Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Õigusvastaselt võõrandatud endise kinnistu nr 449 maa tagastamise menetluse lõpetamine ja kompenseerimismenetluse mittealustamine Tiit Sidorovi osas
Tallinna Linnavalitsus 19.03.2008 korraldus number 456
Redaktsiooni kehtivus:11.01.2017 - ...
Märkus: Pealkiri kuni 11.01.2017: "Raba tn 36 maa osaline tagastamine ja endiste kinnistute nr 448 ja 449 maa osalise tagastamise menetluse lõpetamine ning kompenseerimise menetluse mittealustamine"

 Redaktsioonid

REDAKTSIOON:
Tlv k 11.01.2017 nr 6


 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

 

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

19. märts 2008 nr 456-k

 

 

Õigusvastaselt võõrandatud endise kinnistu nr 449 maa tagastamise menetluse lõpetamine ja kompenseerimismenetluse mittealustamine Tiit Sidorovi osas
(Tlv k 11.01.2017 nr 6)

 

 

 

Maareformi seaduse § 5 lg 1 p 2 ja p 4, § 6 lg 1, § 14 lg 1, § 15 lg 1 ja lg 2, § 19² lg 1, lg 3 ja lg 4, § 36 lg 1, Maareformi seaduse muutmise seaduse § 26, Pärimisseaduse § 3 lg 1 ja § 117 lg 1 alusel ja kooskõlas Vabariigi Valitsuse 5. veebruari 1993 määrusega nr 36 kinnitatud Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise korra punktidega 34², 56, 56¹, 57, Tallinna Linnavalitsuse 19. septembri 1997 määrusega nr 65 kinnitatud Õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise kord Tallinnas punktiga 34 ning tulenevalt Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise ja kompenseerimise Tallinna linnakomisjoni 29. augusti 1994 otsusest nr 3691 ja 10. mai 1999 otsusest nr 10744, millega on Tallinnas, Ilvese tn 9, endistel aadressidel Pääskülas, Jõe tänav 3 ja Vabaduse pst, endistel kinnistutel nr 448 ja 449 asunud kruntide suurustega 117266 m² ja 141633 m² suhtes tunnistatud õigustatud subjektideks XXXXXXXX 1/5 mõttelises osas, XXXXXXXX 1/5 mõttelises osas, XXXXXXXX 1/5 mõttelises osas, XXXXXXXX 1/5 mõttelises osas ja XXXXXXXX 1/5 mõttelises osas, Tallinna notar Peeter Tehveri asendaja Jaan Hargi 25. veebruaril 1999 tõendatud seadusjärgse pärimisõiguse tunnistustest, notariaalregistri nr 1669 ja nr 1670, Tallinna notar Alar Schultsi 12. märtsil 1999 tõendatud seadusjärgse pärimisõiguse tunnistusest, notariaalregistri nr 2424, 16. märtsil 1999 tõendatud testamendijärgse pärimisõiguse tunnistustest, notariaalregistri nr 2519 ja nr 2526, 8. oktoobril 1999 tõendatud testamendijärgse pärimisõiguse tunnistusest, notariaalregistri nr 9333, 20. veebruaril 2002 tõendatud
pärimistunnistusest, ametitoimingu registreerimise number notari ametitoimingute raamatus 1337/2002 ja pärimistunnistusest annakule, ametitoimingu registreerimise number notari ametitoimingute raamatus 1343/2002, 16. detsembril 2002 tõendatud täiendavast
pärimistunnistusest, ametitoimingu registreerimise number notari ametitoimingute raamatus 9870/2002, Tallinna Linnavalitsuse 16. mai 2001 korraldusest nr 1870-k, 7. novembri 2001 korraldusest nr 4662-k, 12. märtsi 2003 korraldusest nr 606-k, 27. juuni 2003 korraldusest nr 1688-k, 9. mai 2007 korraldusest nr 819-k, Tallinna Maa-ametile 27. augustil 2007 esitatud avaldusest, aktsiaseltsi Geomark 25. aprillil 2007 koostatud katastriüksuse plaanist töö nr 5052 ja maa tagastamise toimiku nr 9006 materjalidest:

 

 

     

1. (Kehtetu - Tlv k 11.01.2017 nr 6)

2. Tagastada punktis 1 nimetatud maa (endine kinnistu nr 448 pindalaga 117266 m2) järgmistele isikutele:

2.1 XXXXXXXX, isikukood XXXXXXXXXXX, elukoht XXXXXXXX – 13/131 mõttelises osas;

2.2 XXXXXXXX, isikukood XXXXXXXXXX, elukoht XXXXXXXX –  13/131 mõttelises osas;

2.3 XXXXXXXX, isikukood XXXXXXXXXXX, elukoht XXXXXXXX – 13/131 mõttelises osas;

2.4 XXXXXXXX, isikukood XXXXXXXXXXX, elukoht XXXXXXXX – 13/131 mõttelises osas;

2.5 XXXXXXXX, isikukood XXXXXXXXXXX, elukoht XXXXXXXX – 9/131 mõttelises osas;

2.6 XXXXXXXX, isikukood XXXXXXXXXXX, elukoht XXXXXXXX – 30/131 mõttelises osas;

2.7 XXXXXXXX, isikukood XXXXXXXXXXX, elukoht XXXXXXXX – 40/131 mõttelises osas.

3. Vastavalt Riikliku ehitisregistri 20. veebruari 2008 väljatrükile puuduvad tagastataval maal ehitised, kuid seal paiknevad õigusliku aluseta püstitatud kuur ja bassein (tiik).

4. Punktides 2.1, 2.2, 2,3, 2,4, 2.5 ja 2.7 nimetatud isikutele tagastatakse maa riigi kulul ja nad ei ole kohustatud tasuma õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise toimiku koostamise tasu. Punktis 2.6 nimetatud isik on vastavalt kaasomandi osa suurusele kohustatud tasuma õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise toimiku koostamise tasu 46 (nelikümmend kuus) krooni Tallinna Linnakantselei finantsteenistuse kontole nr 10220066771017 AS-s SEB Pank, viitenumber 5238050050050225. Maksekorralduse selgitusse tuleb märkida, millise maa tagastamise toimiku koostamise eest tasutakse.

5. Maa taotlejaid teavitatakse vajadusest:

5.1 kahe nädala jooksul pärast korralduse saamist tähistada tagastatav maa alaliste piirimärkidega;

5.2 taluda Asjaõigusseaduse § 158¹ ja Asjaõigusseaduse rakendamise seaduse § 152 sätestatud tingimustel olemasolevaid maapealseid ja maa-aluseid tehnovõrke ja mitte kahjustada neid. Kinnisasjal paiknev tehnovõrk või –rajatis ei ole kinnisasja osa Tsiviilseadustiku üldosa seaduse § 54 lg 2 kohaselt;

5.3 tagada krunti läbivale aktsiaseltsile TERTS kuuluvale biogaasi torule juurdepääs ja kaitsetsoon;

5.4 tagada AKTSIASELTSILE TALLINNA VESI kuuluvale kanalisatsioonitorustikule K 250/K 500 kaitsetsoon 3,0/3,0 meetrit kummalegi poole torustiku teljest ja torustikule juurdepääs ning isikliku servituudi seadmine AKTSIASELTSI TALLINNA VESI kasuks ühes servituudi kinnistusraamatussse kandmisega;

5.5 järgida Raba tn 36 krundil Looduskaitseseaduse §-s 45 ja Tallinna Linnavolikogu 25. augusti 2005 määrusega nr 45 „Puu raie- ja hoolduslõikusloa andmise tingimused ja kord” sätestatud tingimusi kõrghaljastuse säilitamisel;

5.6 võtta teadmiseks, et pool tagastatavast krundist jääb Pääsküla prügila sanitaartsooni, mistõttu võib kuluda 30-50 aastat enne, kui ladestu on stabiliseerunud ja maa-ala muutub selle kasutajatele ohutuks;

5.7 võtta teadmiseks, et tagastatav maa paikneb Nõmme linnaosa ehitusmääruse järgi rohealal ja Tallinna üldplaneeringu kohaselt metsade, parkide ja looduslike haljasalade alal, mis on mõeldud avalikuks kasutamiseks puhkeotstarbeliste aladena ja välistavad alale elamuehituse.

6. (Kehtetu - Tlv k 11.01.2017 nr 6)

7. Lõpetada osaliselt õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise menetlus ja mitte alustada kompenseerimise menetlust:

7.1 (Kehtetu - Tlv k 11.01.2017 nr 6)

7.2 Nõmme linnaosas, endisel kinnistul nr 449 (141633 m²) 6765 m² maa osas.

Õigustatud subjekti XXXXXXXX pärand on avanenud 24. veebruaril 2004, kuid Tallinna Linnavalitsusele ei ole esitatud tähtaegselt pärimisõiguse tunnistust. 

8. (Kehtetu - Tlv k 11.01.2017 nr 6)

9. Tallinna Maa-ametil:

9.1 teha korraldus teatavaks XXXXXXXX, XXXXXXXX, XXXXXXXX, XXXXXXXX, XXXXXXXX, XXXXXXXX, XXXXXXXX ning XXXXXXXX pärijatele XXXXXXXX, XXXXXXXX, XXXXXXXX, XXXXXXXX ja XXXXXXXX;

9.2 kanda korraldusest tulenevad andmed Tallinna maamaksu registrisse.

10. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) kahe kuu jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär