Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Avaliku liiniveo laevaliini Tallinn-Aegna-Tallinn sõidupiletite hinnad ja sõidu eest tasumise kord
Tallinna Linnavolikogu 03.04.2008 määrus number 14
Jõustumine:01.05.2008
Kehtetuks tunnistamine:24.05.2014
Redaktsiooni kehtivus:01.01.2011 - 24.05.2014 [RT IV, 27.06.2013, 115]

 Redaktsioonid

AKTI TUNNISTAB KEHTETUKS:
Tvk m 15.05.2014 nr 10 [RT IV, 21.05.2014, 38 - jõust. 24.05.2014]

REDAKTSIOON:
Tvk m 18.11.2010 nr 53, jõustumine 01.01.2011

 

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

MÄÄRUS

 

 

Tallinn

3. aprill 2008 nr 14

 

 

Avaliku liiniveo laevaliini Tallinn-Aegna-Tallinn sõidupiletite hinnad ja sõidu eest tasumise kord

 

 

 

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 1, § 22 lg 2 ja ühistranspordiseaduse § 4, § 5 lg 1 punktide 9, 10 ja 11 ja lg 4, § 24 lg 2 punkti 4, § 25, § 27 lg 1 punktide 1 ja 2, § 281 ja § 29 lg 1, 2 ja 3 alusel ning kooskõlas isikut tõendavate dokumentide seaduse § 2 lg 1 ja § 19 lg 1.

 

 

§ 1. Määruse reguleerimisala

Käesoleva määrusega kehtestatakse sõidupiletite hinnad ja sõidu eest tasumise kord avaliku liiniveo laevaliinil Tallinn-Aegna-Tallinn.

§ 2. Sõidupiletite hinnad

Sõidupiletite hinnad avaliku liiniveo laevaliinil Tallinn-Aegna-Tallinn on järgmised:

1) edasi-tagasi täispilet 6,05 eurot;

2) ühe suuna täispilet 4,15 eurot;

3) edasi-tagasi sooduspilet 3,80 eurot;

4) ühe suuna sooduspilet 2,20 eurot;

5) edasi-tagasi pilet jalgratta veoks 1,90 eurot;

6) ühe suuna pilet jalgratta veoks 1,25 eurot.
(Tvk m 18.11.2010 nr 53, jõustumine 01.01.2011)

§ 3.  Sõidusoodustused

(1) Tasuta sõidu õigus on:

1) eelkooliealisel lapsel;

2) puudega lapsel ja tema saatjal;

3) sügava puudega 16-aastasel ja vanemal isikul ning tema saatjal;

4) sügava või raske nägemispuudega isikul ja tema saatjal.

(2) Sooduspileti kasutamise õigus on:

1) õpilasel;

2) pensionäril;

3) represseeritul ja temaga võrdsustatud isikul.

§ 4.  Sõidusoodustuste õigust tõendavad dokumendid

(1) Eelkooliealistelt lastelt sõiduõigust tõendavat dokumenti ei nõuta.

(2) Tasuta sõidu õigust tõendav dokument on:

1) puudega lastel Sotsiaalkindlustusameti väljastatud puuet tõendav dokument koos isikut tõendava dokumendiga või õpilaspiletiga;

2) sügava puudega 16-aastastel ja vanematel isikutel Sotsiaalkindlustusameti väljastatud puuet tõendav dokument koos isikut tõendava dokumendiga;

3) sügava või raske nägemispuudega isikutel Sotsiaalkindlustusameti väljastatud puuet tõendav dokument koos isikut tõendava dokumendiga.
(Tvk m 18.11.2010 nr 53, jõustumine 01.01.2011)

(3) Sooduspileti kasutamise õigust tõendav dokument on:

1) õpilastel õpilaspilet või sellega võrdsustatud ISIC Scholar kaart;

2) pensionäridel Eesti Vabariigi pensionitunnistus;

3) represseeritutel ja nendega võrdsustatud isikutel represseeritu tõend.

§ 5.  Sõidu eest tasumine

(1) Sõitjale annab sõiduõiguse sõidupilet või tasuta sõidu õigust tõendav dokument. Sõidusoodustust kasutaval sõitjal peab olema sõidusoodustuse õigust tõendav dokument.

(2) Sõidupiletite müüki korraldab avaliku teenindamise lepingu alusel avaliku liiniveo teenindamise kohustuse saanud vedaja.

§ 6.  Määruse jõustumine

Määrus jõustub 1. mail 2008.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees