Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Revisjonikomisjoni 2008. aasta kontrollimiste plaani kinnitamine
Tallinna Linnavolikogu 21.02.2008 otsus number 37
Jõustumine:21.02.2008
Redaktsiooni kehtivus:21.02.2008 - ...

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

OTSUS

 

 

Tallinn

21. veebruar 2008 nr 37

 

 

 

 

Revisjonikomisjoni 2008. aasta kontrollimiste plaani kinnitamine

 

 

 

Lähtudes kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 48 lg 3 ning Tallinna põhimääruse § 321 lg 2 ja § 33 lg 1,

 

 

Tallinna Linnavolikogu

 

o t s u s t a b:

 

1. Kinnitada revisjonikomisjoni 2008. aasta kontrollimiste plaan alljärgnevalt:

1.1 Munitsipaalpolitsei Ameti tegevuse vastavuse kontroll õigusaktides sätestatud ülesannetele ning ülesannete täitmine 2007. aastal;

1.2 Tallinna Reaalkooli, Inglise Kolledži, Prantsuse Lütseumi ja Tallinna Rahumäe Põhikooli eelarveliste vahendite, sh omatulu kasutamise kontroll ajavahemikul 2005‑2007;

1.3 eelarveliste vahendite kasutamise otstarbekuse kontroll õigusaktidega sätestatud ulatuses linnavolikogu kantselei, linnakantselei, ametite ja linnaosavalitsuste töötajate välislähetuste puhul aastatel 2006‑2007;

1.4 Tallinna linna reservfondi kasutamise kontroll ajavahemikul 2006‑2007;

1.5 Tallinna linna eelarvest eraldatud vahendite ja linnavara kasutamise kontroll Sihtasutuse Tallinna Lauluväljak ja Tallinna Vee-ettevõtjate Järelevalve Sihtasutuse poolt, sealhulgas linna äriühingute ja sihtasutuste majandustegevuse kontrollimiseks loodud süsteemi tõhususe kontrollimine aastatel 2006‑2007;

1.6 Tallinna linna investeeringute kava täitmise kontroll 2007. aastal (Haabersti Vabaajakeskus, Aegna Loodusmaja ja Vene Kultuurikeskus);

1.7 Tallinna Visioonikonverentsi korraldamisega seotud lepingute seaduslikkuse ja otstarbekuse kontroll õigusaktidega sätestatud ulatuses ajavahemikul 2005‑2007;

1.8 Tallinna Linnaarhiivi, Tallinna Linnamuuseumi ja Tallinna Keskraamatukogu eelarveliste vahendite kasutamise kontroll ajavahemikul 2004‑2007;

1.9 koolieelsete lasteasutuste remondiks eraldatud vahendite kasutamise kontroll aastatel 2006‑2007;

1.10 Tallinna Avatud Noortekeskuse eelarveliste vahendite kasutamise kontroll alates 2005. aastast;

1.11 Tallinna linnaosades heakorratöödega seotud lepingute sõlmimise seaduslikkuse ja selleks eraldatud rahaliste vahendite kasutamise kontroll 2007. aastal;

1.12 Tallinna linna meediakulude kasutamise otstarbekuse kontroll õigusaktidega sätestatud ulatuses ajavahemikul 2005‑2007;

1.13 eelarveliste vahendite kasutamise kontroll Kultuurikeskuses Lindakivi ja Tallinna Salme Kultuurikeskuses alates 2005. aastast.

2. Jätkata 2007. aasta kontrollimiste plaanis toodud kontrolliülesannete täitmist.

3. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul, arvates otsuse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees