Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Sihtasutuse Õpilasmalev põhikirja muutmine
Tallinna Linnavolikogu 06.03.2008 otsus number 40
Redaktsiooni kehtivus:06.03.2008 - ...

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

OTSUS

 

 

Tallinn

6. märts 2008 nr 40

 

 

 

 

Sihtasutuse Õpilasmalev põhikirja muutmine

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 35 lõike 3, sihtasutuste seaduse § 41 lõike 3 ja Tallinna Linnavolikogu 1. oktoobri 1998 määrusega nr 32 kinnitatud Tallinna linna poolt
aktsiaseltsi, osaühingu ja sihtasutuse asutamise ja nendes osalemise korra punkti 5.2 alusel ning tulenevalt linnavalitsuse ettepanekust,

 

 

Tallinna Linnavolikogu

 

o t s u s t a b:

 

1. Muuta Tallinna Linnavolikogu 20. veebruari 2003 otsusega nr 39 kinnitatud Sihtasutuse Õpilasmalev põhikirja alljärgnevalt:

1.1 muuta punkti 1.3 ja sõnastada see järgmiselt:

“1.3 Sihtasutuse asukoht on Eesti Vabariik, Tallinna linn, Aia tn 2.“;

1.2 muuta punkti 1.2 ja sõnastada see järgmiselt:

“1.2 Sihtasutus on eraõiguslik juriidiline isik, mis tegutseb avalikes huvides, millel ei ole liikmeid ning mis on loodud vara valitsemiseks ja kasutamiseks põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks ning mis juhindub tegevuses Eesti Vabariigi seadustest, asutamise otsusest, käesolevast põhikirjast ja muudest sellekohastest õigusaktidest.“;

1.3 muuta punkti 1.4 ja sõnastada see järgmiselt:

“1.4 Sihtasutuse eesmärkideks on kasumit mittetaotleval viisil Tallinna linna arengu prioriteete arvestades lastele ja noortele vaba aja veetmise võimaluste loomine ning selleks vahendite kogumine, vahendamine ja jaotamine, samuti teiste kodu- ning välismaiste sihtasutuste ja muude mittetulundusühingute ning riiklike ja rahvusvaheliste organisatsioonide poolt algatatud sihtasutuse eesmärke järgivates programmides osalemine. “;

1.4 täiendada punktiga 2.6 järgmises sõnastuses:

“2.6 Sihtasutus ei jaga oma vara või tulu ega anna materiaalset abi või rahaliselt hinnatavaid soodustusi oma asutajale, juhtimis- või kontrollorgani liikmele, temale annetusi teinud isikule või sellise isiku juhtimis- või kontrollorgani liikmele.“;

1.5 muuta punkti 3.18 ja sõnastada see järgmiselt:

“3.18 Nõukogu liikmele võib maksta tema ülesannetele ja sihtasutuse majanduslikule olukorrale vastavat tasu, mille suuruse määrab Tallinna Linnavalitsus“;

1.6 muuta punkti 6.3 ja sõnastada see järgmiselt:

“6.3 Sihtasutuse likvideerimisel pärast võlausaldajate kõigi nõuete rahuldamist ja nõuet mitte esitanud teada olevate võlausaldajate raha deponeerimist allesjäänud varad antakse likvideerijate otsusel üle kas riigile või Tallinna linnale või mõnele Sihtasutuse eesmärke järgivale sihtasutusele või mittetulundusühingule, mis on kantud tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekirja, võimalikult Sihtasutuse eesmärke järgiva sihtannetusena.“.

2. Sihtasutuse Õpilasmalev põhikirja muudatused jõustuvad vastava kande tegemisel äriregistrisse.

3. Tallinna Spordi- ja Noorsooametil teha otsus teatavaks Sihtasutusele Õpilasmalev.

4. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul, arvates otsuse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees