Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid
 
10.03.2008- ...

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Hasartmängu mängukohtade komisjoni põhimäärus ja Tallinna Linnavalitsuse 28. augusti 2002 määruse nr 92 "Hasartmänguseaduses ja Loteriiseaduses linnavalitsusele pandud ülesannete delegeerimine" muutmine
Tallinna Linnavalitsus 05.03.2008 määrus number 20
Jõustumine:10.03.2008
Kehtetuks tunnistamine:20.04.2009
Redaktsiooni kehtivus:10.03.2008 - ...

KEHTETU:

Tlv m 15.04.2009 nr 35 jõust. 20.04.2009

 

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

 

MÄÄRUS

 

 

 

 

 

Tallinn

5. märts 2008 nr 20

 

 

 

 

 

Hasartmängu mängukohtade komisjoni põhimäärus ja Tallinna Linnavalitsuse 28. augusti 2002 määruse nr 92
„Hasartmänguseaduses ja Loteriiseaduses linnavalitsusele pandud ülesannete
delegeerimine“ muutmine

 

 

 

 

 

 

Määrus kehtestatakse Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 3 p 1 ja § 30 lg 1 p 3, Hasartmänguseaduse § 7 lg 3, § 18 lg 3 p 5 ja § 20 lg 1 p 2 ning Tallinna põhimääruse
§ 501 lõigete 1-5 alusel.

 

 

 

 

 

 

§ 1.  Üldsätted

(1) Hasartmängu mängukohtade komisjon (edaspidi komisjon) on Tallinna Linnavalitsuse (edaspidi linnavalitsus) alatine komisjon. Komisjoni ülesanne on vaadata läbi linnavalitsusele esitatud õnnemängu, kihlveo või totalisaatori mängukoha (edaspidi mängukoht) avamise või hasartmängude korraldamise tähtaja pikendamise taotlused ja valmistada ette linnavalitsuse nõusoleku andmine või mitteandmine mängukoha avamiseks või hasartmängude korraldamise tähtaja pikendamiseks.

(2) Komisjon juhindub oma tegevuses riigi ja Tallinna õigusaktidest ning käesolevast määrusest.

(3) Komisjoni tehnilise teenindamise tagab Tallinna Ettevõtlusamet.

§ 2.  Komisjoni ülesanded

(1) Komisjon valmistab ette hiljemalt kahe kuu jooksul vastava taotluse laekumisest linnavalitsuse nõusoleku andmise või mitteandmise mängukoha avamiseks või hasartmängude korraldamise tähtaja pikendamiseks.

(2) Komisjon lähtub mängukoha asukoha sobivuse hindamisel ja otsuse tegemisel järgmistest asjaoludest:

1) planeeritava mängukoha asukoht: mängukoht ei tohi paikneda koolieelse lasteasutuse, põhikooli, gümnaasiumi, kutseõppeasutuse, huvikooli, noortelaagri, laste hoolekandeasutuse või noorsootööasutuse hoones, territooriumil või vahetus läheduses;

2) planeeritava mängukoha kinnisasja sihtotstarve. Mängukoht ei tohi asuda üld- või detailplaneeringuga elamumaaks määratud maa-alal;

3) hoone, milles planeeritakse avada mängukoht, senine kasutusotstarve. Mängukoht ei tohi asuda elumajas;

4) linnaosa valitsuse seisukoht koos põhjendustega mängukoha avamise või hasartmängude korraldamise tähtaja pikendamise kohta;

 

5) politseiprefektuuri seisukoht mängukoha avamise või hasartmängude korraldamise tähtaja pikendamise ning selle võimalike mõjude kohta;

6) vajadusel elanikkonna arvamuse küsimine mängukoha avamise või hasartmängude korraldamise tähtaja pikendamise kohta;

7) muud asjaolud, mis tõusetuvad mängukoha sobivuse hindamise käigus.

§ 3.  Komisjoni töö korraldamine

(1) Komisjoni töövormiks on koosolek. Komisjoni koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele.

(2) Komisjon on otsustusvõimeline, kui koosolekust võtab osa vähemalt pool komisjoni liikmetest, sh esimees või aseesimees. Komisjoni otsused võetakse vastu kohalviibivate komisjoni liikmete poolthäälteenamusega. Häälte võrdsuse korral on otsustavaks komisjoni esimehe hääl.

(3) Komisjoni esimehel on õigus vajadusel kutsuda komisjoni tööst sõnaõigusega osa võtma isikuid, kes ei kuulu komisjoni koosseisu.

(4) Komisjoni koosolekud protokollitakse, otsused vormistatakse kolme tööpäeva jooksul ja nendele kirjutavad alla koosoleku juhataja ja sekretär. Komisjoni liikmete eriarvamused protokollitakse nende nõudmisel. Koosoleku dokumente säilitab komisjoni sekretär.

§ 4.  Komisjoni koosseis

(1) Komisjoni koosseis on kuni 10-liikmeline.

(2) Komisjoni esimees on ettevõtluse valdkonda kureeriv abilinnapea.

(3) Komisjoni tööd juhib komisjoni esimees, tema äraolekul komisjoni aseesimees.

(4) Komisjoni tehnilist tööd korraldab sekretär, kelle nimetab komisjoni esimees komisjoni liikmete hulgast.

(5) Komisjoni liikmed kinnitab ja komisjoni koosseisu muudab linnavalitsus korraldusega.

§ 5.  Komisjoni sekretär

(1) Komisjoni sekretär teatab komisjoni liikmetele komisjoni koosoleku toimumise aja, koha ja päevakorra ning võimaldab tutvuda arutusele tulevate taotluste materjalidega üldreeglina hiljemalt viis tööpäeva enne koosoleku toimumist.

(2) Komisjoni sekretär protokollib komisjoni koosolekud ning vormistab protokollid kolme tööpäeva jooksul koosoleku toimumisest.

(3) Komisjoni sekretär täidab muid komisjoni esimehe ja aseesimehe poolt antavaid ülesandeid.

§ 6.  Komisjoni õigused

(1) Komisjonil on õigus:

1) saada linna asutustelt ja linnaosade valitsustelt tööks vajalikke dokumente, seisukohti ja muid andmeid;

2) esitada linnavalitsusele ettepanekuid mängukoha avamiseks või hasartmängude korraldamise tähtaja pikendamiseks nõusoleku andmise või sellest keeldumise kohta.

(2) Komisjoni otsused on soovitusliku iseloomuga linna õigusaktide vastuvõtmisel.

§ 7.  Komisjoni tegevuse lõpetamine

 Komisjoni tegevus lõpetatakse linnavalitsuse poolt.

§ 8.  Tallinna Linnavalitsuse 28. augusti 2002 määruse nr 92 „Hasartmänguseaduses ja Loteriiseaduses linnavalitsusele pandud ülesannete delegeerimine“ muutmine

(1) Muuta Tallinna Linnavalitsuse 28. augusti 2002 määrust nr 92 „Hasartmänguseaduses ja Loteriiseaduses linnavalitsusele pandud ülesannete delegeerimine“ järgmiselt:

1) määruse punkt 1 sõnastada järgmiselt: „1. Delegeerida Tallinna Ettevõtlusameti juhatajale Hasartmänguseaduse alusel osavusmängu korraldamisega seonduvate ja Loteriiseaduse alusel linnavalitsuse pädevusse kuuluvate toimingute sooritamine kooskõlastatult vastavalt kas mängukoha või loteriipiletite levitamise piirkonna järgse linnaosa vanemaga.“;

 

2) määruse punkt 11 sõnastada järgmiselt: „11. Tallinna Linnavalitsus võib oma korraldusega moodustada hasartmängu mängukohtade komisjoni, mille ülesanne on vaadata läbi linnavalitsusele esitatud õnnemängu, kihlveo või totalisaatori mängukoha avamise või hasartmängude korraldamise tähtaja pikendamise taotlused ja valmistada ette linnavalitsuse nõusoleku andmise või mitteandmise mängukoha avamiseks või hasartmängude korraldamise tähtaja pikendamiseks.“.

§ 9.  Määruse jõustumine

Määrus jõustub 10. märtsil 2008.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär