Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna linna ja Tallinna Politseiprefektuuri vahel 4. septembril 2000 sõlmitud mitteeluruumi rendilepingu nr 591 muutmine ning Ehitajate tee 109a administratiivhoone äriruumi tasuta kasutusse andmine (Tallinna
Tallinna Linnavalitsus 05.03.2008 korraldus number 389
Redaktsiooni kehtivus:05.03.2008 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

5. märts 2008 nr 389-k

 

 

Tallinna linna ja Tallinna Politseiprefektuuri vahel 4. septembril 2000 sõlmitud mitteeluruumi rendilepingu nr 591 muutmine ning Ehitajate tee 109a administratiivhoone äriruumi tasuta kasutusse  andmine (Tallinna Munitsipaalpolitsei Amet)

 

 

 

Võlaõigusseaduse § 13 lg 1 alusel ja kooskõlas siseministri 24. novembri 2003 määrusega nr 104  “Põhja Politseiprefektuuri põhimäärus“, Tallinna põhimääruse § 66 lg 4, Tallinna Linnavalitsuse 13. augusti 2003 määruse 72 punktiga 3 ja 13. augusti 2003 määruse nr 74 punktiga 3 ning arvestades Tallinna linna ja Tallinna Politseiprefektuuri vahel 4. septembril 2000 sõlmitud mitteeluruumi rendilepingu nr 591 punkte 6.1 ja 7.2, Tallinna Munitsipaalpolitsei Ameti 10. jaanuari 2008 taotlust ja Põhja Politseiprefektuuri 8. veebruari 2008 kirja nr PHJ 4.12-3.4/7871:

 

 

1. Muuta poolte kokkuleppel Tallinna linna ja Tallinna Politseiprefektuuri vahel 4. septembril 2000 sõlmitud mitteeluruumi rendilepingut nr 591 järgmiselt:

1.1 asendada lepingus sõnad „Tallinna Politseiprefektuur (registrikood 70005039)“ sõnadega „Põhja Politseiprefektuur (registrikood 70006754)“ vastavas käändes;

1.2 lõpetada leping Ehitajate tee 109a administratiivhoone esimese korruse äriruumi nr 58 (inv pl) pinnaga 33,5 m2  ametiruumina kasutuse osas ja lugeda Põhja Politseiprefektuuri poolt üüritavate äriruumide nr 57, 59, 63, 66, 67, 77-79 (inv pl) koos vahekoridoridega üldpinnaks 246,7 m².  

2. Haabersti Linnaosa Valitsusel:

2.1 vormistada punktis 1 toodud muudatus mitteeluruumi rendilepingu lisana;

2.2 anda otsustuskorras Tallinna Munitsipaalpolitsei Ameti (registrikood 75034502) kasutusse tasuta ja tähtajatult Ehitajate tee 109a administratiivhoone esimese korruse äriruum nr 58 (inv pl) pinnaga 33,5 m2 järgmistel tingimustel:

2.2.1 äriruumi kasutatakse ametiruumina;

2.2.2 kasutaja tasub äriruumiga seotud kõrvalkulud (sh hooldus- ja valvekulud), maksud ja koormised;

2.2.3 äriruumi allkasutusse andmine on keelatud.

3. Haabersti Linnaosa Valitsusel teha korraldus teatavaks Põhja Politseiprefektuurile ja Tallinna Munistsipaalpolitsei Ametile.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär