Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Kultuuriministeeriumi ja Tallinna linna vahelise riigieelarvelise eraldise kasutamise lepingu projekti heakskiitmine ja volituse andmine Rein Ilvesele
Tallinna Linnavalitsus 27.02.2008 korraldus number 327
Redaktsiooni kehtivus:27.02.2008 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

27. veebruar 2008 nr 327-k

 

 

Kultuuriministeeriumi ja Tallinna linna vahelise riigieelarvelise eraldise kasutamise lepingu projekti heakskiitmine ja volituse andmine Rein Ilvesele

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 10 lg 1 ja §  35 lg 5 alusel, kooskõlas Tallinna põhimääruse § 44 lg 1 p 2 ning tulenevalt vajadusest soetada linna asutusele Pirita Spordikeskusele Pirita terviseraja tarvis lume tootmiseks lumekahur ning Kultuuriministeeriumi soovist toetada ostu:

 

 

1. Kiita heaks juurdelisatud Kultuuriministeeriumi ja Tallinna linna vaheline riigieelarvelise eraldise kasutamise lepingu projekt.

2. Volitada Tallinna Spordi- ja Noorsooameti juhatajat Rein Ilvest Tallinna linna nimel alla kirjutama punktis 1 nimetatud lepingule.

3. Tallinna Spordi- ja Noorsooametil teha korraldus teatavaks Kultuuriministeeriumile, Rein Ilvesele ja Tallinna Linnakantselei finantsteenistusele.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 

 

 

Tallinna Linnavalitsuse 27. veebruari 2008

korralduse nr 327-k

LISA

 

Kultuuriministeeriumi ja Tallinna linna vaheline riigieelarvelise eraldise kasutamise leping

 

 

 

Käesolev riigieelarvelise eraldise kasutamise leping (edaspidi leping) on sõlmitud “.........“ ....................................... 2008. aastal Tallinnas.

 

Kultuuriministeerium (edaspidi eraldise andja) kantsler Siim Suklese isikus, kes tegutseb seaduse alusel, ühelt poolt

ja

Tallinna linn (edaspidi eraldise saaja) Tallinna Spordi- ja Noorsooameti juhataja Rein Ilvese isikus, kes tegutseb Tallinna Linnavalitsuse ………………………………….2008 korralduse nr ……-k alusel, teiselt poolt (edaspidi koos pooled ja eraldi pool) sõlmivad käesoleva lepingu alljärgnevas:

 

1.      Üldsätted

1.1.Lepingu sõlmimisel ja täitmisel juhinduvad pooled “2008. aasta riigieelarve seadusest“, kultuuriministri 17. jaanuari 2008 käskkirjast nr 8 ja muudest õigusaktidest.

1.2.Leping koos eraldise saaja esitatud kulu tõendavate dokumentidega (edaspidi kuludokumendid) on riigieelarvest väljamakse tegemise korralduse alusdokumendiks.

2.      Eraldis

Eraldise andja teeb 2008. aasta riigieelarvest eraldise järgmisele projektile:

Artikkel

Artikli nimetus

Projekti nimetus:

Summa

4502.01

Sihtotstarbelised eraldised põhivara soetamiseks kohaliku omavalitsuse üksustele ja omavalitsusasutustele

Pirita Spordikeskuse inventari soetamine (lumekahur)

 

 

500 000 krooni 

3.      Eraldise andja

3.1.Eraldise andja kohustub eraldise üle kandma lepingus näidatud eraldise saaja arvelduskontole lähtudes lepingu lisast  1“Investeeringute jaotus kuude kaupa“ ja kuludokumentidest.

3.2.Eraldise andjal on õigus kontrollida eraldise saaja esitatud aruandluse õigsust, eraldise saamise tingimuseks olevate asjaolude paikapidavust ning eraldise kasutamise sihipärasust, sh nõuda eraldise saajalt eraldise kasutamisega seotud dokumentide esitamist.

3.3.Eraldise andjal on õigus lepingu rikkumise tuvastamisel nõuda eraldise saajalt leppetrahvi 3% eraldise summast.

4.      Eraldise saaja

4.1.Eraldise saaja kohustub eraldist kasutama lepingus  nimetatud eesmärgil ja tingimustel.

4.2.Eraldise saaja kohustub eraldist kasutama eraldise andjale esitatud kuludokumentides nimetatud summade tasumiseks.

4.3.Eraldise saaja kohustub esitama eraldise andjale aruande eraldise kasutamise kohta (lepingu lisa 2) kuu aja jooksul pärast projekti lõppemist või mitte hiljem kui 19. detsembriks 2008.

4.4.Eraldise saaja kohustub eraldise mittekasutamisel või kasutamisel lepingus sätestamata eesmärgil või tingimustel tagastama eraldise täies ulatuses.

4.5.Eraldise saaja kohustub eraldise osalisel kasutamisel tagastama järelejäänud vahendid.

5.      Lõppsätted

5.1.Lepingust tulenevate kohustuste mittetäitmist või mittekohast täitmist ei loeta lepingu rikkumiseks kui selle põhjuseks on vääramatu jõud. Pool, kelle kohustuste täitmine on takistatud vääramatu jõu tõttu, on kohustatud sellest teisele poolele kohe kirjalikult teatama.

5.2.Lepingu tingimusi saab muuta poolte kirjaliku kokkuleppega, mis on lepingu lahutamatuks lisaks.

5.3.Lepingust tulenevad vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel lahendab vaidluse Harju Maakohus.

5.4.Leping on koostatud kahel leheküljel kahes eksemplaris, millest kumbki pool saab ühe.

6.      Lepingu lisad

6.1.Lisa 1 – Investeeringute jaotus kuude kaupa.

6.2.Lisa 2 – Eraldise kasutamise aruanne.

7. Poolte rekvisiidid ja andmed

Kultuuriministeerium                                                      Tallinna linn

Registrikood: 70000941                                               Asukoht: Vabaduse väljak 10b

Asukoht: Suur-Karja tn 23                                            10146 Tallinn

15076 Tallinn                                                               Tallinna Spordi- ja Noorsooameti

arvelduskonto nr: 102 2006 105 8010 ja

viitenumber 5 2500 500 500 50 229

Tehingupartner on Tallinna Spordi-

ja Noorsooamet, tehingupartneri kood 111101

 

 

 

_____________________________                          __________________________________

Siim Sukles                                                                   Rein Ilves

Kultuuriministeeriumi kantsler                            Tallinna Spordi- ja Noorsooameti juhataja

 


                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Lepingu nr      Lisa 1

 

Investeeringute jaotus kuude kaupa
toetused kohalikele omavalitsustele

 

 

Kultuuriministeerium:                                                                                         Tallinna linn:

.................................................                                                               .................................................

Siim Sukles                                                                                          Rein Ilves

Kantsler                                                                                                 Tallinna Spordi- ja Noorsooameti juhataja

 


Lepingu nr     Lisa 2

Kultuuriministeerium:                                                                                         Tallinna linn:

 

 

Aruanne

 

 

.................................................                                                               .................................................

Siim Sukles                                                                                          Rein Ilves

Kantsler                                                                                                 Tallinna Spordi- ja Noorsooameti juhataja

Toomas Sepp

Linnasekretär