Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Aktile on aluseks
 
Tvk m 10.10.1996 nr 27
Akt viitab
 
Tlv m 13.08.2003 nr 72
 
Tlv m 13.08.2003 nr 74
Akti tunnistab kehtetuks
 
Tlv k 01.07.2009 nr 1195
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Raudtee tn 97a asuva jaamahoone tasuta kasutusse andmine (Nõmme Sotsiaalkeskus)
Tallinna Linnavalitsus 09.04.2008 korraldus number 633
Kehtetuks tunnistamine:01.07.2009
Redaktsiooni kehtivus:09.04.2008 - ...

KEHTETU:

Tlv k 01.07.2009 nr 1195

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

9. aprill 2008 nr 633-k

 

 

Raudtee tn 97a asuva jaamahoone tasuta kasutusse andmine (Nõmme Sotsiaalkeskus)

 

 

 

Tallinna põhimääruse § 66 lg 4 alusel ja kooskõlas Tallinna Linnavalitsuse 13. augusti 2003 määruse nr 72 “Tallinna linnale kuuluvate hoonete või nende osade kasutusse andmisel kasutatavad tasumäärad ja kasutusotstarbe järgne liigitus“ p-ga 3 ja 13. augusti 2003 määruse nr 74 “Vara üleandmis-vastuvõtmisakti tüüpvormi kinnitamine“ p-ga 3 ning arvestades linna hoolekandeasutuse Nõmme Sotsiaalkeskus 28. märtsi 2008 taotlust nr 23:

 

 

1. Nõmme Linnaosa Valitsusel anda otsustuskorras linna hoolekandeasutuse Nõmme Sotsiaalkeskus (registrikood 75016042) kasutusse tasuta ja tähtajatult aadressil Raudtee tn 97a asuv jaamahoone (Riikliku ehitisregistri kood 101023665) suletud netopinnaga 104 m2 järgnevatel tingimustel:

1.1 jaamahoonet kasutatakse Nõmme Sotsiaalkeskuse põhimäärusega pandud ülesannete täitmiseks;

1.2 kasutaja korraldab jaamahoone haldamise ja majandamise, sõlmib kommunaalteenuste kasutamise lepingud ning tasub jaamahoones kasutatavate äriruumide eest tasumisele kuuluvad kõrvalkulud, maksud ja koormised;

1.3 jaamahoones asuvate äriruumide allkasutusse andmine on keelatud.

2. Nõmme Linnaosa Valitsusel teha korraldus teatavaks linna hoolekandeasutusele Nõmme Sotsiaalkeskus.

3. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär