Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Vabaõhukooli tee 68A kinnistu jagamisel tekkiva kinnistu Tallinna linnale tasuta omandamine ja kinnistule valitseja määramine
Tallinna Linnavalitsus 13.02.2008 korraldus number 204
Redaktsiooni kehtivus:13.02.2008 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

13. veebruar 2008 nr 204-k

 

 

Vabaõhukooli tee 68A kinnistu jagamisel tekkiva kinnistu Tallinna linnale tasuta omandamine ja kinnistule valitseja määramine 

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 35 lg 5 ja Võlaõigusseaduse § 116 lg 1 alusel,  kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 10. oktoobri 1996 määrusega nr 27 kinnitatud Tallinna põhimääruse § 64 lg 1, 27. novembri 1997 määrusega nr 56 kinnitatud Linnavara valitsemise korra punktidega 11 ja 12 ja tulenevalt Tallinna Linnavalitsuse 3. oktoobri 2007 korraldusest nr 1725-k „Vabaõhukooli tee 68A kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine“ ning arvestades Lemminkäinen Eesti AKTSIASELTS 27. augusti 2007 avaldust:

 

 

1. Omandada tasuta Tallinna linnale Lemminkäinen Eesti AKTSIASELTS-ilt (äriregistrikood 10461305, asukoht Liivalaia tn 14, Tallinn) Vabaõhukooli tee ja Karukella tee avalikult kasutatava ühendustee ehitamiseks vajalik Vabaõhukooli tee 68A kinnistu (kinnistusregistriosa nr 4330801, katastritunnus 78402:208:6860, pindala 11 126 m2, sihtotstarve tootmismaa) jagamisel tekkiv transpordimaa sihtotstarbega kinnistu pindalaga 2290 m² vastavalt korralduse lisaks olevale skeemile järgmiste tingimustega:

1.1 Lemminkäinen Eesti AKTSIASELTS on kohustatud oma vahendite arvelt tagama kinnistule detailplaneeringu kohase avalikult kasutatava tee ja üldkasutatava haljastuse (sh 7 puud), välisvalgustuse ja vihmaveekanalisatsiooni väljaehitamise vastavalt Tallinna linna ja Lemminkäinen Eesti AKTSIASELTSI vahel 28. detsembril 2007 sõlmitud lepingus nr TT-60/L kokkulepitud tingimustele;

1.2 valmisehitatud rajatised antakse Tallinna Kommunaalametile üle kahepoolse lepingu alusel 2 nädala jooksul arvates kasutusloa väljastamisest;

1.3 kinnistu tasuta võõrandamise asjaõigusleping sõlmitakse 3 kuu jooksul arvates kinnistu jagamise maakatastris registreerimisest;

1.4 Tallinna linnal ja Lemminkäinen Eesti AKTSIASELTS-il on õigus kinnistu tasuta võõrandamise võlaõiguslikust lepingust taganeda kui detailplaneeringut ei kehtestata 3 aasta jooksul arvates kinnistu tasuta võõrandamise võlaõigusliku lepingu sõlmimisest;

1.5 Tallinna linnal on õigus kinnistu tasuta võõrandamise lepingust taganeda kui kinnistu omanik ei ole ilmunud kinnistu tasuta võõrandamise asjaõiguslepingut sõlmima 6 kuu jooksul arvates kinnistu jagamise maakatastris registreerimisest;

1.6 kui kinnistu omanik ei täida punktis 1.3 nimetatud asjaõiguslepingu sõlmimise kohustust, maksab ta Tallinna linnale leppetrahvi 1000 krooni päevas iga tähtaega ületava päeva eest.

2. Määrata Tallinna Kommunaalamet punktis 1 nimetatud kinnistu valitsejaks alates kinnistu Tallinna linna omandina kinnistusraamatusse kandmisest.

3. Tallinna Maa-ametil:

3.1 tasuda linnavalitsuse korralduse punktis 1 nimetatud kinnistu omandamisega seotud kulud – notaritasu ja riigilõiv;

3.2 teha korraldus teatavaks Lemminkäinen Eesti AKTSIASELTS-ile ja Tallinna Kommunaalametile.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

Jaanus Mutli

Abilinnapea linnapea ülesannetes

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 

 

Lisa