Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Eesti Noorsootöö Keskuse ja Tallinna Spordi- ja Noorsooameti vahelise eraldise kasutamise lepingu projekti heakskiitmine ning volituse andmine Rein Ilvesele
Tallinna Linnavalitsus 12.03.2008 korraldus number 446
Redaktsiooni kehtivus:12.03.2008 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

12. märts 2008 nr 446-k

 

 

Eesti Noorsootöö Keskuse ja Tallinna Spordi- ja Noorsooameti vahelise eraldise kasutamise lepingu projekti heakskiitmine ning volituse andmine Rein Ilvesele

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 35 lg 5 ja Tallinna põhimääruse § 44 lg 1 punkti 2 alusel ning tulenevalt Tallinna Spordi- ja Noorsooameti soovist korraldada noortelaagri kasvataja koolitust:

 

 

1. Kiita heaks juurdelisatud Eesti Noorsootöö Keskuse ja Tallinna Spordi- ja Noorsooameti vahelise eraldise kasutamise lepingu projekt.

2. Volitada Tallinna Spordi- ja Noorsooameti juhatajat Rein Ilvest Tallinna linna nimel alla kirjutama punktis 1 nimetatud lepingule.

3. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks linnakantselei finantsteenistusele, Tallinna Spordi- ja Noorsooametile ja Eesti Noorsootöö Keskusele.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 

 

 

Tallinna Linnavalitsuse 12. märtsi 2008

korralduse nr 446-k 

LISA

 

EESTI NOORSOOTÖÖ KESKUSE  ja tallinna spordi- ja noorsooameti vaheline ERALDISE KASUTAMISE  leping  nr ..............

 

 

 

 

Käesolev eraldise kasutamise leping (edaspidi leping) on sõlmitud “.........“ ....................................... 2008. aastal Tallinnas.

Eesti Noorsootöö Keskus (edaspidi keskus) direktor Edgar Šlümmeri isikus, kes tegutseb põhimääruse alusel, ühelt poolt ning

Tallinna linn, mida esindab TALLINNA SPORDI- JA NOORSOOAMET(edaspidi amet) juhataja Rein Ilvese isikus, kes tegutseb Tallinna Linnavalitsuse   märtsi 2008 korralduse nr..............-k alusel, teiselt poolt (edaspidi koos pooled ja eraldi pool) sõlmivad  käesoleva lepingu alljärgnevas:

 

1.                        Lepingu dokumendid

1.1.                   Käesoleva lepingu dokumendid koosnevad lepingust ja lepingu lisadest, milles lepitakse kokku lepingu sõlmimise ajal ja pärast lepingu sõlmimist ning mis on lepingu lahutamatuteks osadeks ja moodustavad koos lepinguga ühtse tervikliku kokkuleppe poolte vahel.

1.2.                   Lepingul on sõlmimisel järgmised lisad:

1.2.1.              Lisa 1 – Tegevuskava;

1.2.2.              Lisa 2 -  Riigieelarvelise eraldise kasutamise kuluaruande vorm;

1.2.3.              Lisa 3 – Riigieelarvelise eraldise ülekandmise tähtajad.

2.                        Lepingu eesmärk ja ese

2.1.                   Lähtudes ameti soovist korraldada noortelaagri kasvataja koolitusi (edaspidi koolitus) 2008. aastal vastavalt keskusele 5. märtsiks  2008. a esitatud taotlusele (edaspidi taotlus) ning keskuse soovist seda toetada, sõlmisid pooled lepingu, et määratleda poolte õigused ja kohustused ning vastutus.

2.2.                   Lepingu ese on keskuse poolt üleantav riigieelarveline eraldis (edaspidi eraldis) ametile  koolituse korraldamiseks.

3.                        Poolte kohustused

3.1.                   Amet kohustub:

3.1.1.              kasutama eraldist lepingus ja lepingu  lisa(de)s kokkulepitud korras ja tingimustel;

3.1.2.              esitama keskusele kuluaruande lepingu lisas 2 ettenähtud vormil ja sisulise tegevuse aruande koos koolitusel osalenute allkirjastatud nimekirjaga hiljemalt 20. juuniks 2008.a 

3.1.3.              keskuse kirjalikul taotlusel esitama vahearuandeid 10 (kümne) tööpäeva jooksul vastavasisulise taotluse saamisest;

3.1.4.              keskuse kirjalikul nõudmisel esitama eraldise arvel kulutuste tegemist tõendavate algdokumentide koopiad 5 (viie) tööpäeva jooksul vastavasisulise taotluse saamisest;

3.1.5.              keskuse kirjaliku nõude esitamisel kandma 10 (kümne) tööpäeva jooksul pärast keskuse poolt vastava nõude esitamist mittesihtotstarbeliselt kasutatud eraldise osa keskuse arveldusarvele;

3.1.6.              kandma kasutamata jäänud eraldise osa 10 (kümne) tööpäeva jooksul pärast lepingu lõppemist keskuse arveldusarvele;

3.1.7.              arvestama keskuse poolt kirjalikult esitatud  märkustega ja antud juhistega kui need on kooskõlas lepinguga;

3.1.8.              teavitama keskust juhul kui eraldise kasutamise tegelik vajadus erineb lisas 3 toodud ajagraafikust. Keskusel on õigus muuta lepingu lisas 3 toodud ajagraafikut vastavalt saadud teabele;

3.1.9.              pidama riigieelarvest eraldisena saadud raha kohta arvestust kooskõlas raamatupidamise seadusest tulenevate nõuetega;

3.1.10.          võimaldama keskusel, Riigikontrollil või Rahandusministeeriumil kontrollida ameti esitatud aruannete õigsust, eraldise saamise tingimuseks olevate asjaolude paikapidavust ja eraldise kasutamise sihipärasust;

3.1.11.       viivitamatult teatama keskusele asjaoludest:

3.1.11.1.    mis takistavad ametit lepingut täitmast;

3.1.11.2.    lepingu lisade muutmise vajalikkusest;

3.1.11.3.    lepingu täitmisel esinevatest muudest probleemidest.

3.2.                   Keskus kohustub:

3.2.1.              üle kandma ametile lepingust tulenevate kohustuste täitmiseks 52 500 (viiskümmend kaks tuhat viissada) krooni lepingu lisas 3 kokkulepitud tähtaegadel, arvestades eraldise suuruseks 350 (kolmsada viiskümmend) krooni koolitatava kohta;

4.                         Vastutus

4.1.                    Pooled täidavad omapoolseid kohustusi nõuetekohaselt, mõistlikult, heas usus järgides vajalikku hoolsust ning arvestades tavasid ja praktikat.

4.2.                    Pooled vastutavad oma kohustuste süülise, mittevabandatava täitmatajätmise või mittekohase täitmise korral, väljaarvatud juhul kui täitmisest keeldumise või mittekohase täitmise õigus tuleneb lepingust või seadusest.

4.3.                    Kohustuse rikkumine on vabandatav kui pool rikkus kohustust vääramatu jõu tõttu. Vääramatu jõud on asjaolu, mida rikkunud pool ei saanud mõjutada ja mõistlikkuse põhimõttest lähtudes ei saanud temalt oodata, et ta lepingu sõlmimisel selle asjaoluga arvestaks või seda väldiks või takistava asjaolu või selle tagajärje ületaks.

4.4.                    Pooled ei vastuta kohustuste täitmata jätmise või mittekohase täitmise eest kui kohustuste täitmata- jätmise või mittekohase täitmise põhjustas teise poole tegevus või tegevusetus.

4.5.                    pool teatab teisele poolele lepingu rikkumisest, kirjeldades rikkumist piisavalt täpselt, 30 (kolmekümne) päeva jooksul arvestades päevast, millal ta sai teada või pidi teada saama lepingu rikkumisest. Lepingu rikkumisest ei pea teatama kui lepingu rikkumine seisneb lepingus sätestatud tähtajaks mõne dokumendi üleandmata jätmises.

4.6.                    Keskus ei vastuta kaudsete kahjude eest, mis ametile lepingu rikkumisest on tekkinud (nt saamata

jäänud tulu).

4.7.                    Amet on kohustatud hüvitama valeandmete esitamise, andmete muutumisest mitteteatamise või muudatuste nõutaval viisil vormistamata jätmise tagajärjel keskusele tekkinud kahju.

5.                        Leppetrahv

5.1.                    Amet on kohustatud maksma keskusele leppetrahvi 5 (viie) protsendi ulatuses keskuse poolt ülekantud eraldisest kui:

5.1.1.              käesoleva lepingu punktides 3.1.2, 3.1.3 ja 3.1.4 sätestatud kohustuste tähtaegse täitmata jätmise eest;

5.1.2.               käesoleva lepingu punktis 3.1.10 sätestatud kontrollimise mittevõimaldamise eest;

5.1.3.               käesoleva lepingu punktis 3.1.11  sätestatud kohustuse mittetäitmise eest.

5.2.                    Leppetrahv kuulub tasumisele 14 (neljateistkümne) päeva jooksul keskuse poolt ametile vastavasisulise nõude esitamisest.

5.3.                    Leppetrahvi tasumine ei välista keskuse poolset õigust nõuda lepingust tulenevate kohustuste täitmist, samuti õigust lepingust taganeda sama või muu rikkumise eest käesolevas lepingus sätestatud alustel või seaduses sätestatud muul alusel.

6.                        Teated

6.1.                   Keskuse ja ameti vahelised lepinguga seotud andmed ja tahteavaldused (edaspidi teated), kaasaarvatud lepingu rikkumisest teatamine, peavad olema esitatud kirjaliku taasesitamist võimaldavas vormis, väljaarvatud juhtudel kui teade on informatiivse iseloomuga, mis ei loo ega too kaasa õiguslikke tagajärgi või kui käesolevas lepingus on ette nähtud teisiti.

6.2.                   Teade loetakse kättesaaduks kui:

6.2.1.              teade on üle antud allkirja vastu;

6.2.2.              teade on saadetud tähitud kirjaga teise poole lepingus sätestatud aadressil ja teate üleandmisest postiasutusele on möödunud 5 (viis) tööpäeva.

6.3.                   Informatiivset teadet võib edastada vahetult, telefoni, faksi või elektroonilise posti teel.

6.4.                   Pooled kohustuvad teineteisele teatama lepingu punktides 11.1 ja 11.2 sätestatud andmete muutumisest vähemalt 5 (viis) tööpäeva enne muutumist. Kuni käesolevas punktis sätestatud tähtaja möödumiseni loetakse lepingu punktides 11.1 ja 11.2 sätestatud andmete alusel edastatud teated kohaselt edastatuks.

7.                        Vaidluste lahendamine

7.1.                   Lepingust tulenevad vaidlused lahendatakse eelkõige vastastikusel mõistmisel põhinevate ja avalikke huve arvestavate läbirääkimiste teel.

7.2.                   Kui läbirääkimised ei anna tulemusi, lahendatakse vaidlus keskuse asukoha kohtus.

8.                        Lepingu muutmine

8.1.                   Lepingu muutmine toimub poolte volitatud isikute vahel sõlmitud kirjaliku kokkuleppega, mis vormistatakse lepingu lisana.

8.2.                   Pool, kes soovib lepingut muuta, esitab sellekohase ettepaneku teisele poolele kirjalikult. Teine pool on kohustatud kirjalikult vastama ettepanekule 30 (kolmekümne) päeva jooksul. Muutmisettepanekust keeldumisel tuleb seda kirjalikult põhjendada.

8.3.                   Keskus võib lepingut ühepoolselt muuta kui see on tingimata vajalik, et vältida ülekaaluka avaliku huvi rasket kahjustamist. Eelkõige võib keskus lepingut ühepoolselt muuta kui:

8.3.1.              muudetakse oluliselt lepingule kohalduvaid õigusakte;

8.3.2.              kuulutatakse välja eriolukord, erakorraline olukord või sõjaseisukord;

8.3.3.              lepingu muutmise ettepaneku esitab Riigikontroll;

8.3.4.              lepingu muutmine on vajalik lepingu õigusvastasuse kõrvaldamiseks.

9.                        Lepingu kehtivus ja lepingust taganemine

9.1.                   Leping jõustub hetkel kui lepingu pooled on sellele alla kirjutanud ja kehtib kuni 25. juulini 2008.a.

9.2.                   Lepingu pooltel on õigus leping omavahelisel kirjalikul kokkuleppel igal ajal lõpetada.

9.3.                   Lepingu pooltel on õigus lepingust ühepoolselt taganeda, teatades vastavast soovist teisel poolele vähemalt 60 (kuuskümmend) päeva ette.

9.4.                 Pool võib lepingust taganeda kui teine pool on lepingust tulenevat kohustust oluliselt rikkunud ja pool ei ole kohustuse täitmiseks antud 10 (kümne) päevase tähtaja jooksul asunud kohustust täitma. Käesolevas punktis ette nähtud lepingu lõpetamisel tekib pooltel õigus nõuda lepingu alusel saadu tagastamist.

9.5.                   Lepingu lõppemine ei vabasta pooli lepingu olemusest ja teise poole huvist tulenevatest kohustustest.

10.            Lõppsätted

10.1.               Käesoleva lepinguga seotud informatsiooni vahetamiseks määravad pooled lepingu punktides 11.1 ja        11.2  nimetatud kontaktisikud.

10.2.               Võimalusel nimetab amet keskuse lepingu eesmärgis kirjeldatud tegevuse toetajana vastavates trükistes, reklaamides (pressiteated, raamatud, trüki- tele- ja raadioreklaam jne) ja avalikel esinemistel, samuti kasutab trükistes ka keskuse  logo, kooskõlastades selle eelnevalt kirjalikult Eesti Noorsootöö Keskuse direktoriga telefonil 7 350 393.

10.3.               Lepingu peatükkide ja punktide pealkirjad on ainult lugemise hõlbustamiseks ja nad ei mõjuta mingil määral peatükkide ega punktide sisu tõlgendamist. Kui kontekst seda nõuab, tähendavad ainsuses olevad sõnad lepingus mitmust ja vastupidi. Iga lepingu punkti tõlgendatakse koos vastavate teiste punktidega, lähtudes lepingu mõttest ja eesmärgist ning poolte omavahelisest praktikast.

10.4.               Lepingus on ette nähtud kõik lepingu tingimused. Lepinguga loetakse lõppenuks kõik poolte vahel varasemalt sõlmitud kokkulepped eraldise kasutamiseks.

10.5.               Kui ükskõik milline lepingu säte on või osutub tühiseks, on poolte tahteks, et lepingu ülejäänud sätted jääksid kehtima.

10.6.               Lepingust tuleneva õiguse teostamisel esinev viivitus ei tähenda sellest õigusest ja kohustusest loobumist, ühegi õiguse eraldi või osaline täitmine ei välista selle õiguse edasist teostamist ega ühegi teise õiguse teostamist.

10.7.               Lepingu lõppemisel mistahes põhjusel, kohaldatakse ka peale lepingu lõppemist neid lepingu sätteid, mis oma olemuse tõttu sätestavad poolte õigusi ja kohustusi pärast lepingu lõppemist.

10.8.               Käesoleva lepinguga reguleerimata küsimustes lähtuvad pooled Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest.

10.9.               Käesolev leping on sõlmitud 3 (kolmes) eestikeelses võrdset juriidilist jõudu omavas eksemplaris 4 (neljal) lehel, millest kummalegi poolele jääb 1 (üks) eksemplar ja 1 (üks) eksemplar saadetakse Rahandusministeeriumile.

 

11.     Poolte rekvisiidid ja allkirjad

11.1.          Keskus:               Eesti Noorsootöö Keskus

reg nr:                 70005312

tehingu partneri kood :  007004

aadress:             Uuslinna tn 10, 11415 Tallinn

kontaktisik:         Kadri Kurve, peaekspert

telefon:                7 350 388

faks:                     7 350 300

e-post:                 kadri.kurve@entk.ee

ak:                        Rahandusministeerium 10220004799019, viitenumber  2500076752

11.2.          Amet:                   Tallinna Spordi- ja Noorsooamet

reg nr:                 75015195

tehingu partneri kood:     111101

aadress:             Vabaduse väljak 10b, 10146 TALLINN

kontaktisik:         Tiiu Kadak, noorsootöö osakond, vanemspetsialist

telefon:                640 4642

faks:                     640 4646

e-post:                 Tiiu.Kadak@tallinnlv.ee 

raha saaja:         Tallinna Linnakantselei Finantsteenistus

konto:                  10220061058010

viitenumber:       5250050050050229

 

Eesti Noorsootöö Keskus                                                        Tallinna linn

.................................................                                                         Tallinna Spordi- ja Noorsooamet

                                                                                                 .................................................

      

                   Edgar Šlümmer                                                                                                Rein Ilves

 

 

Eesti Noorsootöö Keskuse ja Tallinna Spordi- ja Noorsooameti  vaheline Eraldise Kasutamise leping

 

nr ................

L i s a  1

 

 TEGEVUSKAVA 

 

 

Käesolev lisa 1 on sõlmitud “.........“ ....................................... 2008. aastal Tallinnas.

 

1.       Pooled leppisid kokku alljärgnevas:

            1.1. Koolituse tegevuskavas ja ühe kasvataja koolituse  maksumuses;

             

Jrk

Koolituse

aeg

Koolitusel osalevate kasvatajate arv

Summa

Ühe kasvataja koolituse

maksumus

Ühe kasvataja koolituse osalustasu

I

17.-20.03.2008

30

10500

1150

800

II

14.-17.04.2008

30

10500

1150

800

III

21.-24.04.2008

30

10500

1150

800

IV

12.-15.05.2008

30

10500

1150

800

V

19.-22.05.2008

30

10500

1150

800

VI

 

 

 

 

 

VII

 

 

 

 

 

VIII

 

 

 

 

 

 

KOKKU

5

150

52500

 

 

 

2.     Hindamiskriteeriumid lepingu teostamise tulemuslikkuse mõõtmiseks on järgmised:

2.1.  Tegevuskavas kokkulepitud tegevused on täidetud seisuga 25. juuli 2008;

2.2.   Amet on esitanud Eesti Noorsootöö Keskusele 2008.a sisulise tegevuse aruande ja kuluaruande hiljemalt

         20. juuniks 2008.aastal vastavalt käesoleva lepingu lisas 2 kokkulepitud vormil

 

Eesti Noorsootöö Keskus:                                                                                 Tallinna linn

                                                                                                                    Tallinna Spordi- ja Noorsooamet

.................................................                                                                               .................................................

Edgar Šlümmer                                                                                                      Rein Ilves                                          

 

 

Eesti Noorsootöö Keskuse ja Tallinna Spordi- ja Noorsooameti  vaheline Eraldise Kasutamise leping

 NR……………….                                                                                Lisa 2

KINNITAN

 

……………………….

Lepingu kontaktisik 

RIIGIEELARVELISE ERALDISE KASUTAMISE KULUARUANDE VORM

 

 

 

1. Koolituse korraldaja ………………………………………………

2. Aruande esitamise tähtaeg ……………………………………………………………

3. Vastavalt lepingule ettenähtud toetussumma …………………………………………

4.Ülevaade planeeritust ja tegelik olukord:

 

 

Jrk

 

Koolituse aeg

Koolitusel osalenud

 

Kasvatajate arv

Plaan/Fakt

Koolitusel osalenud

juhatajate arv

Plaan/Fakt

Riiklik

toetussumma arves-

tusega

kr

Plaan/ Fakt

Koolituse osalustasu

I

 

 

 

 

 

II

 

 

 

 

 

III

 

 

 

 

 

IV

 

 

 

 

 

V

 

 

 

 

 

VI

 

 

 

 

 

VII

 

 

 

 

 

VIII

 

 

 

 

 

 

KOKKU

 

 

 

 

 

 

 

5. Riigieelarvelise eraldise  suurus ja laekumise aeg? ....................................................................................................

6. Saada oleva riigieelarvelise  eraldise  suurus? ......................................................................................................................…………………………………………….

7. Planeeritud ja faktiliselt kasutatud riigieelarvelise eraldise vahe? ...................................................................................…………………………………………………………………………..

8. Raha tagastamise kuupäev ja maksekorralduse nr? .........................................................................................……...

 

 

“……“………………..………………..a                                                               Koolituse korraldaja:

 

 

                                                                                                /allkiri/

 

 

                                                                                               

 

 

 

                                                                                                        .................................................

               

 

 

Eesti Noorsootöö Keskuse ja Tallinna Spordi- ja Noorsooameti  vaheline Eraldise Kasutamise leping

 NR ....................

L i s a  3

 

RIIGIEELARVELISE  ERALDISE ÜLEKANDMISE TÄHTAJAD

 

Käesolev lepingu lisa 3 on sõlmitud “.........“ ....................................... 2008. aastal Tallinnas.

 

Lepingu punktis 3.2.1 nimetatud eraldis kantakse keskuse poolt ameti arveldusarvele alljärgnevatel tähtaegadelt:

 

 20.03.2008          47 250 (nelikümmend seitse tuhat kakssada viiskümmend) krooni;

 

 30.06. 2008         kuni 10% vastavalt esitatud finantsaruandele.

 

 

Eesti Noorsootöö Keskus:                                                                                 Tallinna linn

                                                                                                                   Tallinna Spordi- ja Noorsooamet 

 

 

 

 

.................................................                                                                            ...............................................

Edgar Šlümmer                                                                                                    Rein Ilves

 

 

 

 

 

 

 

 

Linnasekretär

Toomas Sepp