Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Narva mnt 67 kinnistu jagamisel tekkivate kinnistute Tallinna linnale tasuta omandamine ja isikliku kasutusõiguse seadmise taotlemine ning kinnistule ja isiklikule kasutusõigusele valitseja määramine
Tallinna Linnavalitsus 26.03.2008 korraldus number 529
Redaktsiooni kehtivus:31.05.2017 - ...

 Redaktsioonid

REDAKTSIOON:

Tlv k 31.05.2017 nr 819

Tlv k 14.03.2011 nr 387

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

26. märts 2008 nr 529-k

 

 

Narva mnt 67 kinnistu jagamisel tekkivate kinnistute Tallinna linnale tasuta omandamine ja isikliku kasutusõiguse seadmise taotlemine ning kinnistutele ja isiklikule kasutusõigusele valitseja määramine 

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 35 lg 5, Asjaõigusseaduse § 179, § 225, § 228, Võlaõigusseaduse § 116 lg 1 alusel ja kooskõlas Tallinna põhimääruse § 64 lõikega 1, Tallinna Linnavolikogu 27. novembri 1997 määrusega nr 56 kinnitatud Linnavara valitsemise korra punktidega 11 ja 12 ja tulenevalt Tallinna Linnavalitsuse 29. juuni 2007 korraldusest nr 1318-k „Narva mnt 67 kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine” ning arvestades Arco Investeeringute Aktsiaseltsi 18. juuni 2007 avaldust nr 4-101:

 

 

     

1. Omandada tasuta Tallinna linnale avalikult kasutatavate teede ja haljasalade rajamiseks vajalikud Narva mnt 67 (kinnistusregistriosa nr 3316501, katastritunnus 78401:115:2690, pindala 48 698 m2, sihtotstarve sotsiaalmaa) kinnistu jagamisel tekkivad järgmised kinnistud, mis on korralduse lisaks 1 oleval skeemil tähistatud viirutatud alana:
(Tlv k 14.03.2011 nr 387)

1.1 Filmi tn T3 (pindala 3960 m², sihtotstarve transpordimaa);

1.2 Filmi tn T4 (pindala 3503 m², sihtotstarve transpordimaa);

1.3 Filmi tn 12 (pindala 3354 m², sihtotstarve sotsiaalmaa);

1.4 Filmi tn 15 (pindala 2099 m², sihtotstarve sotsiaalmaa);

1.5 Bensiini tn T2 (pindala 2826 m², sihtotstarve transpordimaa).

2. Omandada punktis 1 nimetatud kinnistud järgmiste tingimustega:

2.1 2.1 Tivoli Arendus Osaühing (äriregistri       kood 11926781, asukoht Jõe tn 2b, 10151 Tallinn) on kohustatud vastavalt Tallinna linna ja Arco Investeeringute Aktsiaseltsi vahel 21. veebruaril 2008 sõlmitud lepingus nr 2-6/48 ja selle lepingu muutmiseks sõlmitavates lepingutes kokkulepitud tingimustele oma vahendite arvelt ehitama punktides 1.1, 1.2 ja 1.5 nimetatud transpordimaa sihtotstarbega kinnistutele teed, haljastuse, välisvalgustuse ja vihmaveekanalisatsiooni ning rajama punktides 1.3 ja 1.4 nimetatud kinnistutele haljasalad (kõik koos edaspidi nimetatud rajatised);

(Tlv k 14.03.2011 nr 387)

2.2 kinnistu valdus antakse Tallinna linnale üle üleandmise-vastuvõtmise aktiga koos rajatiste kasutusloa ja teostusjoonisega (L-EST koordinaatides) 10 tööpäeva jooksul kinnistu tasuta võõrandamise asjaõiguslepingu sõlmimisest arvates;

(Tlv k 14.03.2011 nr 387)

2.3 kinnistute tasuta võõrandamise asjaõigusleping sõlmitakse iga kinnistu osas eraldi 3 kuu jooksul omandatavale kinnistule ehitatavate rajatiste kasutusloa väljastamisest arvates;

(Tlv k 14.03.2011 nr 387)

2.4 (Kehtetu - Tlv k 14.03.2011 nr 387)

2.5 Tallinna linnal on õigus kinnistute tasuta võõrandamise lepingust taganeda, kui kinnistute omanik ei ole ilmunud kinnistute tasuta võõrandamise asjaõiguslepingut sõlmima 6 kuu jooksul kinnistu jagamise maakatastris registreerimisest arvates;

2.6 muuta punkti 2.6 ja sõnastada see järgmiselt: „2.6 Tivoli Arendus Osaühing kohustub Tallinna linnale võõrandatavaid kinnistuid kolmandatele isikutele mitte võõrandama. Nimetatud kohustuse rikkumise korral maksab Tivoli Arendus Osaühing Tallinna linnale leppetrahvi 6384 eurot iga võõrandatava kinnistu eest;

(Tlv k 14.03.2011 nr 387)

2.7 taotleda Tallinna linna kasuks punktides 1.1 kuni 1.5 nimetatud kinnistute omandiõiguse üleandmise nõuet tagava eelmärke kandmist kinnistusraamatusse.

3. Taotleda Narva mnt 67 kinnistule Tallinna linna kasuks isikliku kasutusõiguse seadmist järgmiste tingimustega:

3.1 isiklik kasutusõigus seatakse tähtajatult;

3.2 isikliku kasutusõiguse alaks on Narva mnt 67 kinnistu osa pindalaga 1059 m², mis on tähistatud  korralduse lisaks 2 oleval skeemil viirutatud alana;

3.3 isiklik kasutusõigus jääb koormama Narva mnt 67 kinnistu jagamisel tekkivaid järgmisi kinnistuid:

3.4 Filmi tn 18 (pindala 5429 m², sihtotstarve elamu- ja ärimaa) isikliku kasutusõiguse ala I pindalaga 220 m²;

3.5 Bensiini tn 7 (pindala 7455 m², sihtotstarve elamumaa) isikliku kasutusõiguse ala II pindalaga 618 m²;

3.6 Filmi tn 16 (pindala 8078 m², sihtotstarve elamu- ja ärimaa) isikliku kasutusõiguse ala III pindalaga 37 m²);

3.7 Filmi tn 14 (pindala 7058 m², sihtotstarve elamu- ja ärimaa) isikliku kasutusõiguse ala IV pindalaga 55 m²;

3.8 Filmi tn 13 (pindala 2551 m², sihtotstarve elamumaa) isikliku kasutusõiguse ala V pindalaga 139 m².

3.9 õigustatud isik isikliku kasutusõiguse eest kinnistu omanikule tasu ei maksa;

3.10 isikliku kasutusõiguse esemeks on kõnniteed koos haljastusega;

3.11 õigustatud isikul on õigus kasutada isikliku kasutusõiguse ala avalikult kasutatavate kõnniteedena, st kõigi isikute poolt jalgsi käimiseks ööpäevaringselt piiramatu arv kordi;

3.12 õigustatud isik kohustub:

3.12.1 remontima ja hooldama kõnniteid aastaringselt ja kandma nimetatud töödega seotud kulud;

3.12.2 kasutama isikliku kasutusõiguse ala heaperemehelikult ja vastavalt selle otstarbele;

3.12.3 hoidma isikliku kasutusõiguse ala alaliselt heas seisukorras vastavalt Tallinna linna heakorra eeskirjale;

3.13 kinnistute omanik kohustub:

3.13.1 Tivoli Arendus Osaühing on kohustatud ehitama oma vahendite arvelt isikliku kasutusõiguse alale vastavalt Tallinna linna ja Arco Investeeringute Aktsiaseltsi vahel 21. veebruaril 2008 sõlmitud lepingule nr 2-6/48 ja selle lepingu muutmiseks sõlmitavatele lepingutele kõnniteed koos haljastusega ja kandma nimetatud töödega seotud kulud nende eest õigustatud isikult hüvitist nõudmata ning vormistama kõnniteede kasutusload vastavalt nimetatud lepingus kokkulepitud tingimustele;

(Tlv k 14.03.2011 nr 387)

3.13.2  heakorrastama pärast kõnniteede ja haljastuse valmimist isikliku kasutusõiguse alad ja taastama ümbritseval alal oma kulul tööde alustamisele eelnenud olukorra ning iga liiki hooldus-, remondi- ja rekonstrueerimistööde lõpetamisel oma kulul tööde alustamisele eelnenud olukorra, mis vastab kehtestatud kaevetööde eeskirjale;

3.13.3 hoiduma igasugusest tegevusest, mis takistab kõnniteede sihipärast kasutamist;

3.13.4 hoiduma tegevusest, mis võiks kahjustada kõnniteid või mis võiks põhjustada kõnniteede seisundi halvenemist;

3.13.5 teavitama õigustatud isikut kinnistu jagamisest ja võõrandamisest;

3.13.6 kinnistu koormamisel piiratud asjaõigustega teavitama isikuid, kelle kasuks kinnistu koormatakse käesolevas punktis nimetatud isikliku kasutusõiguse seadmise tingimustest;

3.14 isiklik kasutusõigus lõpetatakse poolte kokkuleppel, kui Narva mnt 67 kinnistu detailplaneeringut ei kehtestata 1 aasta jooksul isikliku kasutusõiguse seadmise lepingu ja asjaõiguslepingu sõlmimisest arvates.

 

31. Nõustuda Narva mnt 67 kinnisasjast moodustatud kinnisasjade koormamisega isiklike kasutusõigustega tehnovõrkude ja -rajatiste talumiseks.
(Tlv k 31.05.2017 nr 819)

4. Määrata Tallinna Kommunaalamet punktis 1 nimetatud kinnistute valitsejaks kinnistute Tallinna linna omandina kinnistusraamatusse kandmisest.

5. Tallinna Maa-ametil:

5.1 tasuda linnavalitsuse korralduse punktis 1 nimetatud kinnistute omandamisega seotud kulud – notaritasu ja riigilõiv;

5.2 teha korraldus teatavaks Arco Investeeringute Aktsiaseltsile ja Tallinna Kommunaalametile.

6. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082)
30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 

 

Tallinna Linnavalitsuse 26. märtsi 2008

korralduse nr 529-k

LISA 1

 

Narva mnt 67 kinnistu jagamisel tekkivate Tallinna linnale omandatavate kinnistute asukoha skeem

 

 

 

Narva mnt 67 kinnistu jagamisel tekkivate Tallinna linnale omandatavate kinnistute asukoha skeem

 

 

Toomas Sepp

Linnasekretär

 

 

Tallinna Linnavalitsuse 26. märtsi 2008

korralduse nr 529-k

LISA 2

 

Narva mnt 67 kinnistule seatava ja kinnistu jagamisel tekkivaid kinnistuid koormama jääva isikliku kasutusõiguse alade asukoha skeem

 

 

 

Narva mnt 67 kinnistule seatava ja kinnistu jagamisel tekkivaid kinnistuid koormama jääva isikliku kasutusõiguse alade asukoha skeem

 

 

Toomas Sepp

Linnasekretär