Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna linna ja Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse vahel sõlmitava sihtfinantseerimislepingu projekti heakskiitmine ja volituste andmine Jaanus Mutlile
Tallinna Linnavalitsus 12.03.2008 korraldus number 432
Redaktsiooni kehtivus:12.03.2008 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

12. märts 2008 nr 432-k

 

 

Tallinna linna ja Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse  vahel sõlmitava sihtfinantseerimislepingu projekti heakskiitmine ning volituste andmine Jaanus Mutlile

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõike 1 punkti 3 alusel ning kooskõlas Tallinna põhimääruse § 44 lõike 1 punktiga 2:

 

 

1. Kiita heaks juurdelisatud Tallinna linna ja Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse vahel sõlmitava sihtfinantseerimislepingu projekt.

2. Volitada abilinnapea Jaanus Mutlit Tallinna linna nimel alla kirjutama punktis 1 nimetatud lepingule.

3. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks linnakantselei finantseenistusele, Tallinna Ettevõtlusametile ja Ettevõtluse Arendamise Sihtasutusele.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 

 

 

Tallinna Linnavalitsuse 12. märtsi 2008

korralduse nr 432-k

LISA

 

 

 

 

SIHTFINANTSEERIMISLEPING nr

 

Tallinnas, “______“. märtsil 2008.a

 

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (edaspidi EAS), registrikoodiga 90006006, asukohaga Liivalaia tn 13/15, 10118 Tallinn, mida esindab juhatuse liige Tarmo Leppoja volituse alusel,

ja

Tallinna linn (edaspidi Keskus), asukohaga Vabaduse väljak 7, 15199 Tallinn, mida esindab Tallinna Linnavalitsuse ... märtsi 2008 korralduse nr ...-k alusel Tallinna abilinnapea Jaanus Mutli,

 

keda nimetatakse edaspidi eraldi Pool või mõlemad koos Pooled, sõlmivad lepingu (edaspidi Leping) alljärgnevas:

 

1.          Üldsätted

1.1.    Lepingu dokumendid koosnevad Lepingust ja koos Lepinguga allkirjastatud lisadest (edaspidi Lisa) ning Lisadest, milles lepitakse kokku pärast Lepingu sõlmimist.

1.2.    Ükski Lepingust tuleneva õiguse realiseerimisel või kohustuse täitmisel esinev viivitus ei tähenda sellest õigusest ja kohustusest loobumist ning ühegi õiguse eraldi või osaline täitmine ei välista selle õiguse täies mahus teostamist.

1.3.    Lepingu üksiku sätte kehtetus selle vastuolu tõttu seadusega ei too kaasa kogu Lepingu või selle teiste sätete kehtetust. Seadusega vastuolus oleva sätte ilmnemisel teevad Pooled oma parimad jõupingutused selle sätte asendamiseks seadusega kooskõlas oleva sättega.

 

2.          Lepingu eesmärk ja ese

2.1.    Lepingu eesmärgiks on reguleerida EAS-i ja Keskuse vahel maakondliku arenduskeskuse teenuste osutamise ja sihtfinantseerimisega seoses tekkivaid õigussuhteid, lähtudes dokumentidest „Eesti regionaalarengu strateegia 2005-2015“, „Eesti ettevõtluspoliitika 2007-2013“, „Maakondlike arenduskeskuste võrgustiku strateegia 2008-2013“; Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ning EAS-i vahelisest 2008. aasta riigieelarvelise eraldise kasutamise lepingust ja EAS-i juhatuse 19.02.2008 otsusest
nr 1.1-5.2/08/192.

 

2.2.    Lepingu esemeks on EAS-i ja Keskuse vaheliste koostöösuhete reguleerimine
2008. aastal riikliku toetuse (edaspidi sihtfinantseering) andmise vormis seoses ettevõtlussektori nõustamise- ja informeerimise üleriigilise maakondlike arenduskeskuste süsteemi toimimisega, et tagada Keskuse-poolne Lepingule vastav tegevus, informatsiooni vahetus ja koordineerimine.

 

3.          Keskus kohustub:

3.1.    Jagama maakonna erasektori organisatsioonidele informatsiooni järgmistel teemadel:

3.1.1.      EAS-i kõikidest meetmetest ja programmidest;

3.1.2.      kõikidest teistest projekte rahastavatest institutsioonidest Eestis;

3.1.3.      struktuurifondidest;

3.1.4.      Interreg - programmidest;

3.1.5.      erasektori konsultantidest ja nende teenustest.

3.2.    Tagama valmisoleku punktis 3.1 toodud informatsiooni jagamiseks läbi personali koolituse, infomaterjalide hankimise, koostamise ja süstematiseerimise.

3.3.    Tagama riiklikke toetusprogramme tutvustavate infomaterjalide olemasolu ja kättesaadavuse Keskuse ruumides.

3.4.    EAS-i sihtfinantseeringu abil elluviidavate projektide, väljaantavate trükiste ning muude maakondlike arenduskeskustega seotud tegevuste korral EL Struktuurifondidest rahastatavate toetusmeetmete teavitamisel kasutama Euroopa Liidu ja RAK-i kaksiklogo kooskõlas Vabariigi Valitsuse 30. augusti 2007 määrusega nr 211 „Struktuuritoetuse andmisest ja kasutamisest teavitamise, selle avalikustamise ning toetusest rahastatud objektide tähistamise ja Euroopa Liidu osalusele viitamise tingimused ning kord“.

3.5.    Informeerima läbi kohalike meediakanalite regulaarselt ja operatiivselt erasektori institutsioone neile suunatud toetusmeetmetest ja Keskuse tegevusest.

3.6.    Olema kursis nõustatava sihtgrupi tegevusvaldkonda puudutavate õiguskeskkonna muudatustega.

3.7.    Koguma ja dokumenteerima regulaarselt informatsiooni Tallinna linnas tegutsevate olemasolevate ja potentsiaalsete klientide kohta.

3.8.    Vastama kirjalikele ja elektronposti vahendusel tehtud päringutele hiljemalt kolme tööpäeva jooksul, juhul kui need sisaldavad saatja nime ja aadressi.

3.9.    Keskus on klientidele avatud vähemalt 30 (kolmkümmend) tundi nädalas. Keskuse ajutisel sulgemisel on kliendile arusaadavalt esitatud informatsioon sulgemisaja ja selle põhjuste kohta. Klienti teavitatakse lähimast Keskusest ja/või infoallikast.

3.10.Täitma Lepingust tulenevaid kohustusi, kasutades selleks Keskuse töötajaid, mitte füüsilisest isikust ettevõtjaid, äriühinguid või muid alltöövõtjaid.

3.11.Riigihangete seaduse subjektina järgima hangete tegemisel riigihangete seaduses kehtestatud nõudeid.

3.12.Tegutsema EAS-ile lojaalselt ja tema huvides oma parimate ametialaste oskuste ja kogemuste kohaselt.

3.13.Informeerima EAS-i kirjalikult viivitamatult kõikidest asjaoludest, mis mõjutavad või võivad mõjutada Lepingu alusel ja raames tehtavaid toiminguid ja/või kokkulepitud ajagraafikutest kinnipidamist.

3.14.Tagama oma tegevuse ja selle mistahes viisil või vormis ilmnevate tulemuste seaduslikkuse.

3.15.Pidama Lepingu täitmise käigus kinni väljamaksetaotluste ja aruandluse esitamise ajakavast.

3.16.Võimaldama teostada järelevalvet sihtfinantseeringu kasutamise üle, sh võimaldama kontrollida seda kajastavat dokumentatsiooni ja Keskuse tegevust mistahes viisil.

3.17.Esitama EAS-ile iga-aastaselt hiljemalt 15. novembriks Keskuse nõukogu poolt kinnitatud Keskuse tegevuskava ja eelarve projekti järgmiseks majandusaastaks.

3.18.Esitama EAS-ile iga-aastaselt hiljemalt 15. jaanuariks eelmise aasta tegevusaruande EAS-i poolt kehtestatud vormis, 15. juuliks jooksva aasta esimese poolaasta tegevusaruande EAS-i poolt kehtestatud vormis ning 5. maiks eelmise majandusaasta aruande.

 

4.          Keskus kohustub kindlustama sihtgruppide lõikes konsultatsiooni alljärgnevalt:

4.1.    Alustavate ja mikroettevõtete nõustamisel tasuta konsultatsioon järgmistel teemadel:

4.1.1.      ettevõtluse vormid, äriühingute asutamine ja registreerimine;

4.1.2.      äriidee hindamine;

4.1.3.      maksud ja aruandlus ettevõtluses;

4.1.4.      koostööpartnerite leidmine;

4.1.5.      väikeettevõtte marketing ja müük;

4.1.6.      väikeettevõtte juhtimine ja tegevuse planeerimine;

4.1.7.      väikeettevõtte personalijuhtimine, töölepingute sõlmimine. Kindlustama tasuta konsultatsiooni äriplaani ja selle finantsprognooside koostamisel.

 

4.2.    Tegutsevate ettevõtjate nõustamisel tasuta konsultatsioon kuni 2 (kahe) tunni ulatuses ühe ettevõtja kohta, sh nõustamine järgmistel teemadel:

4.2.1.      ettevõtte arendusplaanide ja arengu kitsaskohtade hindamine;

4.2.2.      ettevõtte arendusplaanide seostamine riiklike ettevõtluse tugiprogrammidega;

4.2.3.      ettevõtte arendusplaanide rakendamiseks sobivate partnerite leidmine.

 

4.3.    Keskuse töötajatel ei ole lubatud osutada Lepingu punktides 4.1-4.2 toodud Keskuse sihtrühmale suunatud teenuseid muu Keskusest erineva juriidilise isiku vahendusel ega füüsilise isikuna;

4.4.    Keskusel ei ole lubatud osutada ettevõtjatele (k.a alustavad ettevõtjad) tasulisi teenuseid, mis on seotud EASi toetuse taotluste nõustamisega (k.a äriplaani tasuline nõustamine ja/või koostamine);

 

4.5.    Informatsiooni vahetamiseks EAS-iga kohustub Keskus:

4.5.1.      osalema EAS-i poolt korraldatavatel teabepäevadel;

4.5.2.      osalema EAS-i poolt korraldatavatel koolitustel ning muudel üritustel vastavalt EAS-i poolt sätestatud ajakavale;

4.5.3.      võimaldama EAS-il või EAS-i poolt volitatud isikutel tutvuda Keskuse tegevusega kaasa arvatud finantsmajanduslik tegevus;

4.5.4.      registreerima kliendihaldussüsteemis Navision kõik Keskuse poolt nõustatud ettevõtjad ning esitama vastavalt EAS-i päringutele aruandluse Keskuse tegevuse kohta; Navisioni sisestatakse ettevõtjate baasnõustamisena tõlgendatav kliendisuhtlus; kestvusega 30 minutit ja rohkem on suhtluse sisestamine kohustuslik, kestvusega alla 30 (kolmekümne) minuti on suhtluse sisestamine vabatahtlik;

4.5.5.      informeerima Navisioni kasutamisel üleskerkinud tehnilistest probleemidest koheselt EAS-i ning kandma kliendid andmebaasi pärast tehnilise probleemi lahendamist.

 

5.          EAS kohustub:

5.1.    Finantseerima Keskuse tegevust vastavalt Lepingu Lisas 1 sätestatule.

5.2.    Osutama metoodilist abi, varustama Keskust õigeaegselt lähteülesannetega ja vahendama EASi käsutuses olevat informatsiooni Keskuse tegevuse kvaliteetsemaks korraldamiseks.

5.3.    Korraldama erialast koolitust Keskuse töötajatele.

5.4.    Tagama Keskuse poolt Lepingu punktis 3.18 toodud aruandluskohustuse korrektsel täitmisel Keskuse järgneva majandusaasta finantseerimise.

 

6.          Poolte kinnitused

6.1.    EAS kinnitab, et osutab igakülgset kaasabi, et võimaldada Keskusel täita oma lepingulisi kohustusi.

6.2.    Pooled tagavad ja avaldavad, et Lepingu sõlmimisega ei ole nad rikkunud ühtegi enda suhtes kehtiva seaduse, põhikirja või muu õigusakti sätet ega ühtki endale varem sõlmitud lepingute ja kokkulepetega võetud kohustust.

 

7.          Poolte vastutus

7.1.    Lepinguga võetud kohustuste rikkumise eest kannavad Pooled vastutust Eesti Vabariigi õigusaktides ning Lepingus ettenähtud korras.

7.2.    Pooled ei vastuta Lepinguga võetud kohustuse rikkumise eest kui rikkumine on tingitud vääramatust jõust.

7.3.    Juhul kui Keskus rikub Lepinguga võetud kohustusi või täidab lepingulisi kohustusi mittekohaselt, on EAS-il õigus igal ajal sellest ette teatades finantseerimine peatada, finantseerimist vähendada või finantseerimine lõpetada.

7.4.    Juhul kui Lepingu punktis 3.18 nimetatud I poolaasta tegevusaruande kontrollimisel selgub, et EAS-i sihtfinantseerimisega seotud tegevusmahtude täitmine ei ole tõenäoline, vaatavad EAS ja Keskus koos üle, kas tegevuskava täies mahus täitmine aasta lõpuks on võimalik. Kui see ei ole võimalik, lepivad Pooled kokku Lepingu ja tegevuskava muutmises. Kui ärajäänud tegevused ei ole asendatavad muude EAS-i sihtfinantseerimisest sobilike tegevustega, lepitakse lisaks kokku eelarve vähendamises.

7.5.    Juhul kui Lepingu punktis 3.18 nimetatud aasta tegevusaruande kontrollimisel selgub, et tegevuskavas EAS-i sihtfinantseerimisega seotud tegevusmahtude täitmine on Lepinguga kinnitatud tegevuskava mahust 10% või enama võrra väiksem, on EAS-il õigus vähendada proportsionaalselt 2008. aasta finantseerimist ja vajadusel nõuda vahendite tagastamist.

7.6.    EAS on õigustatud väljamakstud sihtfinantseeringu tagasi nõudma kui Keskus ei kasuta talle EAS-i poolt eraldatud vahendeid sihtotstarbeliselt.

7.7.    EAS on õigustatud väljamakstud sihtfinantseeringu tagasi nõudma kui Keskus ei täida Lepingu Lisas 3 toodud 2008. aasta tegevuskava. Lepingu Lisas 3 toodud 2008. aasta tegevuskava mittetäitmiseks loetakse tegevuskava täitmine vähem kui 90%. Sellisel juhul on EAS õigustatud sihtfinantseeringu tagasi nõudma proportsionaalselt tegevuskava täitmata jäämisega.

 

8.          Vaidluste lahendamine

8.1.    Lepingu täitmisel tõusetuvad vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel lahendatakse vaidlused Harju Maakohtus.

 

9.          Lepingu muutmine

9.1.    Lepingut on õigus muuta Poolte kokkuleppel. Lepingu muudatused vormistatakse kirjaliku kokkuleppena, mis on Lepingu lahutamatu osa.

9.2.    Lepingu muudatused jõustuvad nende mõlema Poole poolt allakirjutamise momendist või Poolte poolt kirjalikult määratud tähtajal.

 

10.      Lepingu kehtivus, lõppemine, ennetähtaegne ülesütlemine ja Poolte kohustused pärast Lepingu lõppemist või ülesütlemist

10.1.Leping jõustub tagasiulatuvalt alates 01.01.2008 ja kehtib kuni 31.12.2008 eeldusel et Pooled on oma Lepingust tulenevad kohustused täitnud.

10.2.Poolel on õigus Leping ennetähtaegset etteteatamistähtajata üles öelda juhul kui teine Pool vaatamata kirjalikule meeldetuletusele jätab rohkem kui 1 (üks) kuu täitmata või täidab mittekohaselt oma lepingulised kohustused.

10.3.Kui Pooled ei lepi kokku teisiti, kohustuvad Pooled hiljemalt 1 (ühe) kuu jooksul arvates Lepingu lõppemisest tegema vastastikused tasaarveldused Lepingu täitmisega seotud kulude osas.

 

11.      Vääramatu jõud

11.1.Lepingu täitmise lõpetamine või mittekohane täitmine loetakse põhjendatuks kui see on tingitud vääramatu jõuna kvalifitseeritavatest asjaoludest (sh nt riigipoolse finantseerimise lõpetamine), s.o asjaolu, mida Pooled ei saanud mõjutada ja mõistlikkuse põhimõttest lähtudes ei saanud neilt oodata, et nad Lepingu sõlmimise või lepinguvälise kohustuse tekkimise ajal selle asjaoluga arvestaksid või seda väldiksid või takistava asjaolu või selle tagajärje ületaksid, kusjuures Pooled on kohustatud rakendama kohaseid meetmeid, et ära hoida teisele Poolele kahju tekitamine ja tagada võimaluste piires oma Lepingust tulenevate ja sellega seotud kohustuste täitmine.

11.2.Pooled on kohustatud teineteisele teatama vääramatu jõuna kvalifitseeritavatest asjaoludest.

 

12.      Muud tingimused ja lõppsätted

12.1.Keskuse töötajatel on keelatud tegutseda Keskusega samal tegevusalal ning osutada Keskusele konkurentsi.

12.2.Keskus kohustub hoidma nõustatavatelt saadud konfidentsiaalset informatsiooni ja avaldama seda ainult nõustatava nõusolekul.

12.3.Poolte konktaktisikuteks Lepingu täitmise küsimustes on:

12.3.1.  EAS – Marge Sargma, maakondlike arenduskeskuste koordinaator, tel 627 9733, faks 627 9777, e-post marge.sargma@eas.ee;

12.3.2.  Keskus – Krista Kink, juhtivspetsialist, tel 640 4219, faks 640 4208,
e-post ettevotlus@tallinnlv.ee;

12.4.Pooltel ei ole õigust üle anda Lepingut või sellest tulenevaid kohustusi kolmandatele isikutele.

12.5.Lepingule on lisatud järgmised Lisad:

 

Lisa 1 – Finantseerimine 2008. aastal

Lisa 2 – Väljamaksetaotluse vorm (Maakondlike arenduskeskuste sihtfinantseerimine)

Lisa 3 – Keskuse 2008. aasta tegevuskava ja eelarve

Lisa 4 – Tegevusaruande vorm

 

Leping on koostatud eesti keeles kahes identses võrdset juriidilist jõudu omavas eksemplaris, millest üks eksemplar on Keskuse ja teine eksemplar EAS-i käes.

 

1.1       Poolte rekvisiidid ja allkirjad

 

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus                          Tallinna linn

 

 

 

 

________________                                                    __________________

Tarmo Leppoja                                                            Jaanus Mutli

Juhatuse liige                                                                 Abilinnapea

 

 

 

 

Sihtfinantseerimislepingu nr

LISA 1

 

 

FINANTSEERIMINE 2008. AASTAL

 

Tallinnas, “____“. märtsil 2008.a.

 

1.      Ajavahemikul 01.01.2008-31.12.2008 sihtfinantseerib EAS Keskust Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ning EAS-i vahelise 2008. aasta riigieelarvelise eraldise kasutamise lepingu alusel maksimaalselt summas 250 000 (kakssada viiskümmend) krooni alljärgnevalt:

 

1.1        145 833 krooni hiljemalt 15. märtsiks 2008 eeldusel et Lisas 2 (Maakondlike arenduskeskuste sihtfinantseerimine) toodud väljamaksetaotlus on esitatud vähemalt 10 päeva enne maksetähtpäeva;

1.2        kuni 104 167 krooni hiljemalt 20. augustiks 2008 eeldusel, et Keskus on esitanud õigeaegselt Lepingu punktides 3.17 ja 3.18 nimetatud aruanded ja Keskuse Lisas 3 toodud tegevuskava on täidetud vähemalt 90% poolaasta mahust ning Lisas 2 (Maakondlike arenduskeskuste sihtfinantseerimine) toodud väljamaksetaotlus on esitatud vähemalt 10 päeva enne maksetähtpäeva.

 

 

 

 

 

 

__________________________________                                                            __________________________________

Tarmo Leppoja                                                            Jaanus Mutli

Juhatuse liige                                                                 Abilinnapea

 

 

Sihtfinantseerimislepingu nr

LISA 2

 

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus

Liivalaia tn 13/15

10118 Tallinn                                                                    

VÄLJAMAKSE  TAOTLUS

(toetus riigiraamatupidamiskohustuslasele)                           

 

A. Toetuse saaja andmed, toetuse summa (täidab toetuse saaja)

 

1.

Toetuse saaja nimi

 

2.

Toetuse saaja registrikood

 

3.

Tehingupartneri kood

 

4.

Tegevusala kood

 

5.

Programmi nimetus

Maakondlike arenduskeskuste sihtfinantseerimine

6.

Toetuse vahemakse, lõppmakse või ühekordne väljamakse (kroonides) kokku

 

6.1.

       sh. toetus tegevuskulude katteks (kroonides)

 

 

Palume toetuse summas summa sõnadega krooni

üle kanda toetuse saaja arvelduskontole nr:           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. Sihtfinantseerimise teatis  (täidab toetuse saaja)

Oleme aktsepteerinud väljamakse taotluse ja teinud alljärgneva kande:

Deebet   (RRÜ konto) __________________________     summa ___________________________

Kreedit  (RRÜ konto) __________________________        summa ___________________________

Kreedit  (RRÜ konto) __________________________        summa ___________________________

Rahavoog    _________________________________________________

 

Konteerimise kuupäev ________________________________________

 

_________________________________________

  (allkiri)

________________________________________________________________________

(Toetuse saaja raamatupidamise eest vastutav isiku nimi ja amet)

 

Käesolevaga kinnitan, et väljamakse taotluses esitatud andmed on õiged ja väljamakse taotlus toetuse ülekandmiseks on põhjendatud._____________________________           (Allkiri)                                                                                                                                                         Kuupäev…………………………_____________________________________________________________                                                                   

(Toetuse saaja esindusõigusliku isiku ees- ja perekonnanimi,  amet)    

 
 
EAS reg nr ______, “_____“_____________ 2007a

C. Projekti üldandmed (täidab EAS ettevõtlus-/arenduskonsultant)      

 

9.

Sihtfinantseerimise otsuse kuupäev ja number

 

10.

Eraldatud toetuse kogumaksumus (kroonides)

 

11.

Lepingu number ja sõlmimise kuupäev

 

12.

Struktuur

 

13.

Programm

 

14.

Toetuse vahemakse summa

 

15.

Toetuse lõppmakse summa

 

 

D. Kinnitused

 

Nimi

Kuupäev

Allkiri

Ettevõtlus-/ arenduskonsultant

 

 

 

Järelevalve spetsialist

 

 

 

 

Maksekorralduse nr

Kuupäev:

Raamatupidaja

 

 

 

 

 

 

 

Sihtfinantseerimislepingu nr

LISA 3

 

2008. aasta Tallinna Ettevõtlusameti ettevõtluse arendamise osakonna

ettevõtja infopunkti tegevuskava

 

Eesmärk

 

Tegevus

Aeg

Tulemuse hindamine

1.      Ettevõtlusteadlikkuse tõstmine 

 

Üritus: Edukaks esimesel katsel“

 

Trükis Edukaks esimesel katsel 2

oktoober

80% maksimumhindest osalejate ankeetide põhjal

 

Nõutav trükis koostööpartnerite poolt (ülikoolid, inkubaatorid)

2. Ettevõtlusinfo

Ettevõtja Infopunktis

5000 päringule vastamist

Infopunktis kohapeal

 

 

 

 

Infopäevad 3 tk.

jooksvalt

 

 

 

 

 

 

veebruar

aprill

september

Navision, pöördumiste kokkuvõte teemade kaupa

EAS MAK-de võrgustiku kliendiküsitluse tulemuste kõikumine viimase aastaga võrreldes maksimaalselt 10%

140 osalejat

Tagasisideankeetide keskmine hinne üritusele minimaalselt 80% maksimumist

 

3. Baasnõustamine

1000 ettevõtja teenindamine

Ettevõtja Infopunktis

jooksvalt

EAS MAK-de võrgustiku kliendiküsitluse tulemuste kõikumine viimase aastaga võrreldes maksimaalselt 10%

 

4. Ideepank

Meediakajastused

jooksvalt

Uute äriideede kvaliteet

Käivitunud diskussioon

5. Ettevõtluskoolitused

2 x aastas Baaskoolitus

4 infoseminari aktuaalsetel teemadel

märts

oktoober

Tagasisideankeetide keskmine hinne üritusele min 80% maksimumist

6. Stardiabi

3 x aastas konkursi läbiviimine

veebruar

aprill

september

Vaiete korrektne lahendamine,

eelmise 3.a. perioodi monitooring

ellujäämisprotsent 90%, uusi töökohti 2,5 taotleja kohta

 

7. Uute töökohtade toetus

3 x aastas konkursi läbiviimine

veebruar

aprill

september

Vaiete lahendamine,

eelmise 3.a. perioodi monitooring

ellujäämisprotsent 90%, uusi töökohti 3 taotleja kohta

 

 

8. Muud toetused

 

jooksvalt

Ettepanekud muudatuste sisseviimiseks koolitustoetuse korda

 

Hindamiskriteeriumite täpsustamine

9. Parimate väljaselgitamine

ettevõtluspäevaks

Stardiabisaaja

Uute töökohtade toetuse saaja

 

september

Meediakajastused

 

 

 

Sihtfinantseerimislepingu nr

LISA 4

 

Keskuse Nimi 2008.a. (märkida kas poolaasta või aasta) tegevusaruanne

Tegevused ettevõtlusvaldkonnas

  1. Ülevaade Keskuse olulisematest ettevõtluse arengule suunatud projektidest/proaktiivsetest tegevustest (iga tegevuse puhul tuua välja tegevuses osalenute/kasusaajate arv)
  2. Läbiviidud infopäevad ettevõtjatele (kuupäev, teema, osalenute arv)
  3. Läbiviidud koolitused ja õppereisid ettevõtjatele (kuupäev, teema, osalenute arv)
  4. Läbiviidud seminarid ettevõtjatele (kuupäev, teema, osalenute arv)

 

Nõustamismahtude tabel

 

arv

Alustavate ettevõtjate nõustamine

Nõustatud alustavaid ettevõtjaid kokku

 

Esitatud Starditoetuse taotlusi (keskuse nõustamise abil)

 

Neist EAS-i poolt rahastatud taotlusi

 

Starditoetuse abil tekkinud ettevõtete arv

 

Starditoetuse abil loodud töökohtade arv

 

Väljaspool Starditoetust nõustatud äriplaanide arv

 

Väljaspool Starditoetust keskuse nõustamise abil tekkinud ettevõtete arv

 

Väljaspool Starditoetust keskuse nõustamise abil loodud töökohtade arv

 

Tegutsevate ettevõtjate nõustamine

Nõustatud tegutsevaid ettevõtteid kokku

 

s.h. nõustatud EAS-i programmidest

 

Esitatud Nõustamistoetuse taotlusi (keskuse nõustamise abil)

 

Neist EAS-i poolt rahastatud taotlusi

 

Esitatud Ekspordiplaani taotlusi (keskuse nõustamise abil)

 

Neist EAS-i poolt rahastatud taotlusi

 

Esitatud Koolitustoetuse taotlusi (keskuse nõustamise abil)

 

Neist EAS-i poolt rahastatud taotlusi

 

  1. Hinnang ettevõtjate nõustamisele

 

Hinnang Keskuse tegevuskava täitmisele (aluseks võtta Keskuse 2008.a. tegevuskava)

 

Poolaasta tegevusaruande kohustuslikuks lisaks on tegevuskava täitmise tabel (Keskuse 2008.a. tegevuskava tabel, millele on lisatud veerg „I poolaasta täitmine“ ja kus kajastatakse kõigi tegevuskavas planeeritud tegevuste täitmist ja lisandunud tegevuste teostamist perioodil 01.01.2008 kuni 30.06.2008)

 

Aasta tegevusaruande kohustuslikeks lisadeks on tegevuskava täitmise tabel (Keskuse 2008.a. tegevuskava tabel, millele on lisatud veerg „2008.a. täitmine“ ja kus kajastatakse kõigi tegevuskavas planeeritud tegevuste täitmist ja lisandunud tegevuste teostamist kogu aastase perioodi jooksul) ja eelarve täitmise tabel (eelarve täitmise tabelis kajastatakse 2008.a. eelarve täitmisena ka 2008.a. kulud, mille väljamaksed Keskus teostab 2009.a.).

 

 

 

 

 

Toomas Sepp

Linnasekretär