Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna linna ja WTC Tallinna Aktsiaseltsi vahel sõlmitava ühiste kavatsuste protokolli projekti heakskiitmine ning volituste andmine abilinnapea Eha Võrgule
Tallinna Linnavalitsus 02.04.2008 korraldus number 586
Redaktsiooni kehtivus:02.04.2008 - ...

 

 

 

 

 

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

2. aprill 2008 nr 586-k

 

 

Tallinna linna ja WTC Tallinn Aktsiaseltsi vahel sõlmitava ühiste kavatsuste protokolli projekti heakskiitmine ning volituse andmine abilinnapea Eha Võrgule

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 35 lg 5 ja Tallinna põhimääruse § 4 lg 3 ja § 44 lg 1 p 2 alusel:

 

 

1. Kiita heaks juurdelisatud Tallinna linna ja WTC Tallinn Aktsiaseltsi vahel sõlmitav ühiste kavatsuste protokolli projekt.

2. Volitada Tallinna abilinnapead Eha Võrku Tallinna linna nimel alla kirjutama punktis 1 nimetatud ühiste kavatsuste protokollile.

3. Tallinna Maa-ametil teha korraldus teatavaks WTC Tallinn Aktsiaseltsile.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 

 

 

Tallinna Linnavalitsuse 2. aprilli 2008

korralduse nr 586-k

LISA

 

ÜHISTE KAVATSUSTE PROTOKOLL

 

 

 

Tallinnas ___. aprillil 2008. aastal.

 

WTC Tallinn Aktsiaselts (edaspidi WTC Tallinn), äriregistrikood 10109301, asukoht Ahtri tn 8, Tallinn, 10151, keda esindab _______________ alusel _______________ ja

Tallinna linn (edaspidi Linn), keda esindab _______________ alusel _______________,

edaspidi eraldi nimetatud Pool ja koos Pooled,

sõlmivad alljärgneva kokkuleppe (edaspidi Kokkulepe):

 

võttes arvesse, et        WTC Tallinn on koostanud Ahtri tn 8 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu (edaspidi detailplaneering) eskiisi, mis hõlmab Ahtri tn 8 (registriosa nr 4671201), Ahtri tn 10 (registriosa nr 551501/551601), Ahtri tn 12 (registriosa nr 457601/4576), Narva mnt 11A (registriosa nr 515101), Narva mnt 11B (registriosa nr 329901), Narva mnt 11C (registriosa nr 335301), Narva mnt 11F (registriosa nr 364101) kinnistuid;

võttes arvesse, et        Tallinna Linnavolikogu 16. novembri 2000 otsusega nr 375 on kehtestatud Narva mnt, Hobujaama tn, Ahtri tn ja RET ärikeskuse vahelise kvartali detailplaneering. Ahtri tn 8 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu  kehtestamisega tunnistatakse kehtetuks Narva mnt, Hobujaama tn, Ahtri tn ja RET ärikeskuse vahelise kvartali detailplaneering Ahtri tn 8, Ahtri tn 10, Ahtri tn 12, Narva mnt 11A, Narva mnt 11B, Narva mnt 11C, Narva mnt 11F kinnistute osas;

võttes arvesse, et        Detailplaneeringuga kavandatakse kinnistutele äri- ja büroohooned. Ahtri tn 8, Ahtri tn 12 ja Narva mnt 11F kinnistutest ning Ahtri tn 12 kinnistust (kõik koos edaspidi kinnistud) detailplaneeringu kohaselt moodustatavatele kinnistutele kavandatava hoone (edaspidi hoone) konsoolne osa (7.-10. korrus, brutopinnaga ligikaudu 6500 m²) planeeritakse linna omandis oleva Ahtri tänava maatüki kohale;

võttes arvesse, et        Detailplaneeringuga kavandatakse määrata kruntidele jäävad kõnniteed avalikult kasutatavateks;

 võttes arvesse, et       WTC Tallinn korraldas kinnistutele planeeritava hoone arhitektuurikonkursi, mille võitis arhitekt Andres Alver. Võidutöö põhjal on K-Projekt koostanud detailplaneeringu eskiisi töö nr 06277-GE ning, et töö on heakskiidetud Tallinna Linnaplaneerimise Ameti, Tallinna Maa-ameti, Tallinna Kultuuriväärtuste Ameti, Tallinna Kommunaalameti, Tallinna Keskkonnaameti, Tallinna Transpordiameti, Tallinna Kesklinna Valitsuse ning Muinsuskaitseameti poolt;

väljendavad järgmisi kavatsusi seoses Tallinna linnas Ahtri tn 8 kinnistu ja lähiala maa-alaga:

 1. Linn menetleb detailplaneeringut eesmärgiga planeerida Ahtri tänava ja Narva mnt vahelisele alale uued hooned. Detailplaneeringuga tuleb ette näha Ahtri tänava maatüki osast isesesva äri- ja transpordimaa sihtotstarbega krundi pindalala ca 2654 m² moodustamine hoonete konsoolse osa ehitamiseks.
 2. Kavandatavate hoonete üle kinnistute piiride Ahtri tänava maatüki kohale ehitamiseks ja maatükile toetamiseks tuleb sõlmida üleehitamise- ja toeservituudi seadmise leping ning asjaõigusleping. WTC Tallinn korraldab Ahtri tn 8 ja Ahtri tn 12 kinnistute kaasomanike notariaalsete volikirjade vormistamise nimetatud lepingute sõlmimiseks.
 3. Linn ja kinnistute omanikud sõlmivad enne detailplaneeringu kehtestamist üleehitamise- ja toeservituudi seadmise võlaõigusliku lepingu ning enne ehitusloa väljastamist asjaõiguslepingu. Ahtri tänava maatüki kohale hoonete konsoolse osa üleehitamiseks moodustatakse nimetatud alast iseseisva ehitusõigusega krunt.
 4. Üleehitamise- ja toeservituudi seadmise võlaõigusliku lepingu sõlmimiseks peavad olema täpsustatud üle kinnistute piiride ehitatavate hoonete osade bruto- ja netopind, tugede paigutamiseks vajalike alade piirid, üleehituse alla kavandatavate rajatiste sisu ja maht sh teed, haljastus, valgustus jms ning kokku lepitud rajatiste tulevane omanik ja korrashoiu tingimused.
 5. Üleehitamise- ja toeservituudi tasu määratakse üleehituse ehitusõiguse mahtu arvestava eksperthinnanguga, mille tellib WTC Tallinn oma kulul atesteeritud kinnisvarahindajalt pärast detailplaneeringu vastuvõtmist ja punktis 4 nimetatud andmete täpsustamist ning tingimuste kokkuleppimist.
 6. Ahtri tn 8, Ahtri tn 10, Ahtri tn 12, Narva mnt 11A, Narva mnt 11B, Narva mnt 11C ja Narva mnt 11F kinnistutel paiknevate kõnniteede avalikuks kasutamiseks määramisel korral seatakse  tasuta ja tähtajatu isiklik kasutusõigus kõnniteede avaliku kasutuse tagamiseks Tallinna linna kasuks ning sõlmitakse isikliku kasutusõiguse võlaõiguslik leping enne detailplaneeringu kehtestamist ja asjaõiguslik leping pärast detailplaneeringu kehtestamist.  
 7. Pooled väljendavad tahet teha Kokkuleppes väljendatud toimingud õigusaktides ettenähtud korras, heas usus, esimesel võimalusel ning koostöös teise Poolega. Kokkuleppes väljendatud kavatsuste teostamisel järgivad Pooled rangelt õigusakte ja haldusmenetluse head tava ning Kokkulepe ei saa olla aluseks kõrvalekaldumiseks õigusaktidest ega halduse sisestest menetlusreeglitest.
 8. Kui detailplaneeringut ei kehtestata või Tallinna Linnavalitsus ei võta vastu otsust üleehitamise- ja toeservituudi seadmise kohta WTC Tallinn kasuks, mille tulemusel muutub Kokkuleppes püstitatud eesmärkide saavutamine võimatuks, lõpetatakse Kokkulepe Poolte läbirääkimiste teel. Kokkuleppe lõpetamisel ei hüvita Linn WTC Tallinnale Kokkuleppe täitmiseks tehtud kulutusi.
 9. Kui pärast Kokkuleppe sõlmimist selgub, et eesmärkide saavutamine on võimalik Kokkuleppes kirjeldatust erineval viisil või kui selgub, et Kokkuleppes kirjeldatud viisil ei ole eesmärkide saavutamine otstarbekas, peavad Pooled heas usus läbirääkimisi Kokkuleppe muutmiseks.
 10. Pooltel on õigus kokkuleppest kuni isikliku kasutusõiguse seadmise võlaõigusliku lepingu sõlmimiseni ühepoolselt taganeda. Linnal ei teki kohustust kokkuleppest taganemisel hüvitada WTC Tallinn poolt tehtud kulutusi.
 11. Käesolev Kokkulepe on koostatud kahes võrdset juriidilist jõudu omavas eksemplaris, millest kumbki Pool saab ühe eksemplari.

 

_____________________________________          ___________________________

      WTC TALLINN AKTSIASELTS                         TALLINNA LINN

 

 

 

Toomas Sepp

Linnasekretär