Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
J.Smuuli tee 11 kinnistust moodustatava Vana-Kuuli tn T1 kinnistu Tallinna linnale omandamine ning J.Smuuli tee 11 kinnistule Tallinna linna kasuks isikliku kasutusõiguse seadmise taotlemine ja kinnistule ning isiklikule
Tallinna Linnavalitsus 27.02.2008 korraldus number 306
Redaktsiooni kehtivus:27.02.2008 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

27. veebruar 2008 nr 306-k

 

 

J. Smuuli tee 11 kinnistust moodustatava Vana-Kuuli tn T1 kinnistu Tallinna linnale omandamine ning  J. Smuuli tee 11 kinnistule Tallinna linna kasuks isikliku kasutusõiguse seadmise taotlemine ja kinnistule ning isiklikule kasutusõigusele valitseja määramine

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 35 lg 5, Asjaõigusseaduse § 179, § 225, § 228 alusel ning kooskõlas Tallinna põhimääruse § 64 lg 1, Tallinna Linnavolikogu 27. novembri 1997 määrusega nr 56 kinnitatud Linnavara valitsemise korra punktidega 11 ja 12, Tallinna Linnavalitsuse 16. jaanuari 2008 korraldusega nr 41-k „J. Smuuli tee 11 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu vastuvõtmine“ ning tulenevalt OÜ Smuuli Kinnisvara 18. veebruari 2008 kinnitusest nr 18:

 

 

1.  Omandada tasuta OÜ-lt Smuuli Kinnisvara (äriregistrikood 10711771, asukoht Järvevana tee 9G, Tallinn 11314) Tallinna linnale Narva mnt ja Vana-Kuuli tänava perspektiivse ristmiku ehitamiseks vajalik J. Smuuli tee 11 kinnistust (kinnistusregistriosa nr 9472201, katastritunnus 78403:304:0001, pindala 110 920 m2, sihtotstarve elamu- ja ärimaa) moodustatav transpordimaa sihtotstarbega kinnistu Vana-Kuuli tn T1 pindalaga 14 m², mis on korralduse lisaks 1 oleval skeemil tähistatud sinise alana, järgmiste tingimustega:

1.1 kinnistu valdus läheb Tallinna linnale üle kinnistu tasuta võõrandamise asjaõiguslepingu sõlmimisega;

1.2 kinnistu tasuta võõrandamise asjaõigusleping sõlmitakse 3 kuu jooksul arvates moodustatava kinnistu maakatastris registreerimisest ning nimetatud kohustuse rikkumise eest maksab OÜ Smuuli Kinnisvara Tallinna linnale leppetrahvi 1000 krooni päevas iga tähtaega ületava päeva eest;

1.3 Tallinna linnal ja OÜ-l Smuuli Kinnisvara on õigus kinnistu tasuta võõrandamise võlaõiguslikust lepingust taganeda kui detailplaneeringut ei kehtestata 1 aasta jooksul arvates kinnistu tasuta võõrandamise võlaõigusliku lepingu sõlmimisest;

1.4 Tallinna linnal on õigus kinnistu tasuta võõrandamise lepingust taganeda kui OÜ Smuuli Kinnisvara ei ole ilmunud kinnistu tasuta võõrandamise asjaõiguslepingut sõlmima 6 kuu jooksul arvates moodustatava kinnistu maakatastris registreerimisest;

1.5 OÜ Smuuli Kinnisvara kohustub enne punktis 1.2 nimetatud asjaõiguslepingu sõlmimist J. Smuuli tee 11 kinnistut kolmandatele isikutele mitte võõrandama ning nimetatud kohustuse rikkumise korral maksab OÜ Smuuli Kinnisvara Tallinna linnale leppetrahvi 100 000 krooni.

2. Taotleda J. Smuuli tee 11 kinnistule Tallinna linna kasuks isikliku kasutusõiguse seadmist järgmiste tingimustega:

2.1 isiklik kasutusõigus seatakse tähtajatult;

2.2 isikliku kasutusõiguse alaks on kinnistu osa pindalaga 1207 m², mis on tähistatud  korralduse lisaks 2 olevale skeemil sinise alana;

2.3 isiklik kasutusõigus jääb koormama J. Smuuli tee 11 kinnistust J. Smuuli tee 11 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu kohaselt moodustatavat kinnistut, millele isikliku kasutusõiguse ala ulatub;

2.4 õigustatud isik isikliku kasutusõiguse eest kinnistu omanikule tasu ei maksa;

2.5 isikliku kasutusõiguse esemeks on kõnnitee;

2.6 õigustatud isikul on õigus kasutada isikliku kasutusõiguse ala avalikult kasutatava kõnniteena, st kõigi isikute poolt jalgsi käimiseks ööpäevaringselt piiramatu arv kordi;

2.7 õigustatud isik kohustub:

2.7.1 remontima ja hooldama kõnniteed aastaringselt ja kandma nimetatud töödega seotud kulud;

2.7.2 kasutama isikliku kasutusõiguse ala heaperemehelikult ja vastavalt selle otstarbele;

2.7.3 hoidma isikliku kasutusõiguse ala alaliselt heas seisukorras vastavalt Tallinna linna heakorra eeskirjale;

2.8 kinnistu omanik kohustub:

2.8.1 ehitama oma vahendite arvelt isikliku kasutusõiguse alale tulenevalt Tallinna linna ja OÜ Smuuli Kinnisvara vahel 21. veebruaril 2008 sõlmitud lepingule nr 2-6/47 kõnnitee ja kandma nimetatud töödega seotud kulud nende eest õigustatud isikult hüvitist nõudmata ning vormistama kõnnitee kasutusloa vastavalt nimetatud lepingus kokkulepitud tingimustele;

2.8.2  heakorrastama pärast kõnnitee valmimist isikliku kasutusõiguse ala ja taastama ümbritseval alal oma kulul tööde alustamisele eelnenud olukorra ning iga liiki hooldus-, remondi- ja rekonstrueerimistööde lõpetamisel oma kulul tööde alustamisele eelnenud olukorra, mis vastab kehtestatud kaevetööde eeskirjale;

2.8.3 hoiduma igasugusest tegevusest, mis takistab kõnnitee sihipärast kasutamist;

2.8.4 hoiduma tegevusest, mis võiks kahjustada kõnniteed või mis võiks põhjustada kõnnitee seisundi halvenemist, õhu, vee või maa saastamist, muud ohtu või kahju üldistele huvidele;

2.8.5 teavitama õigustatud isikut kinnistu jagamisest ja võõrandamisest;

2.8.6 kinnistu koormamisel piiratud asjaõigustega teavitama isikuid, kelle kasuks kinnistu koormatakse käesolevas punktis nimetatud isikliku kasutusõiguse seadmise tingimustest;

2.9 isiklik kasutusõigus lõpetatakse poolte kokkuleppel kui J. Smuuli tee 11 kinnistu ja lähiala detailplaneeringut ei kehtestata 1 aasta jooksul isikliku kasutusõiguse seadmise lepingu ja asjaõiguslepingu sõlmimisest arvates.

3. Määrata Tallinna Kommunaalamet punktis 1 nimetatud Vana-Kuuli tn T1 kinnistu ja punktis 2 nimetatud isikliku kasutusõiguse valitsejaks Tallinna linna kinnistu omanikuna ja isikliku kasutusõiguse kinnistusraamatusse kandmisest arvates.

4. Tallinna Maa-ametil:

4.1 tasuda kinnistu tasuta võõrandamise lepingu ja isikliku kasutusõiguse seadmise lepingu ning asjaõiguslepingute sõlmimisega seotud kulud - notaritasud ja riigilõivud;

4.2 teha korraldus teatavaks OÜ-le Smuuli Kinnisvara ja Tallinna Kommunaalametile.

5. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 

 

Tallinna Linnavalitsuse 27. veebruari 2008

korralduse nr 306-k

LISA 1

 

J. Smuuli tee 11 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu alusel moodustatava Tallinna linnale omandatava Vana-Kuuli tn T1 kinnistu asukoha skeem

 

 

 

J. Smuuli tee 11 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu alusel moodustatava Tallinna linnale omandatava Vana-Kuuli tn T1 kinnistu asukoha skeem

 

 

Toomas Sepp

Linnasekretär

 

 

Tallinna Linnavalitsuse 27. veebruari 2008

korralduse nr 306-k

LISA 2

 

J. Smuuli tee 11 kinnistu piiride ja isikliku kasutusõiguse ala skeem

 

 

 

J. Smuuli tee 11 kinnistu piiride ja isikliku kasutusõiguse ala skeem

 

 

Toomas Sepp

Linnasekretär