Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Aktile on aluseks
 
Tvk m 10.10.1996 nr 27
Akt viitab
 
Tlv k 10.10.2007 nr 1773
 
Tvk o 04.10.2007 nr 235
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Marie Underi mälestusmärgi ideekonkursi þürii moodustamine, auhinnafondi ja þüriis osalemise tasu kinnitamine
Tallinna Linnavalitsus 02.04.2008 korraldus number 596
Redaktsiooni kehtivus:02.04.2008 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

2. aprill 2008 nr 596-k

 

 

Marie Underi mälestusmärgi ideekonkursi þürii moodustamine, auhinnafondi ja þüriis osalemise tasu kinnitamine

 

 

 

Riigihangete seaduse § 80 lg 5, § 81 lg-te 1 ja 2, Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 3 ja Tallinna põhimääruse § 501 lg 6 alusel ning tulenevalt Tallinna Linnavolikogu 4. oktoobri 2007 otsusest nr 235 “Ülesande andmine linnavalitsusele“, Tallinna Linnavalitsuse 10. oktoobri 2007 korraldusest nr 1773-k „Ajutise komisjoni moodustamine Marie Underi ja Jüri Vilmsi mälestusmärkide rajamiseks“ ja Marie Underi mälestusmärgi rajamise komisjoni 14. märtsi 2008 otsustest:

 

 

1. Moodustada Marie Underi mälestusmärgi ideekonkursi korraldamiseks, võistlustööde sisuliseks läbivaatamiseks, hindamiseks ja võitjate väljaselgitamiseks þürii, kinnitada selle koosseis ja ülesanded vastavalt lisale.

2. Kinnitada ideekonkursi auhinnafondi suuruseks 265 000 krooni. Auhinnad ja ostupreemiad maksab välja Tallinna Linnaplaneerimise Amet linna 2008. aasta eelarves selleks ette nähtud vahenditest järgmiselt:

I auhind – 100 000 krooni;

II auhind – 75 000 krooni;

III auhind – 50 000 krooni;

ostupreemia – 20 000 krooni;

ostupreemia – 20 000 krooni.

3. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil määrata þürii koosseisu kuuluvate erialaliitude esindajate ja arhitekt Raine Karbile þüriis osalemise tasuks kokku 86 193 krooni. Tallinna Linnaplaneerimise Ameti kulu ühe liikme kohta on 9577 krooni.

4. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil teha korraldus teatavaks korralduse lisas nimetatud isikutele.

5. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 

 

 

Tallinna Linnavalitsuse 2. aprilli 2008

korralduse nr 596-k

LISA

 

Marie Underi mälestusmärgi ideekonkursi þürii koosseis ja ülesanded

 

 

 

1. Marie Underi mälestusmärgi ideekonkursi þürii koosseis

 

Esimees

Taavi Aas

Tallinna abilinnapea

Esimehe asetäitja

Ain Valdmann

Tallinna Kommunaalameti juhataja

Liikmed

Endrik Mänd

Tallinna Linnaplaneerimise Amet, linna peaarhitekt

 

Helen Kallaste

Tallinna Kultuuriväärtuste Amet, muinsuskaitse osakond, peaspetsialist

 

Urmas Kaldaru

Tallinna Linnaplaneerimise Amet, linnakujunduse ja haljastuse osakond, linnadisainer

 

Jekaterina Sibul

Tallinna Linnaplaneerimise Amet, linnakujunduse ja haljastuse osakond, maastikuarhitekt

 

Maimu Berg

Eesti Kirjanike Liit, juhatuse liige

 

Doris Kareva

Eesti Kirjanike Liit, luuletaja

 

Igor Volkov

Eesti Arhitektide Liit, esimees

 

Tiina Tallinn

Eesti Arhitektide Liit, arhitekt

 

Mari-Liis Tammi

Eesti Kujurite Ühendus, esimees

 

Terje Ojaver

Eesti Kujurite Ühendus, skulptor

 

Ilona Gurjanova

Eesti Disainerite Liit, esimees

 

Leonardo Meigas

Eesti Disainerite Liit, disainer

 

Raine Karp

Eesti Rahvusraamatukogu projekteerinud arhitekt

Sekretär

Kaarina Penu

Tallinna Linnaplaneerimise Amet, linnakujunduse ja haljastuse osakond, vanemspetsialist

2. Þürii hindab võistlustöid ja selgitab välja nende paremusjärjestuse. Þürii võib vajaduse korral kaasata eksperte, kellel puudub otsustamisel hääleõigus ja kelle arvamus on þüriile soovituslik.

3. Auhinnatavad tööd selgitab þürii välja avaliku hääletuse teel. Otsuse vastuvõtmiseks peab hääletusel osalema vähemalt 2/3 þüriiliikmetest. Häälte võrdse jagunemise korral on otsustav þürii esimehe hääl. Þürii sekretäril ei ole hääleõigust.

 

 

 

 

Toomas Sepp

Linnasekretär