Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna Linnavalitsuse 25. juuni 2007 korralduse nr 1257-k "Töörühma moodustamine õnnemängu, kihlveo või totalisaatori mängukoha avamiseks kirjaliku nõusoleku saamiseks esitatud taotluste läbivaatamiseks ja seisukoha esitamiseks"
Tallinna Linnavalitsus 05.03.2008 korraldus number 391
Kehtetuks tunnistamine:29.04.2009
Redaktsiooni kehtivus:05.03.2008 - ...

KEHTETU:

Tlv k 29.04.2009 nr 703

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

5. märts 2008 nr 391-k

 

 

Tallinna Linnavalitsuse 25. juuni 2007 korralduse nr 1257-k „Töörühma moodustamine õnnemängu, kihlveo või totalisaatori mängukoha avamiseks kirjaliku nõusoleku saamiseks esitatud taotluste läbivaatamiseks ja seisukoha esitamiseks“ muutmine

 

 

 

Hasartmänguseaduse § 7 lg 3 ja Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 3 p 1, § 30 lg 1 p 3, Tallinna põhimääruse § 501 lg 1 ja 2 alusel ning tulenevalt Tallinna Linnavalitsuse 28. augusti 2002 määruse nr 92 „Hasartmänguseaduses ja Loteriiseaduses linnavalitsusele pandud ülesannete delegeerimine“ punktist 11 ja 5. märtsi 2008 määruse nr 20 „Hasartmängu mängukohtade komisjoni põhimäärus ja Tallinna Linnavalituse 28. augusti 2002 määruse nr 92 „Hasartmänguseaduses ja Loteriiseaduses linnavalitsusele pandud ülesannete delegeerimine“ muutmine“ § 4 lg 5:

 

 

1. Muuta Tallinna Linnavalitsuse 25. juuni 2007 korraldust nr 1257-k „Töörühma moodustamine õnnemängu, kihlveo või totalisaatori mängukoha avamiseks kirjaliku nõusoleku saamiseks esitatud taotluste läbivaatamiseks ja seisukoha esitamiseks“ alljärgnevalt:

1.1 muuta korralduse pealkirja ja sõnastada see järgmiselt: „Hasartmängu mängukohtade komisjoni moodustamine“;

1.2 muuta punkti 1 ja sõnastada järgmiselt: „1. Moodustada hasartmängu mängukohtade komisjon, mille eesmärgiks on linnavalitsusele esitatud õnnemängu, kihlveo või totalisaatori mängukoha avamiseks või tegevuse pikendamiseks esitatud taotluste läbivaatamine ja linnavalitsuse poolt hasartmängu mängukoha avamiseks või tegevuse pikendamiseks nõusoleku andmise või mitteandmise ettevalmistamine.“;

1.3 muuta punktiga 2 kinnitatud komisjoni koosseisu järgmiselt: kinnitada komisjoni liikmeks Kaia-Liisa Ilumets Tallinna Ettevõtlusameti linna äriühingute järelevalve osakonna jurist;

1.4 asendada läbivalt sõna „töörühm“ vastavas käändes sõnaga „komisjon“ vastavas käändes.

2. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks hasartmängu mängukohtade komisjoni liikmetele, linnaosade vanematele ja Tallinna Ettevõtlusametile.

3. Korraldus jõustub 10. märtsil 2008.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär