Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Rahvakooli tee 22 asuva endise maakoha "Kolumbuse nr A-6" maa osaline tagastamine
Tallinna Linnavalitsus 16.04.2008 korraldus number 654
Redaktsiooni kehtivus:16.04.2008 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

16. aprill 2008 nr 654-k

 

 

Rahvakooli tee 22 asuva endise maakoha “Kolumbuse nr A-6“ maa osaline tagastamine

 

 

 

Maareformi seaduse § 5 lg 1 p 4, § 6 lg 1, § 15 lg 1 ja lg 2, § 192, § 36 lg 1 alusel ja kooskõlas Eesti Vabariigi maareformi seaduse ja maareformiga seonduvate õigusaktide muutmise seaduse muutmise seaduse § 14 lg 7; Vabariigi Valitsuse 5. veebruari 1993 määrusega nr 36 kinnitatud Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise korra punktidega 561, 56², 57; Tallinna Linnavalitsuse 19. septembri 1997 määrusega nr 65 kinnitatud Õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise kord Tallinnas punktiga 34 ning tulenevalt järgmistest dokumentidest: Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise ja kompenseerimise Tallinna linnakomisjoni 16. jaanuari 1995 otsus nr 4675, millega endise maakoht “Kolumbuse nr A-6“ ehitiste ja maa suhtes tunnistati õigustatud subjektiks Liisa Kolumbus; Tallinna notar Piret Pressi 17. aprillil 1997 tõendatud testamendijärgne pärimisõiguse tunnistus (notariaalregistri nr 1717), millega Liisa Kolumbuse maa tagastamise nõudeõiguse päris sihtasutus Liisa Kolumbuse Mälestusfond; Tallinna Linnavolikogu 4. aprilli 2002 otsus nr 154, millega kehtestati Vabaõhukooli tee 68 kinnistu maa-ala detailplaneering; Tallinna Linnavalitsuse 28. märtsi 2001 korraldus nr 1053-k, millega otsustati tagastada aktsiaseltsile J.P. Kinnisvaraarendus Vabaõhukooli tee 68a ja AS M.S.I.GRUPPile Vabaõhukooli tee 68c maaüksusesed; Tallinna Linnavalitsuse 2. mai 2001 korraldus nr 1594-k, millega otsustati Aktsiaseltsile Sampo Liising tagastada Vabaõhukooli tee 68b maa; Tallinna notar Gunnar Savisaare asendaja Tarvo Puri 2. veebruaril 2001 tõestatud nõudeõiguse loovutamise leping (notariaalregistri nr 665), millega sihtasutus Liisa Kolumbuse mälestusfond loovutas ASile M.S.I.GRUPP 82771/125550 mõttelist osa, aktsiaseltsile Sampo Liising 5452/125550 mõttelist osa ja aktsiaseltsile J.P. Kinnisvaraarendus 11126/125550 mõttelist osa endise maakoha “Kolumbuse nr A-6“ maa tagastamise nõudeõigusest; aktsiaseltsi Geomark koostatud
katastriüksuse plaan (töö nr 6655-4) ja maa tagastamise toimiku nr 2990 materjalid:

 

 

1. Tagastada osaliselt õigusvastaselt võõrandatud maa Pirita linnaosas alljärgnevatel tingimustel:

1.1 asukoht: Rahvakooli tee 22;

1.2 pindala: 3399 m²;

1.3 sihtotstarve: elamumaa (E).

2. Tagastada punktis 1 nimetatud maa (endine maakoht “Kolumbuse nr A-6“, endine kinnistu nr 6021 pindalaga 12,555 ha) järgmisele isikule:

Sihtasutus Liisa Kolumbuse Mälestusfond, äriregistri kood 802013-8841, asukoht
Långängsvägen 39, Stocksund, Rootsi.

3. Tagastataval maal ehitisi ei paikne (kontrollitud Riiklikust ehitisregistrist 24. märtsil 2008).

4. Maa tagastamise taotlus ülejäänud 22683 m² endise maakoha “Kolumbuse nr A-6“, endise kinnistu nr 6021 maa osas lahendatakse järgnevate Tallinna Linnavalitsuse korraldustega.

5. Punktis 2 nimetatud isik on kohustatud tasuma õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise toimiku koostamise tasu rahas 200 (kakssada) krooni Tallinna Linnakantselei finantsteenistuse kontole nr 10220066771017 AS-s SEB Pank, kood 401. Maksekorraldusse märkida viitenumber 5238050050050225 ja selgitusse, millise maa tagastamise toimiku koostamise eest tasutakse.

6. Maa taotlejat teavitatakse vajadusest:

6.1 kahe nädala jooksul pärast korralduse saamist tähistada tagastatav maa alaliste piirimärkidega;

6.2 taluda Asjaõigusseaduse §-s 1581 ja Asjaõigusseaduse rakendamise seaduse §-s 152 sätestatud tingimustel olemasolevaid maapealseid ning maa-aluseid tehnovõrke ja mitte kahjustada neid. Kinnisasjal paiknev tehnovõrk või -rajatis ei ole kinnisasja osa Tsiviilseadustiku üldosa seaduse § 54 lg 2 kohaselt.

7. Senine maakasutusõigus lõpeb käesoleva korralduse jõustudes.

8. Tallinna Maa-ametil:

8.1 teha korraldus teatavaks punktis 2 nimetatud isikule;

8.2 kanda korraldusest tulenevad andmed Tallinna maamaksu registrisse.

9. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) kahe kuu jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Taavi Aas

Abilinnapea linnapea ülesannetes

Priit Lello

 

Linnakantselei õigusdirektor
linnasekretäri ülesannetes