Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Oksa tn 7 kinnistu detailplaneeringu koostaminse algatamine
Tallinna Linnavalitsus 09.04.2008 korraldus number 628
Redaktsiooni kehtivus:09.04.2008 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

9. aprill 2008 nr 628-k

 

 

Oksa tn 7 kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine

 

 

 

Planeerimisseaduse § 10 lg 5, Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 4 ja Tallinna Linnavolikogu 29. mai 2003 määrusega nr 35 kinnitatud Tallinna linna ehitusmääruse § 14 lg 2, 8, 17, 18, 19 ja 20 alusel ning tulenevalt Osaühing Essentio Holding 21. detsembri 2006 avaldusest:

 

 

1. Algatada Oksa tn 7 kinnistu detailplaneeringu koostamine. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on Oksa tn 7 kinnistule ehitusõiguse andmine kuni 4-korruselise 12 korteriga elamu rajamiseks. Lisaks üldiste maakasutuse tingimuste määramine ja heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsude, parkimise ja tehnovõrkudega varustamise põhimõtteline lahendamine. Planeeritava maa‑ala suurus on 0,2 ha. Maa-ala piiride kirjeldus on esitatud korralduse lisas.

2. Detailplaneering koostada vastavalt Tallinna Linnavalitsuse 16. juuni 2004 määrusega nr 61 kinnitatud detailplaneeringu eskiisi ja detailplaneeringu koostamise ning vormistamise nõuetele.

3. Detailplaneeringu koostamisel arvestada järgmiste lisanõuetega:

3.1 detailplaneeringu seletuskirjas näha ette, et Oksa tn 7 kinnistust moodustatava kõnnitee avalikuks kasutamise tagamiseks tuleb enne detailplaneeringu kehtestamist Oksa tn 7 kinnistu omanikel sõlmida Tallina linnaga leping ning materjalidele lisada kinnistu omanike kirjalikud nõusolekud, et kõnnitee avalikuks kasutamiseks seatakse tasuta ja tähtajatu isiklik kasutusõigus Tallinna linna kasuks;

3.2 parkimiskorruse põrandapesuveed juhtida reoveekanalisatsiooni.

4. Kristiine Linnaosa Valitsusel korraldada detailplaneeringu lähteseisukohtade ja eskiislahenduse tutvustamiseks arutelu.

5. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil avaldada korraldus ajalehes, milles Tallinna linn avaldab ametlikke teadaandeid.

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 

 

LISA