Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Akt tunnistab kehtetuks
 
Tvk m 26.01.2006 nr 2
Akt on aluseks
 
Tvk o 17.09.2020 nr 81
 
Tvk o 17.09.2020 nr 82
 
Tvk o 03.09.2020 nr 72
 
Tvk o 11.06.2020 nr 58
 
Tvk o 28.05.2020 nr 44
 
Tvk o 14.05.2020 nr 42
 
Tvk o 30.04.2020 nr 36
 
Tvk o 16.04.2020 nr 34
 
Tvk o 26.03.2020 nr 27
 
Tvk o 26.03.2020 nr 28
 
Tvk o 26.03.2020 nr 29
 
Tvk o 12.12.2019 nr 156
 
Tvk o 31.10.2019 nr 140
 
Tvk o 22.08.2019 nr 122
 
Tlv k 05.07.2019 nr 956
 
Tvk o 13.06.2019 nr 106
 
Tvk o 30.05.2019 nr 102
 
Tvk o 30.05.2019 nr 103
 
Tvk o 02.05.2019 nr 85
 
Tvk o 18.04.2019 nr 65
 
Tvk o 04.04.2019 nr 60
 
Tlv k 20.03.2019 nr 410
 
Tlv k 20.03.2019 nr 411
 
Tvk o 07.03.2019 nr 41
 
Tvk o 21.02.2019 nr 29
 
Tvk o 21.02.2019 nr 30
 
Tvk o 24.01.2019 nr 6
 
Tvk o 01.11.2018 nr 162
 
Tvk o 18.10.2018 nr 141
 
Tvk o 20.09.2018 nr 129
 
Tvk o 20.09.2018 nr 131
 
Tvk o 06.09.2018 nr 121
 
Tvk o 23.08.2018 nr 112
 
Tvk o 23.08.2018 nr 113
 
Tvk o 23.08.2018 nr 114
 
Tlv k 20.06.2018 nr 984
 
Tvk o 19.04.2018 nr 49
 
Tvk o 19.04.2018 nr 50
 
Tlv k 28.03.2018 nr 480
 
Tvk o 22.03.2018 nr 33
 
Tvk o 22.03.2018 nr 34
 
Tvk o 22.03.2018 nr 35
 
Tvk o 22.03.2018 nr 36
 
Tvk o 22.02.2018 nr 28
 
Tvk o 14.12.2017 nr 177
 
Tvk o 14.12.2017 nr 178
 
Tvk o 05.10.2017 nr 124
 
Tvk o 05.10.2017 nr 125
 
Tvk o 05.10.2017 nr 126
 
Tvk o 05.10.2017 nr 143
Näita veel (183)
Aktile viitab
 
Tvk o 16.05.2019 nr 93
 
Tlv k 10.08.2016 nr 1182
 
Tvk o 10.12.2015 nr 196
 
Tlv k 15.01.2014 nr 53
 
Tvk o 15.11.2012 nr 159
 
Tvk o 18.10.2012 nr 142
 
Tvk o 26.01.2012 nr 6
 
Tvk o 16.06.2011 nr 106
 
Tvk o 19.05.2011 nr 84
 
Tvk o 16.12.2010 nr 297
 
Tvk o 16.12.2010 nr 298
 
Tvk o 25.03.2010 nr 74
 
Tvk o 26.11.2009 nr 231
 
Tlv k 23.09.2009 nr 1540
 
Tvk o 22.01.2009 nr 3
 
Tvk o 22.01.2009 nr 2
 
Tvk o 21.08.2008 nr 157
Akti muudavad
 
Tvk o 23.08.2012 nr 114
 
Tvk m 15.12.2011 nr 44
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Välisprojektides osalemise kord
Tallinna Linnavolikogu 21.02.2008 määrus number 6
Jõustumine:01.03.2008
Redaktsiooni kehtivus:01.01.2012 - ... [RT IV, 27.06.2013, 104]

 Redaktsioonid

REDAKTSIOON:

Tvk m 15.12.2011 nr 44, jõustumine 01.01.2012

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

MÄÄRUS

 

 

Tallinn

21. veebruar 2008 nr 6

 

 

Välisprojektides osalemise kord

 

 

 

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 3 p 2, § 22 lg 1 p 8 ja perioodi 2007-2013 struktuuritoetuse seaduse § 5 alusel
(Tvk m 15.12.2011 nr 44, jõustumine 01.01.2012)

 

 

1. peatükk
ÜLDSÄTTED

§ 1.  Reguleerimisala

Välisprojektides osalemise kord (edaspidi kord) reguleerib Tallinna linna ametiasutuste ja nende hallatavate asutuste (edaspidi linna asutus) tegevust välisprojektide (edaspidi projekt) algatamisel, projektides osalemisel, välistoetuse kasutamisel, arvestusel ja aruandlusel.

§ 2.  Mõisted

(1) Korras kasutatakse mõisteid alljärgnevas tähenduses:

1) välisprojekt – kindla eesmärgi saavutamisele suunatud, ajas ja ruumis piiritletud ühekordne tegevus või tegevuste kogum, mille elluviimisega seotud kulud katab osaliselt või täielikult välisrahastaja;

2) projektikava – ettepanek projekti algatamiseks;

3) välisrahastaja – Euroopa Liit, rahvusvaheline organisatsioon, välisriigi riiklik organisatsioon või välisriigi valitsusväline organisatsioon;

4) välistoetus – rahaline abi, mida välisrahastaja annab enda sätestatud tingimustel ja korras;

5) välistoetuse saaja – projektis osalev linna asutus või mõni muu linna lepinguline partner, kellel on õigus välistoetust saada;

6) projekti hoidja – linna ametiasutus, kes esitab projektikava kooskõlastamise vormi Tallinna Linnakantselei arenguteenistusele (edaspidi arenguteenistus) projektis osalemiseks või projekti algatamiseks ning mille haldusalas viiakse projekt ellu. Projekti hoidjat esindab linna ametiasutuse juht, kes vastutab projektiga võetud ülesannete täitmise ja projekti eesmärkide saavutamise eest ning kellel on projekti dokumentide allkirjastamise õigus;

7) juhtpartner – projektis osalev linna asutus või linna lepinguline partner, kes vastutab kogu projekti juhtimise, rakendamise, projektis osalejate tegevuste koordineerimise ja projekti eesmärkide saavutamise eest;

8) lihtpartner – projektis osalev linna asutus või linna lepinguline partner, kes vastutab eesmärkide saavutamise eest projektiga võetud kohustuste ulatuses proportsionaalselt oma osalusega;

9) projekti juht – projekti hoidja määratud isik, kes vastutab projekti igapäevase juhtimise ja tegevuste elluviimise eest;

10) projekti meeskond – projekti hoidja määratud isikud, kes on seotud projekti elluviimisega ning kes on andnud nõusoleku projektis osaleda;

11) projekti omafinantseerimine (kui linn on juhtpartner) – toetuse saaja omafinantseerimise ja tema partnerite kaasfinantseerimise summa, mille hulka arvatakse vaid projekti abikõlblikud kulud (sh nii rahaline kui ka mitterahaline panus);

12) linna omafinantseerimine – linna rahaline või mitterahaline panus, milleks vajalikud vahendid projekti tegevuste elluviimisega seotud kulutuste katmiseks nähakse ette Tallinna linna eelarves või eraldatakse linna oma- ja kaasfinantseerimise reservist. Linna omafinantseerimise hulka arvatakse ainult abikõlblikud kulud;

13) sildfinantseerimine – rahaliste vahendite eraldamine linna asutustele projekti tegevuste elluviimisega seotud kulutuste tegemiseks enne välistoetuse laekumist;

14) linna kaasfinantseerimine – projektis lihtpartnerina osaleva linna asutuse rahaline või mitterahaline panus linna lepingulis(t)ele partneri(te)le projekti tegevuste elluviimisega seotud kulutuste katmiseks või linna asutuse rahaline toetus linna muu lepingulise partneri poolt elluviidavale projektile;

15) linna lepingulis(t)e partneri(te) kaasfinantseerimine – linna lepingulis(t)e partneri(te) rahaline või mitterahaline panus projekti;

16) abikõlblik kulu – kulutus, mis on põhjendatud, mõistlik ja vajalik projekti elluviimiseks ning mis on tehtud kooskõlas õigusaktides ja toetuse rahuldamisega seotud dokumentides sätestatud nõuetega;

17) rahaline panus – projekti tegevusteks ette nähtud rahalised vahendid, mille arvelt kaetakse projekti abikõlblikud kulud (linna asutuste oma-ja kaasfinantseerimine nähakse ette Tallinna linna eelarves või eraldatakse linna oma- ja kaasfinantseerimise reservist);

18) mitterahaline panus – kulutused, mille teevad toetuse saaja ja/või tema partnerid projekti tegevuste elluviimiseks ja mis moodustavad osa projekti abikõlblikest kuludest välisrahastaja lubatud piires. Mitterahalised kulud on abikõlblikud juhul, kui mitterahalise panuse väärtus on sõltumatult hinnatav, dokumentaalselt tõendatav ja kontrollitav;

19) oma- ja kaasfinantseerimise reserv – Tallinna linna eelarves välisrahastusega projektide finantseerimiseks moodustatud vahendite reserv, mida kasutatakse juhtudel, kui projektis osalemist ei olnud võimalik eelarve koostamise hetkel ette näha ning oma- ja/või kaasfinantseerimiseks vajalikke vahendeid linna asutus(t)ele eelarves planeerida;

20) projektiga seotud lisafinantseering – lisavahendid, mis on vajalikud projekti tegevuste elluviimiseks, kuid mis ei ole projekti eelarve mõistes abikõlblikud ja mida ei võeta EL fondi kaasfinantseerimise suuruse arvestamisel arvesse. Projektiga seotud lisafinantseeringu katteks ei eraldata lisavahendeid oma- ja kaasfinantseerimise reservist;

21) välisprojektide andmebaas – välisprojektide haldamiseks vajalik infosüsteem, kuhu sisestatakse andmed projekti käivitamise, sisulise ja finantsilise aruandluse kohta;

22) projekti kogumaksumus – projekti kõikide partnerite tegevuste läbiviimiseks vajalik summa, mis sisaldab välistoetust ja projekti omafinantseeringut.

2. peatükk
PROJEKTI ALGATAMINE JA KÄIVITAMINE

§ 3.  Projektikava kooskõlastamise taotlemine

(1) Projekti algatamiseks koostatakse projektikava, mille alusel hinnatakse projekti vajalikkust, olulisust ning finantssuutlikkust. Projektikavas esitatud andmete õigsust kontrollitakse välisrahastaja nõuete ja korra alusel.

(2) Projekti hoidja esitab arenguteenistusele elektroonilise taotluse projektikava kooskõlastamiseks korra lisas toodud vormil. Projekti hoidja esitab projektikava arenguteenistusele hiljemalt 7 tööpäeva enne projektitaotluse esitamise tähtaega.

(3) Projektikava kooskõlastamise vorm peab sisaldama järgmisi andmeid:

1) projekti kirjeldus;

2) projekti vastavus Tallinna linna arengudokumentidele;

3) projekti kestus;

4) projekti hoidja;

5) projekti partnerid;

6) planeeritav eelarve;

7) välistoetuse suurus Tallinna välisprojekti maksumusest;

8) projekti auditeerimiskohustus.

§ 4.  Projektikava kooskõlastamise taotluse läbivaatamine

(1) Arenguteenistus ja Tallinna Linnakantselei finantsteenistus (edaspidi finantsteenistus) kontrollivad projektikava kooskõlastamise taotluse vastavust korra § 3 lõikele 1 ja lisale nelja tööpäeva jooksul. Arenguteenistus edastab projektikava finantsteenistusele projekti planeeritava eelarve hindamiseks. Kui taotluses esineb puudusi, määrab arenguteenistus projekti hoidjale puuduste kõrvaldamise tähtaja.

(2) Arenguteenistus teavitab projektikava kooskõlastamisest projekti hoidjat ja finantsteenistust ning kannab taotluses esitatud andmed välisprojektide andmebaasi.

(3) Projektikava kooskõlastamata jätmisel esitab arenguteenistus projekti hoidjale kooskõlastamata jätmise põhjendused.

§ 5.  Projektis osalemise huvi kinnitamine ja taotluse esitamine välisrahastajale

(1) Pärast projektikava kooskõlastamist saadab projekti hoidja projekti partneri(te)le välisrahastaja sätestatud projektireeglitest lähtuvalt kas kinnituskirja või kavatsuste protokolli, mille allkirjastab asjaomase valdkonna abilinnapea, linnasekretär (linnakantselei) või ameti juhataja.

(2) Projekti hoidja vastutab välisrahastaja ees projektitaotluse esitamise eest.

(3) Projekti hoidja vastutab projektitaotluse ja kõigi esitatud lisade ja dokumentide elektrooniliste koopiate sisestamise eest välisprojektide andmebaasi vastavalt kehtestatud korrale.

§ 6.  Projektis osalemise otsustamine

(1) Otsus projektis osalemise kohta võetakse üldjuhul vastu pärast seda, kui välisrahastaja on projektitaotluse rahuldanud.

(2) Projektis osalemise otsustab:

1) linnavolikogu, kui projektis osalemisega kaasnevad varalised kohustused järgnevateks eelarveaastateks;

2) linnavalitsus, kui projekti kestus ei ületa eelarveaastat;

3) linna ametiasutus, kui projekti kestus ei ületa eelarveaastat ja ametiasutuse haldusala eelarves on ette nähtud rahalised vahendid projekti elluviimiseks. Linna ametiasutus esitab ametiasutuse juhi otsuse projektis osalemise kohta finantsteenistusele ja arenguteenistusele.

(3) Projekti hoidja valmistab ette õigusakti eelnõu, mis käsitleb projektis osalemise otsustamise ja finantseerimise korraldamist.

(4) Eelnõus tuleb märkida:

1) otsus linna osalemise kohta projektis;

2) projekti nimetus;

3) välisrahastaja (programmi nimetus);

4) projekti hoidja;

5) projekti finantseerimise korraldamine: projekti kogueelarve, välistoetuse summa, omafinantseerimise summa ja eelarveaastat ületava projekti osas summad aastate lõikes ning vajaduse korral sildfinantseeringu summad aastate lõikes.

(5) Linnavolikogu otsuse ja linnavalitsuse korralduse eelnõule lisatakse seletuskiri, mis peab sisaldama järgmisi andmeid:

1) projektikava kooskõlastus;

2) projekti vajalikkuse põhjendus, kokkuvõte projekti sisu, tegevuste, juhtimise, eesmärkide ja etappide kohta;

3) projekti kogumaksumus ning linna rahaliste ja mitterahaliste kohustuste suurus, sh partnerite olemasolu korral ka nende rahaliste ja mitterahaliste kohustuste suurus;

4) projekti vastavus Tallinna linna arengudokumentidele;

5) sildfinantseeringu vajadus ja/või oma- ja kaasfinantseeringu kohustus ja suurus aastate lõikes;

6) projektipartnerite loetelu ja kontaktandmed;

7) välisrahastaja andmed;

8) projekti taotluse esitamise tähtaeg ja projekti kestus.

§ 7.  Projektis osalejate määramine

(1) Projekti hoidja määrab projekti juhi.

(2) Projekti hoidja otsustab vajaduse korral projekti meeskonna määramise ja muutmise.

§ 8.  Projekti käivitamine

(1) Projektis osalemise otsustamise korral allkirjastab asjaomase valdkonna abilinnapea, linnasekretär (linnakantselei) või ameti juhataja dokumentatsiooni, mis tuleb esitada välisrahastajale projekti käivitamiseks.

(2) Projekti hoidja küsib finantsteenistuselt projekti tunnuse, mis võimaldab raamatupidamisarvestuses eristada projektiga seotud majandustehinguid. Vajaduse korral küsib projekti hoidja finantsteenistuselt ka projekti tunnuse, mis võimaldab eristada projekti eelarvet ja selle täitmist. Saadud tunnuse(d) sisestab projekti hoidja välisprojektide andmebaasi.

(3) Projekti juht sisestab projektis osalemise otsuses esitatud andmed välisprojektide andmebaasi vastavalt kehtestatud korrale.

3. peatükk
PROJEKTI SILDFINANTSEERIMINE

§ 9.  Projekti sildfinantseerimise taotlemine

(1) Projekti hoidja taotleb välisrahastusega projekti sildfinantseerimist, kui:

1) välisrahastaja on teinud otsuse toetuse andmise kohta, kuid enne tuleb vajalikud kulutused teha linna vahenditest, mille välisrahastaja hiljem hüvitab lepingus kokku lepitud tingimustel;

2) välisraha ei laeku välisrahastuse andmise otsuses nimetatud tähtaja jooksul.

(2) Projekti sildfinantseerimist taotletakse üldjuhul projektis osalemise otsustamisega samal ajal või erandjuhul projekti rakendamise käigus.

(3) Kui sildfinantseerimist taotletakse projekti rakendamise käigus, esitab projekti hoidja linnavalitsuse korralduse eelnõu, kus tuleb märkida:

1) välistoetuse saaja;

2) sildfinantseeringu sihtotstarve;

3) sildfinantseeringu kestus;

4) sildfinantseeringu suurus.

(4) Korralduse eelnõule lisatakse järgmised dokumendid:

1) seletuskiri, kus on välja toodud põhjendused sildfinantseerimise vajaduse kohta, viide projektis osalemise otsusele ning välistoetuse laekumise eeldatav tähtaeg;

2) välistoetuse saajaga sõlmitud leping või muu dokument, milles on sätestatud välistoetuse kasutamise tingimused.

§ 10.  Sildfinantseeringu eraldamine

(1) Sildfinantseerimise katteks võetava laenu kogumahu eelarveaastal otsustab volikogu reeglina eelarve vastuvõtmisega.

(2) Projekti sildfinantseerimise otsustab linnavalitsus või volikogu vastavalt korra § 6 lõikele 2.

(3) Linnavalitsuse korralduse vastuvõtmisel esitatakse korralduse koopia finantsteenistusele ja sildfinantseeringu saajale.

§ 11.  Sildfinantseeringu arvestus ja kontroll

(1) Sildfinantseerimiseks eraldatud summade, nende alusel tehtud väljamaksete ja raha tagastamise kohta peab arvestust projekti hoidja.

(2) Linna asutused tagavad sildfinantseerimiseks eraldatud vahendite sihipärase ja säästliku kasutamise.

4. peatükk
OMA- JA KAASFINANTSEERIMISE RESERV

§ 12.  Vahendite taotlemine oma- ja kaasfinantseerimise reservist projekti algatamise käigus

(1) Oma- ja kaasfinantseerimise reservist tehakse eraldisi üksnes jooksval eelarveaastal tehtavate kulutuste katteks, kui kulutused ei ole seotud investeerimistegevusega.

(2) Projekti omafinantseerimiseks vajalikke vahendeid linna oma- ja kaasfinantseerimise reservist võib taotleda projektidele, mis on kooskõlas linna ja/või valdkondliku arengukavaga, kuid milles osalemist ei olnud võimalik ette näha ja selleks vajalikke vahendeid eelarvesse planeerida.

(3) Projekti oma- ja kaasfinantseerimist taotletakse üldjuhul projektis osalemise otsustamisega samal ajal või erandjuhul projekti rakendamise käigus.

(4) Vahendite taotlemisel oma- ja kaasfinantseerimise reservist esitatakse linnavalitsuse korralduse eelnõu, kus tuleb märkida lisaks § 6 lõikes 4 sätestatule järgmised andmed:

1) otsus raha eraldamise kohta linna oma- ja kaasfinantseerimise reservist;

2) linna omafinantseeringu saaja;

3) oma- või kaasfinantseeringu sihtotstarve;

4) oma- või kaasfinantseeringu suurus.

(5) Korralduse eelnõule lisatakse seletuskiri, kuhu on märgitud põhjendused, miks ei ole eelarves oma- ja kaasfinantseerimiseks vahendeid ette nähtud.

§ 13.  Oma- ja kaasfinantseerimise reservist vahendite eraldamise otsustamine

Projekti rahastamise oma- ja kaasfinantseerimise reservist otsustab linnavalitsus.

5. peatükk
ARUANDLUS JA AUDITEERIMINE

§ 14.  Projekti juhi aruandluskohustus

(1) Projekti juht esitab projekti hoidjale ja sisestab välisprojektide andmebaasi viie tööpäeva jooksul pärast välisrahastajale saatmist järgmised dokumendid:

1) projekti reeglite kohaselt koostatud aruanded;

2) finantskokkuvõtte, sh aruandeperioodil tehtud tegelikud kulutused, põhjendused ettenägematute kulutuste kohta, põhjendused projekti eelarves planeeritust suuremate või tunduvalt väiksemate kulutuste kohta.

(2) Projekti juht on kohustatud esitama informatsiooni projekti tegevuste ja käigu kohta  projekti hoidjale ja oma vahetule ülemusele ning projekti koordineerimisega tegelevale arenguteenistuse ametnikule. Projekti juht on kohustatud kohe teatama kõigist asjaoludest, mis võivad takistada projekti nõuetekohast täitmist.

§ 15.  Välistoetuse mittelaekumine

Kui välisrahastaja on välistoetuse maksmisest kas osaliselt või täielikult keeldunud, esitab projekti hoidja kahe nädala jooksul informatsiooni linnavalitsuse istungile koos põhjendustega.

§ 16.  Projekti auditeerimise korraldamine

Projekti auditeerimine korraldatakse välisrahastaja määratud ja riigi sätestatud korras.

§ 17.  Projektdokumentatsiooni säilitamine

Projekti hoidja säilitab struktuurifondide projektdokumentatsiooni (k.a projekti raamatupidamisdokumente) vähemalt 2025. aasta 31. detsembrini ja teiste fondide projektdokumentatsiooni vastavalt sätestatud korrale.

6. peatükk
RAKENDUSSÄTTED

§ 18.  Projektide arvestus

Projektide üle peetakse arvestust välisprojektide andmebaasis linnapea käskkirjaga sätestatud korras.

§ 19.  Määruse kehtetuks tunnistamine

[Käesolevast tekstist välja jäetud]

§ 20.  Määruse jõustumine

Määrus jõustub 1. märtsil 2008.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees


 


Tallinna Linnavolikogu 21. veebruari 2008
määruse nr 6
“Välisprojektides osalemise kord“
LISA

 

Projektikava kooskõlastamise vorm

 

 

 

Projektikava kooskõlastamise vorm

Programm:

Projekt:

1. Projekti kirjeldus

1.1 Projekti eesmärgid

1.2 Projekti tegevused

1.3 Tegevuskava (kui on olemas)

1.4 Projekti eesmärgid/väljundid

1.5 Välisrahastuse taotlemise tähtaeg

2. Projekti vastavus Tallinna linna arengudokumentidele

3. Projekti kestus (pp.kk.aaaa-pp.kk.aaaa)

4. Projekti hoidja (linna ametiasutus)

4.1 Kontaktisik (nimi, ametinimetus, telefon, meiliaadress)

5. Projekti partnerid

Juhtpartner:

Lihtpartnerid:

6. Planeeritav eelarve

 

EEK

EUR

6.1 Välisprojekti kogumaksumus
(kõik partnerid kokku)

 

 

6.2 Tallinna välisprojekti maksumus

 

 

6.2.1 Välistoetus Tallinnale

 

 

6.2.2 Linna omafinantseering kokku

 

 

6.2.2.1 Rahaline omafinantseering

 

 

6.2.2.2 Mitterahaline omafinantseering

 

 

6.2.2.3 Linna lepinguliste partnerite kaasfinantseering kokku

 

 

6.3 Projektiga seotud lisafinantseering

 

 

6.4 Sildfinantseeringu vajadus

 

 

Selgitused eelarve juurde

 

 

 

 

7. Välistoetus (6.2.1) Tallinna välisprojekti maksumusest (6.2) (protsentides, EEK, EUR)

 

8. Auditeerimiskohustus

8.1 Kas projekti/programmi tingimuste järgi on ette nähtud projekti auditeerimine?

8.2 Kui tihti tuleb projekti/programmi tingimuste järgi auditit läbi viia?

8.3 Kellel on auditeerimisõigus (välisaudiitor, avalik sektor, erasektor)?

8.4 Kuidas kaetakse auditi kulutused? Kas projektis on selleks ette nähtud rahalised vahendid? Kas vajalikud kulutused on planeeritud Tallinna linna eelarvesse?

Arenguteenistuse kooskõlastus

o Jah

Selgitus

o Ei

Finantsteenistuse kooskõlastus

o Jah

Selgitus

o Ei

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees