Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Raba tn T1 kinnistu Tallinna linnale tasuta omandamine ja kinnistule valitseja määramine
Tallinna Linnavalitsus 02.04.2008 korraldus number 545
Redaktsiooni kehtivus:02.04.2008 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

2. aprill 2008 nr 545-k

 

 

Raba tn T1 kinnistu Tallinna linnale tasuta omandamine ja kinnistule valitseja
määramine

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 35 lõike 5 alusel ja kooskõlas Tallinna põhimääruse § 64 lõikega 1, Tallinna Linnavolikogu 27. novembri 1997 määrusega nr 56 kinnitatud Linnavara valitsemise korra punktidega 11 ja 12 ning tulenevalt Tallinna linna ja OÜ Bonaprix vahel 21. jaanuaril 2008 sõlmitud lepingust:

 

 

1. Omandada tasuta Tallinna linnale OÜ-lt Bonaprix (äriregistrikood 10699024, asukoht Telliskivi tn 60, Tallinn 10412) Raba tn T1 kinnistu (kinnistusregistriosa nr 19339301, katastritunnus 78404:408:0135, pindala 536 m2, sihtotstarve transpordimaa).

2. Tallinna linnale omandatava punktis 1 nimetatud kinnistu valdus läheb Tallinna linnale üle kinnistu tasuta võõrandamise lepingu sõlmimisega.

3. Määrata Tallinna Kommunaalamet punktis 1 nimetatud kinnistu valitsejaks kinnistu Tallinna linna omandina kinnistusraamatusse kandmisest.

4. Tallinna Maa-ametil:

4.1 tasuda kinnistu omandamisega seotud kulud – notaritasu ja riigilõiv;

4.2 teha korraldus teatavaks OÜ-le Bonaprix ja Tallinna Kommunaalametile.

5. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082)
30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär