Siidisaba tänava lõik 2 kinnistu Tallinna linnale tasuta omandamine ja kinnistule valitseja määramine

Tallinna Linnavalitsus 02.04.2008 korraldus number 546

Redaktsiooni kehtivus 02.04.2008 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

2. aprill 2008 nr 546-k

 

 

Siidisaba tänava lõik 2 kinnistu Tallinna linnale tasuta omandamine ja kinnistule
valitseja määramine

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 35 lõike 5 alusel ja kooskõlas  Tallinna põhimääruse § 64 lõikega 1, Tallinna Linnavolikogu 27. novembri 1997 määrusega nr 56 kinnitatud Linnavara valitsemise korra punktidega 11 ja 12 ning tulenevalt Tallinna linna ja OÜ Facio Maja vahel 13. veebruaril 2007 sõlmitud lepingust nr KA-19:

 

 

1. Omandada tasuta Tallinna linnale OÜ-lt Facio Maja (endine ärinimi OÜ Gruss Invest) (äriregistrikood 10677933, asukoht Koidu tn 27/29, Tallinn 10136) Siidisaba tänava lõik 2 kinnistu (kinnistusregistriosa nr 17965801, katastritunnus 78407:701:3412, pindala 1400 m2, sihtotstarve transpordimaa).

2. Tallinna linnale omandatava punktis 1 nimetatud kinnistu valdus läheb Tallinna linnale üle kinnistu tasuta võõrandamise lepingu sõlmimisega.

3. Määrata Tallinna Kommunaalamet punktis 1 nimetatud kinnistu valitsejaks kinnistu Tallinna linna omandina kinnistusraamatusse kandmisest.

4. Tallinna Maa-ametil:

4.1 tasuda kinnistu omandamisega seotud kulud – notaritasu ja riigilõiv;

4.2 teha korraldus teatavaks OÜ-le Facio Maja ja Tallinna Kommunaalametile.

5. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082)
30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär