Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna linna ja Tallinna Vee-ettevõtjate Järelevalve Sihtasutuse vahel sõlmitava sihtotstarbelise toetuslepingu projekti heakskiitmine ning volituste andmine Ain Valdmannile
Tallinna Linnavalitsus 16.04.2008 korraldus number 683
Redaktsiooni kehtivus:16.04.2008 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

16. aprill 2008 nr 683-k  

 

 

Tallinna linna ja Tallinna Vee-ettevõtjate Järelevalve Sihtasutuse vahel sõlmitava sihtotstarbelise toetuslepingu projekti heakskiitmine ning volituste andmine Ain Valdmannile

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 3 alusel ja kooskõlas Tallinna põhimääruse § 44 lg 1 p 2 ja Tallinna Linnavolikogu  20. detsembri 2007 määruse nr 58 “Tallinna linna 2008. aasta eelarve“ lisaga 5:

 

 

1. Kiita heaks juurdelisatud Tallinna linna ja Tallinna Vee-ettevõtjate Järelevalve Sihtasutuse vahel sõlmitav sihtotstarbelise toetuslepingu projekt.

2. Volitada Tallinna Kommunaalameti juhatajat Ain Valdmanni Tallinna linna nimel alla kirjutama punktis 1 nimetatud toetuslepingule.

3. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks Tallinna Kommunaalametile ja Tallinna Vee-ettevõtjate Järelevalve Sihtasutusele.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Taavi Aas

Abilinnapea linnapea ülesannetes

Priit Lello

 

Linnakantselei õigusdirektor linnasekretäri ülesannetes

 

 

 

Tallinna Linnavalitsuse

16. aprilli 2008

korralduse nr 683-k

LISA

 

Sihtotstarbeline toetusleping

 

 

 

Tallinnas, “  “ aprillil 2008

 

Tallinna linn, asukohaga Vabaduse Väljak 7, Tallinn 15199, keda esindab Tallinna Linnavalitsuse ... aprilli 2008 korralduse nr ... alusel Tallinna Kommunaalameti juhataja Ain Valdmann

 

ja

 

Tallinna Vee-ettevõtjate Järelevalve Sihtasutus, registrikoodiga 90006747, asukohaga Mustamäe tee 5, Tallinn 10616, keda esindab juhatuse esimees Aare Vaalma põhikirja alusel (edaspidi Eraldise saaja),

 

keda edaspidi nimetatakse ka eraldi Pool või mõlemad koos Pooled, sõlmivad käesoleva sihtotstarbelise toetuslepingu (edaspidi Leping) alljärgnevas:

 

1.      Üldsätted

1.1  Pooled lepivad kokku, et Tallinna linna nimel teostab kõiki Lepingust tulenevaid õigusi ja kohustusi Tallinna Kommunaalamet (edaspidi Ametiasutus).

1.2  Lepingu dokumendid koosnevad Lepingust ning Lisadest, milles lepitakse kokku pärast Lepingu sõlmimist.

1.3  Lepingu üksiku sätte kehtetus selle vastuolu tõttu seadusega ei too kaasa kogu Lepingu või selle teiste sätete kehtetust. Seadusega vastuolus oleva sätte ilmnemisel teevad Pooled oma parimad jõupingutused selle sätte asendamiseks seadusega kooskõlas oleva sättega.

 

2.      Lepingu sõlmimise alus

2.1  Leping sõlmitakse vastavalt Tallinna Linnavolikogu 25. jaanuari 2007 otsuse nr 7 “Linna eelarvest eraldatud vahendite ja linnavara kasutamine Sihtasutuse Tallinna Lauluväljak ja Tallinna Vee-ettevõtjate Järelevalve Sihtasutuse poolt aastatel 2004-2005“ punktile 1, Tallinna Linnavalitsuse 14. märtsi 2007 korraldusega nr 449-k heaks kiidetud ning 16.märtsil 2007 Tallinna linna ja Tallinna Vee-ettevõtjate Järelevalve Sihtasutuse vahel sõlmitud sihtotstarbelise toetuslepingu punktile 5.2 ja Tallinna Linnavalitsuse     aprilli 2008 korralduse nr   -k „Tallinna linna ja Tallinna Vee-ettevõtjate Järelevalve Sihtasutuse vahel sõlmitava sihtotstarbelise toetuslepingu projekti heakskiitmine ning volituste andmine Ain Valdmannile“ punktile 2.

2.2  Tallinna Linnavolikogu 20. detsembri 2007 määrusega nr 58 kinnitatud “Tallinna linna 2008. aasta eelarve“ lisas 5 on ettenähtud Eraldise saaja sihtotstarbeliseks toetuseks (edaspidi Eraldis) 2 750 000 (kaks miljonit seitsesada viiskümmend tuhat) krooni.

2.3  Eraldise saaja kasutab Eraldist otstarbekohaselt ja säästlikult järgmisel sihtotstarbel: Eraldise saaja tegevuskuludeks 2008. aastal.

2.4  Eraldise kasutamise periood lõppeb 31. detsembril 2008.

 

3.      Raha eraldamine

3.1  Eraldis kantakse Eraldise saaja kirjaliku taotluse alusel pärast lepingu sõlmimist Tallinna Vee-ettevõtjate Järelevalve Sihtasutuse arvelduskontole nr 10220025045014 AS SEB Pangas alljärgnevalt: 1 000 000 (üks miljon) krooni hiljemalt 10. maiks 2008, 750 000 (seitsesada viiskümmend tuhat) krooni hiljemalt 10. juuniks 2008, 500 000 (viissada tuhat) krooni hiljemalt 10. augustiks 2008 ja 500 000 (viissada tuhat) krooni hiljemalt 10. novembriks 2008.

 

4.      Aruandlus ja kontroll

4.1  Ametiasutusel on õigus teostada Eraldise sihipärase ja säästliku kasutamise kontrolli ning nõuda selleks Eraldise saajalt dokumentide esitamist, mis tõendavad toimingute ja tööde teostamist ja kulude kandmist Lepingu punktis 2.3 nimetatud sihtotstarbel.

4.2  Eraldise saaja esitab Ametiasutusele Eraldise kasutamise kohta kvartaalseid kuluaruandeid kvartalile järgneva kalendrikuu 10. kuupäevaks. Eraldise saaja esitab Ametiasutusele lõppkuluaruande Eraldise kasutamise kohta hiljemalt 1. veebruariks 2009. Ametiasutusele esitatava aruande peab enne Ametiasutusele esitamist läbi vaatama ka Eraldise saaja nõukogu.

4.3  Juhul, kui tuvastatakse, et Eraldise saaja on kasutanud Eraldist ebasihipäraselt või mittesäästlikult, teeb Ametiasutus Eraldise saajale ettekirjutuse, milles määrab puuduste parandamise/kõrvaldamise või Eraldise tagastamise tingimused ja tähtajad. Ametiasutuse otsusel on Eraldise saaja kohustatud tagastama Eraldise Ametiasutuse poolt määratud tingimustel ja tähtajal.

4.4  Juhul, kui Eraldise saaja viivitab Eraldise tagastamisega, on Ametiasutusel õigus nõuda viivist 0,06 % päevas tähtpäevaks tasumata summalt iga tasumisega viivitatud päeva eest.

4.5  Juhul, kui Eraldise saaja on kasutanud Eraldist ebasihipäraselt või mittesäästlikult, arvestab Ametiasutus nimetatud fakti Eraldise saaja järgneva taotluse rahuldamise otsustamisel.

 

5.      Eraldise taotlemine

5.1  Eraldise taotlemiseks 2009. aastaks esitab Eraldise saaja Ametiasutusele 15. augustiks 2008 oma 2009. aasta tegevuskulude eelarve projekti.

5.2  Juhul kui Tallinna Linnavolikogu eraldab 2009. aastaks Eraldise sõlmitakse Poolte vahel Eraldise kasutamise kohta 2009. aastal uus toetusleping.

 

6.      Teated ja informatsioon

6.1  Kõik Lepingu täitmisega ja/või Lepingust tulenevate vaidlustega seotud teated ja informatsioon (edaspidi Teated) loetakse kooskõlas Lepinguga esitatuks, kui need Teated on Pooltele edastatud tähitud postiga, antud üle allkirja vastu, edastatud faksi või e-posti teel alljärgnevatel aadressidel alljärgnevatele isikutele:

6.2  Kontaktisikud:

      Ametiasutus                                                             Eraldise saaja

      Reio Vesiallik                                                              Aare Vaalma 

      reg. kood 75014913                                                  registrikood 90006747

      Vabaduse Väljak 10b                                                  Mustamäe tee 5   

      15197 Tallinn                                                              10616 Tallinn

      tel 6404 312                                                               tel 638 3550

        faks 6404 321                                                           faks 683 3551

      e-post: reio.vesiallik@tallinnlv.ee                             e-post: aare.vaalma@veevalve.ee   

 

7.      Lõppsätted

7.1  Leping jõustub selle allakirjutamise momendist ja kehtib kuni Poole lepinguliste kohustuste nõuetekohase täitmiseni või lõppemiseni muudel alustel.

7.2  Lepingut võib muuta ja/või täiendada Poolte kirjaliku kokkuleppega, mis on Lepingu lahutamatuks osaks. Kõik Lepingu muudatused ja/või täiendused jõustuvad pärast nende allakirjutamist mõlema Poole poolt allakirjutamise momendist või Poolte poolt kirjalikult määratud tähtajal.

7.3  Lepingu täitmise lõpetamine või mittekohane täitmine loetakse põhjendatuks, kui see on tingitud vääramatu jõuna kvalifitseeritavatest asjaoludest, so asjaolu, mida Pooled ei saanud mõjutada ja mõistlikkuse põhimõttest lähtudes ei saanud neilt oodata, et nad Lepingu sõlmimise või lepinguvälise kohustuse tekkimise ajal selle asjaoluga arvestaksid või seda väldiksid või takistava asjaolu või selle tagajärje ületaksid, kusjuures Pooled on kohustatud rakendama kohaseid meetmeid, et ära hoida teisele Poolele kahju tekitamine ja tagada võimaluste piires oma Lepingust tulenevate ja sellega seotud kohustuste täitmine.

7.4  Lepingu sõlmimisel, täitmisel ja tõlgendamisel juhindutakse Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest. Lepingu täitmisest või tõlgendamisest tulenevad vaidlused, mida ei õnnestu lahendada Poolte kokkuleppel, lahendatakse Harju Maakohtus.

 

7.5  Leping on koostatud 2 (kahes) võrdse õigusliku jõuga eksemplaris, millest kummalegi Poolele jääb 1 (üks) eksemplar.

 

 

Poolte allkirjad:

 

Tallinna linn                                                Tallinna Vee-ettevõtjate Järelevalve Sihtasutus

 

 

 

________________                                                  __________________

Ain Valdmann                                                          Aare Vaalma

Juhataja                                                                                Juhatuse esimees

 

 

 

 

 

Priit Lello

Linnakantselei õigusdirektor

linnasekretäri ülesannetes