Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna linna ja Kaitseministeeriumi vahel sõlmitava koostöökokkuleppe projekti heakskiitmine ja volituse andmine Edgar Savisaarele
Tallinna Linnavalitsus 13.02.2008 korraldus number 227
Redaktsiooni kehtivus:13.02.2008 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

13. veebruar 2008 nr 227-k

 

 

Tallinna linna ja Kaitseministeeriumi vahel sõlmitava koostöökokkuleppe projekti heakskiitmine ja volituse andmine Edgar Savisaarele

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 10 lõike 1, § 30 lõike 1 punkti 3, § 35 lõike 5 ja Tallinna põhimääruse § 44 lõike 1 punkti 2 alusel ning kooskõlas Tallinna Linnavalitsuse 28. novembri 2007 korraldusega nr 2092-k "Tallinna linna omandis olevale kinnistule Harjumägi isikliku kasutusõiguse seadmine“:

 

 

1. Kiita heaks juurdelisatud Tallinna linna ja Kaitseministeeriumi vahel Vabadussõja võidusamba valmimiseks sõlmitav koostöökokkuleppe projekt.

2. Volitada linnapead Edgar Savisaart Tallinna linna nimel alla kirjutama punktis 1 nimetatud koostöökokkuleppele.

3. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks Kaitseministeeriumile.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Jaanus Mutli

Abilinnapea linnapea ülesannetes

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 

 

 

Tallinna Linnavalitsuse 13. veebruari 2008

korralduse nr 227-k

LISA

 

KOOSTÖÖKOKKULEPE

 

 

 

Koostöökokkulepe

 

Tallinnas, ....................... 2008. aastal.

 

Tallinna linn (edaspidi Linn), keda esindab põhimääruse ja Tallinna Linnavalituse .. veebruari 2008 korralduse nr …-k alusel linnapea Edgar Savisaar,

ja

Kaitseministeerium (edaspidi Ministeerium), registrikood 70004502, asukoht Sakala 1, Tallinn 15094, keda esindab põhimääruse alusel minister Jaak Aaviksoo, edaspidi eraldi nimetatud Pool ja koos Pooled, sõlmivad alljärgneva kokkuleppe (edaspidi Kokkulepe):

 

1.      Käesoleva Kokkuleppe eesmärgiks on Pooltevaheliste tegevuste reguleerimine saavutamaks Vabadussõja võidusamba tähtajaline valmimine kooskõlas Vabaduse väljaku üldise rekonstrueerimisega.

2.      Tallinna Linnavalitsus on 28.11.2007. a vastu võtnud korralduse nr 2092-k "Tallinna linna omandis olevale kinnistule Harjumägi isikliku kasutusõiguse seadmine“ ning selle alusel sõlmitud asjaõiguslepinguga seadnud isikliku kasutusõiguse Eesti Vabariigi kasuks kinnistule asukohaga Harjumägi, Tallinn, katastritunnusega 78401:101:0116, pindalaga 17579 m2 (edaspidi nimetatud Kinnistu), eesmärgiga püstitada Kinnistule Vabadussõja võidusammas.

3.      Pooled kinnitavad, et teevad igakülgset koostööd Vabadussõja võidusamba ja Vabaduse väljaku projekteerimiseks ning ehitamiseks, samuti vajalike lubade ja kooskõlastuste taotlemisel ning vormistamisel.

4.      Võttes arvesse Vabaduse väljaku rekonstrueerimist teevad Pooled igakülgset koostööd saavutamaks Harjumäe, Vabadussõja võidusamba ja Vabaduse väljaku projektide kooskõla ning ehituse sujuvus.

5.      Pooled kinnitavad, et toetavad oma tegevusega igakülgselt Vabadussõja võidusamba püstitamiseks teostatavaid töid, võidusamba tähtajaliseks valmimiseks.

6.      Käesoleva kokkuleppe eesmärgiks olevate tegevuste koordineerimiseks ning läbiviimiseks moodustatakse töörühm, milles osalevad nii Linna kui Ministeeriumi esindajad.

7.      Pooled informeerivad teineteist mistahes asjaoludest, mis võivad takistada käesoleva kokkuleppe eesmärkide saavutamist.

 

Tallinna linn                                                                     Kaitseministeerium

 

Edgar Savisaar                                                                 Jaak Aaviksoo

Linnapea                                                                          Minister

 

 

Toomas Sepp

Linnasekretär