Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Kompromissi heakskiitmine Tallinna linna ja Evald Loode vahelise kohtuvaidluse lõpetamiseks, raha eraldamine ja Toomas Sepale volituse andmine
Tallinna Linnavalitsus 13.02.2008 korraldus number 216
Redaktsiooni kehtivus:13.02.2008 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

13. veebruar 2008 nr 216-k

 

 

Kompromissi heakskiitmine Tallinna linna ja Evald Loode vahelise kohtuvaidluse lõpetamiseks, raha eraldamine ja Toomas Sepale volituse andmine

 

 

 

Halduskohtumenetluse seadustiku § 21 lg 3, Valla- ja linnaeelarve seaduse § 17, Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse  § 10 lg 1 alusel ja kooskõlas Tallinna põhimääruse § 44 lg 1 p 2, Tallinna Linnavolikogu 24. jaanuari 2002 määrusega nr 6 kinnitatud Tallinna linna reservfondist raha eraldamise ja kasutamise korra p 4.1.1, 22. juuni 2006 määruse nr 46 „Tallinna linna kohtus esindamise ja linnale õigusteenuse osutamise kord“ § 6 lg 5 ning tulenevalt kohtumenetluse poolte soovist lõpetada halduskohtumenetlus poolte kompromissiga:

 

 

1. Kiita heaks korraldusele lisatud poolte kompromiss Tallinna linna ja Evald Loode vahelise kohtumenetluse lõpetamiseks Tallinna Halduskohtu menetluses olevas haldusasjas nr 3‑1275/04.

2. Volitada linnasekretär Toomas Seppa Tallinna linna nimel alla kirjutama korralduse punktis 1 nimetatud kompromissile.

3. Eraldada kohtuvaidluste ja muude õiguslike vaidlustega seotud nõuete reservist ette nähtud vahendite arvelt Tallinna Linnakantseleile 5 000 000 (viis miljonit) krooni punktis 1 nimetatud kompromissi täitmiseks.

4. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks Evald Loodele ja Tallinna Halduskohtule.

5. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Jaanus Mutli

Abilinnapea linnapea ülesannetes

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 

 

 

Tallinna Linnavalitsuse 13. veebruari 2008

korralduse nr 216-k

LISA

 

Kompromiss Tallinna linna ja Evald Loode vahelise kohtuvaidluse lõpetamiseks haldusasjas nr 3-1275/04

 

 

veebruar 2008

 

 

Tallinna linn, mida esindab Tallinna linnasekretär Toomas Sepp, kes tegutseb Tallinna Linnavalitsuse ______________korralduse nr _______ -k alusel, ja Evald Loode, keda esindab vandeadvokaat Mati Senkel (edaspidi ühiselt nimetatud pooled) sõlmivad kompromissi alljärgnevas.

 

1. Kompromissi sõlmimise eesmärk

Pooltel on soov lõpetada Tallinna Halduskohtu menetluses olev haldusasi nr 3-1275/04 kompromissiga, mille tingimustes on saavutatud üksmeel.

 

2. Kompromissi sõlmimise alused

Tallinna Halduskohtu menetluses on haldusasi nr 3-1275/04, mis käsitleb Evald Loode nõuet Tallinna linna vastu vara õigusvastase erastamise tagajärjel tekkinud Saturni tn 5 tagastamise võimatusest tingitud kahju hüvitamiseks.

HKMS § 21 lõike 3 kohaselt võivad menetlusosalised kuni asja kohtuistungil läbivaatamise lõpetamiseni või kirjaliku menetluse korral lisataotluste ja ‑tõendite esitamise tähtpäeva möödumiseni lõpetada menetluse kompromissiga. Kohus ei kinnita kompromissi, kui see on vastuolus heade kommete või seadusega või rikub olulist avalikku huvi või kui kompromissi ei ole võimalik täita. HKMS § 21 lõige 5 sätestab, et kohus kinnitab kompromissi määrusega, millega lõpetab asja menetluse.

Lähtudes ühisest soovist lõpetada kohtumenetlus, paluvad pooled Tallinna Halduskohtul kompromiss ilma istungit pidamata kinnitada ja haldusasja menetlus lõpetada.

 

3. Kompromissi tingimused

3.1 Tallinna linn kohustub tasuma Evald Loodele 5 000 000 (viis miljonit) krooni, et hüvitada vara õigusvastase erastamise tagajärjel tekkinud Saturni tn 5 tagastamise võimatusest tingitud kahju.

3.2 Tallinna linn kohustub tasuma punktis 3.1 nimetatud summa seitsme (7) tööpäeva jooksul arvates kompromissi kinnitava kohtumääruse jõustumise päevale järgnevast päevast.

3.3 Pooled kinnitavad vastastikku, et pärast kompromissi kinnitava kohtumääruse jõustumist ei ole neil mingeid nõudeid teineteise suhtes seoses Saturni tn 5 varaga (ehitised ja maa) ja selle tagasi saamise õigusest ilmajäämisega.

3.4 Poolte kohtukulud jäävad nende endi kanda.

3.5 Tallinna linn on teadlik, et kompromissis sätestatud kohustuse mittekohase täitmise korral on Evald Loodel õigus pöörata sellest tulenev nõue täitmisele Täitemenetluse seadustikus ette nähtud korras.

3.6 Pooled on teadlikud Halduskohtumenetluse seadustiku § 24 lõikes 2 sätestatud menetluse lõpetamise tagajärgedest, st menetluse lõpetamise korral ei saa isik samas asjas uuesti kohtusse pöörduda.

3.7 Menetlusosalised on kokku leppinud ja avaldavad kohtule, et vastavalt HKMS § 38, TsMS § 659 ja § 630 lõike 2 sätetele loobuvad nad õigusest esitada määruskaebus kohtu­määrusele, millega kohus lõpetab haldusasja menetluse.

 

Kompromiss on sõlmitud kolmes eksemplaris, millest kumbki pool saab ühe ja üks esitatakse kinnitamiseks Tallinna Halduskohtule.

 

 

 

Toomas Sepp                                                               Mati Senkel

Tallinna linnasekretär                                                     Vandeadvokaat                       

Tallinna linna volitatud esindaja                          Evald Loode lepinguline esindaja

 

 

 

Toomas Sepp

Linnasekretär