Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Roo tn 21a maa kompensatsiooni määramine
Tallinna Linnavalitsus 19.03.2008 korraldus number 454
Redaktsiooni kehtivus:01.02.2012 - ...

 Redaktsioonid

REDAKTSIOON:
Tlv k 01.02.2012 nr 138

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

19. märts 2008 nr 454-k

 

 

Roo tn 21a maa
kompensatsiooni määramine

 

 

 

Maareformi seaduse § 5 lg 1 p 4, § 6 lg 2 p 3, § 13, § 15 lg 1, § 191, § 192, Maa hindamise seaduse § 9 lg 1, lg 3, lg 5, lg 6, lg 8, § 11 lg 1, § 12 lg 1, Endise kruntrendimaa (obrokimaa) omandisse andmise ja kompenseerimise seaduse § 3 lg 1, Õigusvastaselt võõrandatud vara maksumuse määramise ja kompenseerimise seaduse § 14 lg 11, Eesti Vabariigi omandireformi aluste seaduse
§ 13 lg 7  alusel ja kooskõlas Vabariigi Valitsuse 13. juuli 1993 määrusega nr 216 kinnitatud Õigusvastaselt võõrandatud vara eest kompensatsiooni määramise korra punktidega 33, 34, 37 ja 371 ning tulenevalt Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise ja kompenseerimise Tallinna linnakomisjoni 12. septembri 1994 otsusest nr 3768,
Tallinna notar Kai Sepa 17. augustil 1998 tõendatud seadusjärgse pärimisõiguse tunnistusest, notariaalregistri nr 5101, Tallinna notar Evi Paberiti 13. augustil 1998 tõestatud maa tagastamise nõudeõiguse loovutamise lepingust, notariaalregistri nr 9637, ja 19. augustil 1998 tõestatud maa tagastamise nõudeõiguse loovutamise lepingust, notariaalregistri nr 9852, Tallinna notar Kai Sepa asendaja Tea Türnpuu 25. mail 1999 tõestatud maa tagastamise nõudeõiguse loovutamise lepingust, notariaalregistri nr 3481, Tallinna notar Aivar Mesikäpa 23. juulil 2001 tõestatud ehitise mõtteliste osade ostu-müügilepingust, nõudeõiguse mõtteliste osade loovutamise ja pandilepingust, notariaalregistri nr 4736, ja ostu-müügilepingust ja nõudeõiguse mõttelise osa loovutamise lepingust, notariaalregistri nr 4740, ning 10. septembril 2001 tõestatud ostu-müügilepingust ja nõudeõiguse mõttelise osa loovutamise lepingust, notariaalregistri nr 5733, Tallinna notar Robert Kimmeli 22. veebruaril 2006 koostatud ja tõestatud ehitise mõttelise osa kinkelepingust, kokkuleppest seeselamisõiguse ning isikliku kasutusõiguse kohta ja maa tagastamise või kompenseerimise nõudeõiguse loovutamise lepingust, notari ametitoimingute raamatu registri number 1537, Tallinna Linnavalitsuse 13. veebruari 2008 korraldustest nr 196-k  ja 197-k ning õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise toimiku nr 579 materjalidest:

 

 

     

1. Kinnitada juurdelisatud õigusvastaselt võõrandatud maa maksumuse määramise 05.03.2008 akt nr 2733.

2. Määrata Põhja-Tallinna linnaosas, Roo tn 21a endisel kinnistul nr 4514 (üldpindala 885 m2) asuva 289,17 m2 suuruse õigusvastaselt võõrandatud maa maksumuseks 18 796 (kaheksateist tuhat seitsesada üheksakümmend kuus) krooni.

3. Määrata punktis 2 nimetatud õigusvastaselt võõrandatud maa eest kompensatsioon 95 % ulatuses summas 17 856 (seitseteist tuhat kaheksasada viiskümmend kuus) krooni järgmistele isikutele:

3.1 XXXXXXXX, isikukood XXXXXXXXXXX, elukoht XXXXXXXX, 8,46 m2 eest, summas 522 (viissada kakskümmend kaks) krooni. Nimetatud summa maksab krediidiasutuse vahendusel välja Rahandusministeerium 2009. aasta esimeses kvartalis.

3.2 XXXXXXXX, isikukood XXXXXXXXXXX, elukoht XXXXXXXX, Tallinn, 14,1 m2 eest, summas 871 (kaheksasada seitsekümmend üks) krooni. Nimetatud summa maksab krediidiasutuse vahendusel välja Rahandusministeerium 2009. aasta esimeses kvartalis.

3.3 XXXXXXXX, isikukood XXXXXXXXXXX, elukoht XXXXXXXX, 18,33 m2 eest, summas 1132 (üks tuhat ükssada kolmkümmend kaks) krooni. Nimetatud summa maksab krediidiasutuse vahendusel välja Rahandusministeerium 2009. aasta esimeses kvartalis.

3.4 XXXXXXXX, isikukood XXXXXXXXXXX, elukoht XXXXXXXX, 26,79 m2 eest, summas 1654 (üks tuhat kuussada viiskümmend neli) krooni. Nimetatud summa maksab krediidiasutuse vahendusel välja Rahandusministeerium 2009. aasta esimeses kvartalis.

3.5 XXXXXXXX, isikukood XXXXXXXXXXX, elukoht XXXXXXXX, 14,1 m2 eest, summas 871 (kaheksasada seitsekümmend üks) krooni. Nimetatud summa maksab krediidiasutuse vahendusel välja Rahandusministeerium 2009. aasta esimeses kvartalis.

3.6 XXXXXXXX, isikukood XXXXXXXXXXX, elukoht XXXXXXXX, 12,69 m2 eest, summas 784 (seitsesada kaheksakümmend neli) krooni. Nimetatud summa maksab krediidiasutuse vahendusel välja Rahandusministeerium 2009. aasta esimeses kvartalis.

3.7 XXXXXXXX, isikukood XXXXXXXXXXX, elukoht XXXXXXXX, 194,7 m2 eest, summas 12022 (kaksteist tuhat kakskümmend kaks) krooni. Nimetatud summa maksab krediidiasutuse vahendusel välja Rahandusministeerium kahes võrdses osas:

2009. aasta esimeses kvartalis 6 011 krooni;

2010. aasta esimeses kvartalis 6 011 krooni.

4. Õigustatud subjekt on kohustatud kuue kuu jooksul, arvates vara kompenseerimise otsuse vastuvõtmisest, esitama Tallinna Maa-ametile vormikohase avalduse kompensatsiooni väljamaksmiseks tema poolt näidatud pangakontole. Kui õigustatud subjekt ei saa nimetatud tähtaja jooksul mõjuvatel põhjustel esitada avaldust kompensatsiooni väljamaksmiseks, peab ta sellest enne tähtaja möödumist teatama Tallinna Maa-ametile ja taotlema tähtaja pikendamist, näidates ära takistavad põhjused ja esitades tõendid nende olemasolu kohta. Kui esitatud põhjused loetakse mõjuvateks, pikendatakse kompensatsiooni vastuvõtmise tähtaega. Kui leitakse, et kompensatsiooni tähtajaks vastuvõtmata jätmise põhjused ei ole mõjuvad või on tõendamata, jäetakse tähtaja pikendamise taotlus rahuldamata, teavitades sellest taotlejat.

Kui õigustatud subjekt kuue kuu jooksul, arvates kompensatsiooni määramise korralduse vastuvõtmisest või eelnimetatud pikendatud tähtajaks ei esita avaldust kompensatsiooni väljamaksmiseks pangakontole, tunnistab Tallinna Linnavalitsus kompensatsiooni määramise korralduse kehtetuks ja lõpetab kompenseerimismenetluse.

5. (Kehtetu - Tlv k 01.02.2012 nr 138)

6. Tallinna Maa-ametil teha korraldus teatavaks punktis 3 nimetatud isikutele.

7. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) kahe kuu jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 

 

 

KINNITATUD

Tallinna Linnavalitsuse 19. märtsi 2008

korraldusega nr 454-k

 

AKT nr 2733

 

 

Õigusvastaselt võõrandatud maa maksumuse määramise akt

 

 

 

1. Käesolev akt on koostatud Vabariigi Valitsuse 13. juuli 1993 määrusega nr 216 kinnitatud Õigusvastaselt võõrandatud vara eest kompensatsiooni määramise korra p 24 ja Tallinna Linnavolikogu 30. novembri 2000 määrusega nr 49 kinnitatud Tallinna Maa-ameti põhimääruse p 2.1.12.2 alusel.

2. Kompenseeritava maatüki asukoht

Harju maakond

Tallinn

Roo tn 21a

28

(maakond)

(linn)

(aadress)

(1993. a hinnatsooni nr)

3. Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise ja kompenseerimise Tallinna linnakomisjoni
12. septembri 1994 otsusega nr 3768 on määratud maa võõrandamisaegne üldpindala 885 m2 ja vastavalt korralduse preambulis viidatud dokumentidele on õigustatud subjektideks järgmised isikud:

 

 

Õigustatud subjekt

Nõudeõiguse osa suurus

 

3.1

XXXXXXXX
ees- ja perekonnanimi

6/100
mõttelises osas

53,1m2
pindala

3.2

XXXXXXXX
ees- ja perekonnanimi

11/100
mõttelises osas

97,35 m2
pindala

3.3

XXXXXXXX
ees- ja perekonnanimi

10/100
mõttelises osas

88,5 m2
pindala

3.4

XXXXXXXX
ees- ja perekonnanimi

13/100
mõttelises osas

115,05 m2
pindala

3.5

XXXXXXXX
ees- ja perekonnanimi

19/100
mõttelises osas

168,15 m2
pindala

3.6

XXXXXXXX
ees- ja perekonnanimi

10/100
mõttelises osas

88,5 m2
pindala

3.7

XXXXXXXX
ees- ja perekonnanimi

9/100
mõttelises osas

79,65 m2
pindala

3.8

XXXXXXXX

ees- ja perekonnanimi

22/100
mõttelises osas

194,7 m2
pindala

 

4. Õigusvastaselt võõrandatud maast ei kuulu tagastamisele Maareformi seaduse § 6 lg 2 p 3 alusel
289,17 m2.

5. Õigusvastaselt võõrandatud maa maksumuse arvutus:

 

Hinnatsooni nr

Maa

maksustamishind (kr/m2)

maa pindala (m2)   koefitsient      Maa maksumus (kr)

 

 

 

28

65

289,17

1

18 796

 

 

 

 

 

6. Õigusvastaselt võõrandatud maa maksumus kokku 18 796 (kaheksateist tuhat seitsesada üheksakümmend kuus) krooni.