Tallinna Linnavolikogu 16. novembri 2006 otsuse nr 329 "Tallinna parkimise korralduse arengukava aastateks 2006 2014" muutmine

Tallinna Linnavolikogu 06.03.2008 otsus number 42

Redaktsiooni kehtivus 06.03.2008 - ...

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

OTSUS

 

 

Tallinn

6. märts 2008 nr 42

 

 

 

 

Tallinna Linnavolikogu 16. novembri 2006 otsuse nr 329 “Tallinna parkimise korralduse arengukava aastateks 2006‑2014“ muutmine

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 3 p 1, § 37 lg 4 p 2 ja liiklusseaduse § 45 lg 1 ja lg 3 ning § 50 lg 2 ja 4 alusel ning kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 9. veebruari 2006 määruse   nr 5 “Tallinna arengudokumentide menetlemise kord“ § 17 lg 4,

 

 

Tallinna Linnavolikogu

 

o t s u s t a b:

 

1. Muuta Tallinna Linnavolikogu 16. novembri 2006 otsusega nr 329 kinnitatud Tallinna parkimise korralduse arengukava aastateks 2006‑2014 (otsuse lisa) järgmiselt:

1.1 muuta punkte 4.1.1, 4.1.3, 4.1.5, 4.1.7, 4.2.2 - 4.2.5 ja 4.3.4 ja sõnastada need järgmiselt:

“4.1.1 Arengukava sätestab parkimisnormatiivid, mida loetakse heaks tavaks parkimise planeerimisel, projekteerimisel ja korraldamisel.

4.1.3 Linnakeskuse territooriumina mõistetakse piirkonda, kus elutegevus on palju intensiivsem ja mitmekesisem kui ülejäänud linnas ning see on piiritletud järgmiste tänavate (kaasa arvatud nende tänavatega vahetult külgnevad kinnistud) ja merega järgmiselt: Liivalaia tänav – Pronksi tänav – Jõe tänav ja selle pikendus kuni Admiraliteedi basseini ning mere vahelise ühenduskanalini – kanali äärest mööda merepiiri ümber Admiraliteedi basseini, Vanasadama ja Linnahalli territoorium – Kalasadama tänav – Põhja puiestee – Suurtüki tänav – Toompuiestee – Tõnismäe tänav ja Pärnu maantee. Lisaks nimetatud territooriumile rakendatakse linnakeskuse parkimisnormatiivi Pärnu maanteel Liivalaia tänavast Tehnika tänavani, Narva maanteel Pronksi tänavast J. Vilmsi tänavani ja Tartu maanteel Liivalaia tänavast Odra tänavani magistraaltänavaga vahetult külgnevate kinnistute osas (magistraaltänavate vöönd) ning Nõmme keskuse territooriumil, mis piirneb kagust ja lõunast Nõmme keskuse poolse Raudtee tänava lõiguga Pärnu maanteest Männi tänavani (kaasa arvatud vahetult külgnevad kinnistud, välja arvatud Raudtee tn 60, 62 ja 64), läänest Raudtee tänava läbimurre Pärnu maanteeni (välja arvatud Kõver tn 7/1, Kõver tn 9 // Kuuse tn 3, Kõver tn 11a, Pärnu mnt 283 // Kõver tn 11), Vana-Mustamäe tänav kuni Vana-Mustamäe tn 4 (välja arvatud Pärnu mnt 328), põhjast Piiri tn parkla (välja arvatud Piiri 9a) – Suusa tn 3a, idast Vana-Pärnu maantee kuni Vana-Pärnu mnt 5a ja Idakaare tn 1 ning kagust Pärnu maantee ristumine Tallinn-Paldiski raudteega kuni Idakaare tänav (välja arvatud Pärnu mnt 306, 308, 310, 312 ja 316). Nimetatud territooriumid on illustratiivselt kirjeldatud arengukava lisades 1 ja 2.

4.1.5 Arengukavas sätestatud parkimisnormatiividest võib planeerimismenetluses põhjendatud vajaduse korral kõrvale kalduda, tagades huvitatud isikute ning avalike huvide arvessevõtmise ja tasakaalustamise, kuid seejuures ei tohi väheneda liikluse sujuvus ega turvalisus, sealhulgas eriti kergliiklejate turvalisus. Vastavate erandite tegemine toimub planeeringu vastuvõtmisel ja/või kehtestamisel Tallinna Transpordiameti ja Tallinna Linnaplaneerimise Ameti ühise ettepaneku alusel.

4.1.7 Arengukavas käsitlemata küsimustes juhindutakse Eesti Standardist EVS 843:2003 “Linnatänavad“.

4.2.2 Parkimisnormatiivi rakendatakse linnakeskuse puhul suurima ning teiste vööndite puhul vähima lubatava väärtusena.

4.2.3 Tabeli 2 kohased normatiivsed parkimiskohad peavad reeglina paiknema elamu kinnistul. Parkimiskohad võivad paikneda avatud parklas, elamu all (keldri-, sokli- või esimestel korrustel) või eraldiasetsevas parkimishoones, mis ehitatakse välja üheaegselt projekteeritud elamutega samal kinnistul. Kokkuleppel Tallinna Transpordiametiga ja Tallinna Linnaplaneerimise Ametiga võib linnavalitsuse nõusolekul parkimisnormatiivi täita teistel kinnistutel vastava asjaõiguse olemasolul.

4.2.4 Elamute rühma, kvartali või piirkonna (kaks või rohkem elamut) normatiivsed parkimiskohad peavad paiknema antud rühma, kvartali või piirkonna territooriumil, kuid mitte tänava maa-alal.

4.2.5 Tabeli 2 kohased külaliste parkimiskohad vahevööndis ja äärelinnas peavad paiknema projekteeritava elamu kinnistul. Linnakeskuses eraldi külalistele parkimiskohti ei kavandata, parkimine toimub tänava maa-alal, kus parkimine on lubatud, üldkasutatavas parklas või parkimishoones. Kõik need kohad on tasulise parkimise alal.

4.3.4 Olemasolevale ehitisele (mitteelamu) juurdeehitise planeerimisel tuleb parkimiskohad planeerida samale kinnistule lähtudes tabelis 1 toodud normatiividest.“;

1.2 tunnistada punktid 4.2.6 ja 4.2.7 kehtetuks;

1.3 täiendada arengukava punktiga 4.4 järgmises sõnastuses:

“4.4 Parkimiskohtade planeerimisel ja projekteerimisel väljakujunenud hoonestusalal, linnakeskuses või miljööväärtuslikul alal ning olemasolevate hoonete väikesemahulisel laiendamisel, mille käigus ei muudeta oluliselt hoone arhitektuurset lahendust, võib põhjendatud vajaduse korral kõrvale kalduda arengukavas esitatud parkimisnormatiividest, kuid seejuures ei tohi väheneda liikluse sujuvus ega turvalisus.“.

2. Täiendada Tallinna Linnavolikogu 16. novembri 2006 otsust nr 329 “Tallinna parkimise korralduse arengukava aastateks 2006‑2014“ punktiga 21 järgmises sõnastuses:

“21. Tallinna parkimise korralduse arengukavas aastateks 2006‑2014 (otsuse lisa) sätestatud parkimisnormatiive ei rakendata:

21.1 enne otsuse jõustumist väljastatud projekteerimistingimuste alusel koostatavatele ehitusprojektidele;

21.2 pärast 1. jaanuari 2005 ja enne otsuse jõustumist vastuvõetud või kehtestatud detailplaneeringutele.“.

3. Tallinna Linnavolikogu Kantseleil teha otsus teatavaks Tallinna Linnaplaneerimise Ametile ja Tallinna Transpordiametile.

4. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees

 

 

LISA 1

LISA 2