Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Pelguranna Gümnaasiumi ümberkujundamiskomisjoni moodustamine
Tallinna Linnavalitsus 12.03.2008 korraldus number 447
Redaktsiooni kehtivus:12.03.2008 - 23.12.2008

KEHTETU:

Tlv k 23.12.2008 nr 2233

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

12. märts 2008 nr 447-k

 

 

Pelguranna Gümnaasiumi ümberkujundamiskomisjoni moodustamine

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 2, Tallinna põhimääruse § 501 lg 6, Tallinna Linnavolikogu 19. juuni 2003 määrusega nr 39 kinnitatud Ametiasutuste hallatavate asutuste asutamise, haldamise, ümberkorraldamise ja lõpetamise korra punkti  6.1 ning Tallinna Linnavolikogu 21. veebruari 2008 otsuse nr 34 alusel:

 

 

1. Moodustada Pelguranna Gümnaasiumi ümberkujundamiskomisjon (edaspidi komisjon).

2. Kinnitada komisjon koosseisus:

esimees            Viivi Lokk                   Tallinna Haridusameti hariduskorralduse teenistuse

üldhariduse osakonna juhataja;

aseesimees       Natalja Lapikova         Tallinna Haridusameti hariduskorralduse teenistuse

üldhariduse osakonna vanemspetsialist;

liikmed Leonhard Harik           Tallinna Haridusameti ökonoomikateenistuse

                                                           eelarve osakonna vanemökonomist;

Svetlana Sheng Tallinna Haridusameti ökonoomikateenistuse

raamatupidamise osakonna I sektori peaspetsialist;

                        Toomas Palm               Tallinna Haridusameti haldusosakonna peaspetsialist;

Maie Ringo                 Tallinna Haridusameti personaliosakonna juhataja;

Mari Toodo                Tallinna Haridusameti üldosakonna arhivaar;

Galina Ivanova Pelguranna Gümnaasiumi direktor;

Alla Chapalova            Pelguranna Gümnaasiumi majandusjuhataja;

Olga Stassenko           Pelguranna Gümnaasiumi sekretär.

3. Komisjonil alustada ümberkujundamismenetlust 19. maist 2008 ja lõpetada 31. oktoobriks 2008. Ümberkujundamismenetluse lõpparuanne esitada linnavalitsusele 1. novembriks 2008.

4. Tallinna Haridusametil teha korraldus teatavaks punktis 2 nimetatud isikutele.

5. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär