Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Nurme tn 15 maa osaline tagastamine ja osaline mittetagastamine
Tallinna Linnavalitsus 12.03.2008 korraldus number 401
Redaktsiooni kehtivus:12.03.2008 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

12. märts 2008 nr 401-k

 

 

Nurme tn 15 maa osaline tagastamine ja osaline mittetagastamine

 

 

 

Maareformi seaduse § 5 lg 1 p 2 ja p 4, § 6 lg 1, lg 2 p 3 ja lg 4 p 1, § 7 lg 1, § 14 lg 1, § 15 lg 1 ja lg 2, § 191, § 36 lg 1 alusel ja kooskõlas Vabariigi Valitsuse 5. veebruari 1993 määrusega nr 36 kinnitatud Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise korra punktidega 561, 562, 57, 58, Tallinna Linnavalitsuse 19. septembri 1997 määrusega nr 65 kinnitatud Õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise kord Tallinnas punktiga 34 ning tulenevalt Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise ja kompenseerimise Tallinna linnakomisjoni 13. veebruari 1995 otsusest nr 4909, millega 2295,85 m² suuruse, endise kinnistu nr 1777 maa tagastamise suhtes tunnistati õigustatud subjektideks XXXXXXXX 3/6 mõttelises osas ning XXXXXXXX, XXXXXXXX ja
XXXXXXXX, igaüks neist 1/6 mõttelises osas ning 14. detsembri 2007 otsusest nr 12898, millega muudeti endise kinnistu nr 1777 maa suurust ja määrati maa pindalaks 1162 m², Tallinna notar XXXXXXXX 11. mail 2001 koostatud maa tagastamise nõudeõiguse loovutamise lepingust, notariaalregistri nr 4960, millega XXXXXXXX ja XXXXXXXX loovutasid neile kuulunud maa tagastamise nõudeõiguse XXXXXXXX, Tallinna notar Marika Rei asendaja Kersti Paeveeri 6. novembril 2001 koostatud vara tagastamise nõudeõiguse loovutamise ja jagamise lepingust, notariaalregistri nr 11596, millega XXXXXXXX loovutas temale kuuluva maa tagastamise nõudeõiguse XXXXXXXX, litsentsi omava maamõõtja Tiit Teppo koostatud katastriüksuse plaanist (töö nr 12/2006) ja maa tagastamise toimiku nr 1458 materjalidest :

 

 

1. Tagastada osaliselt õigusvastaselt võõrandatud maa Nõmme linnaosas alljärgnevatel tingimustel:

1.1 asukoht: Nurme tn 15;

1.2 pindala: 558 m²;

1.3 sihtotstarve: elamumaa (E).

2. Tagastada punktis 1 nimetatud maa (endine kinnistu nr 1777 pindalaga 1162 m2) järgmisele isikule:

XXXXXXXX, isikukood XXXXXXXXXXX, elukoht XXXXXXXX.

3. Punktis 1 nimetatud tagastataval maal asuv hoone (ehitisregistri koodiga 101009208 elamu) kuulub punktis 2 nimetatud isikule (kontrollitud Riiklikust ehitisregistrist 21. veebruaril 2008).

4. Mitte tagastada endise kinnistu nr 1777 maa-ala suurusega 604 m², kuna õigusvastaselt võõrandatud maal asuvad Nurme tn 15a aadressiga teistele isikutele kuuluvad hooned, mille teenindamiseks vajalik maa ostueesõigusega erastamiseks määrati Tallinna Linnavalitsuse 2. augusti 2000 korraldusega nr 2994-k.

5. Alustada tagastamisele mittekuuluva maa-ala kompenseerimise menetlust ning kompenseeritava maa maksumuse määramist.

6. Maa taotlejat teavitatakse vajadusest:

6.1 kahe nädala jooksul pärast korralduse saamist tähistada tagastatav maa alaliste piirimärkidega;

6.2  taluda Asjaõigusseaduse § 158¹ ja Asjaõigusseaduse rakendamise seaduse § 15² sätestatud tingimustel olemasolevaid maapealseid ja maa-aluseid tehnovõrke ja mitte kahjustada neid. Kinnisasjal paiknev tehnovõrk või -rajatis ei ole kinnisasja osa Tsiviilseadustiku üldosa seaduse § 54 lg 2 kohaselt.

7. Senine maakasutusõigus lõpeb käesoleva korralduse jõustudes.

8. Punktis 2 nimetatud isik on kohustatud tasuma õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise toimiku koostamise tasu rahas 200 (kakssada) krooni Tallinna Linnakantselei finantsteenistuse kontole nr 10220066771017 aktsiaseltsis SEB Pank, kood 401. Maksekorraldusse tuleb märkida viitenumber 5238050050050225 ja selgitusse, millise maa tagastamise toimiku koostamise eest tasutakse.

9. Tallinna Maa-ametil:

9.1 teha korraldus teatavaks punktis 2 nimetatud isikule;

9.2 kanda korraldusest tulenevad andmed Tallinna maamaksuregistrisse.

10. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) kahe kuu jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär