Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna Linnavalitsuse alatise komisjoni Kodurahuprogrammi projektide hindamise ja rahastamise komisjoni moodustamine ja põhimääruse kinnitamine
Tallinna Linnavalitsus 13.02.2008 määrus number 16 [RT IV, 25.06.2013, 39]
Jõustumine:18.02.2008
Redaktsiooni kehtivus:01.07.2013 - ... [RT IV, 28.06.2013, 16]

 Redaktsioonid

REDAKTSIOON:

Tlv m 19.06.2013 nr 109 [RT IV, 28.06.2013, 1 - jõust. 01.07.2013]

 

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

 

MÄÄRUS

 

 

 

 

 

Tallinn

13. veebruar 2008 nr 16

 

 

 

 

 

Tallinna Linnavalitsuse alatise komisjoni Kodurahuprogrammi projektide hinda-mise ja rahastamise komisjoni
moodustamine ja põhimääruse
kinnitamine

 

 

 

 

 

 

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 3 ja Tallinna põhimääruse § 501 lg-te 1-5 alusel ning kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 24. jaanuari 2013 määrusega nr 1 „Mittetulundustegevuse toetuse andmise kord“.
 [RT IV, 28.06.2013, 1 - jõust. 01.07.2013]

 

 

 

 

 

§ 1. Üldsätted

(1) Tallinna Linnavalitsuse alatise komisjoni Kodurahuprogrammi projektide hindamise ja rahastamise komisjoni  (edaspidi komisjon) eesmärk on leida teostajad sihtotstarbelistele projektidele, mis aitavad luua usaldusväärseid suhteid eri rahvuste vahel ja edendada rahvusvähemuste integratsiooni eri valdkondades ja aitavad kaasa Tallinna linna kodurahuprogrammi tegevuste elluviimisele.

(2) Komisjon juhindub oma tegevuses riigi ja Tallinna õigusaktidest ning käesolevast määrusest.

(3) Komisjoni tehnilise teenindamise tagab Tallinna Linnakantselei.

§ 2. Komisjoni ülesanded

Komisjoni pädevuses on:

1)  [Kehtetu - RT IV, 28.06.2013, 1 - jõust. 01.07.2013]

2) esitatud projektide läbivaatamine ja hindamine,

3) esitatud projektide hindamiseks vajalike ekspertide leidmine,

4) projektide hindamine ja realiseerimise kontroll,

5) oma tegevuse avalikustamine meediakanalite kaudu.

§ 3. Komisjoni töö korraldamine

(1) Komisjoni töövormiks on koosolek. Komisjoni koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele.
 [RT IV, 28.06.2013, 1 - jõust. 01.07.2013]

(2) Komisjon on otsustusvõimeline, kui koosolekust võtab osa vähemalt pool liikmetest, sh esimees või aseesimees.

(3) Komisjoni esimehel on õigus vajaduse korral kutsuda komisjoni tööst osa võtma isikuid, kes ei kuulu komisjoni koosseisu.

(4) Komisjoni koosolekud protokollitakse ja otsused vormistatakse  3 tööpäeva jooksul ning nendele kirjutavad alla koosoleku juhataja ja sekretär. Komisjoni liikmete eriarvamused protokollitakse nende nõudmisel. Koosoleku dokumente säilitab komisjoni sekretär.

§ 4. Komisjoni koosseis

(1) Komisjoni koosseis on kuni 10 liikmeline.

(2) Komisjoni esimees on hariduse ja kultuuri valdkonda kureeriv abilinnapea.

(3) Komisjoni tööd juhib komisjoni esimees, tema äraolekul komisjoni aseesimees.

(4) Komisjoni tehnilist tööd korraldab sekretär.

(5) Komisjoni liikmed kinnitab ja muudatused komisjoni koosseisus teeb linnavalitsus korraldusega.

§ 5. Komisjoni sekretär

(1) Komisjonile esitatud projektide ja nendega seotud asjaolude kohta teeb ettekande ning korraldab komisjoni tööd sekretär.

(2) Sekretär teatab komisjoni liikmetele komisjoni koosoleku toimumise aja, koha ja päevakorra ning võimaluse tutvuda arutusele tulevate materjalidega üldreeglina hiljemalt viis tööpäeva enne koosoleku toimumist.

(3) Komisjoni sekretär protokollib komisjoni koosolekud, tagab komisjoni tehnilise teenindamise ning täidab komisjoni esimehe ja aseesimehe poolt antavaid muid ülesandeid.

§ 6. Komisjoni õigused

(1) Komisjonil on õigus:

1) saada linna asutustelt ning linna osalusega äriühingutelt tööks vajalikke dokumente, õiendeid ja muid andmeid;

2) esitada linnavalitsusele ettepanekuid seoses Kodurahu programmiga;

3) moodustada töögruppe.

§ 7. Komisjoni tegevuse lõpetamine

Komisjoni tegevus lõpetatakse linnavalitsuse poolt.

§ 8. Määrus jõustub 18. veebruaril 2008.

 

 

 

 

Jaanus Mutli

Abilinnapea linnapea ülesannetes

Toomas Sepp

 

Linnasekretär