Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
A.Weizenbergi tn 15 maa tagastamine
Tallinna Linnavalitsus 09.04.2008 korraldus number 597
Redaktsiooni kehtivus:09.04.2008 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

9. aprill 2008 nr 597-k

 

 

A. Weizenbergi tn 15 maa tagastamine

 

 

 

Maareformi seaduse § 5 lg 1 p 4, § 6 lg 1, § 14 lg 1, § 15 lg 1 ja lg 2, § 191, § 36 lg 1 alusel ja kooskõlas Vabariigi Valitsuse 5. veebruari 1993 määrusega nr 36 kinnitatud Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise korra punktidega 56¹, 56², 57; Tallinna Linnavalitsuse 19. septembri 1997 määrusega nr 65 kinnitatud Õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise korra Tallinnas punktiga 34 ning tulenevalt järgnevatest dokumentidest: Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise ja kompenseerimise Tallinna linnakomisjoni 25. oktoobri 1993 otsus nr 1176, millega XXXXXXXX tunnistati A. Weizenbergi tn 15, endise kinnistu nr 3665 ehitiste tagastamise suhtes õigustatud subjektiks; Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise ja kompenseerimise Tallinna linnakomisjoni 7. märtsi 1994 otsus nr 1176/204, millega XXXXXXXX tunnistati A. Weizenbergi tn 15, endise kinnistu nr 3665 maa tagastamise suhtes õigustatud subjektiks; Tallinna Linnavalitsuse 17. novembri 2004 korraldus nr 2315-k, millega tunnistati kehtetuks Tallinna Linnavalitsuse 16. oktoobri 1998 korraldus nr 6070-k “A. Weizenbergi tn 15 maa tagastamine“; Tallinna notar Kadi Derneiko 31. augustil 1998 tõestatud ehitiste ostu-müügi- ja pandi- ning maa tagastamise nõudeõiguse loovutamise leping (notariaalregistri nr 7416), millega XXXXXXXX loovutas temale kuuluva endise kinnistu nr 3665 maa tagastamise nõudeõiguse XXXXXXXX; Tallinna notar Margus Veskimäe 17. mail 2005 tõestatud maa tagastamise või kompenseerimise nõudeõiguse loovutamise leping (notari ametitoimingute raamatu registri nr 3439), millega XXXXXXXX loovutas temale kuuluva endise kinnistu nr 3665 maa tagastamise nõudeõiguse XXXXXXXX; Tallinna notar Tiit Sepa asendaja Diana Lõhmuse 24. jaanuaril 2008 tõestatud ehitiste kaasomandiosade suuruste muutmise leping ning maa tagastamise või kompenseerimise nõudeõiguse mõtteliste osade loovutamise leping (notari ametitoimingute raamatu registri nr 282), millega XXXXXXXX loovutas temale kuuluvast endise kinnistu nr 3665 maa tagastamise nõudeõigusest XXXXXXXX 3230/5634 mõttelist osa ja XXXXXXXX 1079/5634 mõttelist osa; Osaühing Aakermaa koostatud katastriüksuse plaan (töö nr 1216) ning maa tagastamise toimiku nr 1955 materjalid:

 

 

1. Tagastada õigusvastaselt võõrandatud maa Kesklinna linnaosas alljärgnevatel tingimustel:

1.1 asukoht: A. Weizenbergi tn 15;

1.2 pindala: 901 m²;

1.3 sihtotstarve: elamumaa (E).

2. Tagastada punktis 1 nimetatud maa (endine kinnistu nr 3665 pindalaga 894 m²) järgmistele isikutele:

2.1 XXXXXXXX, isikukood XXXXXXXXXXX, elukoht XXXXXXXX, Tallinn —1325/5634 mõttelises osas;

2.2 XXXXXXXX, isikukood XXXXXXXXXXX, elukoht XXXXXXXX, Tallinn —3230/5634 mõttelises osas;

2.3 XXXXXXXX, isikukood XXXXXXXXXXX, elukoht XXXXXXXX, Tallinn —1079/5634 mõttelises osas.

3. Punktis 1 nimetatud tagastataval maal asuvad hooned (ehitisregistri koodiga 101025675 elamu ja ehitisregistri koodiga 101025676 kuur) kuuluvad punktis 2 nimetatud isikutele (kontrollitud Riiklikust ehitisregistrist 18. märtsil 2008).

4. Lugeda endise kinnistu nr 3665 maa tagastatuks.

5. Punktis 2 nimetatud isikud on kohustatud tasuma õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise toimiku koostamise tasu rahas Tallinna Linnakantselei finantsteenistuse kontole nr 10220066771017 AS-s SEB Pank, kood 401. Maksekorraldusse tuleb märkida viitenumber 5238050050050225 ja selgitusse, millise maa tagastamise toimiku koostamise eest tasutakse. Toimiku koostamise tasu on alljärgnev:

5.1 XXXXXXXX — 47 (nelikümmend seitse) krooni;

5.2 XXXXXXXX — 115 (ükssada viisteist) krooni;

5.3 XXXXXXXX — 38 (kolmkümmend kaheksa) krooni.

6. Maa taotlejaid teavitatakse vajadusest:

6.1 kahe nädala jooksul pärast korralduse saamist tähistada tagastatav maa alaliste piirimärkidega;

6.2 taluda Asjaõigusseaduse § 1581 ja Asjaõigusseaduse rakendamise seaduse § 152 sätestatud tingimustel olemasolevaid maapealseid ning maa-aluseid tehnovõrke ja mitte kahjustada neid. Kinnisasjal paiknev tehnovõrk või -rajatis ei ole kinnisasja osa Tsiviilseadustiku üldosa seaduse § 54 lg 2 kohaselt.

7. Senine maakasutusõigus lõpeb käesoleva korralduse jõustumisel.

8. Tallinna Maa-ametil:

8.1 teha korraldus teatavaks punktis 2 nimetatud isikutele;

8.2 kanda korraldusest tulenevad andmed Tallinna maamaksu registrisse.

9. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) kahe kuu jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär