Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Linnavara kõlbmatuks tunnistamine ja Riiklikust ehitusregistrist mahakandmine (Pihlaks tn 1B)
Tallinna Linnavalitsus 09.04.2008 korraldus number 631
Redaktsiooni kehtivus:09.04.2008 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

 9. aprill 2008 nr 631-k

 

 

Linnavara kõlbmatuks tunnistamine ja Riiklikust ehitisregistrist mahakandmine (Pihlaka tn 1B)

 

 

 

Tallinna põhimääruse § 68 alusel, kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 8. mai 1997 määrusega 21 kinnitatud Linnavara kõlbmatuks tunnistamise, mahakandmise ja hävitamise korra punktidega 3.3, 8.1, 10, 15 ja 16, Tallinna Linnavalitsuse 11. veebruari 2004 määrusega nr 11 kinnitatud Tallinna linna raamatupidamise sise-eeskirja punktiga 4.9.6.17 ning tulenevalt Nõmme Linnaosa Valitsuse ettepanekust:

 

 

1. Nõustuda Nõmme Linnaosa Valitsuse ettepanekuga Tallinna linnale kuuluval Pihlaka tn 1B kinnistul (kinnistusregistri registriosa nr 23688401) asuva ehitise (Riikliku ehitisregistri kood 101042060) kõlbmatuks tunnistamise, mahakandmise ja hävitamise ning Riiklikust ehitisregistrist kustutamise kohta.

2. Nõmme Linnaosa Valitsusel:

2.1 korraldada Pihlaka tn 1B ehitise lammutamine;

2.2 kanda Pihlaka tn 1B ehitis bilansist maha;

2.3 registreerida Pihlaka tn 1B ehitise kõlbmatuks tunnistamine, mahakandmine ja hävitamine Riiklikus ehitisregistris.

3. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks Nõmme Linnaosa Valitsusele.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär