J.V.Jannseni tn 11//Voolu tn 30 maa tagastamine

Tallinna Linnavalitsus 16.04.2008 korraldus number 653

Redaktsiooni kehtivus 16.04.2008 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

16. aprill 2008 nr 653-k

 

 

J. V. Jannseni tn 11 // Voolu tn 30 maa tagastamine

 

 

 

Maareformi seaduse § 5 lg 1 p 4, § 6 lg 1, § 12 lg 1, § 15 lg 1 ja lg 2, § 19¹ lg 1 p 1 ja p 3, lg 2 ja lg 4, § 36 lg 1, Asjaõigusseaduse rakendamise seaduse § 12 lg 1, Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 33 lg 1, Haldusmenetluse seaduse § 65 lg 2 alusel ja kooskõlas Vabariigi Valitsuse 5. veebruari 1993 määrusega nr 36 kinnitatud Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise korra punktidega 56¹ ja 57, Tallinna Linnavalitsuse 19. septembri 1997 määrusega nr 65 kinnitatud Õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise kord Tallinnas punktiga 34 ning tulenevalt järgmistest dokumentidest: Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise ja kompenseerimise Tallinna linnakomisjoni 29. märtsi 1999 otsus nr 10618, millega on Tallinnas, J. V. Jannseni tänav 11 / Voolu tänav 30, endisel kinnistul nr 805 N asunud krundi suurusega 2367 m2 suhtes tunnistatud õigustatud subjektiks XXXXXXXX, kes loovutas maa tagastamise nõudeõiguse oma lastele XXXXXXXX, XXXXXXXX ja XXXXXXXX võrdsetes mõttelistes osades; Tallinna notar Sirje Ormani asendaja Mari-Liis Lipu 7. augustil 2007 koostatud ja tõestatud maa tagastamise või kompenseerimise nõudeõiguse loovutamise leping (notari ametitoimingute raamatu registri number 5127), millega XXXXXXXX loovutas talle kuulunud maa tagastamise nõudeõiguse XXXXXXXX; Tallinna Linnavalitsuse 21. novembri 2007 korraldus nr 1982-k, millega tagastati XXXXXXXX ja XXXXXXXX J. V. Jannseni tn 11 // Voolu tn 30 maa pindalaga 2342 m²; XXXXXXXX ja XXXXXXXX 14. detsembril 2007 Tallinna Linnavalitsusele esitatud vaie, millega vaidlustati tagastatava maa mõõdistamiseks tehtud toimingud;  Tallinna Linnavalitsuse 23. jaanuari 2008 korraldus nr 85-k, millega jäeti XXXXXXXX ja XXXXXXXX esitatud vaie rahuldamata; Rakendusgeodeesia ja Ehitusgeoloogia Inseneribüroo OÜ 13. veebruaril 2008 koostatud katastrimõõdistamistööde seletuskiri TK-1071, mille kohaselt ilmnes piiristamistööde kontrolli läbi viies vastuolu piiriprotokollis kirjeldatud piirikirjelduse ja 11. septembril 2007 koostatud katastriüksuse plaanil märgitud koordinaatide vahel, millest tulenevalt tuli katastriüksuse plaan viia vastavusse piiriprotokollis kirjeldatuga ja mitte arvestada ekslikke koordinaate; XXXXXXXXa 14. veebruaril 2008 Tallinna Maa-ametile esitatud avaldus, millega ta palub tagastada J. V. Jannseni tn 11 // Voolu tn 30 maa pindalaga 2378 m²; Rakendusgeodeesia ja Ehitusgeoloogia Inseneribüroo OÜ 13. veebruaril 2008 koostatud katastriüksuse plaan (töö nr TK-1058-2); maa tagastamise toimiku nr 8387 materjalid:

 

 

1. Tagastada õigusvastaselt võõrandatud maa Nõmme linnaosas alljärgnevatel tingimustel:

1.1 asukoht: J. V. Jannseni tn 11 // Voolu tn 30;

1.2 pindala: 2378 m2;

1.3 sihtotstarve: elamumaa (E).

2. Tagastada punktis 1 nimetatud maa (endine kinnistu nr 805 N pindalaga 2367 m2) järgmistele isikutele:

2.1 XXXXXXXX, isikukood XXXXXXXXXXX, elukoht XXXXXXXX – 2/3  mõttelises osas;

2.2 XXXXXXXX, isikukood XXXXXXXXXXX, elukoht XXXXXXXX – 1/3  mõttelises osas.

3. Tagastataval maal asuvad hooned (ehitisregistri koodiga 101002028 elamu ja ehitisregistri koodiga 101002029 kuur) kuuluvad punktis 2 nimetatud isikutele, kontrollitud Riiklikust ehitisregistrist 22. veebruaril 2008. Krundil paikneb veel üks kuur, mis on püstitatud õigusliku aluseta.

4. Lugeda endise kinnistu nr 805 N maa tagastatuks.

5. Punktis 2.2 nimetatud isikule tagastatakse maa riigi kulul ja ta ei ole kohustatud tasuma õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise toimiku koostamise tasu.

Punktis 2.1 nimetatud isikul on õigus maa tagastamisele riigi kulul 1/3 mõttelise osa maa tagastamise nõudeõiguse osas, mille ta omandas oma emalt. Ülejäänud 1/3 mõttelise osa maa tagastamise nõudeõigusest omandas ta oma vennalt ning selles osas on ta kohustatud tasuma õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise toimiku koostamise tasu rahas 66 (kuuskümmend kuus) krooni ja 70 (seitsekümmend) senti Tallinna Linnakantselei finantsteenistuse kontole nr 10220066771017 AS-s SEB Pank, kood 401. Maksekorraldusse tuleb märkida viitenumber 5238050050050225 ja selgitusse, millise maa tagastamise toimiku koostamise eest tasutakse.

6. Maa taotlejaid teavitatakse vajadusest:

6.1 taluda Asjaõigusseaduse § 158¹ ja Asjaõigusseaduse rakendamise seaduse § 152 sätestatud tingimustel olemasolevaid maapealseid ja maa-aluseid tehnovõrke ja mitte kahjustada neid. Kinnisasjal paiknev tehnovõrk või –rajatis ei ole kinnisasja osa Tsiviilseadustiku üldosa seaduse § 54 lg 2 kohaselt;

6.2 tagada J. V. Jannseni tn 11 // Voolu tn 30 asuvale Eesti Energia Aktsiaseltsile kuuluvale õhuliinile ja Elion Ettevõtted Aktsiaseltsile kuuluvale kaablikanalisatsioonile juurdepääs ja kaitsetsoon.

7. Senine maakasutusõigus lõpeb käesoleva korralduse jõustudes.

8. Tunnistada kehtetuks Tallinna Linnavalitsuse 21. novembri 2007 korraldus nr 1982-k ja 23. jaanuari 2008 korraldus nr 85-k, kuna vastavalt Rakendusgeodeesia ja Ehitusgeoloogia Inseneribüroo OÜ 13. veebruaril 2008 koostatud seletuskirjale ja XXXXXXXX 14. veebruaril 2008 esitatud avaldusele ilmnesid uued asjaolud, mis tingisid menetluse uuendamise ja uue otsuse tegemise.

9. Tallinna Maa-ametil:

9.1 teha korraldus teatavaks punktis 2 nimetatud isikutele;

9.2 kanda korraldusest tulenevad andmed Tallinna maamaksu registrisse.

10. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) kahe kuu jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Taavi Aas

Abilinnapea linnapea ülesannetes

Priit Lello

 

Linnakantselei õigusdirektor linnasekretäri ülesannetes