Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Jalakäijate ala kehtestamine Tallinna vanalinnas
Tallinna Linnavalitsus 02.04.2008 määrus number 26
Jõustumine:07.04.2008
Kehtetuks tunnistamine:18.06.2012
Redaktsiooni kehtivus:14.02.2011 - 18.06.2012

 Redaktsioonid

AKTI TUNNISTAB KEHTETUKS:
Tlv m 13.06.2012 nr 28, jõustumine 18.06.2012

REDAKTSIOON:
Tlv m 09.02.2011 nr 7, jõustumine 14.02.2011
Tlv m 19.01.2011 nr 3, jõustumine 01.07.2011;
Tlv m 29.12.2010 nr 112, jõustumine 03.01.2011;
Tlv m 12.05.2010 nr 48, jõustumine 17.05.2010 

 

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

 

MÄÄRUS

 

 

 

 

 

Tallinn

2. aprill 2008 nr 26

 

 

 

 

 

Jalakäijate ala kehtestamine Tallinna vanalinnas

 

 

 

 

 

 

Määrus kehtestatakse liiklusseaduse § 166, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 4 alusel ning kooskõlas majandus- ja kommunikatsiooniministri 28. novembri 2002 määruse nr 14 “Nõuded liikumis-, nägemis- ja kuulmispuudega inimeste liikumisvõimaluste tagamiseks üldkasutatavates ehitistes” § 2 lg 1 p 6 ja § 9 lg-tega 1 ja 3 ning Tallinna Linnavolikogu 16. detsembri 2010 määruse nr 64 „Liiklusseadusega kohaliku omavalitsuse pädevusse antud ülesannete delegeerimine linnavalitsusele ja linnavolikogu määruste muutmine“ §-ga 1.

(Tlv m 19.01.2011 nr 3, jõustumine 01.07.2011)

 

 

 

       

§ 1. Kehtestada Tallinna vanalinnas jalakäijate alad:

1) Viru tänav (Aia tänava ja Vene tänava vahelisel lõigul);

2) Vana turg;

3) Vanaturu kael;

4) Raekoja plats;

5) Kullasepa tänav;

6) Kinga tänav;

7) Mündi tänav;

8) Apteegi tänav;

9) Dunkri tänav;

10) Valli tänav;

11) Vana-Viru tänav Viru tänava ja Uue tänava vahelisel lõigul;

12) Müürivahe tänav Suur-Karja tänava ja Viru tänava vahelisel lõigul;

13) Sauna tänav;

14) Müürivahe tänav Viru tänava ja Müürivahe tänav 31 vahelisel lõigul;

15) Vene tänav Vanaturu kaela ja Apteegi tänava vahelisel lõigul;

16) Pikk tänav Rataskaevu tänava ja Hobusepea tänava vahelisel lõigul;

17) Pühavaimu tänav;

18) Väike-Karja tänav;

19) Kuninga tänav;

20) Suur-Karja tänav Kuninga tänava ja Vana-Posti tänava vahelisel lõigul;

21) Lühike jalg;

22) Pikk jalg.

23) Vene tänav Apteegi tänava ja Pühavaimu tänava vahelisel lõigul;

24) Pikk tänav Pühavaimu tänava ja Pagari tänava vahelisel lõigul;

25) Vaimu tänav;

26) Hobusepea tänav;

27) Rataskaevu tänav Dunkri tänava ja Niguliste tänava vahelisel alal;

28) Rüütli tänav Niguliste tänava ja Rüütli tänav 3 vahelisel lõigul.

§ 2. Lubada transpordivahenditega juurdepääs paragrahvis 1 kehtestatud jalakäijate aladel paiknevatele:

1)        asutustele ja ettevõtetele kella 06.00-st kuni 10.00-ni nende teenindamiseks;

2)        kinnistutel asuvatele parkimiskohtadele kinnistu omaniku taotlusel Tallinna Transpordiameti väljastatud tõendi alusel;

3)        hoonetele lühiajaliselt möödapääsmatu vajaduse korral Tallinna Transpordiameti väljastatud tõendi alusel.

§ 21. Tallinna Raekojale (Raekoja plats 1), Mustpeade Majale (Pikk tn 26), Tallinna Õpetajate Majale (Raekoja plats 14) ja Tallinna Matkamajale (Raekoja plats 18) on lubatud nendes ürituste teenindamise tagamiseks transpordivahendiga juurdepääs väljaspool paragrahv 2 punktis 1 nimetatud aega hoone haldaja väljastatud tõendi alusel. Tõend väljastatakse üksnes põhjendatud taotluse alusel hiljemalt 5 tööpäeva enne ürituse toimumist märkides sellele juurdepääsu kehtivuse aja, kinnistu aadressi ning jalakäijate ala läbimise marsruudi.

(Tlv m 29.12.2010 nr 112, jõustumine 03.01.2011)

§ 22. Elanikul, kelle elukoht asub rahvastikuregistri andmetel Tallinna vanalinna jalakäijate alas ning kelle ees- ja perekonnanimi on kantud sõiduki registreerimistunnistusele, on õigus sõidukiga juurdepääsuks oma elukoha lähedusse korraga kuni 15 minutiks kella 06.00-st kuni 10.00-ni ja 18.00 kuni 22.00-ni parkimiskellaga algusaja fikseerimisel ning Tallinna Transpordiameti poolt väljastatud loa alusel, välja arvatud § 1 p 1 ja p 4 nimetatud tänavatele. Taotluse esitajale loa andmise otsustab Tallinna Transpordiamet, märkides loale sõiduki registreerimisnumbri, loa kehtivuse aja ja parkimispiirkonna, kus parkimine on lubatud.

(Tlv m 09.02.2011 nr 7, jõustumine 14.02.2011)

§ 3. Paragrahvi 2 punktis 2 nimetatud tõendi saamiseks tuleb esitada Tallinna Transpordiametile taotlus, liiklusskeem parkimiskohtadest kinnistul, kinnistu omandiõigust tõendav dokument ja kaasomandi korral kasutuskorra kokkulepe.

§ 4. Paragrahvi 2 punktis 3 nimetatud tõendi saamiseks tuleb esitada Tallinna Transpordiametile taotlus põhistusega jalakäijate aladele sõitmise vajadusest.

§ 5. Tallinna Transpordiamet väljastab tõendi  üksnes põhjendatud taotluse korral hiljemalt 5 tööpäeva jooksul märkides sellele kehtivuse aja, kinnistu aadressi ning jalakäijate ala läbimise marsruudi.

§ 6. Tallinna Transpordiametil korraldada Tallinna vanalinna vastavate liiklusmärkide paigaldamine.

§ 7. Tunnistada kehtetuks Tallinna Linnavalitsuse:

1)   23. veebruari 2000 määrus nr 12 „Jalakäijate alade kehtestamine Tallinna vanalinnas“;

2)   21. veebruari 2001 määrus nr 39 “Jalakäijate alade muutmine Tallinna vanalinnas”;

3)   24. märtsi 2004 määrus nr 28 “Tallinna Linnavalitsuse 23. veebruari 2000 määruse nr 12 “Jalakäijate alade kehtestamine Tallinna vanalinnas” muutmine”.

§ 8. Määrus jõustub 7. aprillil 2008.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär