Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Ideekonkursi "Turvaline elu Tallinnas narkootikumide ja alkoholita" korraldaja määramine ja þürii moodustamine
Tallinna Linnavalitsus 13.02.2008 korraldus number 229
Redaktsiooni kehtivus:13.02.2008 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

13. veebruar 2008 nr 229-k

 

 

Ideekonkursi „Turvaline elu Tallinnas narkootikumide ja alkoholita“ korraldaja määramine ja þürii moodustamine

 

 

 

Riigihangete seaduse § 10 lõike 1 punkti 2, § 79, § 80, § 81, Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõike 1 punkti 2 alusel, kooskõlas Tallinna põhimääruse § 50¹ lõikega 6, Tallinna Linnavolikogu 29. novembri 2007 otsusega nr 281 “Ülesande andmine linnavalitsusele“ ja
20. detsembri 2007 määruse nr 58 “Tallinna linna 2008. aasta eelarve“ lisaga 5 “Kulude eelarve“:

 

 

1. Tallinna Ettevõtlusametil kuulutada välja avatud ideekonkurss „Turvaline elu Tallinnas narkootikumide ja alkoholita“ lähtudes Riigihangete seadusest.

2. Moodustada ideekonkursi „Turvaline elu Tallinnas narkootikumide ja alkoholita“ läbiviimiseks þürii, kinnitada koosseis ning ülesanded vastavalt lisale.

3. Anda ideekonkursi „Turvaline elu Tallinnas narkootikumide ja alkoholita“ þürii esimehele õigus kinnitada hankedokumendid ning teha neis muudatusi ja/või täiendusi Riigihangete seaduses ettenähtud tähtaja jooksul (Riigihangete seadus § 31, § 36).

4. Tallinna Ettevõtlusametil avaldada ideekonkursi teade Riiklikus riigihangete registris ja Tallinna linna veebilehel.

5. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082)
30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Jaanus Mutli

Abilinnapea linnapea ülesannetes

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 

 

Tallinna Linnavalitsuse 13. veebruari 2008

korralduse nr 229-k 

LISA

 

Ideekonkursi „Turvaline elu Tallinnas narkootikumide ja alkoholita“ þürii koosseis ja ülesanded

 

 

 

1.        Ideekonkursi „Turvaline elu Tallinnas narkootikumide ja alkoholita“ þürii koosseis.

Liikmed:

Merike Martinson

- Tallinna abilinnapea;

Esimees

Jaanus Mutli

- Tallinna abilinnapea;

 

Tarmo Lausing

- Tallinna Linnavolikogu haridus- ja kultuurikomisjoni esimees;

 

Kaja Laanmäe

- Tallinna Linnavolikogu lastekaitsekomisjoni aseesimees;

 

Kairi Teniste

- Tallinna Ettevõtlusameti juhataja;

 

Aave Jürgen

- Tallinna Ettevõtlusameti hinna ja tarbijakaitse teenistuse direktor;

 

Linnar Priimägi

- Tallinna Ülikooli reklaami ja imagoloogia osakonna dotsent;

 

Aljona Kurbatova

- Tervise Arengu Instituudi nakkushaiguste ja narkomaania ennetamise osakonna juhataja;

Sekretär

Kaia-Liisa Ilumets

- Tallinna Ettevõtlusameti linna äriühingute järelevalve osakonna jurist.

2.    Þürii hindab ja võrdleb ideekavandeid ning selgitab välja ideekavandite paremusjärjestuse.

3.    Otsustamisel omavad hääleõigust þürii esimees ja liikmed. Sekretäril hääleõigus puudub.

4.    Þürii võib ideekavandite hindamisele kaasata hääleõiguseta eksperte. Eksperdil on õigus osa võtta þürii koosolekutest, kuid tema arvamus on þüriile soovituslik ja tal puudub otsustamisel hääleõigus.

 

 

 

 

 

Toomas Sepp

Linnasekretär