Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Heina tn 53 maa osaline tagastamine ja endise kinnistu nr 4857 maa osaline mittetagastamine
Tallinna Linnavalitsus 27.02.2008 korraldus number 284
Redaktsiooni kehtivus:27.02.2008 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

27. veebruar 2008 nr 284-k

 

 

Heina tn 53 maa osaline tagastamine ja endise kinnistu nr 4857 maa osaline mittetagastamine

 

 

 

Maareformi seaduse § 5 lg 1 p 4, § 6 lg 1 ja lg 2 p 3, § 13, § 15 lg 1 ja lg 2, § 191 lg 1 p 3 ja lg 2, § 221 lg 5, § 36 alusel ja kooskõlas Vabariigi Valitsuse 5. veebruari 1993 määrusega nr 36 kinnitatud Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise korra punktidega 561, 562, 563, 57, 58, Tallinna Linnavalitsuse 19. septembri 1997 määrusega nr 65 kinnitatud Õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise kord Tallinnas punktiga 34 ning tulenevalt Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise ja kompenseerimise Tallinna linnakomisjoni 20. detsembri 1993 otsusest nr 1344, millega on Tallinnas, Heina tn 53, endisel kinnistul nr 4857 asunud ehitiste ja krundi, suurusega 1444,31 m², suhtes tunnistatud õigustatud subjektideks XXXXXXXX 1/2 mõttelises osas ja XXXXXXXX 1/2 mõttelises osas, Tallinna notari Marika Rei 11. mail 2000 koostatud ja tõestatud maa tagastamise nõudeõiguse loovutamise lepingust, notariaalregistri nr 4950, mille alusel XXXXXXXX omandas 1/10 mõttelist osa XXXXXXXX kuulunud ja 1/6 mõttelist osa XXXXXXXX kuulunud endise kinnistu nr 4857 maa tagastamise nõudeõigusest, omandades seega 4/15 mõttelist osa endise kinnistu nr 4857 maa tagastamise nõudeõigusest, Tallinna notari Robert Kimmeli 16. veebruaril 2005 koostatud ja tõestatud maa tagastamise või kompenseerimise nõudeõiguse loovutamise lepingust, notari ametitoimingute raamatu registri nr 930 ja 3. märtsil 2005 allkirjastatud õiendusest nr 956, mille alusel XXXXXXXX omandas 1/12 mõttelist osa ja XXXXXXXX 1/12 mõttelist osa XXXXXXXX kuulunud endise kinnistu nr 4857 maa tagastamise või kompenseerimise nõudeõigusest, Tallinna notari Aivar Mesikäpa 6. mail 2005 koostatud ja tõestatud ehitise mõttelise osa müügilepingust ja maa tagastamise või kompenseerimise nõudeõiguse loovutamise lepingust, notari ametitoimingute raamatu registri nr 3437, mille alusel XXXXXXXX omandas 6/15 mõttelist osa XXXXXXXX kuulunud endise kinnistu nr 4857 maa tagastamise või kompenseerimise nõudeõigusest, Tallinna notari Aivar Mesikäpa 1. augustil 2005 koostatud ja tõestatud ehitise mõttelise osa müügilepingust ja maa tagastamise või kompenseerimise nõudeõiguse loovutamise lepingust, notari ametitoimingute raamatu registri nr 5902 ja 10. jaanuaril 2008 koostatud ja tõestatud lepingu muutmise lepingust notari ametitoimingute raamatu registri nr 34, mille alusel XXXXXXXX omandas 1/6 mõttelist osa XXXXXXXX kuulunud endise kinnistu nr 4857 maa tagastamise või kompenseerimise nõudeõigusest, litsentseeritud maamõõtja Endel Leppiku koostatud katastriüksuse plaanist töö nr LE-28-07 ning maa tagastamise toimiku nr 1197 materjalidest:

 

 

1. Tagastada osaliselt õigusvastaselt võõrandatud maa Põhja-Tallinna linnaosas alljärgnevatel tingimustel:

1.1 asukoht: Heina tn 53;

1.2 pindala: 1386 m2;

1.3 sihtotstarve: elamumaa (E).

2. Tagastada osaliselt punktis 1 nimetatud maa (endine kinnistu nr 4857 pindalaga 1444,31 m2) järgmistele isikutele 208/300 mõttelises osas:

2.1 XXXXXXXX, isikukood XXXXXXXXXXX, 79/150 mõttelises osas; elukoht XXXXXXXX;

2.2 XXXXXXXX, isikukood XXXXXXXXXXX, 1/12 mõttelises osas; elukoht XXXXXXXX;

2.3 XXXXXXXX, isikukood XXXXXXXXXXX, 1/12 mõttelises osas; elukoht XXXXXXXX.

3. Heina tn 53 asuv ehitis (ehitisregistri koodiga 101023890 elamu) kuulub punktis 2 nimetatud isikutele 208/300 mõttelises osas, kontrollitud Riiklikust ehitisregistrist 21.01.2008. Tagastataval maal paiknevad ka õigusliku aluseta püstitatud hooned, mis ei ole ehitised Maareformi seaduse § 6 lõike 2 punkti 3 mõistes.

4. Mitte tagastada endise kinnistu nr 4857 maa-ala suurusega 483,35 m2, kuna õigusvastaselt võõrandatud maal asuvad teistele isikutele kuuluvad hooned ning maa kuulub hoonete juurde teenindamiseks vajaliku maana.

5. Alustada tagastamisele mittekuuluva maa-ala kompenseerimise menetlust ning kompenseeritava maa maksumuse määramist.

6. Punktis 2 nimetatud isikud on kohustatud tasuma õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise toimiku koostamise tasu 138 (ükssada kolmkümmend kaheksa) krooni ja 65 senti Tallinna Linnakantselei finantsteenistuse kontole nr 10220066771017 aktsiaseltsis SEB Eesti Ühispank, kood 401, viitenumber 5238050050050225. Maksekorralduse selgitusse märkida, millise maa tagastamise toimiku koostamise eest tasutakse.

Summa kuulub vastavalt kaasomandi osa suurusele tasumisele alljärgnevalt:

6.1 XXXXXXXX – 105 (ükssada viis) krooni ja 35 senti;

6.2 XXXXXXXX – 16 (kuusteist) krooni ja 65 senti;

6.3 XXXXXXXX – 16 (kuusteist) krooni ja 65 senti.

7. Maa taotlejaid teavitatakse vajadusest:

7.1 kahe nädala jooksul pärast käesoleva korralduse saamist tähistada maaüksus alaliste piirimärkidega;

7.2  taluda Asjaõigusseaduse §-s 1581 ja Asjaõigusseaduse rakendamise seaduse §-s 152 sätestatud tingimustel olemasolevaid maapealseid ja maa-aluseid tehnovõrke ja mitte kahjustada neid. Kinnisasjal paiknev tehnovõrk või -rajatis ei ole kinnisasja osa Tsiviilseadustiku üldosa seaduse § 54 lõike 2 kohaselt;

7.3 tagada juurdepääs ja kaitsetsoon krundil asuvatele Elion Ettevõtted Aktsiaseltsile kuuluvatele kaablikanalisatsioonile ja maakaablile.

8. Senine maakasutusõigus lõppeb käesoleva korralduse jõustudes.

9. Tallinna Maa-ametil:

9.1 teha korraldus teatavaks XXXXXXXX, XXXXXXXX, XXXXXXXX ja XXXXXXXX, XXXXXXXX, XXXXXXXX, XXXXXXXX ja XXXXXXXX;

9.2  kanda korraldusest tulenevad andmed Tallinna maamaksu registrisse.

10. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) kahe kuu jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär