Tallinna Linnavolikogu 22. märtsi 2007 otsuse nr 64 "Osalemine programmi Euroopa Noored (alaprogramm 5, tugimeetmed) välisrahastusega projektis "Erinev ajalugu – ühine tulevik. Noor kui ressurss Läänemere regiooni jätkusuutliku

Tallinna Linnavolikogu 21.02.2008 otsus number 33
jõustumine 21.02.2008

Redaktsiooni kehtivus 21.02.2008 - ...

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

OTSUS

 

 

Tallinn

21. veebruar 2008 nr 33

 

 

 

 

Tallinna Linnavolikogu 22. märtsi 2007 otsuse nr 64 “Osalemine programmi Euroopa Noored (alaprogramm 5, tugimeetmed) välisrahastusega projektis “Erinev ajalugu – ühine tulevik. Noor kui ressurss Läänemere regiooni jätkusuutliku tuleviku jaoks. Koostöö omavalitsuste, mittetulundusühingute ja noorte vahel“ ja volituse andmine Jaak Raiele“ muutmine

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 10 lõike 1, § 22 lõike 1 punkti 8, § 35 lõike 5, Tallinna põhimääruse § 4 lõike 3, Tallinna Linnavolikogu 26. jaanuari 2006 määruse nr 2 “Välisrahastusega projektides osalemise kord“ § 6 lõike 1 alusel ja arvestades Tallinna Linnavalitsuse 10. oktoobri 2007 korraldust nr 1740‑k “Spordi- ja Noorsooameti juhataja ametisse nimetamine“ ning tulenevalt linnavalitsuse ettepanekust,

 

 

Tallinna Linnavolikogu

 

o t s u s t a b:

 

1. Muuta Tallinna Linnavolikogu 22. märtsi 2007 otsuse nr 64 “Osalemine programmi Euroopa Noored (alaprogramm 5, tugimeetmed) välisrahastusega projektis “Erinev ajalugu – ühine tulevik. Noor kui ressurss Läänemere regiooni jätkusuutliku tuleviku jaoks. Koostöö omavalitsuste, mittetulundusühingute ja noorte vahel“ ja volituse andmine Jaak Raiele“ pealkirja ja punkte 2.2 ning 3, asendades isiku nime “Jaak Raie“ isiku nimega “Rein Ilves“ vastavas käändes.

2. Tallinna Linnavolikogu Kantseleil teha otsus teatavaks Tallinna Spordi- ja Noorsooametile, Tallinna Linnakantselei arenguteenistuse välisprojektide rakendamise osakonnale ja finantsteenistusele.

3. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul, arvates otsuse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees