Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Villardi tn 5b osaline maa tagastamine
Tallinna Linnavalitsus 02.04.2008 korraldus number 536
Redaktsiooni kehtivus:02.04.2008 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

 

 

KORRALDUS

 

 

 

 

 

Tallinn

2. aprill 2008 nr 536-k

 

 

 

 

 

Villardi tn 5b osaline maa tagastamine

 

 

 

 

 

 

Maareformi seaduse § 5 lg 1 p 2 ja p 4, § 6 lg 1, § 15 lg 1, lg 2, § 192, § 221 lg 5, § 36 alusel ja kooskõlas Vabariigi Valitsuse 5. veebruari 1993 määrusega nr 36 kinnitatud Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise korra punktidega 561, 562, 563, 57, Tallinna Linnavalitsuse 19. septembri 1997 määrusega nr 65 kinnitatud Õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise kord Tallinnas punktiga 34 ning tulenevalt järgmistest dokumentidest: õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise ja kompenseerimise Tallinna linnakomisjoni 27. mai 1996 otsus nr 7498, millega on Tallinnas Villardi tn 5, endisel kinnistul nr 330 asunud ehitiste ja krundi (suurusega 817,08 m²) suhtes tunnistatud õigustatud subjektideks XXXXXXXX 1/2 mõttelises osas ja XXXXXXXX 1/2 mõttelises osas; Tallinna notari Mare Aarsalu asendaja Ilme Küti 23. septembril 2003 koostatud ja tõendatud seadusjärgne pärimisõiguse tunnistus notari ametitoimingute raamatu registri nr 7760, mille alusel XXXXXXXX kuulunud endise kinnistu nr 330 maa tagastamise nõudeõiguse 1/2 mõttelises osas omandasid võrdsetes osades XXXXXXXX ja XXXXXXXX; Osaühing Revala Maamõõdubüroo koostatud katastriüksuse plaan töö nr T-429; maa tagastamise toimiku nr 6462 materjalid:

 

 

 

1. Tagastada osaliselt õigusvastaselt võõrandatud maa Kesklinna linnaosas alljärgnevatel tingimustel:

1.1 asukoht: Villardi tn 5b;

1.2 pindala: 284 m2;

1.3 sihtotstarve: elamumaa (E).

2. Tagastada osaliselt punktis 1 nimetatud maa (endine kinnistu nr 330, pindalaga 817,08 m2) järgmistele isikutele 139700/159900 mõttelises osas:

2.1 XXXXXXXX, isikukood XXXXXXXXXXX, 71068/159900 mõttelises osas; elukoht XXXXXXXX;

2.2 XXXXXXXX, isikukood XXXXXXXXXXX, 68632/159900 mõttelises osas; elukoht XXXXXXXX.

3. Villardi tn 5b asuv ehitis (ehitisregistri koodiga 101013673 elamu) kuulub punktis 2 nimetatud isikutele 139700/159900 mõttelises osas, kontrollitud Riiklikust ehitisregistrist 04.03.2008.

4. Endise kinnistu nr 330 maa tagastamise taotlus ülejäänud 568,96 m² osas lahendatakse linnavalitsuse järgnevate korraldustega.

5. Punktis 2 nimetatud isikud on kohustatud tasuma õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise toimiku koostamise tasu 174 (ükssada seitsekümmend neli) krooni ja 75 senti Tallinna Linnakantselei finantsteenistuse kontole nr 10220066771017 AS-s SEB Pank, kood 401, viitenumber 5238050050050225.

Maksekorralduse selgitusse märkida, millise maa tagastamise toimiku koostamise eest tasutakse.

Summa kuulub tasumisele alljärgnevalt:

5.1 XXXXXXXX – 88 (kaheksakümmend kaheksa) krooni ja 90 senti;

5.2 XXXXXXXX – 85 (kaheksakümmend viis) krooni ja 85 senti.

6. Maa taotlejaid teavitatakse vajadusest:

6.1 kahe nädala jooksul pärast käesoleva korralduse saamist tähistada maaüksus alaliste piirimärkidega;

6.2  taluda Asjaõigusseaduse §-s 1581 ja Asjaõigusseaduse rakendamise seaduse §-s 152 sätestatud tingimustel olemasolevaid maapealseid ja maa-aluseid tehnovõrke ja mitte kahjustada neid. Kinnisasjal paiknev tehnovõrk või -rajatis ei ole kinnisasja osa Tsiviilseadustiku üldosa seaduse § 54 lõike 2 kohaselt;

6.3 tagada juurdepääs ja kaitsetsoon krundil asuvale Elion Ettevõtted Aktsiaseltsile kuuluvale kaablikanalisatsioonile ja maakaablile;

6.4 järgida muinsuskaitseala kaitsevööndis Muinsuskaitseseaduses ja Tallinna vanalinna muinsuskaitseala põhimääruses sätestatud tingimusi.

7. Avalikult kasutatavalt teelt:

7.1 on juurdepääs Villardi tn 5b maaüksusele seni toimunud läbi Villardi tn 5, Villardi tn 5a ja Villardi tn 5c maaüksuse;

7.2 juurdepääsu tagamiseks Villardi tn 5b maaüksusele avalikult kasutatavalt teelt, on Villardi tn 5b ja Villardi tn 5, Villardi tn 5a ning Villardi tn 5c kinnisasjade omanikel võimalik sõlmida Asjaõigusseaduse § 156 nimetatud kokkulepe või seada servituut Asjaõigusseaduse § 172 kohaselt.

8. Senine maakasutusõigus lõppeb käesoleva korralduse jõustumisel.

9. Tallinna Maa-ametil:

9.1 teha korraldus teatavaks XXXXXXXX ja XXXXXXXX ning XXXXXXXX;

9.2  kanda korraldusest tulenevad andmed Tallinna maamaksu registrisse.

10. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) kahe kuu jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär