Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna linna ja Sihtasutuse Tallinna Ettevõtlusinkubaatorid vahel sõlmitava investeerimistoetuse lepingu projekti heakskiitmine ning volituste andmine Jaanus Mutlile
Tallinna Linnavalitsus 12.03.2008 korraldus number 433
Redaktsiooni kehtivus:12.03.2008 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

 12. märts 2008 nr 433-k

 

 

Tallinna linna ja Sihtasutuse Tallinna Ettevõtlusinkubaatorid vahel sõlmitava investeerimistoetuse lepingu projekti heakskiitmine ning volituste andmine Jaanus Mutlile

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõike 1 punkti 3 alusel ning kooskõlas Tallinna põhimääruse § 44 lõike 1 punktiga 2 ja Tallinna Linnavolikogu 20. detsembri 2007 määruse nr 58 “Tallinna linna 2008. aasta eelarve“ lisaga 6 “Investeerimistegevuse eelarve“:

 

 

1. Kiita heaks juurdelisatud Tallinna linna ja Sihtasutuse Tallinna Ettevõtlusinkubaatorid vahel sõlmitava investeerimistoetuse lepingu projekt.

2. Volitada abilinnapea Jaanus Mutlit Tallinna linna nimel alla kirjutama punktis 1 nimetatud lepingule.

3. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks linnakantselei finantsteenistusele, Tallinna Ettevõtlusametile ja Sihtasutusele Tallinna Ettevõtlusinkubaatorid.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 

 

 

Tallinna Linnavalitsuse 12. märtsi 2008

korralduse nr 433-k

LISA

 

Inveteerimistoetuse leping

 

 

Tallinnas, “....“ märtsil 2008

 

Tallinna linn, asukohaga Vabaduse väljak 7, Tallinn 15199, mida esindab Tallinna Linnavalitsuse .... märtsi 2008 korralduse nr .... alusel Tallinna abilinnapea Jaanus Mutli

ja

Sihtasutus Tallinna Ettevõtlusinkubaatorid, registrikoodiga 90009231, asukohaga
Suur-Sõjamäe tn 10a, Tallinn 11415, mida esindab juhatuse liige Anu Lõhmus (edaspidi Investeerimistoetuse saaja),

 

keda edaspidi nimetatakse ka eraldi Pool või koos Pooled,

sõlmivad käesoleva investeerimistoetuse lepingu (edaspidi Leping) alljärgnevas:

 

1.      Üldsätted

1.1  Pooled lepivad kokku, et Tallinna linna nimel teostab kõiki Lepingust tulenevaid õigusi ja kohustusi Tallinna Ettevõtlusamet (edaspidi Ametiasutus).

1.2  Lepingu dokumendid koosnevad Lepingust ja Lisadest, milles lepitakse kokku pärast Lepingu sõlmimist.

1.3  Lepingu üksiku sätte kehtetus selle vastuolu tõttu seadusega ei too kaasa kogu Lepingu või selle teiste sätete kehtetust. Seadusega vastuolus oleva sätte ilmnemisel teevad Pooled oma parimad jõupingutused selle sätte asendamiseks seadusega kooskõlas oleva sättega.

 

2.      Lepingu eesmärk ja objekt

2.1  Leping on sõlmitud Tallinna Linnavolikogu 20. detsembri 2007 määruse nr 58 “Tallinna linna 2008. aasta eelarve“ lisas 6 “Investeerimistegevuse eelarve“ Tallinna Ettevõtlusametile uue ettevõtlusinkubaatori rajamiseks ettenähtud 7 500 000 (seitsme miljoni viiesaja tuhande) krooni (edaspidi Investeerimistoetus) eraldamiseks ja kasutamiseks Sihtasutuse Tallinna Ettevõtlusinkubaatorid poolt.

2.2  Investeerimistoetuse saaja kasutab Investeerimistoetust otstarbekohaselt ja säästlikult Sihtasutuse Tallinna Ettevõtlusinkubaatorid poolt üüritava ja sisustatava loomeinkubaatori asukohaga Niine tn 11 tegevuse käivitamiseks.

 

3.      Raha eraldamine

3.1  Inveteeringutoetus kantakse pärast Lepingu sõlmimist Sihtasutuse Tallinna Ettevõtlusinkubaatorid arvelduskontole nr 10220058668015 aktsiaselts SEB Pangas alljärgnevalt:

3.1.1.      3 000 000 (kolm miljonit) krooni hiljemalt 25. märtsiks 2008;

3.1.2.      1 000 000 (üks miljon) krooni hiljemalt 01. maiks 2008;

3.1.3.      1 500 000 (üks miljon viissada tuhat) krooni hiljemalt 01. oktoobriks 2008;

3.1.4.      1 000 000 (üks miljon) krooni hiljemalt 01. novembriks 2008;

3.1.5.      1 000 000 (üks miljon) krooni hiljemalt 22. detsembriks 2008.

 

4.      Aruandlus ja kontroll

4.1  Ametiasutus teostab Investeerimistoetuse kasutamise kohta kvartaalset kontrolli ning nõuab selleks Investeerimistoetuse saajalt dokumentide esitamist, mis tõendavad toimingute ja tööde teostamist ning kulude kandmist Lepingu punktis 2.2 nimetatud otstarbel, vastavalt alljärnevatele tähtaegadele:

4.1.1. esimese kvartali aruanne esitada 15.04.2008;

4.1.2. teise kvartali aruanne esitada 15.07.2008;

4.1.3. kolmanda kvartali aruanne esitada 15.10.2008;

4.1.4. neljanda kvartali aruanne esitada 15.01.2009.

4.2  Juhul kui tuvastatakse, et Investeerimistoetuse saaja ei ole kasutanud Investeerimistoetust Lepingu punktis 2.2 nimetatud otstarbel või mittesäästlikult, on Ametiasutusel õigus teha Investeerimistoetuse saajale ettekirjutus, milles määrab puuduste parandamise/kõrvaldamise või Investeerimistoetuse tagastamise tingimused ja tähtajad. Ametiasutuse otsusel on Investeerimistoetuse saaja kohustatud tagastama Investeerimistoetuse Ametiasutuse poolt määratud tingimustel ja tähtajal.

4.3  Juhul kui Investeerimistoetuse saaja viivitab Investeerimistoetuse tagastamisega, on Ametiasutusel õigus nõuda viivist 0,06% päevas tähtpäevaks tasumata summalt iga tasumisega viivitatud päeva eest.

4.4  Juhul kui Investeerimistoetuse saaja on kasutanud Investeerimistoetust ebaotstarbekohaselt või mittesäästlikult, arvestab Ametiasutus nimetatud asjaolu Investeerimistoetuse saaja järgneva taotluse rahuldamise otsustamisel.

 

5.      Vääramatu jõud

5.1  Lepingu täitmise lõpetamine või mittekohane täitmine loetakse põhjendatuks kui see on tingitud vääramatu jõuna kvalifitseeritavatest asjaoludest, so asjaolud, mida Pooled ei saanud mõjutada ja mõistlikkuse põhimõttest lähtudes ei saanud neilt oodata, et nad Lepingu sõlmimise või lepinguvälise kohustuse tekkimise ajal selle asjaoluga arvestaksid või seda väldiksid või takistava asjaolu või selle tagajärje ületaksid, kusjuures Pooled on kohustatud rakendama kohaseid meetmeid, et ära hoida teisele Poolele kahju tekitamine ja tagada võimaluste piires oma Lepingust tulenevate ja sellega seotud kohustuste täitmine.

 

6.      Teated ja informatsioon

6.1  Kõik Lepingu täitmisega ja/või Lepingust tulenevate vaidlustega seotud teated ja informatsioon (edaspidi Teated) loetakse kooskõlas Lepinguga esitatuks kui need Teated on Pooltele edastatud tähitud postiga, antud üle allkirja vastu, edastatud faksi või e-posti teel alljärgnevatel aadressidel alljärgnevatele isikutele:

6.2  Kontaktisikud:

            Ametiasutus                                                                          Investeerimistoetuse saaja

            Eve Peterson                                                                           Anu Lõhmus

            Vabaduse väljak 7                                                                  Suur-Sõjamäe tn 10a

            15199 Tallinn                                                                          11415 Tallinn

            Tel 640 4218                                                                          Tel 683 8100

            Faks 640 4208                                                                       Taks 683 8101

            E-post: eve.peterson@tallinnlv.ee                                            E-post: anu@inkubaator.ee

 

7.      Lõppsätted

7.1  Leping jõustub allakirjutamisest ja kehtib kuni Poolte lepinguliste kohustuste kohase täitmiseni või lõppemiseni muul alusel.

7.2  Lepingut võib muuta ja/või täiendada Poolte kirjaliku kokkuleppega, mis on Lepingu lahutamatuks osaks. Kõik Lepingu muudatused ja/või täiendused jõustuvad pärast nende allakirjutamist mõlema Poole poolt allakirjutamise momendist või Poolte poolt kirjalikult määratud tähtajal.

7.3  Lepingu sõlmimisel, täitmisel ja tõlgendamisel juhindutakse Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest. Lepingu täitmisest või tõlgendamisest tulenevad vaidlused, mida ei õnnestu lahendada Poolte kokkuleppel, lahendatakse Harju Maakohtus.

7.4  Leping on koostatud 2 (kahes) võrdse õigusliku jõuga eksemplaris, millest kummalegi Poolele jääb 1 (üks) eksemplar.

 

8.      Poolte allkirjad

 

Tallinna linn                                                            Sihtasutus Tallinna Ettevõtlusinkubaatorid

________________                                                __________________

Jaanus Mutli                                                              Anu Lõhmus

Abilinnapea                                                               Juhatuse liige

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toomas Sepp

Linnasekretär