Teemaplaneeringu "Tallinna Kesklinna miljööväärtuslike hoonestusalade piiride ning kaitse- ja kasutamistingimuste määramine" vastuvõtmine

Tallinna Linnavolikogu 06.03.2008 otsus number 44

Redaktsiooni kehtivus 06.03.2008 - ...

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

 

OTSUS

 

 

Tallinn

6. märts 2008 nr 44

 

 

 

 

Teemaplaneeringu “Tallinna Kesklinna miljööväärtuslike hoonestusalade piiride ning kaitse- ja kasutamistingimuste määramine“ vastuvõtmine

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 32, planeerimisseaduse § 18 lg 1 ning Tallinna Linnavolikogu 29. mai 2003 määrusega nr 35 kinnitatud Tallinna linna ehitusmääruse § 11 lg 2 ja lg 4 alusel,

 

 

Tallinna Linnavolikogu

 

o t s u s t a b:

 

1. Võtta vastu teemaplaneering “Tallinna Kesklinna miljööväärtuslike hoonestusalade piiride ning kaitse- ja kasutamistingimuste määramine“, mille on koostanud Tallinna Linnaplaneerimise Amet. Planeeringuga määratakse Kesklinna territooriumil Kadrioru, Torupilli, Raua, Tatari, Kassisaba, Uue-Maailma, Veerenni, Kitseküla (Tallinn-Väike) asumite miljööväärtuslike hoonestusalade piirid ning seatakse nende kaitse- ja kasutamistingimused tagamaks miljööväärtuslike
hoonestusalade kui ajalooliselt väljakujunenud linnaehituslike tervikute ja neid kujundavate
ehitiste, kinnistustruktuuri, maastikuelementide, miljöö eripära ja avanevate kaug- ning sisevaadete säilimine.

2. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil ja Kesklinna Linnaosa Valitsusel korraldada
teemaplaneeringu avalik väljapanek.

3. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil avaldada otsus ajalehes, milles Tallinn avaldab ametlikke teadaandeid ning Tallinna veebilehel.

4. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees