Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Mere pst 12, Mere pst 14, Sadama tn 2 ja Kai tn 2 kinnistute ostu-müügi lepingu, ostueesõiguse seadmise lepingu ja hüpoteekide seadmise lepingu muutmine, asjaõiguste järjekoha muutmise kokkulepe ja nõusoleku andmine hüpoteegikande
Tallinna Linnavalitsus 27.02.2008 korraldus number 301
Redaktsiooni kehtivus:27.02.2008 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

27. veebruar 2008 nr 301-k

 

 

Mere pst 12, Mere pst 14, Sadama tn 2 ja Kai tn 2 kinnistute ostu-müügi lepingu, ostueesõiguse seadmise lepingu ja hüpoteekide seadmise lepingu muutmine, asjaõiguste järjekoha muutmise kokkulepe ja nõusoleku andmine hüpoteegikande muutmiseks 

 

 

 

Tallinna põhimääruse § 44 lg 1 punkti 2 alusel ja kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 15. juuni 2000 otsusega nr 221 “Mere pst 12, Mere pst 14, Sadama tn 2 ja Kai tn 2 kinnistute müük“, 17. mai 2001 otsusega nr 138 “Mere pst 12, Mere pst 14, Sadama tn 2 ja Kai tn 2 kinnistute müük“,
Tallinna Linnavalitsuse 21. juuni 2000 korraldusega nr 2689-k “Mere pst 12, Mere pst 14, Sadama tn 2 ja Kai tn 2 kinnistute müük“ ja 9. septembri 2002 korraldusega nr 2269-k “Admiraliteedi basseini ja Mere pst vahelise ala detailplaneeringu algatamine“ ning tulenevalt AS ÜHENDATUD KAPITAL 24. jaanuari 2008 ja Skanska EMV AS 07. veebruari 2008 taotlustest:

 

 

1. Muuta Tallinna linna ja AS-i ÜHENDATUD KAPITAL vahel 18. mail 2001 sõlmitud ja 07. oktoobril 2002 muudetud Mere pst 12, Mere pst 14, Sadama tn 2 ja Kai tn 2 kinnistute ostu-müügi lepingu, ostueesõiguse seadmise lepingu ja hüpoteekide seadmise lepingu punkte 4.5 ja 6.1.2. ning sõnastada need järgmiselt:

1.1 “4.5.OSTJA kohustub KINNISTUD hoonestama 8 (kaheksa) aasta jooksul Tallinna Linnavalitsuse 9. septembri 2002 korraldusega nr 2269-k algatatud detailplaneeringu kehtestamisest.“;

1.2 “6.1.2. OSTJA ei ole alustanud ühe või mitme KINNISTU hoonestamist 24 (kahekümne nelja) kuu jooksul pärast LEPINGU punktis 4.5. nimetatud detailplaneeringu kehtestamist.“.

2. Anda nõusolek Harju Maakohtu kinnistusosakonna Tallinna kinnistusjaoskonna kinnistusregistri registriosade nr 3106201 (vana registriosa 31062), 3106301 (vana registriosa 31063), 3106401 (vana registriosa 31064) ja 3106501 (vana registriosa 31065) IV jakku AS-i ÜHENDATUD KAPITAL kaasomandiosale aktsiaseltsi Hansapank kasuks sisse kantud ühishüpoteegi järjekoha muutmiseks, selliselt, et Tallinna linna kasuks ühele ja samale esimesele järjekohale seatud omandi üleandmise nõuet tagav eelmärge ja Tallinna linna kasuks seatud hüpoteek astuvad järjekohas tagasi ning saavad kinnistusraamatus kolmanda järjekoha ja aktsiaseltsi Hansapank kasuks kolmandale järjekohale seatud ühishüpoteek, mis koormab kinnistust AS-ile ÜHENDATUD KAPITAL kuuluvat kaasomandiosa, saab kinnistusraamatus esimese järjekoha.

3. Anda nõusolek muuta Harju Maakohtu kinnistusosakonna Tallinna kinnistusjaoskonna kinnistusregistri registriosade number 3106201, number 3106301, number 3106401 ja number 3106501 IV jagudesse kinnistutest AS-ile ÜHENDATUD KAPITAL kuuluvaid kaasomandiosi koormava aktsiaseltsi Hansapank hüpoteegi kohta tehtud kannet ja suurendada senist hüpoteegisummat ja kanda selle asemel kinnistusraamatusse hüpoteegisummana 850 000 000  (kaheksasada viiskümmend miljonit)  krooni.

4. Volitada Tallinna Elamumajandusameti juhatajat tegema korralduses toodu realiseerimiseks vajalikke vormikohaseid tahteavaldusi.

5. Tallinna Elamumajandusametil teha korraldus teatavaks AS-ile ÜHENDATUD KAPITAL ja Skanska EMV Aktsiaseltsile.

6. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär