Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Osaühinguga Redmont Invest sõlmitud isikliku kasutusõiguse seadmise võlaõiguslikust lepingust taganemine, Tallinna Linnavalitsuse 28. juuni 2006 korralduse nr 1418-k "Tõnismägi 11a/Pärnu mnt 44 maa tagastamine" kehtetuks
Tallinna Linnavalitsus 27.02.2008 korraldus number 283
Jõustumine:07.05.2009
Redaktsiooni kehtivus:07.05.2009 - ...
Märkus: Kehtetu Tallinna Ringkonnakohtu 5. märtsi 2009 otsusega haldusasjas 3-08-868

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

27. veebruar 2008 nr 283-k

 

 

Osaühinguga Redmont Invest sõlmitud isikliku kasutusõiguse seadmise võlaõiguslikust lepingust taganemine, Tallinna Linnavalitsuse 28. juuni 2006 korralduse nr 1418-k “Tõnismägi 11a / Pärnu mnt 44 maa tagastamine“ kehtetuks tunnistamine ja Tõnismägi 11a maa osaline tagastamine

 

 

 

Maareformi seaduse § 5 lg 1 p 4, § 6 lg 1, lg 2 p 3, lg 4 p 1, § 15 lg 1, lg 2, § 191, § 192, § 36 alusel ja kooskõlas Vabariigi Valitsuse 5. veebruari 1993 määrusega nr 36 kinnitatud Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise korra punktidega 561, 57, Tallinna Linnavalitsuse 19. septembri 1997 määrusega nr 65 kinnitatud Õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise kord Tallinnas punktiga 34 ning tulenevalt Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise ja kompenseerimise Tallinna linnakomisjoni 3. jaanuari 1994 otsusest nr 1402, millega endise kinnistu nr 562 hoonete ja maa suhtes tunnistati õigustatud subjektiks XXXXXXXX 6/7 mõttelises osas ja 3. märtsi 1997 otsusest nr 8602, millega endise kinnistu nr 562 hoonete ja maa suhtes tunnistati õigustatud subjektiks XXXXXXXX 1/7 mõttelises osas, Tallinna notar Maive Ottase 10. märtsil 1995 kinnitatud maa tagastamise või asendamise nõudeõiguse loovutamise avaldusest, notariaalregistri nr 2645, millega XXXXXXXX loovutas 6/7 mõttelist osa temale kuulunud maa tagastamise nõudeõigusest XXXXXXXX, Tallinna notar Kai Sepa 29. oktoobril 1997 tõestatud testamendijärgsest pärimisõiguse tunnistusest, notariaalregistri nr 8800, millega XXXXXXXX maa tagastamise nõudeõiguse 1/7 mõttelises osas päris XXXXXXXX, Tallinna notar Piret Pressi 20. novembril 1998 tõestatud maa tagastamise nõudeõiguse loovutamise lepingust, notariaalregistri nr 8274, millega XXXXXXXX (endise nimega XXXXXXXX) loovutas temale kuulunud maa tagastamise nõudeõiguse XXXXXXXX, Tallinna notar Tea Türnpuu 15. jaanuaril 2002 tõestatud maa tagastamise nõudeõiguse loovutamise lepingust, notariaalregistri nr 241, millega XXXXXXXX loovutas temale kuulunud nõudeõiguse XXXXXXXX, Tallinna notar Tea Türnpuu 29. jaanuaril 2003 tõestatud pandi kustutamise avaldusest, ehitise müügilepingust, pandilepingust, maa tagastamise nõudeõiguse loovutamise lepingust, notari ametitoimingute raamatu registri nr 501, millega XXXXXXXX loovutas temale kuulunud maa tagastamise nõudeõiguse OÜ-le Antverpus, Tallinna notar Robert Kimmeli 21. oktoobril 2005 tõestatud ehitise müügilepingust, pandilepingust ja maa tagastamise või kompenseerimise nõudeõiguse loovutamise lepingust, notari ametitoimingute raamatu registri nr 8546, millega Tõnismäe Kinnisvara OÜ (endise ärinimega OÜ Antverpus) loovutas temale kuulunud maa tagastamise nõudeõiguse Osaühingule Redmont Invest, Tallinna notar Robert Kimmeli 27. juunil 2006 tõestatud isikliku kasutusõiguse seadmise võlaõigusliku lepingu punktist 4, notari ametitoimingute raamatu registri nr 5254, millega Tallinna linnal on õigus antud lepingust igal ajal taganeda, Harju Maavalitsuse 18. jaanuari 2007 ning 27. aprilli 2007 kirjadest nr 2.1-1/30, Tallinna Maa-ameti 14. jaanuaril 2008 koostatud katastriüksuse plaanist (töö nr MK-11/08) ja maa tagastamise toimiku nr 3270 materjalidest:

 

 

1. Taganeda Osaühinguga Redmont Invest sõlmitud, Tallinna notar Robert Kimmeli 27. juunil 2006 tõestatud isikliku kasutusõiguse seadmise võlaõiguslikust lepingust (notari ametitoimingute raamatu registri nr 5254).

2. Tunnistada kehtetuks Tallinna Linnavalitsuse 28. juuni 2006 korraldus nr 1418-k “Tõnismägi 11a / Pärnu mnt 44 maa tagastamine“ põhjusel, et korraldus ei ole kooskõlas Maareformi seaduse § 6 lõikega 1 ning tagastataval maal paiknev Paul Kerese monument otsustatakse säilitada tema praeguses asukohas. Harju maavanema ettepaneku kohaselt asuda taotlema rajatise teenindamiseks vajalikku maad munitsipaalomandisse.

3. Tagastada õigusvastaselt võõrandatud maa Kesklinna linnaosas alljärgnevatel tingimustel:

3.1 asukoht: Tõnismägi 11a;

3.2 pindala: 1836 m2;

3.3 sihtotstarve: elamumaa (E).

4. Tagastada punktis 3 nimetatud maa (endine kinnistu nr 562 pindalaga 2983 m2) järgmisele isikule:

Osaühing Redmont Invest, äriregistri kood 11020684, asukoht Pärnu mnt 102c, Tallinn.

5. Tagastataval maal asuv ehitis (ehitisregistri koodiga 101020820 elamu) kuulub punktis 4 nimetatud isikule (kontrollitud Riikliklikust ehitisregistrist 22. jaanuaril 2008).

6. Maa tagastamise taotlus ülejäänud 1147 endise kinnistu nr 562 maa osas lahendatakse järgnevate Tallinna Linnavalitsuse korraldustega.

7. Maa taotlejat teavitatakse vajadusest:

7.1 kahe nädala jooksul pärast korralduse saamist tähistada tagastatav maa alaliste piirimärkidega;

7.2 järgida Muinsuskaitseseaduse §-s 25 ning Vabariigi Valitsuse 20. mai 2003 määrusega nr 155 kinnitatud Tallinna vanalinna muinsuskaitseala põhimääruses sätestatud piiranguid, kuna Tõnismägi 11a krunt paikneb Tallinna vanalinna muinsuskaitseala kaitsevööndis.

7.3 taluda Asjaõigusseaduse §-s 1581 ja Asjaõigusseaduse rakendamise seaduse §-s 152 sätestatud tingimustel olemasolevaid maapealseid ning maa-aluseid tehnovõrke ja mitte kahjustada neid. Kinnisasjal paiknev tehnovõrk või -rajatis ei ole kinnisasja osa Tsiviilseadustiku üldosa seaduse § 54 lg 2 kohaselt.

8. Punktis 4 nimetatud isik on kohustatud tasuma õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise toimiku ja katastritoimiku koostamise tasu rahas 550 (viissada viiskümmend) krooni Tallinna Linnakantselei finantsteenistuse kontole 10220066771017 aktsiaseltsis SEB Eesti Ühispank, kood 401. Maksekorraldusse tuleb märkida viitenumber 5238050050050225 ja selgitusse, millise maa tagastamise ja katastriüksuse toimiku koostamise eest tasutakse.

9. Senine maakasutusõigus lõpeb alates käesoleva korralduse jõustumisest.

10. Tallinna Maa-ametil:

10.1 teha korraldus teatavaks Osaühingule Redmont Invest, Tallinna Kesklinna Valitsusele ja Nõmme Linnaosa Valitsusele;

10.2 kanda korraldusest tulenevad andmed Tallinna maamaksu registrisse.

11. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) kahe kuu jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär