblikest kuludest)

3 200 000, millele lisanduvad mitteabi-kõlblikud kulud (100 000), mis kaetakse Tallinna linna 2008. aasta linna eelarvest

50% abikõlblikest kuludest

 

6.       Omafinantseeringu katteallikas (arvestades nõutavate vahendite olemasolu vastavalt §-s 8 kehtestatud piirmääradele ja tingimustele ning seadustega kehtestatud finantstegevuse piiranguid)

Tallinna linna 2008. aasta eelarve

 

III PROJEKTI KIRJELDUS (määruse § 10)

 1. Projekti kavandatav algusaeg/aasta ja kvartal

Projekti kavandatav lõppaeg/aasta ja kvartal

Taotluse kavandatav esitamise aeg/aasta ja kvartal

 2008  I kv

 2008  IV kv

2008 III kv

2.                   Tulenevus seadusejärgsest kehtivast ja uuendatud kohaliku omavalitsuse arengukavast (esitada väljavõte dokumendist ja viide vastavale peatükile või alapeatükile)

Tallinna Linnavolikogu 6. oktoobri 2005 määrusega nr  53 kinnitatud Tallinna arengukava 2006 – 2021 punkt 3.3.2 ja punkt 3.3.3

Tallinna Linnavolikogu 14. detsembri 2006 otsus nr  356 „Tallinna programm „Lasteaiakoht igale lapsele““

Tallinna Linnavolikogu 20. märtsi 2008 otsus nr  52  „Tallinna programmi „Lasteaiakoht igale lapsele“ investeeringute kavad aastateks 2008 – 2012 ja Tallinna Linnavolikogu 14. detsembri 2006 otsuse nr 356 lisa muutmine“

 

3.                   Lasteaiakohtade vajaduse prognoos järgneva viie aasta kohta

Aasta

2008

2009

2010

2011

2012

Prognoos

20063

21383

22248

22519

22505

Lühike seletus, milliseid andmeid ja lähtealuseid on lasteaiakohtade vajaduse prognoosimisel kasutatud:

Laste arv aastani 2012 on Tallinnas prognoositud Statistikaameti ja Eesti rahvastikuregistri andmete analüüsimisel. Prognoosi aluseks on 17-35 aastaste naiste arv ning 2006. ja 2007. aastal sündinute laste suhe vastava aasta naiste arvusse, eeldades, et sündimuskäitumine jääb samaks ning sündimus jääb nende aastate tasemele. Prognoos põhineb 2008. aasta jaanuari andmetel ja ei arvesta rändest tingitud muudatusi. Prognoosi täpsus oleneb rände ulatusest nii Tallinna sees kui väljapoole, samuti sündivate laste arvust aastati.

Koolieelse Lasteasutuse seadus sätestab, et valla- või linnavalitsus loob kõigile oma haldusterritooriumil alaliselt elavatele lastele , kelle vanemad seda soovivad, võimaluse käia teeninduspiirkonna lasteasutuses.  Tallinna Linnavolikogu 10. augusti 2000 otsusega nr 256  „Koolieelsete lasteasutuste teeninduspiirkonna kinnitamine“ on sätestatud, et munitsipaalomandis oleva koolieelse lasteasutuse teeninduspiirkonnaks on Tallinna linna haldusterritoorium.

4.                   Projekti eesmärgid ja seos meetme eesmärkidega (lasteaiateenuse kättesaadavuse parandamiseks uute lasteaiakohtade loomine ja lasteasutuste renoveerimine)

Rõõmutarekese Lasteaia territooriumil asuva hoovimaja rekonstrueerimise tulemusena lisanduvad juurde ruumid ühe rühma tarbeks (20 last), kasulik pind 201 m² .

5.                   Projektiga kavandatava infrastruktuuriobjekti seisundi üldine kirjeldus koos kavandatavate tegevuste loeteluga

Olemasolev hoone on amortiseerunud ja kasutamiskõlbmatu. Hoone välisgabariite ei muudeta, sisemine ruumilahendus projekteeritakse ümber vastavalt lasteaia vajadustele.

6.                   Projekti eelarve (hinnangulised abikõlblikud ja mitteabikõlblikud kulud), mis on koostatud põhjendatud hinnakalkulatsiooni või hinnapakkumiste alusel

Ehitus: 5 850 000, omanikujärelevalve: 50 000, mööbel sisustus: 500 000

Autorijärelevalve: 50 000, käibevahendite soetamine: 50 000

7.                   Hinnangulised arvestused objekti haldamisega kaasnevate keskmiste iga-aastaste kulude ja võimalike tulude kohta ning kulude katteallikad

     Aasta                                2008                2009                       2010                         2011                    2012

Prognoos                         2 900 000         4 195 000             4 770 000                 5 070 000           5 501 000

Sh  personalikulud         2 175 000         3 146 000             3 577 000                 3 802 000           4 125 000

      tulu kohatasust            276 000            365 000                383 000                    406 000              419 000

Prognoositavate kulude summa sisse ei ole arvestatud laste toitlustamiskulusid

Kulude katteallikaks on linnakassavahendid ning tulud lastevanemate osalustasust

8.                   Kooskõla maakondlike arendusdokumentidega

Harju Maakonna arengustrateegias aastani 2010 on toodud, et aastaks 2010 on arendatud välja optimaalne koolivõrk nõuetele vastava alus-, põhi- ja huvihariduse ning üld-, kutse- ja täiendusõppe tagamiseks. http://www.harju.ee/public/Arenguosakond/Arendusdokumendid/sots_infrastruktuur.pdf

 

9.                   Informatsioon projekti elluviimise valmisoleku kohta, sealhulgas läbiviidud tasuvusuuringud ning riigihanked, olemasolevad load ja kooskõlastused (Juhul kui taotlusele lisatakse täiendavaid dokumente projekti elluviimise valmisoleku kohta, loetleda need siin!)

Kinnistu kuulub Tallinna linnale (katastritunnus 78401:107:0690), ehitusprojekt: AS Kommunaal-projekt, leping 3-51/07/105, 25.06.2007

 

 1. Võimalike riskide tõenäosus, mis võivad kahtluse alla seada projekti tulemuste jätkusuutlikkuse (Soovituslik! Kirjeldada võimalikud riskid ja nende maandamise abinõud)

Riskid puuduvad

 

 1. Muu asjakohane lisainformatsioon projekti kohta (taotleja valikul)

 

 

 

 

IV TAOTLEJA KINNITUSED NÕUETELE VASTAVUSE KOHTA (määruse § 6)

1.       Kinnitus, et juhul kui taotleja on varem riigieelarvest, Euroopa Liidu või välisabi vahenditest saanud toetust, mis on kuulunud tagasimaksmisele, on tagasimaksed tehtud tähtajaliselt ja nõutud summas

Tagasimaksmisele kuuluvad summad tähtajaliselt ja nõutud summas tasutud.

 

 

2.        Kinnitus, et taotlejal ei ole ajatamata maksuvõlgu

Ei ole maksuvõlga

3.       Kinnitus projekti omafinantseeringu katteks nõutavate vahendite olemasolu kohta vastavalt määruse §-s 8 kehtestatud piirmääradele ja tingimustele, arvestades seadustega kehtestatud finantstegevuse piiranguid

 

Vastavalt Tallinna Linnavolikogu 20. märtsi 2008 otsusele nr 52 on võetud kohustus projekti omafinantseeringu katteks nõutavate vahendite olemasolu kohta.

 

4.        Teave projektile või projekti üksikutele tegevustele samal ajal mitmest meetmest või muudest riigieelarvelistest, Euroopa Liidu või välisabi vahenditest toetuse taotlemise kohta

Puuduvad taotlused mitmest meetmest või muudest riigieelarvelistest, Euroopa Liidu või välisabi vahenditest toetuse taotlemiseks.

 

 

VI PROJEKTI KAVANDI KINNITAMINE

Kinnitan, et kõik käesolevas projekti kavandis esitatud andmed on õiged

Taotleja esindaja nimi ja ametikoht

Allkiri

Kuupäev

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Priit Lello

Linnakantselei õigusdirektor

linnasekretäri ülesannetes

 

 

Tallinna Linnavalitsuse 16. aprill 2008

korralduse nr 684-k

LISA 4

 

Lasteasutuste kohtade loomise ja renoveerimise meetme PROJEKTI KAVANDI TAOTLUSVORM

 

 

 

Alus: Vabariigi Valitsuse 31. jaanuari 2008.a määrus nr 30 „ Riigieelarvest koolieelsete lasteasutuste kohtade loomiseks ja renoveerimiseks, lasteasutuste õpikeskkonna arendamiseks ja lasteasutuste õpetajate palgavahenditeks toetuse eraldamise ning kasutamise tingimused ja kord ning toetuse saamise eelduseks oleva kohaliku omavalitsuse üksuse omaosaluse suurus ja nõuded omaosalusele“    RTI, 06.02.2008, 6, 47

 

Käesolev projekti kavandi taotlusvorm esitatakse kirjalikult allkirjastatuna ja elektrooniliselt

 

Projekti kavandi registreerimine HTM-is (täidab rakendusüksus)

Projekti kavandi saabumise kuupäev

 

Projekti kavandi registreerimisnumber

 

 

I TAOTLEJA ANDMED

 1. Taotleja nimi

2.                  Juriidiline vorm

TALLINNA LINN

AVALIK-ÕIGUSLIK JURIIDILINE ISIK

3.                   Registrikood

75014289 (Tallinna Haridusamet)

4.                   Taotleja postiaadress

VABADUSE VÄLJAK 7 TALLINN 15199

Telefon

Faks

E-post

Veebilehe aadress

640 4141

640 4327

ivpost@tallinnlv.ee

www.tallinn.ee

5.                   Taotleja käibemaksukohustuslase nr

Jah

EE100535909  (Tallinna Haridusamet)

Ei

 

6.                   Taotleja esindajaõiguslik isik põhimääruse/põhikirja/volituse alusel

Nimi:

Telefon:

E-post:

Andres Pajula

640 4599

andres.pajula@tallinnlv.ee

Ametikoht:

Tallinna Haridusameti juhataja

7.                   Taotleja poolne kontaktisik/projektijuht

Nimi:

Telefon:

E-post:

Anti Sirkel

640 4599

anti.sirkel@tallinnlv.ee

Ametikoht:

Tallinna Haridusameti haldusosakonna juhataja

 

II KAVANDATAVA PROJEKTI ÜLDANDMED

1.       Projekti nimi

Pirita Kose Lasteaed, uus lasteaed Pirita linnaosas

 

2.       Projekti hinnanguline kogumaksumus (koos mitteabikõlblike kuludega)

40 000 000

 

3.       Projekti hinnangulised abikõlblikud kulud kokku

Mitteabikõlblike kulude finantseerimise allikad

39 100 000

 

Tallinna linna 2008. ja 2009. aasta eelarve (900 000)

4.       Toetuseks taotletav summa

% abikõlblikest kuludest (mitte üle 50%)

19 550 000

 

50% abikõlblikest kuludest

 

5.       Omafinantseeringu summa

% abikõlblikest kuludest (kokku  vähemalt 50% projekti abikõlblikest kuludest)

19 550 000, millele lisanduvad mitteabikõlblikud kulud (900 000), mis kaetakse Tallinna linna eelarvest

 

50% projekti abikõlblikest kuludest

 

6.       Omafinantseeringu katteallikas (arvestades nõutavate vahendite olemasolu vastavalt §-s 8 kehtestatud piirmääradele ja tingimustele ning seadustega kehtestatud finantstegevuse piiranguid)

Tallinna linna 2008. ja 2009.  aasta eelarve

 

 

III PROJEKTI KIRJELDUS (määruse § 10)

 1. Projekti kavandatav algusaeg/aasta ja kvartal

Projekti kavandatav lõppaeg/aasta ja kvartal

Taotluse kavandatav esitamise aeg/aasta ja kvartal

 2008 IV kv

 

 2009 III kv

2009

2.                   Tulenevus seadusejärgsest kehtivast ja uuendatud kohaliku omavalitsuse arengukavast (esitada väljavõte dokumendist ja viide vastavale peatükile või alapeatükile)

Tallinna Linnavolikogu 6. oktoobri 2005 määrusega nr  53  kinnitatud Tallinna arengukava 2006 – 2021 punkt 3.3.2 ja punkt 3.3.3

Tallinna Linnavolikogu 14. detsembri 2006 otsus nr  356 „Tallinna programm „Lasteaiakoht igale lapsele““

Tallinna Linnavolikogu 20. märtsi 2008 otsus nr  52  „Tallinna programmi „Lasteaiakoht igale lapsele“ investeeringute kavad aastateks 2008 – 2012 ja Tallinna Linnavolikogu 14. detsembri 2006 otsuse nr 356 lisa muutmine“

 

 

3.                   Lasteaiakohtade vajaduse prognoos järgneva viie aasta kohta

Aasta

2008

2009

2010

2011

2012

Prognoos

20063

21383

22248

22519

22505

Lühike seletus, milliseid andmeid ja lähtealuseid on lasteaiakohtade vajaduse prognoosimisel kasutatud: Laste arv aastani 2012 on Tallinnas prognoositud Statistikaameti ja Eesti rahvastikuregistri andmete analüüsimisel. Prognoosi aluseks on 17- 35 aastaste naiste arv ning 2006. ja 2007. aastal sündinute laste suhe vastava aasta naiste arvusse, eeldades, sündimuskäitumine jääb samaks ning sündimus jääb nende aastate tasemele. Prognoos põhineb 2008. aasta jaanuari andmetel ja ei arvesta rändest tingitud muudatusi. Prognoosi täpsus oleneb rände ulatusest  nii Tallinna sees kui väljapoole, samuti sündivate laste arvust aastati.

Koolieelse lasteasutuse seadus sätestab, et valla- või linnavalitsus loob kõigile oma haldusterritooriumil alaliselt elavatele lastele , kelle vanemad seda soovivad, võimaluse käia teeninduspiirkonna lasteasutuses.  Tallinna Linnavolikogu 10. augusti 2000 otsusega nr 256  „Koolieelsete lasteasutuste teeninduspiirkonna kinnitamine“ on sätestatud, et munitsipaalomandis oleva koolieelse lasteasutuse teeninduspiirkonnaks on Tallinna linna haldusterritoorium.

4.                   Projekti eesmärgid ja seos meetme eesmärkidega (lasteaiateenuse kättesaadavuse parandamiseks uute lasteaiakohtade loomine ja lasteasutuste renoveerimine)

Pirita Kose Lasteaia  ehitusega valmib täiesti uus maja netopinnaga 1922,6  m²                                     ( 6 rühmaline lasteaed 120-le lapsele)

 

5.                   Projektiga kavandatava infrastruktuuriobjekti seisundi üldine kirjeldus koos kavandatavate tegevuste loeteluga

Korrastatakse ja haljastatakse territoorium,  ehitatakse teed ja paigaldatakse õuemänguvahendid. Osaliselt ehitatakse ümber ja remonditakse olemasolev kolme rühmaline lasteaiahoone.

 

6.                   Projekti eelarve (hinnangulised abikõlblikud ja mitteabikõlblikud kulud), mis on koostatud põhjendatud hinnakalkulatsiooni või hinnapakkumiste alusel

Abikõlblikud kulud: ehitus: 32 000 000 , mööbel sisustus seadmed ~ 4 000 000, projekteerimine ja liitumised:  elekter, vesi,  kanalisatsioon,  gaas ~ 3 900 000.     

Mitteabikõlblikud kulud: 900 000 (käibevahendid, personalikulu, projektijuhtimine, autorijärelevalve).              

 

7.                   Hinnangulised arvestused objekti haldamisega kaasnevate keskmiste iga-aastaste kulude ja võimalike tulude kohta ning kulude katteallikad

Aasta                                2008                2009                       2010                         2011                    2012

Prognoos                         2 900 000         5 409 000             9 464 000               10 060 000         10 915 000

Sh  personalikulud         2 175 000         4 057 000             7 098 000                 7 545 000           8 186 000

      tulu kohatasust            276 000            475 000                767 000                    813 000              837 000

Prognoositavate kulude summa sisse ei ole arvestatud laste toitlustamiskulusid

Kulude katteallikaks on linnakassavahendid ning tulud lastevanemate osalustasust                                                                                                                          

8.                   Kooskõla maakondlike arendusdokumentidega

Harju Maakonna arengustrateegias aastani 2010 on toodud, et aastaks 2010 on arendatud välja optimaalne koolivõrk nõuetele vastava alus-, põhi- ja huvihariduse ning üld-, kutse- ja täiendusõppe tagamiseks. http://www.harju.ee/public/Arenguosakond/Arendusdokumendid/sots_infrastruktuur.pdf

 

 

9.                   Informatsioon projekti elluviimise valmisoleku kohta, sealhulgas läbiviidud tasuvusuuringud ning riigihanked, olemasolevad load ja kooskõlastused (Juhul kui taotlusele lisatakse täiendavaid dokumente projekti elluviimise valmisoleku kohta, loetleda need siin!)

Kinnistu kuulub riigile, kehtiv detailplaneering olemas, ehitusprojekt olemas.

 

 1. Võimalike riskide tõenäosus, mis võivad kahtluse alla seada projekti tulemuste jätkusuutlikkuse (Soovituslik! Kirjeldada võimalikud riskid ja nende maandamise abinõud)

Riskid puuduvad.

 

 1. Muu asjakohane lisainformatsioon projekti kohta (taotleja valikul)

 

 

 

 

IV TAOTLEJA KINNITUSED NÕUETELE VASTAVUSE KOHTA (määruse § 6)

1.       Kinnitus, et juhul kui taotleja on varem riigieelarvest, Euroopa Liidu või välisabi vahenditest saanud toetust, mis on kuulunud tagasimaksmisele, on tagasimaksed tehtud tähtajaliselt ja nõutud summas

Tagasimaksmisele kuuluvad summad tähtajaliselt ja nõutud summas tasutud.

 

 

2.        Kinnitus, et taotlejal ei ole ajatamata maksuvõlgu

Ei ole maksuvõlga

3.       Kinnitus projekti omafinantseeringu katteks nõutavate vahendite olemasolu kohta vastavalt määruse §-s 8 kehtestatud piirmääradele ja tingimustele, arvestades seadustega kehtestatud finantstegevuse piiranguid

Vastavalt Tallinna Linnavolikogu 20. märtsi 2008 otsusele nr 52 on võetud kohustus projekti omafinantseeringu katteks nõutavate vahendite olemasolu kohta.

 

 

4.        Teave projektile või projekti üksikutele tegevustele samal ajal mitmest meetmest või muudest riigieelarvelistest, Euroopa Liidu või välisabi vahenditest toetuse taotlemise kohta

Puuduvad taotlused mitmest meetmest või muudest riigieelarvelistest, Euroopa Liidu või välisabi vahenditest toetuse taotlemiseks.

 

 

VI PROJEKTI KAVANDI KINNITAMINE

Kinnitan, et kõik käesolevas projekti kavandis esitatud andmed on õiged

Taotleja esindaja nimi ja ametikoht

Allkiri

Kuupäev

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Priit Lello

Linnakantselei õigusdirektor

linnasekretäri ülesannetes

 

 

 

Tallinna Linnavalitsuse 16. aprilli 2008

korralduse nr 684-k

LISA 5

 

Lasteasutuste kohtade loomise ja renoveerimise meetme PROJEKTI KAVANDI TAOTLUSVORM

 

 

 

Alus: Vabariigi Valitsuse 31. jaanuari 2008.a määrus nr 30 „ Riigieelarvest koolieelsete lasteasutuste kohtade loomiseks ja renoveerimiseks, lasteasutuste õpikeskkonna arendamiseks ja lasteasutuste õpetajate palgavahenditeks toetuse eraldamise ning kasutamise tingimused ja kord ning toetuse saamise eelduseks oleva kohaliku omavalitsuse üksuse omaosaluse suurus ja nõuded omaosalusele“    RTI, 06.02.2008, 6, 47

 

Käesolev projekti kavandi taotlusvorm esitatakse kirjalikult allkirjastatuna ja elektrooniliselt

 

Projekti kavandi registreerimine HTM-is (täidab rakendusüksus)

Projekti kavandi saabumise kuupäev

 

Projekti kavandi registreerimisnumber

 

 

I TAOTLEJA ANDMED

 1. Taotleja nimi

2.                  Juriidiline vorm

TALLINNA LINN

AVALIK-ÕIGUSLIK JURIIDILINE ISIK

3.                   Registrikood

75014289 (Tallinna Haridusamet)

4.                   Taotleja postiaadress

VABADUSE VÄLJAK 7  TALLINN 15199

Telefon

Faks

E-post

Veebilehe aadress

640 4141

640 4327

lvpost@tallinnlv.ee

www.tallinn.ee

5.                   Taotleja käibemaksukohustuslase nr

Jah

EE100535909 (Tallinna Haridusamet)

Ei

 

6.                   Taotleja esindajaõiguslik isik põhimääruse/põhikirja/volituse alusel

Nimi:

Telefon:

E-post:

Andres Pajula

640 4599

andres.pajula@tallinnlv.ee

Ametikoht:

Tallinna Haridusameti juhataja

7.                   Taotleja poolne kontaktisik/projektijuht

Nimi:

Telefon:

E-post:

Anti Sirkel

640 4599

anti.sirkel@tallinnlv.ee

Ametikoht:

Tallinna Haridusameti haldusosakonna juhataja

 

II KAVANDATAVA PROJEKTI ÜLDANDMED

1.       Projekti nimi

Rännaku pst 28 lasteaed, uusehitus Nõmme linnaosas

 

2.       Projekti hinnanguline kogumaksumus (koos mitteabikõlblike kuludega)

45 945 702

3.       Projekti hinnangulised abikõlblikud kulud kokku

Mitteabikõlblike kulude finantseerimise allikad

45 115 702

Tallinna linna 2008. ja 2009.  aasta eelarve (830 000)

4.       Toetuseks taotletav summa

% abikõlblikest kuludest (mitte üle 50%)

22 557 851

50% abikõlblikest kuludest

5.       Omafinantseeringu summa

% abikõlblikest kuludest (kokku  vähemalt 50% projekti abikõlblikest kuludest)

22 557 851, millele lisanduvad mitteabi-kõlblikud kulud (830 000), mis kaetakse Tallinna linna 2008. ja 2009.  aasta  eelarvest

50% abikõlblikest kuludest

 

6.       Omafinantseeringu katteallikas (arvestades nõutavate vahendite olemasolu vastavalt §-s 8 kehtestatud piirmääradele ja tingimustele ning seadustega kehtestatud finantstegevuse piiranguid)

Tallinna linna 2008. ja  2009.  aasta eelarve

 

 

III PROJEKTI KIRJELDUS (määruse § 10)

 1. Projekti kavandatav algusaeg/aasta ja kvartal

Projekti kavandatav lõppaeg/aasta ja kvartal

Taotluse kavandatav esitamise aeg/aasta ja kvartal

 2008 IV kv

 2009 IV kv

2009 III kv

2.                   Tulenevus seadusejärgsest kehtivast ja uuendatud kohaliku omavalitsuse arengukavast (esitada väljavõte dokumendist ja viide vastavale peatükile või alapeatükile)

Tallinna Linnavolikogu 6. oktoobri 2005 määrusega nr  53 kinnitatud Tallinna arengukava 2006 – 2021 punkt 3.3.2 ja punkt 3.3.3

Tallinna Linnavolikogu 14. detsembri 2006 otsus nr  356 „Tallinna programm „Lasteaiakoht igale lapsele““

Tallinna Linnavolikogu 20. märtsi 2008 otsus nr 52  „Tallinna programmi „Lasteaiakoht igale lapsele“ investeeringute kavad aastateks 2008 – 2012 ja Tallinna Linnavolikogu 14. detsembri 2006 otsuse nr 356 lisa muutmine“

 

3.                   Lasteaiakohtade vajaduse prognoos järgneva viie aasta kohta

Aasta

2008

2009

2010

2011

2012

Prognoos

20063

21383

22248

22519

22505

Lühike seletus, milliseid andmeid ja lähtealuseid on lasteaiakohtade vajaduse prognoosimisel kasutatud:

Laste arv aastani 2012 on Tallinnas prognoositud Statistikaameti ja Eesti rahvastikuregistri andmete analüüsimisel. Prognoosi aluseks on 17-35 aastaste naiste arv ning 2006. ja 2007. aastal sündinute laste suhe vastava aasta naiste arvusse, eeldades, et sündimuskäitumine jääb samaks ning sündimus jääb nende aastate tasemele. Prognoos põhineb 2008. aasta jaanuari andmetel ja ei arvesta rändest tingitud muudatusi. Prognoosi täpsus oleneb rände ulatusest nii Tallinna sees kui väljapoole, samuti sündivate laste arvust aastati.

Koolieelse lasteasutuse seadus sätestab, et valla- või linnavalitsus loob kõigile oma haldusterritooriumil alaliselt elavatele lastele , kelle vanemad seda soovivad, võimaluse käia teeninduspiirkonna lasteasutuses.  Tallinna Linnavolikogu 10. augusti 2000 otsusega nr 256  „Koolieelsete lasteasutuste teeninduspiirkonna kinnitamine“ on sätestatud, et munitsipaalomandis oleva koolieelse lasteasutuse teeninduspiirkonnaks on Tallinna linna haldusterritoorium.

4.                   Projekti eesmärgid ja seos meetme eesmärkidega (lasteaiateenuse kättesaadavuse parandamiseks uute lasteaiakohtade loomine ja lasteasutuste renoveerimine)

Rännaku pst 28 ehitatakse uus lasteaed 120 lapsele.

 

5.                   Projektiga kavandatava infrastruktuuriobjekti seisundi üldine kirjeldus koos kavandatavate tegevuste loeteluga

Tühi krunt, kuhu ehitatakse uus 120-kohaline lasteaed.

 

6.                   Projekti eelarve (hinnangulised abikõlblikud ja mitteabikõlblikud kulud), mis on koostatud põhjendatud hinnakalkulatsiooni või hinnapakkumiste alusel

Projekteerimine: 1 945 702, ehitus: 38 800 000; omanikujärelevalve: 370 000, mööbel sisustus:  4 000 000

Projektijuhtimine: 70 000, autorijärelevalve: 370 000, käibevahendite soetamine: 300 000, personali kulu : 90 000

7.                   Hinnangulised arvestused objekti haldamisega kaasnevate keskmiste iga-aastaste kulude ja võimalike tulude kohta ning kulude katteallikad

Aasta                                                  2009                       2010                         2011                    2012

Prognoos                                          1 359 000             6 091 000                 6 480 000           7 030 000

Sh  personalikulud                          1 004 000             4 568 000                 4 860 000           5 272 000

      tulu kohatasust                             110 000                460 000                    488 000              502 000

Prognoositavate kulude summa sisse ei ole arvestatud laste toitlustamiskulusid

Kulude katteallikaks on linnakassavahendid ning tulud lastevanemate osalustasust

8.                   Kooskõla maakondlike arendusdokumentidega

Harju Maakonna arengustrateegias aastani 2010 on toodud, et aastaks 2010 on arendatud välja optimaalne koolivõrk nõuetele vastava alus-, põhi- ja huvihariduse ning üld-, kutse- ja täiendusõppe tagamiseks. http://www.harju.ee/public/Arenguosakond/Arendusdokumendid/sots_infrastruktuur.pdf

 

 

9.                   Informatsioon projekti elluviimise valmisoleku kohta, sealhulgas läbiviidud tasuvusuuringud ning riigihanked, olemasolevad load ja kooskõlastused (Juhul kui taotlusele lisatakse täiendavaid dokumente projekti elluviimise valmisoleku kohta, loetleda need siin!)

Kinnistu munitsipaliseerimine hetkel pooleli, ehitusprojekt: AS Amhold, leping 3-51/08/04, 31.01.2008

 1. Võimalike riskide tõenäosus, mis võivad kahtluse alla seada projekti tulemuste jätkusuutlikkuse (Soovituslik! Kirjeldada võimalikud riskid ja nende maandamise abinõud)

Kinnistu munitsipaliseerimine

 

 1. Muu asjakohane lisainformatsioon projekti kohta (taotleja valikul)

 

 

 

 

IV TAOTLEJA KINNITUSED NÕUETELE VASTAVUSE KOHTA (määruse § 6)

1.       Kinnitus, et juhul kui taotleja on varem riigieelarvest, Euroopa Liidu või välisabi vahenditest saanud toetust, mis on kuulunud tagasimaksmisele, on tagasimaksed tehtud tähtajaliselt ja nõutud summas

Tagasimaksmisele kuuluvad summad tähtajaliselt ja nõutud summas tasutud.

 

 

2.        Kinnitus, et taotlejal ei ole ajatamata maksuvõlgu

Ei ole maksuvõlga

3.       Kinnitus projekti omafinantseeringu katteks nõutavate vahendite olemasolu kohta vastavalt määruse §-s 8 kehtestatud piirmääradele ja tingimustele, arvestades seadustega kehtestatud finantstegevuse piiranguid

Vastavalt Tallinna Linnavolikogu 20. märtsi 2008 otsusele nr 52  on võetud kohustus projekti omafinantseeringu katteks nõutavate vahendite olemasolu kohta.

 

 

4.        Teave projektile või projekti üksikutele tegevustele samal ajal mitmest meetmest või muudest riigieelarvelistest, Euroopa Liidu või välisabi vahenditest toetuse taotlemise kohta

 

Puuduvad taotlused mitmest meetmest või muudest riigieelarvelistest, Euroopa Liidu või välisabi vahenditest toetuse taotlemiseks.

 

VI PROJEKTI KAVANDI KINNITAMINE

Kinnitan, et kõik käesolevas projekti kavandis esitatud andmed on õiged

Taotleja esindaja nimi ja ametikoht

Allkiri

Kuupäev

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Priit Lello

Linnakantselei õigusdirektor

linnasekretäri ülesannetes

 

 

Tallinna Linnavalitsuse 16. aprilli 2008

korralduse nr 684-k

LISA 6

 

Lasteasutuste kohtade loomise ja renoveerimise meetme PROJEKTI KAVANDI TAOTLUSVORM

 

 

 

Alus: Vabariigi Valitsuse 31. jaanuari 2008.a määrus nr 30 „ Riigieelarvest koolieelsete lasteasutuste kohtade loomiseks ja renoveerimiseks, lasteasutuste õpikeskkonna arendamiseks ja lasteasutuste õpetajate palgavahenditeks toetuse eraldamise ning kasutamise tingimused ja kord ning toetuse saamise eelduseks oleva kohaliku omavalitsuse üksuse omaosaluse suurus ja nõuded omaosalusele“    RTI, 06.02.2008, 6, 47

 

Käesolev projekti kavandi taotlusvorm esitatakse kirjalikult allkirjastatuna ja elektrooniliselt

 

Projekti kavandi registreerimine HTM-is (täidab rakendusüksus)

Projekti kavandi saabumise kuupäev

 

Projekti kavandi registreerimisnumber

 

 

I TAOTLEJA ANDMED

 1. Taotleja nimi

2.                  Juriidiline vorm

TALLINNA LINN

AVALIK-ÕIGUSLIK JURIIDILINE ISIK

3.                   Registrikood

75014289 (Tallinna Haridusamet)

4.                   Taotleja postiaadress

VABADUSE VÄLJAK 7  TALLINN 15199

Telefon

Faks

E-post

Veebilehe aadress

640 4141

640 4327

lvpost@tallinnlv.ee

www.tallinn.ee

5.                   Taotleja käibemaksukohustuslase nr

Jah

EE100535909 (Tallinna Haridusamet)

Ei

 

6.                   Taotleja esindajaõiguslik isik põhimääruse/põhikirja/volituse alusel

Nimi:

Telefon:

E-post:

Andres Pajula

640 4599

andres.pajula@tallinnlv.ee

Ametikoht:

Tallinna Haridusameti juhataja

7.                   Taotleja poolne kontaktisik/projektijuht

Nimi:

Telefon:

E-post:

Anti Sirkel

640 4599

anti.sirkel@tallinnlv.ee

Ametikoht:

Tallinna Haridusameti haldusosakonna juhataja

 

II KAVANDATAVA PROJEKTI ÜLDANDMED

1.       Projekti nimi

 Õismäe tee 24 taasavatav lasteaed Haabersti linnaosas

2.       Projekti hinnanguline kogumaksumus (koos mitteabikõlblike kuludega)

 24 500 000

 

3.       Projekti hinnangulised abikõlblikud kulud kokku

Mitteabikõlblike kulude finantseerimise allikad

 

23 300 000

Tallinna linna  2009.  aasta eelarve ( 1 200 000)

4.       Toetuseks taotletav summa

% abikõlblikest kuludest (mitte üle 50%)

11 650 000

 

50% abikõlblikest kuludest

5.       Omafinantseeringu summa

% abikõlblikest kuludest (kokku  vähemalt 50% projekti abikõlblikest kuludest)

11 650 000, millele lisanduvad mitteabikõlblikud kulud (1 200 000), mis kaetakse Tallinna linna 2009. aasta eelarvest

 

50% projekti abikõlblikest kuludest

 

6.       Omafinantseeringu katteallikas (arvestades nõutavate vahendite olemasolu vastavalt §-s 8 kehtestatud piirmääradele ja tingimustele ning seadustega kehtestatud finantstegevuse piiranguid)

Tallinna linna 2009.  aasta eelarve

 

 

III PROJEKTI KIRJELDUS (määruse § 10)

 1. Projekti kavandatav algusaeg/aasta ja kvartal

Projekti kavandatav lõppaeg/aasta ja kvartal

Taotluse kavandatav esitamise aeg/aasta ja kvartal

2009 I kv

 

 2009 IV kv

2009

2.                   Tulenevus seadusejärgsest kehtivast ja uuendatud kohaliku omavalitsuse arengukavast (esitada väljavõte dokumendist ja viide vastavale peatükile või alapeatükile)

Tallinna Linnavolikogu 6. oktoobri 2005 määrusega nr 53  kinnitatud Tallinna arengukava 2006 – 2021 punkt 3.3.2 ja punkt 3.3.3

Tallinna Linnavolikogu 14. detsembri 2006 otsus nr  356 „Tallinna programm „Lasteaiakoht igale lapsele““

Tallinna Linnavolikogu 20. märtsi 2008 otsus nr  52  „Tallinna programmi „Lasteaiakoht igale lapsele“ investeeringute kavad aastateks 2008 – 2012 ja Tallinna Linnavolikogu 14. detsembri 2006 otsuse nr 356 lisa muutmine“

 

 

3.                   Lasteaiakohtade vajaduse prognoos järgneva viie aasta kohta

Aasta

2008

2009

2010

2011

2012

Prognoos

20063

21383

22248

22519

22505

Lühike seletus, milliseid andmeid ja lähtealuseid on lasteaiakohtade vajaduse prognoosimisel kasutatud:

Laste arv aastani 2012 on Tallinnas prognoositud Statistikaameti ja Eesti rahvastikuregistri andmete analüüsimisel. Prognoosi aluseks on 17-35 aastaste naiste arv ning 2006. ja 2007. aastal sündinute laste suhe vastava aasta naiste arvusse, eeldades, et sündimuskäitumine jääb samaks ning sündimus jääb nende aastate tasemele. Prognoos põhineb 2008. aasta jaanuari andmetel ja ei arvesta rändest tingitud muudatusi. Prognoosi täpsus oleneb rände ulatusest nii Tallinna sees kui väljapoole, samuti sündivate laste arvust aastati.

Koolieelse lasteasutuse seadus sätestab, et valla- või linnavalitsus loob kõigile oma haldusterritooriumil alaliselt elavatele lastele , kelle vanemad seda soovivad, võimaluse käia teeninduspiirkonna lasteasutuses.  Tallinna Linnavolikogu 10. augusti 2000 otsusega nr 256  „Koolieelsete lasteasutuste teeninduspiirkonna kinnitamine“ on sätestatud, et munitsipaalomandis oleva koolieelse lasteasutuse teeninduspiirkonnaks on Tallinna linna haldusterritoorium.

4.                   Projekti eesmärgid ja seos meetme eesmärkidega (lasteaiateenuse kättesaadavuse parandamiseks uute lasteaiakohtade loomine ja lasteasutuste renoveerimine)

Õismäe tee 24 taasavatava lasteaia ümberehitamise käigus ehitatakse osa hoones olemasolevatest ruumidest ümber lasteaiaruumideks. Tulemusena  avatakse  6 rühma 120 uue lasteaiakohaga.

5.                   Projektiga kavandatava infrastruktuuriobjekti seisundi üldine kirjeldus koos kavandatavate tegevuste loeteluga

Õismäe tee 24 (endine lasteaed)  oli ümberehitatud büroo – ja kooliruumideks, mida üüritakse välja.

Kavandatakse  ümber ehitada hoone üks osa lasteaia rühmaruumideks ja vajalikeks abiruumideks.

Samuti korrastatakse vastavalt sihtotstarbele ümbritsev territoorium (piirdeaed, teed ja haljastus) ning paigaldatakse õuemänguvahendid.

6.                   Projekti eelarve (hinnangulised abikõlblikud ja mitteabikõlblikud kulud), mis on koostatud põhjendatud hinnakalkulatsiooni või hinnapakkumiste alusel

Abikõlblikud kulud: projekteerimine 2 000 000; ehitamine 19 100 000; mööbel sisustus 2 200 000

Mitteabikõlblikud kulud: 1 200 000 (käibevahendid, personalikulu, projektijuhtimine, autorijärelevalve)

7.                   Hinnangulised arvestused objekti haldamisega kaasnevate keskmiste iga-aastaste kulude ja võimalike tulude kohta ning kulude katteallikad

 Aasta                                             2009                       2010                         2011                    2012

Prognoos                                    1 339 000             6 091 000                 6 480 000           7 030 000

Sh  personalikulud                    1 004 000             4 568 000                 4 860 000           5 272 000

      tulu kohatasust                      110 000                460 000                    488 000              502 000

Prognoositavate kulude summa sisse ei ole arvestatud laste toitlustamiskulusid

Kulude katteallikaks on linnakassavahendid ning tulud lastevanemate osalustasust

8.                   Kooskõla maakondlike arendusdokumentidega

Harju Maakonna arengustrateegias aastani 2010 on toodud, et aastaks 2010 on arendatud välja optimaalne koolivõrk nõuetele vastava alus-, põhi- ja huvihariduse ning üld-, kutse- ja täiendusõppe tagamiseks. http://www.harju.ee/public/Arenguosakond/Arendusdokumendid/sots_infrastruktuur.pdf

 

 

9.                   Informatsioon projekti elluviimise valmisoleku kohta, sealhulgas läbiviidud tasuvusuuringud ning riigihanked, olemasolevad load ja kooskõlastused (Juhul kui taotlusele lisatakse täiendavaid dokumente projekti elluviimise valmisoleku kohta, loetleda need siin!)

 

Kinnistu kuulub Tallinna linnale, kehtiv detailplaneering olemas.

 1. Võimalike riskide tõenäosus, mis võivad kahtluse alla seada projekti tulemuste jätkusuutlikkuse (Soovituslik! Kirjeldada võimalikud riskid ja nende maandamise abinõud)

Riskid puuduvad.

 

 1. Muu asjakohane lisainformatsioon projekti kohta (taotleja valikul)

 

 

 

 

IV TAOTLEJA KINNITUSED NÕUETELE VASTAVUSE KOHTA (määruse § 6)

1.       Kinnitus, et juhul kui taotleja on varem riigieelarvest, Euroopa Liidu või välisabi vahenditest saanud toetust, mis on kuulunud tagasimaksmisele, on tagasimaksed tehtud tähtajaliselt ja nõutud summas

 

Tagasimaksmisele kuuluvad summad tähtajaliselt ja nõutud summas tasutud.

 

2.        Kinnitus, et taotlejal ei ole ajatamata maksuvõlgu

Ei ole maksuvõlga

3.       Kinnitus projekti omafinantseeringu katteks nõutavate vahendite olemasolu kohta vastavalt määruse §-s 8 kehtestatud piirmääradele ja tingimustele, arvestades seadustega kehtestatud finantstegevuse piiranguid

Vastavalt Tallinna Linnavolikogu 20. märtsi 2008 otsusele nr 52 on võetud kohustus projekti omafinantseeringu katteks nõutavate vahendite olemasolu kohta.

 

 

4.        Teave projektile või projekti üksikutele tegevustele samal ajal mitmest meetmest või muudest riigieelarvelistest, Euroopa Liidu või välisabi vahenditest toetuse taotlemise kohta

Puuduvad taotlused mitmest meetmest või muudest riigieelarvelistest, Euroopa Liidu või välisabi vahenditest toetuse taotlemiseks.

 

 

VI PROJEKTI KAVANDI KINNITAMINE

Kinnitan, et kõik käesolevas projekti kavandis esitatud andmed on õiged

Taotleja esindaja nimi ja ametikoht

Allkiri

Kuupäev

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Priit Lello

Linnakantselei õigusdirektor

linnakantselei ülesannetes

 

 

Tallinna Linnavalitsuse 16. aprilli 2008

korralduse nr 684-k

LISA 7

 

Lasteasutuste kohtade loomise ja renoveerimise meetme PROJEKTI KAVANDI TAOTLUSVORM

 

 

 

Alus: Vabariigi Valitsuse 31. jaanuari 2008.a määrus nr 30 „ Riigieelarvest koolieelsete lasteasutuste kohtade loomiseks ja renoveerimiseks, lasteasutuste õpikeskkonna arendamiseks ja lasteasutuste õpetajate palgavahenditeks toetuse eraldamise ning kasutamise tingimused ja kord ning toetuse saamise eelduseks oleva kohaliku omavalitsuse üksuse omaosaluse suurus ja nõuded omaosalusele“    RTI, 06.02.2008, 6, 47

 

Käesolev projekti kavandi taotlusvorm esitatakse kirjalikult allkirjastatuna ja elektrooniliselt

 

Projekti kavandi registreerimine HTM-is (täidab rakendusüksus)

Projekti kavandi saabumise kuupäev

 

Projekti kavandi registreerimisnumber

 

 

I TAOTLEJA ANDMED

 1. Taotleja nimi

2.                  Juriidiline vorm

TALLINNA LINN

AVALIK-ÕIGUSLIK JURIIDILINE ISIK

3.                   Registrikood

75014289 (Tallinna Haridusamet)

4.                   Taotleja postiaadress

VABADUSE VÄLJAK 7  TALLINN 15199

Telefon

Faks

E-post

Veebilehe aadress

640 4141

640 4327

lvpost@tallinnlv.ee

www.tallinn.ee

5.                   Taotleja käibemaksukohustuslase nr

Jah

EE100535909 (Tallinna Haridusamet)

Ei

 

6.                   Taotleja esindajaõiguslik isik põhimääruse/põhikirja/volituse alusel

Nimi:

Telefon:

E-post:

Andres Pajula

640 4599

andres.pajula@tallinnlv.ee

Ametikoht:

Tallinna Haridusameti juhataja

7.                   Taotleja poolne kontaktisik/projektijuht

Nimi:

Telefon:

E-post:

Anti Sirkel

640 4599

anti.sirkel@tallinnlv.ee

Ametikoht:

Tallinna Haridusameti haldusosakonna juhataja

 

II KAVANDATAVA PROJEKTI ÜLDANDMED

1.       Projekti nimi

Narva mnt 120 lasteaed, uusehitus Kesklinna linnaosas

 

2.       Projekti hinnanguline kogumaksumus (koos mitteabikõlblike kuludega)

46 000 000

3.       Projekti hinnangulised abikõlblikud kulud kokku

Mitteabikõlblike kulude finantseerimise allikad

45 170 000

Tallinna linna 2008. ja 2009. aasta eelarve (830 000)

4.       Toetuseks taotletav summa

% abikõlblikest kuludest (mitte üle 50%)

22 585 000

50% abikõlblikest kuludest

 

5.       Omafinantseeringu summa

% abikõlblikest kuludest (kokku  vähemalt 50% projekti abikõlblikest kuludest)

22 585 000, millele lisanduvad mitteabi-kõlblikud kulud (830 000), mis kaetakse Tallinna linna 2008. ja 2009.  aasta  eelarvest

50% abikõlblikest kuludest

 

6.       Omafinantseeringu katteallikas (arvestades nõutavate vahendite olemasolu vastavalt §-s 8 kehtestatud piirmääradele ja tingimustele ning seadustega kehtestatud finantstegevuse piiranguid)

Tallinna linna 2008. ja  2009. aasta eelarve

 

 

III PROJEKTI KIRJELDUS (määruse § 10)

 1. Projekti kavandatav algusaeg/aasta ja kvartal

Projekti kavandatav lõppaeg/aasta ja kvartal

Taotluse kavandatav esitamise aeg/aasta ja kvartal

 2008 I kv

 2009 IV kv

2009 III kv

2.                   Tulenevus seadusejärgsest kehtivast ja uuendatud kohaliku omavalitsuse arengukavast (esitada väljavõte dokumendist ja viide vastavale peatükile või alapeatükile)

Tallinna Linnavolikogu 6. oktoobri 2005 määrusega nr  53  kinnitatud Tallinna arengukava 2006 – 2021 punkt 3.3.2 ja punkt 3.3.3

Tallinna Linnavolikogu 14. detsembri 2006 otsus nr  356 „Tallinna programm „Lasteaiakoht igale lapsele““

Tallinna Linnavolikogu 20. märtsi 2008 otsus nr  52  „Tallinna programmi „Lasteaiakoht igale lapsele“ investeeringute kavad aastateks 2008 – 2012 ja Tallinna Linnavolikogu 14. detsembri 2006 otsuse nr 356 lisa muutmine“

 

 

3.                   Lasteaiakohtade vajaduse prognoos järgneva viie aasta kohta

Aasta

2008

2009

2010

2011

2012

Prognoos

20063

21383

22248

22519

22505

Lühike seletus, milliseid andmeid ja lähtealuseid on lasteaiakohtade vajaduse prognoosimisel kasutatud:

Laste arv aastani 2012 on Tallinnas prognoositud Statistikaameti ja Eesti rahvastikuregistri andmete analüüsimisel. Prognoosi aluseks on 17-35 aastaste naiste arv ning 2006. ja 2007. aastal sündinute laste suhe vastava aasta naiste arvusse, eeldades, et sündimuskäitumine jääb samaks ning sündimus jääb nende aastate tasemele. Prognoos põhineb 2008. aasta jaanuari andmetel ja ei arvesta rändest tingitud muudatusi. Prognoosi täpsus oleneb rände ulatusest nii Tallinna sees kui väljapoole, samuti sündivate laste arvust aastati.

Koolieelse lasteasutuse seadus sätestab, et valla- või linnavalitsus loob kõigile oma haldusterritooriumil alaliselt elavatele lastele , kelle vanemad seda soovivad, võimaluse käia teeninduspiirkonna lasteasutuses.  Tallinna Linnavolikogu 10. augusti 2000 otsusega nr 256  „Koolieelsete lasteasutuste teeninduspiirkonna kinnitamine“ on sätestatud, et munitsipaalomandis oleva koolieelse lasteasutuse teeninduspiirkonnaks on Tallinna linna haldusterritoorium.

4.                   Projekti eesmärgid ja seos meetme eesmärkidega (lasteaiateenuse kättesaadavuse parandamiseks uute lasteaiakohtade loomine ja lasteasutuste renoveerimine)

Narva mnt 120 ehitatakse uus lasteaed 120 lapsele.

 

5.                   Projektiga kavandatava infrastruktuuriobjekti seisundi üldine kirjeldus koos kavandatavate tegevuste loeteluga

Tühi krunt, kuhu ehitatakse uus 120-kohaline lasteaed.

 

6.                   Projekti eelarve (hinnangulised abikõlblikud ja mitteabikõlblikud kulud), mis on koostatud põhjendatud hinnakalkulatsiooni või hinnapakkumiste alusel

Projekteerimine: 2 000 000, ehitus: 38 800 000, omanikujärelevalve: 370 000, mööbel sisustus: 4 000 000

Projektijuhtimine: 70 000, autorijärelevalve: 370 000, käibevahendite soetamine: 300 000, personali kulu : 90 000

7.                   Hinnangulised arvestused objekti haldamisega kaasnevate keskmiste iga-aastaste kulude ja võimalike tulude kohta ning kulude katteallikad

Aasta                                                2009                       2010                         2011                    2012

Prognoos                                      1 339 000             6 091 000                 6 480 000           7 030 000

Sh  personalikulud                      1 004 000             4 568 000                 4 860 000           5 272 000

      tulu kohatasust                         110 000                460 000                    488 000              502 000

Prognoositavate kulude summa sisse ei ole arvestatud laste toitlustamiskulusid

Kulude katteallikaks on linnakassavahendid ning tulud lastevanemate osalustasust

8.                   Kooskõla maakondlike arendusdokumentidega

Harju Maakonna arengustrateegias aastani 2010 on toodud, et aastaks 2010 on arendatud välja optimaalne koolivõrk nõuetele vastava alus-, põhi- ja huvihariduse ning üld-, kutse- ja täiendusõppe tagamiseks. http://www.harju.ee/public/Arenguosakond/Arendusdokumendid/sots_infrastruktuur.pdf

 

 

9.                   Informatsioon projekti elluviimise valmisoleku kohta, sealhulgas läbiviidud tasuvusuuringud ning riigihanked, olemasolevad load ja kooskõlastused (Juhul kui taotlusele lisatakse täiendavaid dokumente projekti elluviimise valmisoleku kohta, loetleda need siin!)

Kinnistu üle antud linnale (endine omanik Kadrioru Park), detailplaneering koostamisel.

 

 1. Võimalike riskide tõenäosus, mis võivad kahtluse alla seada projekti tulemuste jätkusuutlikkuse (Soovituslik! Kirjeldada võimalikud riskid ja nende maandamise abinõud)

Riskid puuduvad

 

 1. Muu asjakohane lisainformatsioon projekti kohta (taotleja valikul)

 

 

 

 

IV TAOTLEJA KINNITUSED NÕUETELE VASTAVUSE KOHTA (määruse § 6)

1.       Kinnitus, et juhul kui taotleja on varem riigieelarvest, Euroopa Liidu või välisabi vahenditest saanud toetust, mis on kuulunud tagasimaksmisele, on tagasimaksed tehtud tähtajaliselt ja nõutud summas

Tagasimaksmisele kuuluvad summad tähtajaliselt ja nõutud summas tasutud.

 

 

2.        Kinnitus, et taotlejal ei ole ajatamata maksuvõlgu

Ei ole maksuvõlga.

3.       Kinnitus projekti omafinantseeringu katteks nõutavate vahendite olemasolu kohta vastavalt määruse §-s 8 kehtestatud piirmääradele ja tingimustele, arvestades seadustega kehtestatud finantstegevuse piiranguid

Vastavalt Tallinna Linnavolikogu 20. märtsi 2008 otsusele nr 52  on võetud kohustus projekti omafinantseeringu katteks nõutavate vahendite olemasolu kohta.

 

 

4.        Teave projektile või projekti üksikutele tegevustele samal ajal mitmest meetmest või muudest riigieelarvelistest, Euroopa Liidu või välisabi vahenditest toetuse taotlemise kohta

 

Puuduvad taotlused mitmest meetmest või muudest riigieelarvelistest, Euroopa Liidu või välisabi vahenditest toetuse taotlemiseks.

 

VI PROJEKTI KAVANDI KINNITAMINE

Kinnitan, et kõik käesolevas projekti kavandis esitatud andmed on õiged

Taotleja esindaja nimi ja ametikoht

Allkiri

Kuupäev

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Priit Lello

Linnakantselei õigusdirektor

linnasekretäri ülesannetes

 

 

 

Tallinna Linnavalitsuse 16. aprilli 2008

korralduse nr 684-k

LISA 8

 

Lasteasutuste kohtade loomise ja renoveerimise meetme PROJEKTI KAVANDI TAOTLUSVORM

 

 

 

Alus: Vabariigi Valitsuse 31. jaanuari 2008.a määrus nr 30 „ Riigieelarvest koolieelsete lasteasutuste kohtade loomiseks ja renoveerimiseks, lasteasutuste õpikeskkonna arendamiseks ja lasteasutuste õpetajate palgavahenditeks toetuse eraldamise ning kasutamise tingimused ja kord ning toetuse saamise eelduseks oleva kohaliku omavalitsuse üksuse omaosaluse suurus ja nõuded omaosalusele“    RTI, 06.02.2008, 6, 47

 

Käesolev projekti kavandi taotlusvorm esitatakse kirjalikult allkirjastatuna ja elektrooniliselt

 

Projekti kavandi registreerimine HTM-is (täidab rakendusüksus)

Projekti kavandi saabumise kuupäev

 

Projekti kavandi registreerimisnumber

 

 

I TAOTLEJA ANDMED

 1. Taotleja nimi

2.                  Juriidiline vorm

TALLINNA LINN

AVALIK-ÕIGUSLIK JURIIDILINE ISIK

3.                   Registrikood

75014289 (Tallinna Haridusamet)

4.                   Taotleja postiaadress

VABADUSE VÄLJAK 7  TALLINN 15199

Telefon

Faks

E-post

Veebilehe aadress

640 4141

640 4327

lvpost@tallinnlv.ee

www.tallinn.ee

5.                   Taotleja käibemaksukohustuslase nr

Jah

EE100535909  (Tallinna Haridusamet)

Ei

 

6.                   Taotleja esindajaõiguslik isik põhimääruse/põhikirja/volituse alusel

Nimi:

Telefon:

E-post:

Andres Pajula

640 4599

andres.pajula@tallinnlv.ee

Ametikoht:

Tallinna Haridusameti juhataja

7.                   Taotleja poolne kontaktisik/projektijuht

Nimi:

Telefon:

E-post:

Anti Sirkel

640 4599

anti.sirkel@tallinnlv.ee

Ametikoht:

Tallinna Haridusameti haldusosakonna juhataja

 

II KAVANDATAVA PROJEKTI ÜLDANDMED

1.       Projekti nimi

Kadrioru Lasteaia renoveerimine Kesklinna linnaosas

 

2.       Projekti hinnanguline kogumaksumus (koos mitteabikõlblike kuludega)

24 000 000

3.       Projekti hinnangulised abikõlblikud kulud kokku

Mitteabikõlblike kulude finantseerimise allikad

23 440 000

Tallinna linna 2009. ja 2010. aasta eelarve (560 000)

4.       Toetuseks taotletav summa

% abikõlblikest kuludest (mitte üle 50%)

11 720 000

50% abikõlblikest kuludest

 

5.       Omafinantseeringu summa

% abikõlblikest kuludest (kokku  vähemalt 50% projekti abikõlblikest kuludest)

11 720 000, millele lisanduvad mitteabi-kõlblikud kulud (560 000), mis kaetakse Tallinna linna 2009. ja 2010. aasta eelarvest

50% abikõlblikest kuludest

 

6.       Omafinantseeringu katteallikas (arvestades nõutavate vahendite olemasolu vastavalt §-s 8 kehtestatud piirmääradele ja tingimustele ning seadustega kehtestatud finantstegevuse piiranguid)

Tallinna linna 2009 ja  2010. aasta eelarve

 

 

III PROJEKTI KIRJELDUS (määruse § 10)

 1. Projekti kavandatav algusaeg/aasta ja kvartal

Projekti kavandatav lõppaeg/aasta ja kvartal

Taotluse kavandatav esitamise aeg/aasta ja kvartal

 2009 I kv

 2010 IV kv

2010 III kv

2.                   Tulenevus seadusejärgsest kehtivast ja uuendatud kohaliku omavalitsuse arengukavast (esitada väljavõte dokumendist ja viide vastavale peatükile või alapeatükile)

Tallinna Linnavolikogu 6. oktoobri 2005 määrusega nr  53  kinnitatud Tallinna arengukava 2006 – 2021 punkt 3.3.2 ja punkt 3.3.3

Tallinna Linnavolikogu 14. detsembri 2006 otsus nr  356 „Tallinna programm „Lasteaiakoht igale lapsele““

Tallinna Linnavolikogu 20. märtsi 2008 otsus nr  52  „Tallinna programmi „Lasteaiakoht igale lapsele“ investeeringute kavad aastateks 2008 – 2012 ja Tallinna Linnavolikogu 14. detsembri 2006 otsuse nr 356 lisa muutmine

3.                   Lasteaiakohtade vajaduse prognoos järgneva viie aasta kohta

Aasta

2008

2009

2010

2011

2012

Prognoos

20063

21383

22248

22519

22505

Lühike seletus, milliseid andmeid ja lähtealuseid on lasteaiakohtade vajaduse prognoosimisel kasutatud:

Laste arv aastani 2012 on Tallinnas prognoositud Statistikaameti ja Eesti rahvastikuregistri andmete analüüsimisel. Prognoosi aluseks on 17-35 aastaste naiste arv ning 2006. ja 2007. aastal sündinute laste suhe vastava aasta naiste arvusse, eeldades, et sündimuskäitumine jääb samaks ning sündimus jääb nende aastate tasemele. Prognoos põhineb 2008. aasta jaanuari andmetel ja ei arvesta rändest tingitud muudatusi. Prognoosi täpsus oleneb rände ulatusest nii Tallinna sees kui väljapoole, samuti sündivate laste arvust aastati.

Koolieelse lasteasutuse seadus sätestab, et valla- või linnavalitsus loob kõigile oma haldusterritooriumil alaliselt elavatele lastele , kelle vanemad seda soovivad, võimaluse käia teeninduspiirkonna lasteasutuses.  Tallinna Linnavolikogu 10. augusti 2000 otsusega nr 256  „Koolieelsete lasteasutuste teeninduspiirkonna kinnitamine“ on sätestatud, et munitsipaalomandis oleva koolieelse lasteasutuse teeninduspiirkonnaks on Tallinna linna haldusterritoorium.

4.                   Projekti eesmärgid ja seos meetme eesmärkidega (lasteaiateenuse kättesaadavuse parandamiseks uute lasteaiakohtade loomine ja lasteasutuste renoveerimine)

Kadrioru Lasteaia renoveerimise tulemusena valmib täiesti uus maja (vana hoone kuulub põhiosas lammutamisele), rühmade arv suureneb  100% (2 rühma asemel 4 rühma, kokku 80 last).

 

5.                   Projektiga kavandatava infrastruktuuriobjekti seisundi üldine kirjeldus koos kavandatavate tegevuste loeteluga

Olemasolev hoone on amortiseerunud ja kuulub põhiosas lammutamisele. Asemele ehitatakse uus kahekordne hoone. Samuti korrastatakse kogu territoorium (piirdeaed, teed ja haljastus).

 

6.                   Projekti eelarve (hinnangulised abikõlblikud ja mitteabikõlblikud kulud), mis on koostatud põhjendatud hinnakalkulatsiooni või hinnapakkumiste alusel

Projekteerimine: ~2 000 000, ehitus: 19 250 000, omanikujärelevalve: 190 000, mööbel sisustus: 2 000 000

Projektijuhtimine: 80 000, autorijärelevalve: 190 000, käibevahendite soetamine: 200 000, personali kulu : 90 000

7.                   Hinnangulised arvestused objekti haldamisega kaasnevate keskmiste iga-aastaste kulude ja võimalike tulude kohta ning kulude katteallikad

   Aasta                                 2008                2009                       2010                         2011                    2012

Prognoos                         1 450 000         1 595 000             2 269 000                 3 856 000           4 183 000

Sh  personalikulud         1 088 000         1 196 000             1 700 000                 2 892 000           3 137 000

      tulu kohatasust            138 000            146 000                194 000                    325 000              335 000

Prognoositavate kulude summa sisse ei ole arvestatud laste toitlustamiskulusid

Kulude katteallikaks on linnakassavahendid ning tulud lastevanemate osalustasust

8.                   Kooskõla maakondlike arendusdokumentidega

Harju Maakonna arengustrateegias aastani 2010 on toodud, et aastaks 2010 on arendatud välja optimaalne koolivõrk nõuetele vastava alus-, põhi- ja huvihariduse ning üld-, kutse- ja täiendusõppe tagamiseks. http://www.harju.ee/public/Arenguosakond/Arendusdokumendid/sots_infrastruktuur.pdf

 

 

9.                   Informatsioon projekti elluviimise valmisoleku kohta, sealhulgas läbiviidud tasuvusuuringud ning riigihanked, olemasolevad load ja kooskõlastused (Juhul kui taotlusele lisatakse täiendavaid dokumente projekti elluviimise valmisoleku kohta, loetleda need siin!)

Kinnistu kuulub linnale (katastritunnus 78401:115:2190), detailplaneering koostamisel

 

 1. Võimalike riskide tõenäosus, mis võivad kahtluse alla seada projekti tulemuste jätkusuutlikkuse (Soovituslik! Kirjeldada võimalikud riskid ja nende maandamise abinõud)

Riskid puuduvad.

 

 1. Muu asjakohane lisainformatsioon projekti kohta (taotleja valikul)

 

 

 

IV TAOTLEJA KINNITUSED NÕUETELE VASTAVUSE KOHTA (määruse § 6)

1.       Kinnitus, et juhul kui taotleja on varem riigieelarvest, Euroopa Liidu või välisabi vahenditest saanud toetust, mis on kuulunud tagasimaksmisele, on tagasimaksed tehtud tähtajaliselt ja nõutud summas

Tagasimaksmisele kuuluvad summad tähtajaliselt ja nõutud summas tasutud.

 

 

2.        Kinnitus, et taotlejal ei ole ajatamata maksuvõlgu

Ei ole maksuvõlga.

3.       Kinnitus projekti omafinantseeringu katteks nõutavate vahendite olemasolu kohta vastavalt määruse §-s 8 kehtestatud piirmääradele ja tingimustele, arvestades seadustega kehtestatud finantstegevuse piiranguid

Vastavalt Tallinna Linnavolikogu 20. märtsi 2008 otsusele nr 52 on võetud kohustus projekti omafinantseeringu katteks nõutavate vahendite olemasolu kohta.

 

 

4.        Teave projektile või projekti üksikutele tegevustele samal ajal mitmest meetmest või muudest riigieelarvelistest, Euroopa Liidu või välisabi vahenditest toetuse taotlemise kohta

 

Puuduvad taotlused mitmest meetmest või muudest riigieelarvelistest, Euroopa Liidu või välisabi vahenditest toetuse taotlemiseks.

 

VI PROJEKTI KAVANDI KINNITAMINE

Kinnitan, et kõik käesolevas projekti kavandis esitatud andmed on õiged

Taotleja esindaja nimi ja ametikoht

Allkiri

Kuupäev

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Priit Lello

Linnakantselei õigusdirektor

linnasekretäri ülesannetes

 

 

Tallinna Linnavalitsuse 16. aprilli 2008

korralduse nr 684-k

LISA 9

 

Lasteasutuste kohtade loomise ja renoveerimise meetme PROJEKTI KAVANDI TAOTLUSVORM

 

 

 

Alus: Vabariigi Valitsuse 31. jaanuari 2008.a määrus nr 30 „ Riigieelarvest koolieelsete lasteasutuste kohtade loomiseks ja renoveerimiseks, lasteasutuste õpikeskkonna arendamiseks ja lasteasutuste õpetajate palgavahenditeks toetuse eraldamise ning kasutamise tingimused ja kord ning toetuse saamise eelduseks oleva kohaliku omavalitsuse üksuse omaosaluse suurus ja nõuded omaosalusele“    RTI, 06.02.2008, 6, 47

 

Käesolev projekti kavandi taotlusvorm esitatakse kirjalikult allkirjastatuna ja elektrooniliselt

 

Projekti kavandi registreerimine HTM-is (täidab rakendusüksus)

Projekti kavandi saabumise kuupäev

 

Projekti kavandi registreerimisnumber

 

 

I TAOTLEJA ANDMED

 1. Taotleja nimi

2.                  Juriidiline vorm

TALLINNA LINN

AVALIK-ÕIGUSLIK JURIIDILINE ISIK

3.                   Registrikood

75014289 (Tallinna Haridusamet)

4.                   Taotleja postiaadress

VABADUSE VÄLJAK 7  TALLINN 15199

Telefon

Faks

E-post

Veebilehe aadress

640 4141

640 4327

lvpost@tallinnlv.ee

www.tallinn.ee

5.                   Taotleja käibemaksukohustuslase nr

Jah

EE100535909 (Tallinna Haridusamet)

Ei

 

6.                   Taotleja esindajaõiguslik isik põhimääruse/põhikirja/volituse alusel

Nimi:

Telefon:

E-post:

Andres Pajula

640 4599

andres.pajula@tallinnlv.ee

Ametikoht:

Tallinna Haridusameti juhataja

7.                   Taotleja poolne kontaktisik/projektijuht

Nimi:

Telefon:

E-post:

Anti Sirkel

640 4599

anti.sirkel@tallinnlv.ee

Ametikoht:

Tallinna Haridusameti haldusosakonna juhataja

 

II KAVANDATAVA PROJEKTI ÜLDANDMED

1.       Projekti nimi

Veerise 1 ehitatav uus lasteaed Haabersti linnaosas

2.       Projekti hinnanguline kogumaksumus (koos mitteabikõlblike kuludega)

46 000 000

 

3.       Projekti hinnangulised abikõlblikud kulud kokku

Mitteabikõlblike kulude finantseerimise allikad

 

44 800 000

Tallinna linna 2008.-2010. aastate eelarve (1 200 000)

4.       Toetuseks taotletav summa

% abikõlblikest kuludest (mitte üle 50%)

22 400 000

 

50% abikõlblikest kuludest

5.       Omafinantseeringu summa

% abikõlblikest kuludest (kokku  vähemalt 50% projekti abikõlblikest kuludest)

22 400 000, millele lisanduvad mitteabikõlblikud kulud ( 1 200 000), mis kaetakse 2008- 2010. aastate eelarvest

 

50% projekti abikõlblikest kuludest

 

6.       Omafinantseeringu katteallikas (arvestades nõutavate vahendite olemasolu vastavalt §-s 8 kehtestatud piirmääradele ja tingimustele ning seadustega kehtestatud finantstegevuse piiranguid)

Tallinna linna 2008-2010 aastate  eelarve

 

 

III PROJEKTI KIRJELDUS (määruse § 10)

 1. Projekti kavandatav algusaeg/aasta ja kvartal

Projekti kavandatav lõppaeg/aasta ja kvartal

Taotluse kavandatav esitamise aeg/aasta ja kvartal

2008 IV kv

 

 2010 III kv

2008

2.                   Tulenevus seadusejärgsest kehtivast ja uuendatud kohaliku omavalitsuse arengukavast (esitada väljavõte dokumendist ja viide vastavale peatükile või alapeatükile)

Tallinna Linnavolikogu 6. oktoobri 2005 määrusega nr  53  kinnitatud Tallinna arengukava 2006 – 2021 punkt 3.3.2 ja punkt 3.3.3

Tallinna Linnavolikogu 14. detsembri 2006 otsus nr  356 „Tallinna programm „Lasteaiakoht igale lapsele““

Tallinna Linnavolikogu 20. märtsi 2008 otsus nr  52  „Tallinna programmi „Lasteaiakoht igale lapsele“ investeeringute kavad aastateks 2008 – 2012 ja Tallinna Linnavolikogu 14. detsembri 2006 otsuse nr 356 lisa muutmine

 

3.                   Lasteaiakohtade vajaduse prognoos järgneva viie aasta kohta

Aasta

2008

2009

2010

2011

2012

Prognoos

20063

21383

22248

22519

22505

Lühike seletus, milliseid andmeid ja lähtealuseid on lasteaiakohtade vajaduse prognoosimisel kasutatud:

Laste arv aastani 2012 on Tallinnas prognoositud Statistikaameti ja Eesti rahvastikuregistri andmete analüüsimisel. Prognoosi aluseks on 17-35 aastaste naiste arv ning 2006. ja 2007. aastal sündinute laste suhe vastava aasta naiste arvusse, eeldades, et sündimuskäitumine jääb samaks ning sündimus jääb nende aastate tasemele. Prognoos põhineb 2008. aasta jaanuari andmetel ja ei arvesta rändest tingitud muudatusi. Prognoosi täpsus oleneb rände ulatusest nii Tallinna sees kui väljapoole, samuti sündivate laste arvust aastati.

Koolieelse lasteasutuse seadus sätestab, et valla- või linnavalitsus loob kõigile oma haldusterritooriumil alaliselt elavatele lastele , kelle vanemad seda soovivad, võimaluse käia teeninduspiirkonna lasteasutuses.  Tallinna Linnavolikogu 10. augusti 2000 otsusega nr 256  „Koolieelsete lasteasutuste teeninduspiirkonna kinnitamine“ on sätestatud, et munitsipaalomandis oleva koolieelse lasteasutuse teeninduspiirkonnaks on Tallinna linna haldusterritoorium.

4.                   Projekti eesmärgid ja seos meetme eesmärkidega (lasteaiateenuse kättesaadavuse parandamiseks uute lasteaiakohtade loomine ja lasteasutuste renoveerimine)

 

Lasteaed ehitatakse Kakumäe uuselamurajooni Haabersti linnaosas, mille tulemusena lisanduvad kohad 6 rühmas, kokku 120 lapsele. Paraneb lasteaiateenuse kättesaadavus uuselamurajoonides.

 

5.                   Projektiga kavandatava infrastruktuuriobjekti seisundi üldine kirjeldus koos kavandatavate tegevuste loeteluga

 

Aadressil Veerise tn 1 on moodustatud katastriüksus tunnusega 78406:610:0176, millele ehitatakse täiesti uus kahekordne hoone lasteaia jaoks. Samuti korrastatakse kogu katastriüksuse territoorium (piirdeaed, teed ja haljastus) ning paigaldatakse õuemänguvahendid.

6.                   Projekti eelarve (hinnangulised abikõlblikud ja mitteabikõlblikud kulud), mis on koostatud põhjendatud hinnakalkulatsiooni või hinnapakkumiste alusel

Abikõlblikud kulud: projekteerimine 2 000 000; ehitus: 39 100 000, mööbel sisustus 3 700 000

Mitteabikõlblikud kulud: 1 200 000 (käibevahendid, personalikulu, projektijuhtimine, autorijärelevalve).

 

7.                   Hinnangulised arvestused objekti haldamisega kaasnevate keskmiste iga-aastaste kulude ja võimalike tulude kohta ning kulude katteallikad

  Aasta                                                   2010                         2011                    2012

Prognoos                                             3 046 000                 6 480 000           7 030 000

Sh  personalikulud                             2 284 000                 4 860 000           5 272 000

      tulu kohatasust                              230 000                    488 000              502 000

Prognoositavate kulude summa sisse ei ole arvestatud laste toitlustamiskulusid

Kulude katteallikaks on linnakassavahendid ning tulud lastevanemate osalustasust

8.                   Kooskõla maakondlike arendusdokumentidega

Harju Maakonna arengustrateegias aastani 2010 on toodud, et aastaks 2010 on arendatud välja optimaalne koolivõrk nõuetele vastava alus-, põhi- ja huvihariduse ning üld-, kutse- ja täiendusõppe tagamiseks.http://www.harju.ee/public/Arenguosakond/Arendusdokumendid/sots_infrastruktuur.pdf

 

 

9.                   Informatsioon projekti elluviimise valmisoleku kohta, sealhulgas läbiviidud tasuvusuuringud ning riigihanked, olemasolevad load ja kooskõlastused (Juhul kui taotlusele lisatakse täiendavaid dokumente projekti elluviimise valmisoleku kohta, loetleda need siin!)

 

Kinnistu kuulub Tallinna linnale, kehtiv detailplaneering olemas.

 1. Võimalike riskide tõenäosus, mis võivad kahtluse alla seada projekti tulemuste jätkusuutlikkuse (Soovituslik! Kirjeldada võimalikud riskid ja nende maandamise abinõud)

Riskid puuduvad.

 

 1. Muu asjakohane lisainformatsioon projekti kohta (taotleja valikul)

 

 

 

 

IV TAOTLEJA KINNITUSED NÕUETELE VASTAVUSE KOHTA (määruse § 6)

1.       Kinnitus, et juhul kui taotleja on varem riigieelarvest, Euroopa Liidu või välisabi vahenditest saanud toetust, mis on kuulunud tagasimaksmisele, on tagasimaksed tehtud tähtajaliselt ja nõutud summas

Tagasimaksmisele kuuluvad summad tähtajaliselt ja nõutud summas tasutud.

 

 

2.        Kinnitus, et taotlejal ei ole ajatamata maksuvõlgu

Ei ole maksuvõlga.

3.       Kinnitus projekti omafinantseeringu katteks nõutavate vahendite olemasolu kohta vastavalt määruse §-s 8 kehtestatud piirmääradele ja tingimustele, arvestades seadustega kehtestatud finantstegevuse piiranguid

Vastavalt Tallinna Linnavolikogu 20. märtsi 2008 otsusele nr 52 on võetud kohustus projekti omafinantseeringu katteks nõutavate vahendite olemasolu kohta.

 

 

4.        Teave projektile või projekti üksikutele tegevustele samal ajal mitmest meetmest või muudest riigieelarvelistest, Euroopa Liidu või välisabi vahenditest toetuse taotlemise kohta

Puuduvad taotlused mitmest meetmest või muudest riigieelarvelistest, Euroopa Liidu või välisabi vahenditest toetuse taotlemiseks.

 

 

VI PROJEKTI KAVANDI KINNITAMINE

Kinnitan, et kõik käesolevas projekti kavandis esitatud andmed on õiged

Taotleja esindaja nimi ja ametikoht

Allkiri

Kuupäev

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Priit Lello

Linnakantselei õigusdirektor

linnasekretäri ülesannetes

 

 

Tallinna Linnavalitsuse 16. aprilli 2008

korralduse nr 684-k

LISA 10

 

Lasteasutuste kohtade loomise ja renoveerimise meetme PROJEKTI KAVANDI TAOTLUSVORM

 

 

 

Alus: Vabariigi Valitsuse 31. jaanuari 2008.a määrus nr 30 „ Riigieelarvest koolieelsete lasteasutuste kohtade loomiseks ja renoveerimiseks, lasteasutuste õpikeskkonna arendamiseks ja lasteasutuste õpetajate palgavahenditeks toetuse eraldamise ning kasutamise tingimused ja kord ning toetuse saamise eelduseks oleva kohaliku omavalitsuse üksuse omaosaluse suurus ja nõuded omaosalusele“    RTI, 06.02.2008, 6, 47

 

Käesolev projekti kavandi taotlusvorm esitatakse kirjalikult allkirjastatuna ja elektrooniliselt

 

Projekti kavandi registreerimine HTM-is (täidab rakendusüksus)

Projekti kavandi saabumise kuupäev

 

Projekti kavandi registreerimisnumber

 

 

I TAOTLEJA ANDMED

 1. Taotleja nimi

2.                  Juriidiline vorm

TALLINNA LINN

AVALIK-ÕIGUSLIK JURIIDILINE ISIK

3.                   Registrikood

75014289 (Tallinna Haridusamet)

4.                   Taotleja postiaadress

VABADUSE VÄLJAK 7  TALLINN 15199

Telefon

Faks

E-post

Veebilehe aadress

640 4141

640 4327

lvpost@tallinnlv.ee

www.tallinn.ee

5.                   Taotleja käibemaksukohustuslase nr

Jah

EE100535909 (Tallinna Haridusamet)

Ei

 

6.                   Taotleja esindajaõiguslik isik põhimääruse/põhikirja/volituse alusel

Nimi:

Telefon:

E-post:

Andres Pajula

640 4599

andres.pajula@tallinnlv.ee

Ametikoht:

Tallinna Haridusameti juhataja

7.                   Taotleja poolne kontaktisik/projektijuht

Nimi:

Telefon:

E-post:

Anti Sirkel

640 4599

anti.sirkel@tallinnlv.ee

Ametikoht:

Tallinna Haridusameti haldusosakonna juhataja

 

II KAVANDATAVA PROJEKTI ÜLDANDMED

1.       Projekti nimi

Tallinna Lasteaia Männimudila juurdeehitus Nõmme linnaosas

 

2.       Projekti hinnanguline kogumaksumus (koos mitteabikõlblike kuludega)

 46 500 000

3.       Projekti hinnangulised abikõlblikud kulud kokku

Mitteabikõlblike kulude finantseerimise allikad

45 730 000

Tallinna linna 2009- 2011. aastate eelarve (770 000)

4.       Toetuseks taotletav summa

% abikõlblikest kuludest (mitte üle 50%)

22 865 000

50% abikõlblikest kuludest

 

5.       Omafinantseeringu summa

% abikõlblikest kuludest (kokku  vähemalt 50% projekti abikõlblikest kuludest)

22 865 000, millele lisanduvad mitteabi-kõlblikud kulud (770 000), mis kaetakse Tallinna linna 2009-2011. aastate eelarvest

50% abikõlblikest kuludest

 

6.       Omafinantseeringu katteallikas (arvestades nõutavate vahendite olemasolu vastavalt §-s 8 kehtestatud piirmääradele ja tingimustele ning seadustega kehtestatud finantstegevuse piiranguid)

Tallinna linna 2009 -  2011. aastate eelarve

 

II PROJEKTI KIRJELDUS (määruse § 10)

 1. Projekti kavandatav algusaeg/aasta ja kvartal

Projekti kavandatav lõppaeg/aasta ja kvartal

Taotluse kavandatav esitamise aeg/aasta ja kvartal

 2009 IV kv

 2011 III kv

2011 II kv

2.                   Tulenevus seadusejärgsest kehtivast ja uuendatud kohaliku omavalitsuse arengukavast (esitada väljavõte dokumendist ja viide vastavale peatükile või alapeatükile)

Tallinna Linnavolikogu 6. oktoobri 2005 määrusega nr  53 kinnitatud Tallinna arengukava 2006 – 2021 punkt 3.3.2 ja punkt 3.3.3

Tallinna Linnavolikogu 14. detsembri 2006 otsus nr  356 „Tallinna programm „Lasteaiakoht igale lapsele““

Tallinna Linnavolikogu 20. märtsi 2008 otsus nr  52  „Tallinna programmi „Lasteaiakoht igale lapsele“ investeeringute kavad aastateks 2008 – 2012 ja Tallinna Linnavolikogu 14. detsembri 2006 otsuse nr 356 lisa muutmine

 1. Lasteaiakohtade vajaduse prognoos järgneva viie aasta kohta

Aasta

2008

2009

2010

2011

2012

Prognoos

20063

21383

22248

22519

22505

Lühike seletus, milliseid andmeid ja lähtealuseid on lasteaiakohtade vajaduse prognoosimisel kasutatud:

Laste arv aastani 2012 on Tallinnas prognoositud Statistikaameti ja Eesti rahvastikuregistri andmete analüüsimisel. Prognoosi aluseks on 17-35 aastaste naiste arv ning 2006. ja 2007. aastal sündinute laste suhe vastava aasta naiste arvusse, eeldades, et sündimuskäitumine jääb samaks ning sündimus jääb nende aastate tasemele. Prognoos põhineb 2008. aasta jaanuari andmetel ja ei arvesta rändest tingitud muudatusi. Prognoosi täpsus oleneb rände ulatusest nii Tallinna sees kui väljapoole, samuti sündivate laste arvust aastati.

Koolieelse lasteasutuse seadus sätestab, et valla- või linnavalitsus loob kõigile oma haldusterritooriumil alaliselt elavatele lastele , kelle vanemad seda soovivad, võimaluse käia teeninduspiirkonna lasteasutuses.  Tallinna Linnavolikogu 10. augusti 2000 otsusega nr 256  „Koolieelsete lasteasutuste teeninduspiirkonna kinnitamine“ on sätestatud, et munitsipaalomandis oleva koolieelse lasteasutuse teeninduspiirkonnaks on Tallinna linna haldusterritoorium.

4.                   Projekti eesmärgid ja seos meetme eesmärkidega (lasteaiateenuse kättesaadavuse parandamiseks uute lasteaiakohtade loomine ja lasteasutuste renoveerimine)

Tallinna Lasteaia Männimudila krundile ehitatakse juurde täiendav lasteaia hoone 6-le rühmale, rühmade arv suureneb  100% (6 rühma asemel 12 rühma, kokku 240 last).

 

5.                   Projektiga kavandatava infrastruktuuriobjekti seisundi üldine kirjeldus koos kavandatavate tegevuste loeteluga

Seoses lasteaia kohtade puudusega antud piirkonnas on planeeritud lasteaia laiendamine – olemasolevale hoonele (6 rühma) ehitatakse juurde täiendav hoone (6 rühmale).

 

6.                   Projekti eelarve (hinnangulised abikõlblikud ja mitteabikõlblikud kulud), mis on koostatud põhjendatud hinnakalkulatsiooni või hinnapakkumiste alusel

Projekteerimine: 2 500 000, ehitus: 38 850 000, omanikujärelevalve: 380 000, mööbel sisustus: 4 000 000

Projektijuhtimine: 90 000, autorijärelevalve: 380 000, käibevahendite soetamine: 300 000

7.                   Hinnangulised arvestused objekti haldamisega kaasnevate keskmiste iga-aastaste kulude ja võimalike tulude kohta ning kulude katteallikad

Aasta                                 2008                2009                       2010                      2011                    2012

Prognoos                     2 900 000         3 190 000             3 627 000                7 385 000         10 915 000

Sh  personalikulud     2 175 000         2 392 000             2 720 000                 5 539 000           8 186 000

      tulu kohatasust         276 000           292 000                307 000                    581 000              837 000

Prognoositavate kulude summa sisse ei ole arvestatud laste toitlustamiskulusid

Kulude katteallikaks on linnakassavahendid ning tulud lastevanemate osalustasust                                                                 

8.                   Kooskõla maakondlike arendusdokumentidega

 

Harju Maakonna arengustrateegias aastani 2010 on toodud, et aastaks 2010 on arendatud välja optimaalne koolivõrk nõuetele vastava alus-, põhi- ja huvihariduse ning üld-, kutse- ja täiendusõppe tagamiseks. http://www.harju.ee/public/Arenguosakond/Arendusdokumendid/sots_infrastruktuur.pdf

 

9.                   Informatsioon projekti elluviimise valmisoleku kohta, sealhulgas läbiviidud tasuvusuuringud ning riigihanked, olemasolevad load ja kooskõlastused (Juhul kui taotlusele lisatakse täiendavaid dokumente projekti elluviimise valmisoleku kohta, loetleda need siin!)

Kinnistu kuulub Tallinna linnale (katastritunnus 78404:408:8620)

 1. Võimalike riskide tõenäosus, mis võivad kahtluse alla seada projekti tulemuste jätkusuutlikkuse (Soovituslik! Kirjeldada võimalikud riskid ja nende maandamise abinõud)

Riskid puuduvad.

 

 1. Muu asjakohane lisainformatsioon projekti kohta (taotleja valikul)

 

 

 

 

IV TAOTLEJA KINNITUSED NÕUETELE VASTAVUSE KOHTA (määruse § 6)

1.       Kinnitus, et juhul kui taotleja on varem riigieelarvest, Euroopa Liidu või välisabi vahenditest saanud toetust, mis on kuulunud tagasimaksmisele, on tagasimaksed tehtud tähtajaliselt ja nõutud summas

 

Tagasimaksmisele kuuluvad summad tähtajaliselt ja nõutud summas tasutud.

 

2.        Kinnitus, et taotlejal ei ole ajatamata maksuvõlgu

Ei ole maksuvõlga

3.       Kinnitus projekti omafinantseeringu katteks nõutavate vahendite olemasolu kohta vastavalt määruse §-s 8 kehtestatud piirmääradele ja tingimustele, arvestades seadustega kehtestatud finantstegevuse piiranguid

Vastavalt Tallinna Linnavolikogu 20. märtsi 2008 otsusele nr 52 on võetud kohustus projekti omafinantseeringu katteks nõutavate vahendite olemasolu kohta.

 

 

4.        Teave projektile või projekti üksikutele tegevustele samal ajal mitmest meetmest või muudest riigieelarvelistest, Euroopa Liidu või välisabi vahenditest toetuse taotlemise kohta

 

Puuduvad taotlused mitmest meetmest või muudest riigieelarvelistest, Euroopa Liidu või välisabi vahenditest toetuse taotlemiseks.

 

VI PROJEKTI KAVANDI KINNITAMINE

Kinnitan, et kõik käesolevas projekti kavandis esitatud andmed on õiged

Taotleja esindaja nimi ja ametikoht

Allkiri

Kuupäev

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Priit Lello

Linnakantselei õigusdirektor

linnasekretäri ülesannetes

 

 

Tallinna Linnavalitsuse 16. aprilli 2008

korralduse nr 684-k

LISA 11

 

Lasteasutuste kohtade loomise ja renoveerimise meetme PROJEKTI KAVANDI TAOTLUSVORM

 

 

 

Alus: Vabariigi Valitsuse 31. jaanuari 2008.a määrus nr 30 „ Riigieelarvest koolieelsete lasteasutuste kohtade loomiseks ja renoveerimiseks, lasteasutuste õpikeskkonna arendamiseks ja lasteasutuste õpetajate palgavahenditeks toetuse eraldamise ning kasutamise tingimused ja kord ning toetuse saamise eelduseks oleva kohaliku omavalitsuse üksuse omaosaluse suurus ja nõuded omaosalusele“    RTI, 06.02.2008, 6, 47

 

Käesolev projekti kavandi taotlusvorm esitatakse kirjalikult allkirjastatuna ja elektrooniliselt

 

Projekti kavandi registreerimine HTM-is (täidab rakendusüksus)

Projekti kavandi saabumise kuupäev

 

Projekti kavandi registreerimisnumber

 

 

I TAOTLEJA ANDMED

 1. Taotleja nimi
 1. Juriidiline vorm

TALLINNA LINN

AVALIK-ÕIGUSLIK JURIIDILINE ISIK

3.                   Registrikood

75014289 (Tallinna Haridusamet)

4.                   Taotleja postiaadress

VABADUSE VÄLJAK 7  TALLINN 15199

Telefon

Faks

E-post

Veebilehe aadress

640 4141

640 4327

lvpost@tallinnlv.ee

www.tallinn.ee

 1. Taotleja käibemaksukohustuslase nr

Jah

EE100535909 (Tallinna Haridusamet)

Ei

 

6.                   Taotleja esindajaõiguslik isik põhimääruse/põhikirja/volituse alusel

Nimi:

Telefon:

E-post:

Andres Pajula

640 4599

andres.pajula@tallinnlv.ee

Ametikoht:

Tallinna Haridusameti juhataja

7.                   Taotleja poolne kontaktisik/projektijuht

Nimi:

Telefon:

E-post:

Anti Sirkel

640 4599

anti.sirkel@tallinnlv.ee

Ametikoht:

Tallinna Haridusameti haldusosakonna juhataja

 

II KAVANDATAVA PROJEKTI ÜLDANDMED

1.       Projekti nimi

 

Karjamaa tn 3 lasteaia renoveerimine Põhja-Tallinna linnaosas

2.       Projekti hinnanguline kogumaksumus (koos mitteabikõlblike kuludega)

 35 000 000

 

3.       Projekti hinnangulised abikõlblikud kulud kokku

Mitteabikõlblike kulude finantseerimise allikad

 

33 900 000

Tallinna linna 2010. ja 2011. aasta eelarve (1 100 000)

4.       Toetuseks taotletav summa

% abikõlblikest kuludest (mitte üle 50%)

16 950 000

 

50% abikõlblikest kuludest

 

5.       Omafinantseeringu summa

% abikõlblikest kuludest (kokku  vähemalt 50% projekti abikõlblikest kuludest)

16 950 000, millele lisanduvad mitteabikõlblikud kulud (1 100 000), mis kaetakse Tallinna linna 2010. ja 2011. aasta eelarvest

 

50% projekti abikõlblikest kuludest

 

6.       Omafinantseeringu katteallikas (arvestades nõutavate vahendite olemasolu vastavalt §-s 8 kehtestatud piirmääradele ja tingimustele ning seadustega kehtestatud finantstegevuse piiranguid)

Tallinna linna 2010 – 2011. aastate eelarve

 

 

III PROJEKTI KIRJELDUS (määruse § 10)

 1. Projekti kavandatav algusaeg/aasta ja kvartal

Projekti kavandatav lõppaeg/aasta ja kvartal

Taotluse kavandatav esitamise aeg/aasta ja kvartal

                2010 III kv

                 2011 III kv

             2010

 1. Tulenevus seadusejärgsest kehtivast ja uuendatud kohaliku omavalitsuse arengukavast (esitada väljavõte dokumendist ja viide vastavale peatükile või alapeatükile)

Tallinna Linnavolikogu 6. oktoobri 2005 määrusega nr  53  kinnitatud Tallinna arengukava 2006 – 2021 punkt 3.3.2 ja punkt 3.3.3

Tallinna Linnavolikogu 14. detsembri 2006 otsus nr  356 „Tallinna programm „Lasteaiakoht igale lapsele““

Tallinna Linnavolikogu 20. märtsi 2008 otsus nr  52  „Tallinna programmi „Lasteaiakoht igale lapsele“ investeeringute kavad aastateks 2008 – 2012 ja Tallinna Linnavolikogu 14. detsembri 2006 otsuse nr 356 lisa muutmine

 

3.                   Lasteaiakohtade vajaduse prognoos järgneva viie aasta kohta

Aasta

2008

2009

2010

2011

2012

Prognoos

20063

21383

22248

22519

22505

Lühike seletus, milliseid andmeid ja lähtealuseid on lasteaiakohtade vajaduse prognoosimisel kasutatud:

Laste arv aastani 2012 on Tallinnas prognoositud Statistikaameti ja Eesti rahvastikuregistri andmete analüüsimisel. Prognoosi aluseks on 17-35 aastaste naiste arv ning 2006. ja 2007. aastal sündinute laste suhe vastava aasta naiste arvusse, eeldades, et sündimuskäitumine jääb samaks ning sündimus jääb nende aastate tasemele. Prognoos põhineb 2008. aasta jaanuari andmetel ja ei arvesta rändest tingitud muudatusi. Prognoosi täpsus oleneb rände ulatusest nii Tallinna sees kui väljapoole, samuti sündivate laste arvust aastati.

Koolieelse lasteasutuse seadus sätestab, et valla- või linnavalitsus loob kõigile oma haldusterritooriumil alaliselt elavatele lastele , kelle vanemad seda soovivad, võimaluse käia teeninduspiirkonna lasteasutuses.  Tallinna Linnavolikogu 10. augusti 2000 otsusega nr 256  „Koolieelsete lasteasutuste teeninduspiirkonna kinnitamine“ on sätestatud, et munitsipaalomandis oleva koolieelse lasteasutuse teeninduspiirkonnaks on Tallinna linna haldusterritoorium.

4.                   Projekti eesmärgid ja seos meetme eesmärkidega (lasteaiateenuse kättesaadavuse parandamiseks uute lasteaiakohtade loomine ja lasteasutuste renoveerimine)

Tallinnas, Põhja-Tallinna linnaosas, Karjamaa tn 3 hoone renoveerimise tulemusena taasavatakse lasteaed pinnaga ca 2000m², juurde tekib 10 uut lasteaiarühma 200 lasteaiakohaga.

 

5.                   Projektiga kavandatava infrastruktuuriobjekti seisundi üldine kirjeldus koos kavandatavate tegevuste loeteluga

 

Olemasolev hoone on käesoleval ajal kasutusel rendiruumina ja rendileping kuulub lõpetamisele. Hoone taastatakse lasteaiaks. Samuti korrastatakse kogu territoorium (piirdeaed, teed ja haljastus) ning paigaldatakse uued õuemänguvahendid.

6.                   Projekti eelarve (hinnangulised abikõlblikud ja mitteabikõlblikud kulud), mis on koostatud põhjendatud hinnakalkulatsiooni või hinnapakkumiste alusel

Abikõlblikud kulud: projekteerimine 2 200 000; ehitamine 27 950 000; omanikujärelevalve 250 000; mööbel ja sisustus 3 500 000.

Mitteabikõlblikud kulud: 1 100 000 (käibevahendid, personalikulu, projektijuhtimine, autorijärelevalve)

 

7.                   Hinnangulised arvestused objekti haldamisega kaasnevate keskmiste iga-aastaste kulude ja võimalike tulude kohta ning kulude katteallikad

    Aasta                                2011               2012

Prognoos                         5 030 000         10 915 000

Sh personalikulud         3 772 000           8 186 000

      tulu kohatasust           406 000                837 000

Prognoositavate kulude summa sisse ei ole arvestatud laste toitlustamiskulusid

Kulude katteallikaks on linnakassavahendid ning tulud lastevanemate osalustasust                                                             

8.                   Kooskõla maakondlike arendusdokumentidega

 

Harju Maakonna arengustrateegias aastani 2010 on toodud, et aastaks 2010 on arendatud välja optimaalne koolivõrk nõuetele vastava alus-, põhi- ja huvihariduse ning üld-, kutse- ja täiendusõppe tagamiseks. http://www.harju.ee/public/Arenguosakond/Arendusdokumendid/sots_infrastruktuur.pdf

 

 

9.                   Informatsioon projekti elluviimise valmisoleku kohta, sealhulgas läbiviidud tasuvusuuringud ning riigihanked, olemasolevad load ja kooskõlastused (Juhul kui taotlusele lisatakse täiendavaid dokumente projekti elluviimise valmisoleku kohta, loetleda need siin!)

 

Kinnistu kuulub Tallinna linnale. Seoses vajadusega täiendavatele lasteaiakohtadele lasteaia taasavamine.

 1. Võimalike riskide tõenäosus, mis võivad kahtluse alla seada projekti tulemuste jätkusuutlikkuse (Soovituslik! Kirjeldada võimalikud riskid ja nende maandamise abinõud)

Riskid puuduvad.

 

 1. Muu asjakohane lisainformatsioon projekti kohta (taotleja valikul)

 

 

 

 

IV TAOTLEJA KINNITUSED NÕUETELE VASTAVUSE KOHTA (määruse § 6)

1.       Kinnitus, et juhul kui taotleja on varem riigieelarvest, Euroopa Liidu või välisabi vahenditest saanud toetust, mis on kuulunud tagasimaksmisele, on tagasimaksed tehtud tähtajaliselt ja nõutud summas

Tagasimaksmisele kuuluvad summad tähtajaliselt ja nõutud summas tasutud.

 

 

2.       Kinnitus, et taotlejal ei ole ajatamata maksuvõlgu

Ei ole maksuvõlga.

3.       Kinnitus projekti omafinantseeringu katteks nõutavate vahendite olemasolu kohta vastavalt määruse §-s 8 kehtestatud piirmääradele ja tingimustele, arvestades seadustega kehtestatud finantstegevuse piiranguid

Vastavalt Tallinna Linnavolikogu 20. märtsi 2008 otsusele nr 52 on võetud kohustus projekti omafinantseeringu katteks nõutavate vahendite olemasolu kohta.

 

 

4.        Teave projektile või projekti üksikutele tegevustele samal ajal mitmest meetmest või muudest riigieelarvelistest, Euroopa Liidu või välisabi vahenditest toetuse taotlemise kohta

Puuduvad taotlused mitmest meetmest või muudest riigieelarvelistest, Euroopa Liidu või välisabi vahenditest toetuse taotlemiseks.

 

 

VI PROJEKTI KAVANDI KINNITAMINE

Kinnitan, et kõik käesolevas projekti kavandis esitatud andmed on õiged

Taotleja esindaja nimi ja ametikoht

Allkiri

Kuupäev

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Priit Lello

Linnakantselei õigusdirektor

linnasekretäri ülesannetes

 

 

Tallinna Linnavalitsuse 16. aprilli 2008

korralduse nr 684-k

LISA 12

 

Lasteasutuste kohtade loomise ja renoveerimise meetme PROJEKTI KAVANDI TAOTLUSVORM

 

 

 

 

Alus: Vabariigi Valitsuse 31. jaanuari 2008.a määrus nr 30 „ Riigieelarvest koolieelsete lasteasutuste kohtade loomiseks ja renoveerimiseks, lasteasutuste õpikeskkonna arendamiseks ja lasteasutuste õpetajate palgavahenditeks toetuse eraldamise ning kasutamise tingimused ja kord ning toetuse saamise eelduseks oleva kohaliku omavalitsuse üksuse omaosaluse suurus ja nõuded omaosalusele“    RTI, 06.02.2008, 6, 47

 

Käesolev projekti kavandi taotlusvorm esitatakse kirjalikult allkirjastatuna ja elektrooniliselt

 

Projekti kavandi registreerimine HTM-is (täidab rakendusüksus)

Projekti kavandi saabumise kuupäev

 

Projekti kavandi registreerimisnumber

 

 

I TAOTLEJA ANDMED

 1. Taotleja nimi
 1. Juriidiline vorm

TALLINNA LINN

AVALIK-ÕIGUSLIK JURIIDILINE ISIK

3.                   Registrikood

75014289 (Tallinna Haridusamet)

4.                   Taotleja postiaadress

VABADUSE VÄLJAK 7  TALLINN 15199

Telefon

Faks

E-post

Veebilehe aadress

640 4141

640 4327

lvpost@tallinnlv.ee

www.tallinn.ee

 1. Taotleja käibemaksukohustuslase nr

Jah

EE100535909 (Tallinna Haridusamet)

Ei

 

6.                   Taotleja esindajaõiguslik isik põhimääruse/põhikirja/volituse alusel

Nimi:

Telefon:

E-post:

Andres Pajula

640 4599

andres.pajula@tallinnlv.ee

Ametikoht:

Tallinna Haridusameti juhataja

7.                   Taotleja poolne kontaktisik/projektijuht

Nimi:

Telefon:

E-post:

Anti Sirkel

640 4599

anti.sirkel@tallinnlv.ee

Ametikoht:

Tallinna Haridusameti haldusosakonna juhataja

 

II KAVANDATAVA PROJEKTI ÜLDANDMED

1.       Projekti nimi

 Järveotsa tee 33, lasteaia renoveerimine Haabersti linnaosas

2.       Projekti hinnanguline kogumaksumus (koos mitteabikõlblike kuludega)

 46 500 000

 

3.       Projekti hinnangulised abikõlblikud kulud kokku

Mitteabikõlblike kulude finantseerimise allikad

 

45 000 000

Tallinna linna 2011. ja 2012. aasta eelarve (1 500 000)

4.       Toetuseks taotletav summa

% abikõlblikest kuludest (mitte üle 50%)

22 500 000

 

50% abikõlblikest kuludest

 

5.       Omafinantseeringu summa

% abikõlblikest kuludest (kokku  vähemalt 50% projekti abikõlblikest kuludest)

22 500 000, millele lisanduvad mitteabikõlblikud kulud (1 500 000), mis kaetakse Tallinna linna 2011. ja 2012. aasta eelarvest

 

 

50% projekti abikõlblikest kuludest

 

6.       Omafinantseeringu katteallikas (arvestades nõutavate vahendite olemasolu vastavalt §-s 8 kehtestatud piirmääradele ja tingimustele ning seadustega kehtestatud finantstegevuse piiranguid)

Tallinna linna 2011. ja 2012.  aasta eelarve

 

 

III PROJEKTI KIRJELDUS (määruse § 10)

 1. Projekti kavandatav algusaeg/aasta ja kvartal

Projekti kavandatav lõppaeg/aasta ja kvartal

Taotluse kavandatav esitamise aeg/aasta ja kvartal

2011 III kv

 2012 III kv

2011

 1. Tulenevus seadusejärgsest kehtivast ja uuendatud kohaliku omavalitsuse arengukavast (esitada väljavõte dokumendist ja viide vastavale peatükile või alapeatükile)

Tallinna Linnavolikogu 6. oktoobri 2005 määrusega nr  53  kinnitatud Tallinna arengukava 2006 – 2021 punkt 3.3.2 ja punkt 3.3.3

Tallinna Linnavolikogu 14. detsembri 2006 otsus nr  356 „Tallinna programm „Lasteaiakoht igale lapsele““

Tallinna Linnavolikogu 20. märtsi 2008 otsus nr  52  „Tallinna programmi „Lasteaiakoht igale lapsele“ investeeringute kavad aastateks 2008 – 2012 ja Tallinna Linnavolikogu 14. detsembri 2006 otsuse nr 356 lisa muutmine

 

 

3.                   Lasteaiakohtade vajaduse prognoos järgneva viie aasta kohta

Aasta

2008

2009

2010

2011

2012

Prognoos

20063

21383

22248

22519

22505

Lühike seletus, milliseid andmeid ja lähtealuseid on lasteaiakohtade vajaduse prognoosimisel kasutatud:

Laste arv aastani 2012 on Tallinnas prognoositud Statistikaameti ja Eesti rahvastikuregistri andmete analüüsimisel. Prognoosi aluseks on 17-35 aastaste naiste arv ning 2006. ja 2007. aastal sündinute laste suhe vastava aasta naiste arvusse, eeldades, et sündimuskäitumine jääb samaks ning sündimus jääb nende aastate tasemele. Prognoos põhineb 2008. aasta jaanuari andmetel ja ei arvesta rändest tingitud muudatusi. Prognoosi täpsus oleneb rände ulatusest nii Tallinna sees kui väljapoole, samuti sündivate laste arvust aastati.

Koolieelse lasteasutuse seadus sätestab, et valla- või linnavalitsus loob kõigile oma haldusterritooriumil alaliselt elavatele lastele , kelle vanemad seda soovivad, võimaluse käia teeninduspiirkonna lasteasutuses.  Tallinna Linnavolikogu 10. augusti 2000 otsusega nr 256  „Koolieelsete lasteasutuste teeninduspiirkonna kinnitamine“ on sätestatud, et munitsipaalomandis oleva koolieelse lasteasutuse teeninduspiirkonnaks on Tallinna linna haldusterritoorium.

4.                   Projekti eesmärgid ja seos meetme eesmärkidega (lasteaiateenuse kättesaadavuse parandamiseks uute lasteaiakohtade loomine ja lasteasutuste renoveerimine)

Tallinnas, Haabersti linnaosas, Järveotsa tee 33 hoone ümberehitamise käigus ehitatakse kogu olemasolev hoone ümber lasteaiaruumideks. Tulemusena  avatakse  10 uut lasteaiarühma 200 uue lasteaiakohaga.

5.                   Projektiga kavandatava infrastruktuuriobjekti seisundi üldine kirjeldus koos kavandatavate tegevuste loeteluga

Järveotsa tee 33  asub praegu erivajadustega lastele ettenähtud Õismäe Kool ja hoone ruumid on projekteeritud  kooliruumidena. Kavandatakse  ümber ehitada hoone lasteaia rühmaruumideks ja vajalikeks abiruumideks.  Samuti korrastatakse vastavalt sihtotstarbele ümbritsev territoorium  ning paigaldatakse õuemänguvahendid.

6.                   Projekti eelarve (hinnangulised abikõlblikud ja mitteabikõlblikud kulud), mis on koostatud põhjendatud hinnakalkulatsiooni või hinnapakkumiste alusel

Abikõlblikud kulud: projekteerimine 2 500 000; ehitamine 39 000 000; mööbel sisustus 3 500 000.

Mitteabikõlblikud kulud: 1 500 000 (käibevahendid, projektijuhtimine, autorijärelevalve).

 

7.                   Hinnangulised arvestused objekti haldamisega kaasnevate keskmiste iga-aastaste kulude ja võimalike tulude kohta ning kulude katteallikad

     Aasta                                         2012

Prognoos                                  5 457 000

Sh  personalikulud                  4 093 000

      tulu kohatasust                     418 000

Prognoositavate kulude summa sisse ei ole arvestatud laste toitlustamiskulusid

Kulude katteallikaks on linnakassavahendid ning tulud lastevanemate osalustasust                                                 

8.                   Kooskõla maakondlike arendusdokumentidega

 

Harju Maakonna arengustrateegias aastani 2010 on toodud, et aastaks 2010 on arendatud välja optimaalne koolivõrk nõuetele vastava alus-, põhi- ja huvihariduse ning üld-, kutse- ja täiendusõppe tagamiseks. http://www.harju.ee/public/Arenguosakond/Arendusdokumendid/sots_infrastruktuur.pdf

 

9.                   Informatsioon projekti elluviimise valmisoleku kohta, sealhulgas läbiviidud tasuvusuuringud ning riigihanked, olemasolevad load ja kooskõlastused (Juhul kui taotlusele lisatakse täiendavaid dokumente projekti elluviimise valmisoleku kohta, loetleda need siin!)

 

Kinnistu kuulub Tallinna linnale, kehtiv detailplaneering olemas.

 1. Võimalike riskide tõenäosus, mis võivad kahtluse alla seada projekti tulemuste jätkusuutlikkuse (Soovituslik! Kirjeldada võimalikud riskid ja nende maandamise abinõud)

Riskid puuduvad.

 

 1. Muu asjakohane lisainformatsioon projekti kohta (taotleja valikul)

 

 

 

 

IV TAOTLEJA KINNITUSED NÕUETELE VASTAVUSE KOHTA (määruse § 6)

1.       Kinnitus, et juhul kui taotleja on varem riigieelarvest, Euroopa Liidu või välisabi vahenditest saanud toetust, mis on kuulunud tagasimaksmisele, on tagasimaksed tehtud tähtajaliselt ja nõutud summas

 

Tagasimaksmisele kuuluvad summad tähtajaliselt ja nõutud summas tasutud.

 

2.       Kinnitus, et taotlejal ei ole ajatamata maksuvõlgu

Ei ole maksuvõlga.

3.                  Kinnitus projekti omafinantseeringu katteks nõutavate vahendite olemasolu kohta vastavalt määruse §-s 8 kehtestatud piirmääradele ja tingimustele, arvestades seadustega kehtestatud finantstegevuse piiranguid

Vastavalt Tallinna Linnavolikogu 20. märtsi 2008 otsusele nr 52 on võetud kohustus projekti omafinantseeringu katteks nõutavate vahendite olemasolu kohta.

 

 

4.                   Teave projektile või projekti üksikutele tegevustele samal ajal mitmest meetmest või muudest riigieelarvelistest, Euroopa Liidu või välisabi vahenditest toetuse taotlemise kohta

 

Puuduvad taotlused mitmest meetmest või muudest riigieelarvelistest, Euroopa Liidu või välisabi vahenditest toetuse taotlemiseks.

 

VI PROJEKTI KAVANDI KINNITAMINE

Kinnitan, et kõik käesolevas projekti kavandis esitatud andmed on õiged

Taotleja esindaja nimi ja ametikoht

Allkiri

Kuupäev

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Priit Lello

Linnakantselei õigusdirektor

linnasekretäri ülesannetes

 

 

 

Tallinna Linnavalitsuse 16. aprilli 2008

korralduse nr 684-k

LISA 13

 

Lasteasutuste kohtade loomise ja renoveerimise meetme PROJEKTI KAVANDI TAOTLUSVORM

 

 

 

Alus: Vabariigi Valitsuse 31. jaanuari 2008.a määrus nr 30 „ Riigieelarvest koolieelsete lasteasutuste kohtade loomiseks ja renoveerimiseks, lasteasutuste õpikeskkonna arendamiseks ja lasteasutuste õpetajate palgavahenditeks toetuse eraldamise ning kasutamise tingimused ja kord ning toetuse saamise eelduseks oleva kohaliku omavalitsuse üksuse omaosaluse suurus ja nõuded omaosalusele“    RTI, 06.02.2008, 6, 47

 

Käesolev projekti kavandi taotlusvorm esitatakse kirjalikult allkirjastatuna ja elektrooniliselt

 

Projekti kavandi registreerimine HTM-is (täidab rakendusüksus)

Projekti kavandi saabumise kuupäev

 

Projekti kavandi registreerimisnumber

 

 

I TAOTLEJA ANDMED

 1. Taotleja nimi
 1. Juriidiline vorm

TALLINNA LINN

AVALIK-ÕIGUSLIK JURIIDILINE ISIK

3.                   Registrikood

75014289 (Tallinna Haridusamet)

4.                   Taotleja postiaadress

VABADUSE VÄLJAK 7 TALLINN 15199

Telefon

Faks

E-post

Veebilehe aadress

640 4141

640 4327

ivpost@tallinnlv.ee

www.tallinn.ee

 1. Taotleja käibemaksukohustuslase nr

Jah

EE100535909 (Tallinna Haridusamet)

Ei

 

6.                   Taotleja esindajaõiguslik isik põhimääruse/põhikirja/volituse alusel

Nimi:

Telefon:

E-post:

Andres Pajula

640 4599

andres.pajula@tallinnlv.ee

Ametikoht:

Tallinna Haridusameti juhataja

7.                   Taotleja poolne kontaktisik/projektijuht

Nimi:

Telefon:

E-post:

Anti Sirkel

640 4599

anti.sirkel@tallinnlv.ee

Ametikoht:

Tallinna Haridusameti haldusosakonna juhataja

 

II KAVANDATAVA PROJEKTI ÜLDANDMED

1.       Projekti nimi

 Vormsi tn 3  lasteaed (Tallinna Läänemere Gümnaasiumi endine algklasside hoone) renoveerimine Lasnamäe linnaosas

 

2.       Projekti hinnanguline kogumaksumus (koos mitteabikõlblike kuludega)

41 500 000

 

3.       Projekti hinnangulised abikõlblikud kulud kokku

Mitteabikõlblike kulude finantseerimise allikad

40 000 000

 

Tallinna linna 2011. ja 2012. aasta eelarve (1 500 000)

4.       Toetuseks taotletav summa

% abikõlblikest kuludest (mitte üle 50%)

20 000 000

 

50%

5.       Omafinantseeringu summa

% abikõlblikest kuludest (kokku  vähemalt 50% projekti abikõlblikest kuludest)

20 000 000, millele lisanduvad mitteabikõlblikud kulud (1 500 000), mis kaetakse  Tallinna linna 2011. ja 2012. aasta eelarvest

 

50%

6.       Omafinantseeringu katteallikas (arvestades nõutavate vahendite olemasolu vastavalt §-s 8 kehtestatud piirmääradele ja tingimustele ning seadustega kehtestatud finantstegevuse piiranguid)

Tallinna linna  2011 ja 2012.  aasta eelarvest

 

 

III PROJEKTI KIRJELDUS (määruse § 10)

 1. Projekti kavandatav algusaeg/aasta ja kvartal

Projekti kavandatav lõppaeg/aasta ja kvartal

Taotluse kavandatav esitamise aeg/aasta ja kvartal

 

 2011 I kv

 

 2012 III kv

2012

 

 1. Tulenevus seadusejärgsest kehtivast ja uuendatud kohaliku omavalitsuse arengukavast (esitada väljavõte dokumendist ja viide vastavale peatükile või alapeatükile)

 

 

Tallinna Linnavolikogu 6. oktoobri 2005 määrusega nr 53  kinnitatud Tallinna arengukava 2006 – 2021 punkt 3.3.2 ja punkt 3.3.3

Tallinna Linnavolikogu 14. detsembri 2006 otsus nr  356 „Tallinna programm „Lasteaiakoht igale lapsele““

Tallinna Linnavolikogu 20. märtsi 2008 otsus nr  52  „Tallinna programmi „Lasteaiakoht igale lapsele“ investeeringute kavad aastateks 2008 – 2012 ja Tallinna Linnavolikogu 14. detsembri 2006 otsuse nr 356 lisa muutmine

 

 

3.                   Lasteaiakohtade vajaduse prognoos järgneva viie aasta kohta

 

Aasta

2008

2009

2010

2011

2012

 

Prognoos

20063

21383

22248

22519

22505

 

Lühike seletus, milliseid andmeid ja lähtealuseid on lasteaiakohtade vajaduse prognoosimisel kasutatud: Laste arv aastani 2012 on Tallinnas prognoositud Statistikaameti ja Eesti rahvastikuregistri andmete analüüsimisel. Prognoosi aluseks on 17- 35 aastaste naiste arv ning 2006. ja 2007. aastal sündinute laste suhe vastava aasta naiste arvusse, eeldades, sündimuskäitumine jääb samaks ning sündimus jääb nende aastate tasemele. Prognoos põhineb 2008. aasta jaanuari andmetel ja ei arvesta rändest tingitud muudatusi. Prognoosi täpsus oleneb rände ulatusest  nii Tallinna sees kui väljapoole, samuti sündivate laste arvust aastati.

Koolieelse lasteasutuse seadus sätestab, et valla- või linnavalitsus loob kõigile oma haldusterritooriumil alaliselt elavatele lastele , kelle vanemad seda soovivad, võimaluse käia teeninduspiirkonna lasteasutuses.  Tallinna Linnavolikogu 10. augusti 2000 otsusega nr 256  „Koolieelsete lasteasutuste teeninduspiirkonna kinnitamine“ on sätestatud, et munitsipaalomandis oleva koolieelse lasteasutuse teeninduspiirkonnaks on Tallinna linna haldusterritoorium.

 

4.                   Projekti eesmärgid ja seos meetme eesmärkidega (lasteaiateenuse kättesaadavuse parandamiseks uute lasteaiakohtade loomine ja lasteasutuste renoveerimine)

 

Tallinna Vormsi tn 3 hoone ümberehitusega valmib täiesti uus lasteaed (Praegu  Tallinna Läänemere Gümnaasiumi algklasside maja) 10 rühmaline lasteaed  200-le lapsele.

 

 

5.                   Projektiga kavandatava infrastruktuuriobjekti seisundi üldine kirjeldus koos kavandatavate tegevuste loeteluga

 

Korrastatakse ja haljastatakse territoorium, ehitatakse teed ja paigaldatakse piirdeaed ja õuemänguvahendid.

 

 

6.                   Projekti eelarve (hinnangulised abikõlblikud ja mitteabikõlblikud kulud), mis on koostatud põhjendatud hinnakalkulatsiooni või hinnapakkumiste alusel

 

Ehitus: 33 500 000,  projekteerimine 2 500 000, inventar 4 000 000.    

Mitteabikõlblikud kulud 1 500 000 (käibevahendid, personalikulu, projektijuhtimine, autorijärelevalve)               

 

 

7.                   Hinnangulised arvestused objekti haldamisega kaasnevate keskmiste iga-aastaste kulude ja võimalike tulude kohta ning kulude katteallikad

 

 

 Aasta                              2012

Prognoos                      5 457 000  

Sh  personalikulud      4 093 000    

      tulu kohatasust         418 000 

Prognoositavate kulude summa sisse ei ole arvestatud laste toitlustamiskulusid

Kulude katteallikaks on linnakassavahendid ning tulud lastevanemate osalustasust                                              

  

 

8.                   Kooskõla maakondlike arendusdokumentidega

 

Harju Maakonna arengustrateegias aastani 2010 on toodud, et aastaks 2010 on arendatud välja optimaalne koolivõrk nõuetele vastava alus-, põhi- ja huvihariduse ning üld-, kutse- ja täiendusõppe tagamiseks. http://www.harju.ee/public/Arenguosakond/Arendusdokumendid/sots_infrastruktuur.pdf

 

 

 

9.                   Informatsioon projekti elluviimise valmisoleku kohta, sealhulgas läbiviidud tasuvusuuringud ning riigihanked, olemasolevad load ja kooskõlastused (Juhul kui taotlusele lisatakse täiendavaid dokumente projekti elluviimise valmisoleku kohta, loetleda need siin!)

 

Kinnistu kuulub Tallinna linnale.

 

 

 1. Võimalike riskide tõenäosus, mis võivad kahtluse alla seada projekti tulemuste jätkusuutlikkuse (Soovituslik! Kirjeldada võimalikud riskid ja nende maandamise abinõud)

 

Riskid puuduvad.

 

 

 1. Muu asjakohane lisainformatsioon projekti kohta (taotleja valikul)

 

 

 

 

 

 

IV TAOTLEJA KINNITUSED NÕUETELE VASTAVUSE KOHTA (määruse § 6)

1.       Kinnitus, et juhul kui taotleja on varem riigieelarvest, Euroopa Liidu või välisabi vahenditest saanud toetust, mis on kuulunud tagasimaksmisele, on tagasimaksed tehtud tähtajaliselt ja nõutud summas

Tagasimaksmisele kuuluvad summad tähtajaliselt ja nõutud summas tasutud.

 

 

2.       Kinnitus, et taotlejal ei ole ajatamata maksuvõlgu

Ei ole maksuvõlga

3.       Kinnitus projekti omafinantseeringu katteks nõutavate vahendite olemasolu kohta vastavalt määruse §-s 8 kehtestatud piirmääradele ja tingimustele, arvestades seadustega kehtestatud finantstegevuse piiranguid

Vastavalt Tallinna Linnavolikogu 20. märtsi 2008 otsusele nr 52  on võetud kohustus projekti omafinantseeringu katteks nõutavate vahendite olemasolu kohta.

 

 

4.        Teave projektile või projekti üksikutele tegevustele samal ajal mitmest meetmest või muudest riigieelarvelistest, Euroopa Liidu või välisabi vahenditest toetuse taotlemise kohta

 

Puuduvad taotlused mitmest meetmest või muudest riigieelarvelistest, Euroopa Liidu või välisabi vahenditest toetuse taotlemiseks.

 

VI PROJEKTI KAVANDI KINNITAMINE

Kinnitan, et kõik käesolevas projekti kavandis esitatud andmed on õiged

Taotleja esindaja nimi ja ametikoht

Allkiri

Kuupäev

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Priit Lello

Linnakantselei õigusdirektor

linnasekretäri ülesannetes

 

 

 

Tallinna Linnavalitsuse 16. aprilli 2008

korralduse nr 684-k

LISA 14

 

Lasteasutuste kohtade loomise ja renoveerimise meetme PROJEKTI KAVANDI TAOTLUSVORM

 

 

 

Alus: Vabariigi Valitsuse 31. jaanuari 2008.a määrus nr 30 „ Riigieelarvest koolieelsete lasteasutuste kohtade loomiseks ja renoveerimiseks, lasteasutuste õpikeskkonna arendamiseks ja lasteasutuste õpetajate palgavahenditeks toetuse eraldamise ning kasutamise tingimused ja kord ning toetuse saamise eelduseks oleva kohaliku omavalitsuse üksuse omaosaluse suurus ja nõuded omaosalusele“    RTI, 06.02.2008, 6, 47

 

Käesolev projekti kavandi taotlusvorm esitatakse kirjalikult allkirjastatuna ja elektrooniliselt

 

Projekti kavandi registreerimine HTM-is (täidab rakendusüksus)

Projekti kavandi saabumise kuupäev

 

Projekti kavandi registreerimisnumber

 

 

I TAOTLEJA ANDMED

 1. Taotleja nimi
 1. Juriidiline vorm

TALLINNA LINN

AVALIK-ÕIGUSLIK JURIIDILINE ISIK

3.                   Registrikood

75014289 (Tallinna Haridusamet)

4.                   Taotleja postiaadress

VABADUSE VÄLJAK 7 TALLINN 15199

Telefon

Faks

E-post

Veebilehe aadress

640 4141

640 4327

ivpost@tallinnlv.ee

www.tallinn.ee

 1. Taotleja käibemaksukohustuslase nr

Jah

EE100535909 (Tallinna Haridusamet)

Ei

 

6.                   Taotleja esindajaõiguslik isik põhimääruse/põhikirja/volituse alusel

Nimi:

Telefon:

E-post:

Andres Pajula

640 4599

andres.pajula@tallinnlv.ee

Ametikoht:

Tallinna Haridusameti juhataja

7.                   Taotleja poolne kontaktisik/projektijuht

Nimi:

Telefon:

E-post:

Anti Sirkel

640 4599

anti.sirkel@tallinnlv.ee

Ametikoht:

Tallinna Haridusameti haldusosakonna juhataja

 

II KAVANDATAVA PROJEKTI ÜLDANDMED

1.       Projekti nimi

Tallinna Asunduse Lasteaia renoveerimine Lasnamäe linnaosas

 

2.       Projekti hinnanguline kogumaksumus (koos mitteabikõlblike kuludega)

25 725 000

 

3.       Projekti hinnangulised abikõlblikud kulud kokku

Mitteabikõlblike kulude finantseerimise allikad

25 000 000

 

Tallinna linna 2008. ja 2009. aasta eelarve (725 000)

4.       Toetuseks taotletav summa

% abikõlblikest kuludest (mitte üle 50%)

12 500 000

 

50%

5.       Omafinantseeringu summa

% abikõlblikest kuludest (kokku  vähemalt 50% projekti abikõlblikest kuludest)

12 500 000, millele lisanduvad mitteabikõlblikud kulud (725 000), mis kaetakse Tallinna linna 2008. ja 2009. aasta  eelarvest

 

50%

6.       Omafinantseeringu katteallikas (arvestades nõutavate vahendite olemasolu vastavalt §-s 8 kehtestatud piirmääradele ja tingimustele ning seadustega kehtestatud finantstegevuse piiranguid)

Tallinna linna 2008 ja 2009. aasta eelarve

 

 

III PROJEKTI KIRJELDUS (määruse § 10)

 1. Projekti kavandatav algusaeg/aasta ja kvartal

Projekti kavandatav lõppaeg/aasta ja kvartal

Taotluse kavandatav esitamise aeg/aasta ja kvartal

 2008 III kv

 

2009 III kv

2009

 1. Tulenevus seadusejärgsest kehtivast ja uuendatud kohaliku omavalitsuse arengukavast (esitada väljavõte dokumendist ja viide vastavale peatükile või alapeatükile)

Tallinna Linnavolikogu 6. oktoobri 2005 määrusega nr  53  kinnitatud Tallinna arengukava 2006 – 2021 punkt 3.3.2 ja punkt 3.3.3

Tallinna Linnavolikogu 14. detsembri 2006 otsus nr  356 „Tallinna programm „Lasteaiakoht igale lapsele““

Tallinna Linnavolikogu 20. märtsi 2008 otsus nr  52  „Tallinna programmi „Lasteaiakoht igale lapsele“ investeeringute kavad aastateks 2008 – 2012 ja Tallinna Linnavolikogu 14. detsembri 2006 otsuse nr 356 lisa muutmine

 

 

3.                   Lasteaiakohtade vajaduse prognoos järgneva viie aasta kohta

Aasta

2008

2009

2010

2011

2012

Prognoos

20063

21383

22248

22519

22505

Lühike seletus, milliseid andmeid ja lähtealuseid on lasteaiakohtade vajaduse prognoosimisel kasutatud: Laste arv aastani 2012 on Tallinnas prognoositud Statistikaameti ja Eesti rahvastikuregistri andmete analüüsimisel. Prognoosi aluseks on 17- 35 aastaste naiste arv ning 2006. ja 2007. aastal sündinute laste suhe vastava aasta naiste arvusse, eeldades, sündimuskäitumine jääb samaks ning sündimus jääb nende aastate tasemele. Prognoos põhineb 2008. aasta jaanuari andmetel ja ei arvesta rändest tingitud muudatusi. Prognoosi täpsus oleneb rände ulatusest  nii Tallinna sees kui väljapoole, samuti sündivate laste arvust aastati.

Koolieelse lasteasutuse seadus sätestab, et valla- või linnavalitsus loob kõigile oma haldusterritooriumil alaliselt elavatele lastele , kelle vanemad seda soovivad, võimaluse käia teeninduspiirkonna lasteasutuses.  Tallinna Linnavolikogu 10. augusti 2000 otsusega nr 256  „Koolieelsete lasteasutuste teeninduspiirkonna kinnitamine“ on sätestatud, et munitsipaalomandis oleva koolieelse lasteasutuse teeninduspiirkonnaks on Tallinna linna haldusterritoorium.

4.                   Projekti eesmärgid ja seos meetme eesmärkidega (lasteaiateenuse kättesaadavuse parandamiseks uute lasteaiakohtade loomine ja lasteasutuste renoveerimine)

Tallinna Asunduse Lasteaia tervikremondiga valmib juurdeehitus. Hoone ruumala  998 3056 m³                  ( täiendavalt tuleb juurde 10 lasteaiakohta sõimerühma lastele)

 

5.                   Projektiga kavandatava infrastruktuuriobjekti seisundi üldine kirjeldus koos kavandatavate tegevuste loeteluga

Korrastatakse ja haljastatakse territoorium,  ehitatakse teed ja paigaldatakse piirdeaed ja  õuemänguvahendid.

 

6.                   Projekti eelarve (hinnangulised abikõlblikud ja mitteabikõlblikud kulud), mis on koostatud põhjendatud hinnakalkulatsiooni või hinnapakkumiste alusel

Ehitus: 23 200 00, projekteerimine 1 300 000, mööbel 500 000

Mitteabikõlblikud kulud 725 000 (käibevahendid, projektijuhtimine, autorijärelevalve)                  

 

7.                   Hinnangulised arvestused objekti haldamisega kaasnevate keskmiste iga-aastaste kulude ja võimalike tulude kohta ning kulude katteallikad

  Aasta                                 2008                2009                       2010                         2011                    2012

Prognoos                         6 773 000         7 908 000             9 464 000               10 060 000         10 915 000

Sh  personalikulud         5 079 000         5 930 000             7 098 000                7 545 000           8 186 000

      tulu kohatasust            620 000            693 000                767 000                    813 000              837 000

Prognoositavate kulude summa sisse ei ole arvestatud laste toitlustamiskulusid

Kulude katteallikaks on linnakassavahendid ning tulud lastevanemate osalustasust                                                                                                                                                                      

8.                   Kooskõla maakondlike arendusdokumentidega

Harju Maakonna arengustrateegias aastani 2010 on toodud, et aastaks 2010 on arendatud välja optimaalne koolivõrk nõuetele vastava alus-, põhi- ja huvihariduse ning üld-, kutse- ja täiendusõppe tagamiseks. http://www.harju.ee/public/Arenguosakond/Arendusdokumendid/sots_infrastruktuur.pdf

 

 

9.                   Informatsioon projekti elluviimise valmisoleku kohta, sealhulgas läbiviidud tasuvusuuringud ning riigihanked, olemasolevad load ja kooskõlastused (Juhul kui taotlusele lisatakse täiendavaid dokumente projekti elluviimise valmisoleku kohta, loetleda need siin!)

Kinnistu kuulub Tallinna linnale, projekteerimisleping sõlmitud.

 

 1. Võimalike riskide tõenäosus, mis võivad kahtluse alla seada projekti tulemuste jätkusuutlikkuse (Soovituslik! Kirjeldada võimalikud riskid ja nende maandamise abinõud)

Riskid puuduvad.

 

 1. Muu asjakohane lisainformatsioon projekti kohta (taotleja valikul)

 

 

 

 

IV TAOTLEJA KINNITUSED NÕUETELE VASTAVUSE KOHTA (määruse § 6)

1.       Kinnitus, et juhul kui taotleja on varem riigieelarvest, Euroopa Liidu või välisabi vahenditest saanud toetust, mis on kuulunud tagasimaksmisele, on tagasimaksed tehtud tähtajaliselt ja nõutud summas

 

Tagasimaksmisele kuuluvad summad tähtajaliselt ja nõutud summas tasutud.

 

2.       Kinnitus, et taotlejal ei ole ajatamata maksuvõlgu

Ei ole maksuvõlga.

3.       Kinnitus projekti omafinantseeringu katteks nõutavate vahendite olemasolu kohta vastavalt määruse §-s 8 kehtestatud piirmääradele ja tingimustele, arvestades seadustega kehtestatud finantstegevuse piiranguid

Vastavalt Tallinna Linnavolikogu 20. märtsi 2008 otsusele nr 52 on võetud kohustus projekti omafinantseeringu katteks nõutavate vahendite olemasolu kohta.

 

 

4.        Teave projektile või projekti üksikutele tegevustele samal ajal mitmest meetmest või muudest riigieelarvelistest, Euroopa Liidu või välisabi vahenditest toetuse taotlemise kohta

Puuduvad taotlused mitmest meetmest või muudest riigieelarvelistest, Euroopa Liidu või välisabi vahenditest toetuse taotlemiseks.

 

 

VI PROJEKTI KAVANDI KINNITAMINE

Kinnitan, et kõik käesolevas projekti kavandis esitatud andmed on õiged

Taotleja esindaja nimi ja ametikoht

Allkiri

Kuupäev

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Priit Lello

Linnakantselei õigusdirektor

linnasekretäri ülesannetes

 

 

Tallinna Linnavalitsuse 16. aprilli 2008

korralduse nr 684-k

LISA 15

 

Lasteasutuste kohtade loomise ja renoveerimise meetme PROJEKTI KAVANDI TAOTLUSVORM

 

 

 

Alus: Vabariigi Valitsuse 31. jaanuari 2008.a määrus nr 30 „ Riigieelarvest koolieelsete lasteasutuste kohtade loomiseks ja renoveerimiseks, lasteasutuste õpikeskkonna arendamiseks ja lasteasutuste õpetajate palgavahenditeks toetuse eraldamise ning kasutamise tingimused ja kord ning toetuse saamise eelduseks oleva kohaliku omavalitsuse üksuse omaosaluse suurus ja nõuded omaosalusele“    RTI, 06.02.2008, 6, 47

 

Käesolev projekti kavandi taotlusvorm esitatakse kirjalikult allkirjastatuna ja elektrooniliselt

 

Projekti kavandi registreerimine HTM-is (täidab rakendusüksus)

Projekti kavandi saabumise kuupäev

 

Projekti kavandi registreerimisnumber

 

 

I TAOTLEJA ANDMED

 1. Taotleja nimi
 1. Juriidiline vorm

TALLINNA LINN

AVALIK-ÕIGUSLIK JURIIDILINE ISIK

3.                   Registrikood

75014289 (Tallinna Haridusamet)

4.                   Taotleja postiaadress

VABADUSE VÄLJAK 7  TALLINN 15199

Telefon

Faks

E-post

Veebilehe aadress

640 4141

640 4327

lvpost@tallinnlv.ee

www.tallinn.ee

 1. Taotleja käibemaksukohustuslase nr

Jah

EE100535909 (Tallinna Haridusamet)

Ei

 

6.                   Taotleja esindajaõiguslik isik põhimääruse/põhikirja/volituse alusel

Nimi:

Telefon:

E-post:

Andres Pajula

640 4599

andres.pajula@tallinnlv.ee

Ametikoht:

Tallinna Haridusameti juhataja

7.                   Taotleja poolne kontaktisik/projektijuht

Nimi:

Telefon:

E-post:

Anti Sirkel

640 4599

anti.sirkel@tallinnlv.ee

Ametikoht:

Tallinna Haridusameti haldusosakonna juhataja

 

II KAVANDATAVA PROJEKTI ÜLDANDMED

1.       Projekti nimi

Tallinna 26. Lasteaia renoveerimine Kesklinna linnaosas

 

2.       Projekti hinnanguline kogumaksumus (koos mitteabikõlblike kuludega)

20 000 000

3.       Projekti hinnangulised abikõlblikud kulud kokku

Mitteabikõlblike kulude finantseerimise allikad

19 570 000

Tallinna linna 2008. ja 2009. aasta eelarve (430 000)

4.       Toetuseks taotletav summa

% abikõlblikest kuludest (mitte üle 50%)

9 785 000

50% abikõlblikest kuludest

 

5.       Omafinantseeringu summa

% abikõlblikest kuludest (kokku  vähemalt 50% projekti abikõlblikest kuludest)

9 785 000, millele lisanduvad mitteabi-kõlblikud kulud (430 000), mis kaetakse Tallinna linna 2008. ja 2009. aasta eelarvest

50% abikõlblikest kuludest

 

6.       Omafinantseeringu katteallikas (arvestades nõutavate vahendite olemasolu vastavalt §-s 8 kehtestatud piirmääradele ja tingimustele ning seadustega kehtestatud finantstegevuse piiranguid)

Tallinna linna 2008 ja 2009. aasta eelarve

 

 

III PROJEKTI KIRJELDUS (määruse § 10)

1.       Projekti kavandatav algusaeg/aasta ja kvartal

Projekti kavandatav lõppaeg/aasta ja kvartal

Taotluse kavandatav esitamise aeg/aasta ja kvartal

2009 II kv

 2009 IV kv

2009 III kv

2.       Tulenevus seadusejärgsest kehtivast ja uuendatud kohaliku omavalitsuse arengukavast (esitada väljavõte dokumendist ja viide vastavale peatükile või alapeatükile)

Tallinna Linnavolikogu 6. oktoobri 2005 määrusega nr  53  kinnitatud Tallinna arengukava 2006 – 2021 punkt 3.3.2 ja punkt 3.3.3

Tallinna Linnavolikogu 14. detsembri 2006 otsus nr  356 „Tallinna programm „Lasteaiakoht igale lapsele““

Tallinna Linnavolikogu 20. märtsi 2008 otsus nr  52  „Tallinna programmi „Lasteaiakoht igale lapsele“ investeeringute kavad aastateks 2008 – 2012 ja Tallinna Linnavolikogu 14. detsembri 2006 otsuse nr 356 lisa muutmine

 

3.             Lasteaiakohtade vajaduse prognoos järgneva viie aasta kohta

Aasta

2008

2009

2010

2011

2012

Prognoos

20063

21383

22248

22519

22505

Lühike seletus, milliseid andmeid ja lähtealuseid on lasteaiakohtade vajaduse prognoosimisel kasutatud:

Laste arv aastani 2012 on Tallinnas prognoositud Statistikaameti ja Eesti rahvastikuregistri andmete analüüsimisel. Prognoosi aluseks on 17-35 aastaste naiste arv ning 2006. ja 2007. aastal sündinute laste suhe vastava aasta naiste arvusse, eeldades, et sündimuskäitumine jääb samaks ning sündimus jääb nende aastate tasemele. Prognoos põhineb 2008. aasta jaanuari andmetel ja ei arvesta rändest tingitud muudatusi. Prognoosi täpsus oleneb rände ulatusest nii Tallinna sees kui väljapoole, samuti sündivate laste arvust aastati.

Koolieelse lasteasutuse seadus sätestab, et valla- või linnavalitsus loob kõigile oma haldusterritooriumil alaliselt elavatele lastele , kelle vanemad seda soovivad, võimaluse käia teeninduspiirkonna lasteasutuses.  Tallinna Linnavolikogu 10. augusti 2000 otsusega nr 256 „Koolieelsete lasteasutuste teeninduspiirkonna kinnitamine“ on sätestatud, et munitsipaalomandis oleva koolieelse lasteasutuse teeninduspiirkonnaks on Tallinna linna haldusterritoorium.

4.             Projekti eesmärgid ja seos meetme eesmärkidega (lasteaiateenuse kättesaadavuse parandamiseks uute lasteaiakohtade loomine ja lasteasutuste renoveerimine)

Tallinna 26. Lasteaia renoveerimise tulemusena valmib täiesti uus maja (vana 1-kordne hoone kuulub lammutamisele), rühmade arv selles majas suureneb  100% (2 rühma asemel 4 rühma, kokku 80 last). Kokku on täna kahe maja peale kokku  5 rühma, peale renoveerimist kahe maja peale kokku 7 rühma.

 

5.             Projektiga kavandatava infrastruktuuriobjekti seisundi üldine kirjeldus koos kavandatavate tegevuste loeteluga

Tallinna 26. Lasteaed paikneb täna kahes hoones, millest üks (1-kordne) on amortiseerunud ja tuleb lammutada. Asemele ehitatakse uus kahekordne hoone. Uude hoonesse paigutatakse kokku 4 rühma, kokku 80 last (täna 2 rühma, 40 last). Lasteaed tervikuna (kahe maja peale kokku) mahutab peale renoveerimist kokku 140 last.

6.             Projekti eelarve (hinnangulised abikõlblikud ja mitteabikõlblikud kulud), mis on koostatud põhjendatud hinnakalkulatsiooni või hinnapakkumiste alusel

Projekteerimine: 2 000 000, ehitus: 16 400 000, omanikujärelevalve: 170 000, mööbel sisustus: 1 000 000

Projektijuhtimine: 70 000, autorijärelevalve: 160 000, käibevahendite soetamine: 200 000

7.             Hinnangulised arvestused objekti haldamisega kaasnevate keskmiste iga-aastaste kulude ja võimalike tulude kohta ning kulude katteallikad

Aasta                                 2008                2009                       2010                         2011                    2012

Prognoos                         3 814 000         4 195 000            6 741 000                 7 165 000           7 774 000

Sh  personalikulud         2 860 000         3 146 000            5  055 000                 5 373 000           5 830 000

      tulu kohatasust            345 000            365 000                537 000                    568 000              586 000

Prognoositavate kulude summa sisse ei ole arvestatud laste toitlustamiskulusid

Kulude katteallikaks on linnakassavahendid ning tulud lastevanemate osalustasust                                   

8.             Kooskõla maakondlike arendusdokumentidega

Harju Maakonna arengustrateegias aastani 2010 on toodud, et aastaks 2010 on arendatud välja optimaalne koolivõrk nõuetele vastava alus-, põhi- ja huvihariduse ning üld-, kutse- ja täiendusõppe tagamiseks. http://www.harju.ee/public/Arenguosakond/Arendusdokumendid/sots_infrastruktuur.pdf

 

 

9.             Informatsioon projekti elluviimise valmisoleku kohta, sealhulgas läbiviidud tasuvusuuringud ning riigihanked, olemasolevad load ja kooskõlastused (Juhul kui taotlusele lisatakse täiendavaid dokumente projekti elluviimise valmisoleku kohta, loetleda need siin!)

Kinnistu kuulub linnale (katastritunnus 78401:118:1010).

 

10.    Võimalike riskide tõenäosus, mis võivad kahtluse alla seada projekti tulemuste jätkusuutlikkuse (Soovituslik! Kirjeldada võimalikud riskid ja nende maandamise abinõud)

Riskid puuduvad

 

11.    Muu asjakohane lisainformatsioon projekti kohta (taotleja valikul)

 

 

 

IV TAOTLEJA KINNITUSED NÕUETELE VASTAVUSE KOHTA (määruse § 6)

1.       Kinnitus, et juhul kui taotleja on varem riigieelarvest, Euroopa Liidu või välisabi vahenditest saanud toetust, mis on kuulunud tagasimaksmisele, on tagasimaksed tehtud tähtajaliselt ja nõutud summas

 

Tagasimaksmisele kuuluvad summad tähtajaliselt ja nõutud summas tasutud.

 

2.       Kinnitus, et taotlejal ei ole ajatamata maksuvõlgu

Ei ole maksuvõlga

3.       Kinnitus projekti omafinantseeringu katteks nõutavate vahendite olemasolu kohta vastavalt määruse §-s 8 kehtestatud piirmääradele ja tingimustele, arvestades seadustega kehtestatud finantstegevuse piiranguid

Vastavalt Tallinna Linnavolikogu 20. märtsi 2008 otsusele nr 52 on võetud kohustus projekti omafinantseeringu katteks nõutavate vahendite olemasolu kohta.

 

 

4.        Teave projektile või projekti üksikutele tegevustele samal ajal mitmest meetmest või muudest riigieelarvelistest, Euroopa Liidu või välisabi vahenditest toetuse taotlemise kohta

Puuduvad taotlused mitmest meetmest või muudest riigieelarvelistest, Euroopa Liidu või välisabi vahenditest toetuse taotlemiseks.

 

 

 

VI PROJEKTI KAVANDI KINNITAMINE

Kinnitan, et kõik käesolevas projekti kavandis esitatud andmed on õiged

Taotleja esindaja nimi ja ametikoht

Allkiri

Kuupäev

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Priit Lello

Linnakantselei õigusdirektor

linnasekretäri ülesannetes

 

 

Tallinna Linnavalitsuse 16. aprilli 2008

korralduse nr 684-k

LISA 16

 

Lasteasutuste kohtade loomise ja renoveerimise meetme PROJEKTI KAVANDI TAOTLUSVORM

 

 

 

Alus: Vabariigi Valitsuse 31. jaanuari 2008.a määrus nr 30 „ Riigieelarvest koolieelsete lasteasutuste kohtade loomiseks ja renoveerimiseks, lasteasutuste õpikeskkonna arendamiseks ja lasteasutuste õpetajate palgavahenditeks toetuse eraldamise ning kasutamise tingimused ja kord ning toetuse saamise eelduseks oleva kohaliku omavalitsuse üksuse omaosaluse suurus ja nõuded omaosalusele“    RTI, 06.02.2008, 6, 47

                             

Käesolev projekti kavandi taotlusvorm esitatakse kirjalikult allkirjastatuna ja elektrooniliselt

 

Projekti kavandi registreerimine HTM-is (täidab rakendusüksus)

Projekti kavandi saabumise kuupäev

 

Projekti kavandi registreerimisnumber

 

 

I TAOTLEJA ANDMED

 1. Taotleja nimi
 1. Juriidiline vorm

TALLINNA LINN

AVALIK-ÕIGUSLIK JURIIDILINE ISIK

3.                   Registrikood

75014289 (Tallinna Haridusamet)

4.                   Taotleja postiaadress

VABADUSE VÄLJAK 7 TALLINN 15199

Telefon

Faks

E-post

Veebilehe aadress

640 4141

640 4327

ivpost@tallinnlv.ee

www.tallinn.ee

 1. Taotleja käibemaksukohustuslase nr

Jah

EE100535909 (Tallinna Haridusamet)

Ei

 

6.                   Taotleja esindajaõiguslik isik põhimääruse/põhikirja/volituse alusel

Nimi:

Telefon:

E-post:

Andres Pajula

640 4599

andres.pajula@tallinnlv.ee

Ametikoht:

Tallinna Haridusameti juhataja

7.                   Taotleja poolne kontaktisik/projektijuht

Nimi:

Telefon:

E-post:

Anti Sirkel

640 4599

anti.sirkel@tallinnlv.ee

Ametikoht:

Tallinna Haridusameti haldusosakonna juhataja

 

II KAVANDATAVA PROJEKTI ÜLDANDMED

1.       Projekti nimi

Tallinna Suur-Pae Lasteaia, renoveerimine Lasnamäe linnaosas

 

2.       Projekti hinnanguline kogumaksumus (koos mitteabikõlblike kuludega)

23 800 000

 

3.       Projekti hinnangulised abikõlblikud kulud kokku

Mitteabikõlblike kulude finantseerimise allikad

23 000 000

 

 Tallinna linna 2010. ja 2011. aasta eelarvest (800 000)

4.       Toetuseks taotletav summa

% abikõlblikest kuludest (mitte üle 50%)

11 500 000

 

50%

5.       Omafinantseeringu summa

% abikõlblikest kuludest (kokku  vähemalt 50% projekti abikõlblikest kuludest)

11 500 000, summale lisanduvad mitteabikõlblikud kulud (800 000), mis kaetakse Tallinna linna 2010. ja 2011. aasta eelarvest

 

50%

6.       Omafinantseeringu katteallikas (arvestades nõutavate vahendite olemasolu vastavalt §-s 8 kehtestatud piirmääradele ja tingimustele ning seadustega kehtestatud finantstegevuse piiranguid)

Tallinna linna 2010. ja 2011. aasta eelarve

 

 

III PROJEKTI KIRJELDUS (määruse § 10)

 1. Projekti kavandatav algusaeg/aasta ja kvartal

Projekti kavandatav lõppaeg/aasta ja kvartal

Taotluse kavandatav esitamise aeg/aasta ja kvartal

2010 I kv

 

 2011 III kv

2011

 1. Tulenevus seadusejärgsest kehtivast ja uuendatud kohaliku omavalitsuse arengukavast (esitada väljavõte dokumendist ja viide vastavale peatükile või alapeatükile)

Tallinna Linnavolikogu 6. oktoobri 2005 määrusega nr  53 kinnitatud Tallinna arengukava 2006 – 2021 punkt 3.3.2 ja punkt 3.3.3

Tallinna Linnavolikogu 14. detsembri 2006 otsus nr  356 „Tallinna programm „Lasteaiakoht igale lapsele““

Tallinna Linnavolikogu 20. märtsi 2008 otsus nr  52  „Tallinna programmi „Lasteaiakoht igale lapsele“ investeeringute kavad aastateks 2008 – 2012 ja Tallinna Linnavolikogu 14. detsembri 2006 otsuse nr 356 lisa muutmine

 

 

3.                   Lasteaiakohtade vajaduse prognoos järgneva viie aasta kohta

Aasta

2008

2009

2010

2011

2012

Prognoos

20063

21383

22248

22519

22505

Lühike seletus, milliseid andmeid ja lähtealuseid on lasteaiakohtade vajaduse prognoosimisel kasutatud: Laste arv aastani 2012 on Tallinnas prognoositud Statistikaameti ja Eesti rahvastikuregistri andmete analüüsimisel. Prognoosi aluseks on 17- 35 aastaste naiste arv ning 2006. ja 2007. aastal sündinute laste suhe vastava aasta naiste arvusse, eeldades, sündimuskäitumine jääb samaks ning sündimus jääb nende aastate tasemele. Prognoos põhineb 2008. aasta jaanuari andmetel ja ei arvesta rändest tingitud muudatusi. Prognoosi täpsus oleneb rände ulatusest  nii Tallinna sees kui väljapoole, samuti sündivate laste arvust aastati.

Koolieelse lasteasutuse seadus sätestab, et valla- või linnavalitsus loob kõigile oma haldusterritooriumil alaliselt elavatele lastele , kelle vanemad seda soovivad, võimaluse käia teeninduspiirkonna lasteasutuses.  Tallinna Linnavolikogu 10. augusti 2000 otsusega nr 256  „Koolieelsete lasteasutuste teeninduspiirkonna kinnitamine“ on sätestatud, et munitsipaalomandis oleva koolieelse lasteasutuse teeninduspiirkonnaks on Tallinna linna haldusterritoorium.

4.                   Projekti eesmärgid ja seos meetme eesmärkidega (lasteaiateenuse kättesaadavuse parandamiseks uute lasteaiakohtade loomine ja lasteasutuste renoveerimine)

Tallinna Suur-Pae Lasteaia tervikremondiga  rendile antud hoone osas  avatakse 6 täiendavat lasteaiarühma  120- le lapsele.

 

5.                   Projektiga kavandatava infrastruktuuriobjekti seisundi üldine kirjeldus koos kavandatavate tegevuste loeteluga

Korrastatakse  territoorium,  ehitatakse teed ja paigaldatakse õuemänguvahendid.

 

6.                   Projekti eelarve (hinnangulised abikõlblikud ja mitteabikõlblikud kulud), mis on koostatud põhjendatud hinnakalkulatsiooni või hinnapakkumiste alusel

Ehitus: 20 400 000,  projekteerimine,  2 000 000,  mööbel 600 000  

Mitteabikõlblikud kulud 800 000 (käibevahendid, projektijuhtimine,  autorijärelevalve)               

 

7.                   Hinnangulised arvestused objekti haldamisega kaasnevate keskmiste iga-aastaste kulude ja võimalike tulude kohta ning kulude katteallikad

Aasta                                 2008                2009                       2010                         2011                    2012

Prognoos                         4 868 000         5 355 000             6 091 000                8 431 000         11 266 000

Sh  personalikulud         3 651 000         4 016 000             4 568 000                 6 323 000           8 449 000

      tulu kohatasust            413 000            438 000                460 000                    731 000           1 005 000

Prognoositavate kulude summa sisse ei ole arvestatud laste toitlustamiskulusid

Kulude katteallikaks on linnakassavahendid ning tulud lastevanemate osalustasust                                                

8.                   Kooskõla maakondlike arendusdokumentidega

Harju Maakonna arengustrateegias aastani 2010 on toodud, et aastaks 2010 on arendatud välja optimaalne koolivõrk nõuetele vastava alus-, põhi- ja huvihariduse ning üld-, kutse- ja täiendusõppe tagamiseks. http://www.harju.ee/public/Arenguosakond/Arendusdokumendid/sots_infrastruktuur.pdf

                            

 

9.                   Informatsioon projekti elluviimise valmisoleku kohta, sealhulgas läbiviidud tasuvusuuringud ning riigihanked, olemasolevad load ja kooskõlastused (Juhul kui taotlusele lisatakse täiendavaid dokumente projekti elluviimise valmisoleku kohta, loetleda need siin!)

Kinnistu kuulub Tallinna linnale.

 

 1. Võimalike riskide tõenäosus, mis võivad kahtluse alla seada projekti tulemuste jätkusuutlikkuse (Soovituslik! Kirjeldada võimalikud riskid ja nende maandamise abinõud)

Riskid puuduvad.

 

 1. Muu asjakohane lisainformatsioon projekti kohta (taotleja valikul)

 

 

 

 

IV TAOTLEJA KINNITUSED NÕUETELE VASTAVUSE KOHTA (määruse § 6)

1.       Kinnitus, et juhul kui taotleja on varem riigieelarvest, Euroopa Liidu või välisabi vahenditest saanud toetust, mis on kuulunud tagasimaksmisele, on tagasimaksed tehtud tähtajaliselt ja nõutud summas

 

Tagasimaksmisele kuuluvad summad tähtajaliselt ja nõutud summas tasutud.

 

2.       Kinnitus, et taotlejal ei ole ajatamata maksuvõlgu

Ei ole maksuvõlga.

3.       Kinnitus projekti omafinantseeringu katteks nõutavate vahendite olemasolu kohta vastavalt määruse §-s 8 kehtestatud piirmääradele ja tingimustele, arvestades seadustega kehtestatud finantstegevuse piiranguid

 

Vastavalt Tallinna Linnavolikogu 20. märtsi 2008 otsusele nr 52 on võetud kohustus projekti omafinantseeringu katteks nõutavate vahendite olemasolu kohta.

 

4.        Teave projektile või projekti üksikutele tegevustele samal ajal mitmest meetmest või muudest riigieelarvelistest, Euroopa Liidu või välisabi vahenditest toetuse taotlemise kohta

 

Puuduvad taotlused mitmest meetmest või muudest riigieelarvelistest, Euroopa Liidu või välisabi vahenditest toetuse taotlemiseks.

 

VI PROJEKTI KAVANDI KINNITAMINE

Kinnitan, et kõik käesolevas projekti kavandis esitatud andmed on õiged

Taotleja esindaja nimi ja ametikoht

Allkiri

Kuupäev

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Priit Lello

Linnakantselei õigusdirektor

linnasekretäri ülesannetes

 

 

Tallinna Linnavalitsuse 16. aprilli 2008

korralduse nr 684-k

LISA 17

 

Lasteasutuste kohtade loomise ja renoveerimise meetme PROJEKTI KAVANDI TAOTLUSVORM

 

 

 

Alus: Vabariigi Valitsuse 31. jaanuari 2008.a määrus nr 30 „ Riigieelarvest koolieelsete lasteasutuste kohtade loomiseks ja renoveerimiseks, lasteasutuste õpikeskkonna arendamiseks ja lasteasutuste õpetajate palgavahenditeks toetuse eraldamise ning kasutamise tingimused ja kord ning toetuse saamise eelduseks oleva kohaliku omavalitsuse üksuse omaosaluse suurus ja nõuded omaosalusele“    RTI, 06.02.2008, 6, 47

 

Käesolev projekti kavandi taotlusvorm esitatakse kirjalikult allkirjastatuna ja elektrooniliselt

 

Projekti kavandi registreerimine HTM-is (täidab rakendusüksus)

Projekti kavandi saabumise kuupäev

 

Projekti kavandi registreerimisnumber

 

 

I TAOTLEJA ANDMED

 1. Taotleja nimi
 1. Juriidiline vorm

TALLINNA LINN

AVALIK-ÕIGUSLIK JURIIDILINE ISIK

3.                   Registrikood

75014289 (Tallinna Haridusamet)

4.                   Taotleja postiaadress

VABADUSE VÄLJAK 7  TALLINN 15199

Telefon

Faks

E-post

Veebilehe aadress

640 4141

640 4327

lvpost@tallinnlv.ee

www.tallinn.ee

 1. Taotleja käibemaksukohustuslase nr

Jah

EE100535909 (Tallinna Haridusamet)

Ei

 

6.                   Taotleja esindajaõiguslik isik põhimääruse/põhikirja/volituse alusel

Nimi:

Telefon:

E-post:

Andres Pajula

640 4599

andres.pajula@tallinnlv.ee

Ametikoht:

Tallinna Haridusameti juhataja

7.                   Taotleja poolne kontaktisik/projektijuht

Nimi:

Telefon:

E-post:

Anti Sirkel

640 4599

anti.sirkel@tallinnlv.ee

Ametikoht:

Tallinna Haridusameti haldusosakonna juhataja

 

II KAVANDATAVA PROJEKTI ÜLDANDMED

1.       Projekti nimi

 

Tallinna Lille Lasteaia renoveerimine Kristiine linnaosas

2.       Projekti hinnanguline kogumaksumus (koos mitteabikõlblike kuludega)

 26 000 000

 

3.       Projekti hinnangulised abikõlblikud kulud kokku

Mitteabikõlblike kulude finantseerimise allikad

 

25 600 000

Tallinna linna 2011. ja 2012. aasta eelarve(400 000)

4.       Toetuseks taotletav summa

% abikõlblikest kuludest (mitte üle 50%)

12 800 000

 

50% abikõlblikest kuludest

 

5.       Omafinantseeringu summa

% abikõlblikest kuludest (kokku  vähemalt 50% projekti abikõlblikest kuludest)

12 800 000, millele lisanduvad mitteabikõlblikud kulud (400 000), mis kaetakse Tallinna linna 2011. ja 2012. aasta eelarvest

 

50% projekti abikõlblikest kuludest

 

6.       Omafinantseeringu katteallikas (arvestades nõutavate vahendite olemasolu vastavalt §-s 8 kehtestatud piirmääradele ja tingimustele ning seadustega kehtestatud finantstegevuse piiranguid)

Tallinna linna 2011. ja 2012. aasta eelarve

 

 

III PROJEKTI KIRJELDUS (määruse § 10)

 1. Projekti kavandatav algusaeg/aasta ja kvartal

Projekti kavandatav lõppaeg/aasta ja kvartal

Taotluse kavandatav esitamise aeg/aasta ja kvartal

                2011 III kv

                 2012 III kv

             2010

 1. Tulenevus seadusejärgsest kehtivast ja uuendatud kohaliku omavalitsuse arengukavast (esitada väljavõte dokumendist ja viide vastavale peatükile või alapeatükile)

Tallinna Linnavolikogu 6. oktoobri 2005 määrusega nr  53 kinnitatud Tallinna arengukava 2006 – 2021 punkt 3.3.2 ja punkt 3.3.3

Tallinna Linnavolikogu 14. detsem