Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna munitsipaalharidusasutuste töötajate töötasustamise alused
Tallinna Linnavolikogu 21.02.2008 määrus number 8
Jõustumine:28.02.2008
Kehtetuks tunnistamine:12.03.2009
Redaktsiooni kehtivus:28.02.2008 - ...

KEHTETU:

Tvk m 05.03.2009 nr 6 jõust. 12.03.2009; rakendatakse alates 01.01.2009

 

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

MÄÄRUS

 

 

Tallinn

21. veebruar 2008 nr 8

 

 

Tallinna munitsipaalharidusasutuste töötajate töötasustamise alused

 

 

 

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 2, põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 45 lg 2 alusel ja kooskõlas 2008. aasta riigieelarve seadusega ning Tallinna Linnavolikogu 20. detsembri 2007 määrusega nr 58 “Tallinna linna 2008. aasta eelarve“.

 

 

§ 1.  Töötasustamise põhimõtted

(1) Käesoleva määrusega kinnitatakse Tallinna munitsipaalharidusasutuste (edaspidi haridusasutused) töötajate töötasustamise alused ja kuupalga alammäärad.

(2) Tallinna haridusasutuste töötajate töötasustamise põhimõtted on ühtsed ning toetavad Tallinna kohaliku omavalitsuse mainet atraktiivsest tööandjast ja aitavad värvata, säilitada ja motiveerida kõrge tasemega pedagooge ja teisi töötajaid.

(3) Pedagoogide töötasustamisel arvestatakse pedagoogile atesteerimisel omistatud ametijärku.

(4) Töötajate töötasustamine peab lähtuma riigi ja Tallinna õigusaktidest, töötasustamise põhimõtted peavad toetama haridusasutustele pandud ülesannete efektiivset elluviimist ja olema avalikud.

(5) Töötasustamise põhimõtted toetavad haridusasutuse juhi iseseisvat otsustusõigust haridusasutuse eesmärke toetava ja tulemustele suunatud palgakorralduse rakendamisel. Haridusasutuse juht töötab koostöös hoolekoguga välja haridusasutuse palgajuhendi lähtudes asutuse eelarves töötasudeks ette nähtud vahenditest. Palgajuhendi kinnitab haridusasutuse juht.

§ 2.  Haridusasutuste juhtide kuupalga alammäärad

(1) Munitsipaalkooli direktori kuupalga alammäär on lähtuvalt õpilaste arvust koolis järgmine:

1) kuni 400 õpilast

 

17 080 krooni;

2) 401 - 700 õpilast

 

20 130 krooni;

3) üle 700 õpilase

 

22 570 krooni.

(2) Munitsipaalkutseõppeasutuse direktori kuupalga alammäär on 23 180 krooni.

(3) Lasteaed-algkooli, lasteaed-põhikooli juhataja kuupalga alammäär on 15 860 krooni.

(4) Koolieelse lasteasutuse juhataja kuupalga alammäär on lähtuvalt rühmade arvust lasteasutuses järgmine:

1) 1 - 3 rühma

 

14 030 krooni;

2) 4 - 10 rühma

 

15 860 krooni;

3) 11 - 12 rühma

 

17 080 krooni.

(5) Munitsipaalhuvikooli direktori kuupalga alammäär on lähtuvalt õpilaste arvust huvikoolis järgmine:

1) kuni 900 õpilast (v.a Tallinna Muusikakool, Nõmme Muusikakool)

 

15 860 krooni;

2) 901 – 1800 õpilast (sh Tallinna Muusikakool, Nõmme Muusikakool)

 

17 080 krooni;

3) üle 1800 õpilase

 

20 130 krooni.

(6) Lasnamäe Lastekeskuse direktori kuupalga alammäär on 15 860 krooni.

(7) Tallinna Õpetajate Maja direktori kuupalga alammäär on 17 080 krooni.

§ 3.  Haridusasutuste juhtide lisatasud, preemiad ja toetused

(1) Tallinna Haridusameti (edaspidi haridusameti) juhatajal on õigus haridusasutuse juhile haridusasutuse eelarves töötasudeks ette nähtud vahendite piires määrata:

1) kehtestatud kuupalga alammäärast kõrgem kuupalgamäär, näidates ära palgamäära suurendamise põhjendused;

2) lisatasusid kuus kokku kuni 50% haridusasutuse juhile määratud kuupalgamäärast nõutavast tulemuslikuma töö eest või haridusasutuse juhiga peetud tulemusvestluse põhjal või täiendavate tööülesannete täitmise eest;

3) preemiaid ja toetusi, mille maksmise tingimused ja korra kehtestab haridusameti juhataja käskkirjaga.

(2) Haridusasutuse juhile määratud lisatasust teavitab haridusamet asjaomase haridusasutuse hoolekogu.

§ 4.  Pedagoogide kuupalga alammäärad ja klassijuhataja ülesannete täitmise tasu

(1) Klassiõpetaja, põhikooli aineõpetaja, gümnaasiumi aineõpetaja, parandusõppe õpetaja, kutseõppeasutuse üldharidusainete õpetaja ja kutseõpetaja kuupalga alammäär vastavalt atesteerimisel omistatud ametijärgule on järgmine:

1) noorempedagoog

 

9 516 krooni;

2) pedagoog

 

10 077 krooni;

3) vanempedagoog

 

11 517 krooni;

4) pedagoog-metoodik

 

13 908 krooni.

(2) Klassijuhataja ülesannete täitmise eest makstakse lõikes 1 nimetatud pedagoogidele tasu, mille alammäär on 1400 krooni kuus.

(3) Pedagoogide (v.a lõikes 1 nimetatud) kuupalga alammäärad vastavalt atesteerimisel omistatud ametijärkudele on järgmised:

1) noorempedagoog

 

9 516 krooni;

2) pedagoog

 

10 077 krooni;

3) vanempedagoog

 

11 350 krooni;

4) pedagoog-metoodik

 

12 950 krooni.

(4) Need kuupalga alammäärad on tagatud kõrgharidusega pedagoogidele. Kutsekesk- või keskeriharidusega ja pedagoogide kvalifikatsiooninõuetele vastavate pedagoogide kuupalga alammäär võib olla kõrgharidusega pedagoogide kuupalga alammäärast kuni 15% madalam.

§ 5.  Haridusasutuste teiste töötajate töötasustamine

(1) Haridusasutuse halduspersonali (v.a asutuse juht), spetsialistide, kantseleitöötajate, tööliste ja abipersonali töötasustamise põhimõtted sätestatakse haridusasutuse palgajuhendis.

(2) Koolieelse lasteasutuse õpetaja abi kuupalga alammäär on 5040 krooni.

§ 6.  Haridusasutuste pedagoogide ja teiste töötajate lisatasud, preemiad ja toetused

(1) Haridusasutuse juhil on õigus haridusasutuse eelarves töötasudeks ette nähtud vahendite piires ning lähtudes haridusasutuse palgajuhendist määrata:

1) pedagoogidele kehtestatud kuupalga alammäärast kõrgem kuupalgamäär, näidates ära selle suurendamise põhjendused;

2) lisatasusid kokku kuus kuni 50% ametikohale määratud kuupalgamäärast pedagoogidele ja teistele töötajatele täiendavate tööülesannete täitmise või nõutavast tulemuslikuma töö eest;

3) preemiaid ja toetusi.

§ 7.  Määruse kehtetuks tunnistamine

Tallinna Linnavolikogu 8. veebruari 2007 määrus nr 3 “Tallinna munitsipaalharidusasutuste töötajate töötasustamise alused“ tunnistatakse kehtetuks.

§ 8.  Määruse jõustumine ja rakendamine

(1) Määrus jõustub 28. veebruaril 2008.

(2) Määrust rakendatakse alates 1. jaanuarist 2008.

(3) Linnavalitsusel arvestada käesolevast määrusest tulenevaid täiendavaid kulusid Tallinna 2008. aasta eelarve muutmisel.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees