Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna Tehnoloogiapargi detailplaneeringu alusel moodustatavate transpordimaa sihtotstarbega kinnistute tasuta Tallinna linna omandisse taotlemine ja kinnistule valitseja määramine
Tallinna Linnavalitsus 02.04.2008 korraldus number 554
Redaktsiooni kehtivus:02.04.2008 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

2. aprill 2008 nr 554-k

 

 

Tallinna Tehnoloogiapargi detailplaneeringu alusel moodustatavate transpordimaa sihtotstarbega kinnistute tasuta Tallinna linna omandisse taotlemine ja kinnistutele valitseja määramine

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 35 lg 5 alusel ning kooskõlas Võlaõigusseaduse § 116 lg 1, Tallinna põhimääruse § 64 lg 1, Tallinna Linnavolikogu 27. novembri 1997 määrusega nr 56 kinnitatud Linnavara valitsemise korra punktidega 11 ja 12, Tallinna Linnavalitsuse 29. juuni 2007 korraldusega nr 1323-k „Tallinna Tehnoloogiapargi detailplaneeringu osaline vastuvõtmine“ ning tulenevalt Tallinna Tehnoloogiapargi Arendamise Sihtasutuse 11. veebruari 2008 kinnitusest nr K-11:

 

 

1.  Omandada tasuta Tallinna linnale Tallinna Tehnoloogiapargi detailplaneeringu alusel moodustatavad avalikult kasutatavateks tänavateks ettenähtud järgmised transpordimaa sihtotstarbega kinnistud:

1.1 Akadeemia tee 15/6 kinnistu (kinnistusregistriosa nr 8442001, katastritunnus 78405:502:0009, pindala 5255 m², sihtotstarve transpordimaa) jagamisel tekkiv transpordimaa sihtotstarbega kinnistu pindalaga 5211 m², mis on korralduse lisaks 1 oleval skeemil tähistatud viirutatud alana;

1.2 Akadeemia tee 15/1 kinnistu (kinnistusregistriosa nr 5250701, katastritunnus 78405:502:0002, pindala 10773 m², sihtotstarve sotsiaalmaa) jagamisel tekkiv transpordimaa sihtotstarbega kinnistu pindalaga 284 m², mis on korralduse lisaks 2 oleval skeemil tähistatud viirutatud alana;

1.3 Akadeemia tee 15/4 kinnistu (kinnistusregistriosa nr 8442101, katastritunnus 78405:502:0007, pindala 3713 m², sihtotstarve tootmismaa) jagamisel tekkivad transpordimaa sihtotstarbega kinnistud pindalaga 226 m², mis on korralduse lisaks 3 oleval skeemil tähistatud viirutatud alana ja pindalaga 72 m²,  mis on korralduse lisaks 3 oleval skeemil tähistatud ruudustatud alana;

1.4 Akadeemia tee 17 kinnistu (kinnistusregistriosa nr 5250801, katastritunnus 78405:502:2670, pindala 5426 m², sihtotstarve tootmismaa 50% ja sotsiaalmaa 50%) jagamisel tekkivad transpordimaa sihtotstarbega kinnistud pindalaga 1585 m², mis on korralduse lisaks 4 oleval skeemil tähistatud viirutatud alana ja pindalaga 1258 m², mis on korralduse lisaks 4 oleval skeemil tähistatud ruudustatud alana;

1.5 Akadeemia tee 19A kinnistu (kinnistusregistriosa nr 7925701, katastritunnus 78405:502:2850, pindala 1241 m², sihtotstarve transpordimaa) jagamisel tekkiv transpordimaa sihtotstarbega kinnistu pindalaga 1210 m², mis on korralduse lisaks 5 oleval skeemil tähistatud viirutatud alana;

1.6 Akadeemia tee 27 kinnistu (kinnistusregistriosa nr 23182201, katastritunnus 78405:502:0125, pindala 10276 m², sihtotstarve tootmismaa) jagamisel tekkivad transpordimaa sihtotstarbega kinnistud pindalaga 368 m², mis on korralduse lisaks 6 oleval skeemil tähistatud viirutatud alana ja pindalaga 210 m², mis on korralduse lisaks 6 oleval skeemil tähistatud ruudustatud alana;

1.7 Mäealuse tn 4A kinnistu (kinnistusregistriosa nr 7926701, katastritunnus 78405:502:2860, pindala 18173 m², sihtotstarve tootmismaa 70%, ärimaa 30%) jagamisel tekkivad transpordimaa sihtotstarbega kinnistud pindalaga 493 m², mis on korralduse lisaks 7 oleval skeemil tähistatud viirutatud alana ja pindalaga 602 m², mis on korralduse lisaks 7 oleval skeemil tähistatud ruudustatud alana;

1.8 Akadeemia tee 23A kinnistu (kinnistusregistriosa nr 12682401, katastritunnus 78405:502:3030, pindala 7908 m², sihtotstarve sotsiaalmaa) jagamisel tekkivad transpordimaa sihtotstarbega kinnistud pindalaga 292 m², mis on korralduse lisaks 8 oleval skeemil tähistatud viirutatud alana ja pindalaga 941 m²,  mis on korralduse lisaks 8 oleval skeemil tähistatud ruudustatud alana;

1.9 Akadeemia tee 21A kinnistu (kinnistusregistriosa nr 16995601, katastritunnus 78405:502:0015, pindala 4068 m², sihtotstarve sotsiaalmaa) jagamisel tekkivad transpordimaa sihtotstarbega kinnistud pindalaga 723 m², mis on korralduse lisaks 9 oleval skeemil tähistatud viirutatud alana ja pindalaga 128 m², mis on korralduse lisaks 9 oleval skeemil tähistatud ruudustatud alana;

1.10 Akadeemia tee 21E kinnistu (kinnistusregistriosa nr 16804101, katastritunnus 78405:502:0016, pindala 1264 m², sihtotstarve transpordimaa) jagamisel tekkivad transpordimaa sihtotstarbega kinnistud pindalaga 80 m², mis on korralduse lisaks 10 oleval skeemil tähistatud viirutatud alana ja pindalaga 1165 m², mis on korralduse lisaks 10 oleval skeemil tähistatud ruudustatud alana;

1.11 Akadeemia tee 19/1 kinnistu (kinnistusregistriosa nr 8442201, katastritunnus 78405:502:0008, pindala 3139 m², sihtotstarve sotsiaalmaa) jagamisel tekkiv transpordimaa sihtotstarbega kinnistu pindalaga 395 m², mis on korralduse lisaks 11 oleval skeemil tähistatud viirutatud alana;

1.12 Akadeemia tee 25 kinnistu (kinnistusregistriosa nr 15659801, katastritunnus 78405:502:0013, pindala 14723 m², sihtotstarve sotsiaalmaa) jagamisel tekkiv transpordimaa sihtotstarbega kinnistu pindalaga 1440 m², mis on korralduse lisaks 12 oleval skeemil tähistatud viirutatud alana;

1.13 Akadeemia tee 23 kinnistu (kinnistusregistriosa nr 67601, katastritunnus 78405:502:0120, pindala 19428 m², sihtotstarve sotsiaalmaa) jagamisel tekkiv transpordimaa sihtotstarbega kinnistu pindalaga 730 m²,  mis on korralduse lisaks 13 oleval skeemil tähistatud viirutatud alana.

2. Punktis 1 nimetatud kinnistud omandada Tallinna linnale järgmiste tingimustega:

2.1 kinnistute tasuta võõrandamise asjaõigusleping sõlmitakse 3 kuu jooksul arvates moodustatavate kinnistute maakatastris registreerimisest ning nimetatud kohustuse rikkumise eest maksab kinnistu omanik Tallinna linnale leppetrahvi 1000 krooni päevas iga tähtaega ületava päeva eest;

2.2 Tallinna linnal ja kinnistu omanikul on õigus kinnistute tasuta võõrandamise võlaõiguslikust lepingust taganeda kui detailplaneeringut ei kehtestata 1 aasta jooksul arvates kinnistute tasuta võõrandamise võlaõigusliku lepingu sõlmimisest;

2.3 Tallinna linnal on õigus kinnistute tasuta võõrandamise võlaõiguslikust lepingust taganeda kui kinnistu omanik ei ole ilmunud kinnistute tasuta võõrandamise asjaõiguslepingut sõlmima 6 kuu jooksul arvates moodustatavate kinnistute maakatastris registreerimisest;

2.4 kinnistu omanik kohustub enne punktis 2.1 nimetatud kinnistute tasuta võõrandmise asjaõiguslepingu sõlmimist punktis 1 nimetatud Tallinna linnale võõrandatavaid kinnistute osasid kolmandatele isikutele mitte võõrandama ning nimetatud kohustuse rikkumise korral maksab kinnistu omanik Tallinna linnale leppetrahvi 100 000 krooni;

2.5 kinnistute omanikud annavad kinnistute valduse ja Tallinna Tehnoloogiapargi Arendamise Sihtasutus annab valmisehitatud rajatised Tallinna linnale üle üleandmis- ja vastuvõtmisaktiga 2 nädala jooksul arvates kasutusloa väljastamisest.

3. Tallinna Tehnoloogiapargi Arendamise Sihtasutus kohustub tagama oma vahendite arvelt kinnistutele detailplaneeringu kohase avalikult kasutatavate teede ja üldkasutatava haljastuse, välisvalgustuse ja vihmaveekanalisatsiooni väljaehitamise vastavalt Tallinna linna ja Tallinna Tehnoloogiapargi Arendamise Sihtasutuse vahel 11. veebruaril 2008 sõlmitud lepingus nr 2-6/19 kokkulepitud tingimustele.

4. Määrata Tallinna Kommunaalamet punktis 1 nimetatud kinnistute valitsejaks alates kinnistu Tallinna linna omandina kinnistusraamatusse kandmisest.

5. Tallinna Kommunaalametil võtta punktis 1 nimetatud kinnistute valdus ja punktis 3 nimetatud rajatised üleandmis- ja vastuvõtmisaktiga üle vastavalt punktile 2.5.

6. Tallinna Maa-ametil:

6.1 korraldada kinnistute tasuta võõrandamise võlaõigusliku lepingu sõlmimine enne detailplaneeringu kehtestamist ning kinnistute tasuta võõrandamise asjaõiguslepingu sõlmimine 3 kuu jooksul arvates moodustatavate kinnistute maakatastris registreerimisest;

6.2 tasuda kinnistute tasuta võõrandamise võlaõigusliku lepingu ning kinnistute tasuta võõrandamise asjaõiguslepingu sõlmimisega seotud kulud - notaritasud ja riigilõivud;

6.3 teha korraldus teatavaks Tallinna Tehnoloogiapargi Arendamise Sihtasutusele, Tallinna Tehnikaülikoolile, Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituudile ja Tallinna Kommunaalametile.

7. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 

 

LISA 1

LISA 2

LISA 3

LISA 4

LISA 5

LISA 6

LISA 7

LISA 8

LISA 9

LISA 10

LISA 11

LISA 12