Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Vana-Kuuli tn 15/Liikuri tn 41 kinnistu jagamisel tekkiva Vana-Kuuli tn T4 kinnistu Tallinna linnale tasuta omandamine ja kinnistule valitseja määramine
Tallinna Linnavalitsus 09.04.2008 korraldus number 616
Redaktsiooni kehtivus:09.04.2008 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

9. aprill 2008 nr 616-k

 

 

Vana-Kuuli tn 15 / Liikuri tn 41 kinnistu jagamisel tekkiva Vana-Kuuli tn T4 kinnistu Tallinna linnale tasuta omandamine ja
kinnistule valitseja määramine

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 35 lg 5, Võlaõigusseaduse § 116 lg 1 alusel ja kooskõlas Tallinna põhimääruse § 64 lg 1, Tallinna Linnavolikogu 27. novembri 1997 määrusega nr 56 kinnitatud Linnavara valitsemise korra punktidega 11 ja 12 ning tulenevalt Tallinna Linnavalitsuse    6. veebruari 2008 korraldusest nr 165-k „Vana-Kuuli tn 15 / Liikuri tn 41 kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine“ ja arvestades OÜ BIROOLIKA 12. novembri 2007 avaldust:

 

 

1. Omandada tasuta Tallinna linnale OÜ-lt BIROOLIKA (äriregistrikood 11144848, asukoht Vana-Narva mnt 24a, Maardu) Vana-Kuuli tn 15 / Liikuri tn 41 kinnistu detailplaneeringuga perspektiivseks tänavaks ettenähtud Vana-Kuuli tn 15 / Liikuri tn 41 kinnistu (kinnistusregistriosa nr 17728001, katastritunnus 78403:304:0520, pindala 16 905 m2, sihtotstarbeta maa) jagamisel tekkiv transpordimaa sihtotstarbega kinnistu Vana-Kuuli tn T4 pindalaga 510 m², mis on korralduse lisaks oleval skeemil tähistatud viirutatud alana järgmiste tingimustega:

1.1 OÜ BIROOLIKA on kohustatud oma vahendite arvelt tagama kinnistule detailplaneeringu kohaste avalikult kasutatavate teede ja üldkasutatava haljastuse, välisvalgustuse ja vihmaveekanalisatsiooni väljaehitamise vastavalt Tallinna linna ja OÜ BIROOLIKA vahel 20. märtsil 2008 sõlmitud lepingus nr 2-6/71 kokkulepitud tingimustele;

1.2 kinnistu valdus antakse Tallinna linnale üle üleandmis-vastuvõtmisaktiga 2 nädala jooksul pärast teerajatiste kasutusloa vormistamist;

1.3 kinnistu tasuta võõrandamise asjaõigusleping sõlmitakse 3 kuu jooksul arvates kinnistu jagamise maakatastris registreerimisest;

1.4 Tallinna linnal ja OÜ-l BIROOLIKA on õigus kinnistu tasuta võõrandamise võlaõiguslikust lepingust taganeda kui detailplaneeringut ei kehtestata 3 aasta jooksul kinnistu tasuta võõrandamise võlaõigusliku lepingu sõlmimisest arvates;

1.5 Tallinna linnal on õigus kinnistu tasuta võõrandamise lepingust taganeda kui kinnistu omanik ei ole ilmunud kinnistu tasuta võõrandamise asjaõiguslepingut sõlmima 6 kuu jooksul kinnistu jagamise maakatastris registreerimisest arvates;

1.6 kui kinnistu omanik ei täida punktis 1.3 nimetatud kohustust, maksab ta Tallinna linnale leppetrahvi 1000 krooni päevas iga tähtaega ületava päeva eest.

2. Määrata Tallinna Kommunaalamet punktis 1 nimetatud kinnistu valitsejaks kinnistu Tallinna linna omandina kinnistusraamatusse kandmisest.

3. Tallinna Maa-ametil:

3.1 tasuda korralduse punktis 1 nimetatud kinnistu omandamisega seotud kulud – notaritasu ja riigilõiv;

3.2 teha korraldus teatavaks OÜ-le BIROOLIKA ja Tallinna Kommunaalametile.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082)
30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 

 

Tallinna Linnavalitsuse 9. aprilli 2008

korralduse nr 616-k

LISA

 

Vana-Kuuli tn 15 / Liikuri tn 41 kinnistu detailplaneeringu alusel tekkiva Tallinna linnale omandatava Vana-Kuuli tn T4 kinnistu asukoha skeem

 

 

 

Vana-Kuuli tn 15 / Liikuri tn 41 kinnistu detailplaneeringu alusel tekkiva Tallinna linnale omandatava Vana-Kuuli tn T4 kinnistu asukoha skeem

 

 

Toomas Sepp

Linnasekretär