Pärnu mnt 288b asuva jaamahoone tasuta kasutusse andmine (Nõmme Sotsiaalkeskus)

Tallinna Linnavalitsus 09.04.2008 korraldus number 632

Redaktsiooni kehtivus 09.04.2008 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

9. aprill 2008 nr 632-k

 

 

Pärnu mnt 288b asuva jaamahoone tasuta kasutusse andmine (Nõmme Sotsiaalkeskus)

 

 

 

Tallinna põhimääruse § 66 lg 4 alusel ja kooskõlas Tallinna Linnavalitsuse 13. augusti 2003 määruse nr 72 “Tallinna linnale kuuluvate hoonete või nende osade kasutusse andmisel kasutatavad tasumäärad ja kasutusotstarbe järgne liigitus“ p-ga 3 ja 13. augusti 2003 määruse nr 74 “Vara üleandmis-vastuvõtmisakti tüüpvormi kinnitamine“ p-ga 3 ning arvestades linna hoolekandeasutuse Nõmme Sotsiaalkeskus 28. märtsi 2008 taotlust nr 23:

 

 

1. Nõmme Linnaosa Valitsusel anda otsustuskorras linna hoolekandeasutuse Nõmme
Sotsiaalkeskus (registrikood 75016042) kasutusse tasuta ja tähtajatult aadressil Pärnu mnt 288b asuv jaamahoone (Riikliku ehitisregistri kood 120250329) suletud netopinnaga 79,2 m2 järgnevatel tingimustel:

1.1 jaamahoonet kasutatakse Nõmme Sotsiaalkeskuse põhimäärusega pandud ülesannete täitmiseks;

1.2 kasutaja korraldab jaamahoone haldamise ja majandamise, sõlmib kommunaalteenuste kasutamise lepingud ning tasub jaamahoones kasutatavate äriruumide eest tasumisele kuuluvad kõrvalkulud, maksud ja koormised;

1.3 jaamahoones asuvate äriruumide allkasutusse andmine on keelatud.

2. Nõmme Linnaosa Valitsusel teha korraldus teatavaks linna hoolekandeasutusele Nõmme Sotsiaalkeskus.

3. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär