Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Akt viitab
 
Tlv m 19.09.1997 nr 65
Aktile viitab
 
Tlv k 01.02.2012 nr 138
 
Tlv k 19.03.2008 nr 454
Akti muudavad
 
Tlv k 01.02.2012 nr 138
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Härjapea tn 21//Roo tn 21a osaline maa tagastamine ja endise kinnistu nr 4514 maa osaline mittetagastamine
Tallinna Linnavalitsus 13.02.2008 korraldus number 196
Redaktsiooni kehtivus:13.02.2008 - 01.02.2012

 Redaktsioonid

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

 

 

KORRALDUS

 

 

 

 

 

Tallinn

13. veebruar 2008 nr 196-k

 

 

 

 

 

Härjapea tn 21 // Roo tn 21a osaline maa tagastamine ja endise kinnistu nr 4514 maa osaline mittetagastamine

 

 

 

 

 

 

Maareformi seaduse § 5 lg 1 p 4, § 6 lg 1, lg 2 p 3, § 13, § 15 lg 1, lg 2, § 191 lg 1 p3, lg 2, § 192 lg 3, § 221 lg 5, § 36, Pärimisseaduse § 3 lg 1 alusel ja kooskõlas Vabariigi Valitsuse 5. veebruari 1993 määrusega nr 36 kinnitatud Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise korra punktidega 342, 561, 562, 563, 57, 58, Tallinna Linnavalitsuse 19. septembri 1997 määrusega nr 65 kinnitatud Õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise kord Tallinnas punktiga 34 ning tulenevalt Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise ja kompenseerimise Tallinna linnakomisjoni 12. septembri 1994 otsusest nr 3768, millega on Tallinnas, Härjapea tn 21 // Roo tn 21a, endisel kinnistul nr 4514 asunud ehitiste ja krundi, suurusega 885 m², suhtes tunnistatud õigustatud subjektideks XXXXXXXX 6/8 mõttelises osas, XXXXXXXX 1/8 mõttelises osas, XXXXXXXX 1/8 mõttelises osas, Tallinna notar Kai Sepa 17. augustil 1998 tõendatud seadusjärgsest pärimisõiguse tunnistusest, notariaalregistri nr 5101, mille alusel XXXXXXXX omandas XXXXXXXXX kuulunud 1/8 mõttelist osa endise kinnistu nr 4514 maa tagastamise või kompenseerimise nõudeõigusest, Tallinna notar Evi Paberiti 13. augustil 1998 tõestatud maa tagastamise nõudeõiguse loovutamise lepingust, notariaalregistri nr 9637, mille alusel XXXXXXXX omandas XXXXXXXX kuulunud 6/8 mõttelist osa ja XXXXXXXXX kuulunud 1/8 mõttelist osa endise kinnistu nr 4514 maa tagastamise nõudeõigusest, Tallinna notar Evi Paberiti 19. augustil 1998 tõestatud maa tagastamise nõudeõiguse loovutamise lepingust, notariaalregistri nr 9852, mille alusel XXXXXXXX omandas XXXXXXXX kuulunud 1/8 mõttelist osa endise kinnistu nr 4514 maa tagastamise nõudeõigusest, Tallinna notar Kai Sepa asendaja Tea Türnpuu 25. mail 1999 tõestatud maa tagastamise nõudeõiguse loovutamise lepingust, notariaalregistri nr 3481, mille alusel XXXXXXXX (surn XXXXXXXX) omandas 11/100 mõttelist osa, XXXXXXXX 10/100 mõttelist osa, XXXXXXXX 13/100 mõttelist osa ja XXXXXXXX 19/100 mõttelist osa XXXXXXXX kuulunud endise kinnistu nr 4514 maa tagastamise nõudeõigusest, Tallinna notar Aivar Mesikäpa 23. juulil 2001 tõestatud ehitise mõtteliste osade ostu-müügilepingust, nõudeõiguse mõtteliste osade loovutamise ja pandilepingust, notariaalregistri nr 4736, mille alusel XXXXXXXX omandas 10/100 mõttelist osa ja XXXXXXXX 9/100 mõttelist osa XXXXXXXX kuulunud endise kinnistu nr 4514 maa tagastamise nõudeõigusest, Tallinna notar Aivar Mesikäpa 23. juulil 2001 tõestatud ostu-müügilepingust ja nõudeõiguse mõttelise osa loovutamise lepingust, notariaalregistri nr 4740, mille alusel XXXXXXXX omandas 6/100 mõttelist osa XXXXXXXX kuulunud endise kinnistu nr 4514 maa tagastamise nõudeõigusest, Tallinna notar Aivar Mesikäpa 10. septembril 2001 tõestatud ostu-müügilepingust ja nõudeõiguse mõttelise osa loovutamise lepingust, notariaalregistri nr 5733, mille alusel XXXXXXXX omandas 19/100 mõttelist osa XXXXXXXX kuulunud endise kinnistu nr 4514 maa tagastamise nõudeõigusest, Tallinna notar Robert Kimmeli 22. veebruaril 2006 koostatud ja tõestatud ehitise mõttelise osa kinkelepingust, kokkuleppest seeselamisõiguse ning isikliku kasutusõiguse kohta ja maa tagastamise või kompenseerimise nõudeõiguse loovutamise lepingust, notari ametitoimingute raamatu registri numbriga 1537, mille alusel XXXXXXXXX omandas 10/100 mõttelist osa XXXXXXXXX kuulunud endise kinnistu nr 4514 maa tagastamise nõudeõigusest, aktsiaselts Favorte koostatud katastriüksuse plaanist töö nr TPL-109-02 ning maa tagastamise toimiku nr 579 materjalidest:

 

 

 

 

 

1. Tagastada osaliselt õigusvastaselt võõrandatud maa Põhja-Tallinna linnaosas alljärgnevatel tingimustel:

1.1 asukoht: Härjapea tn 21 // Roo tn 21a;

1.2 pindala: 744 m2;

1.3 sihtotstarve: elamumaa (E) 95%, ärimaa (Ä) 5%.

2. Tagastada osaliselt punktis 1 nimetatud maa (endine kinnistu nr 4514, pindalaga 885 m2) järgmistele isikule 67/100 mõttelises osas:

2.1 XXXXXXXX, isikukood XXXXXXXXXXX, 9/100 mõttelises osas; elukoht XXXXXXXX Tallinn;

2.2 XXXXXXXX, isikukood XXXXXXXXXXX, 10/100 mõttelises osas; elukoht XXXXXXXX Tallinn;

2.3 XXXXXXXX, isikukood XXXXXXXXXXX, 19/100 mõttelises osas; elukoht XXXXXXXX Tallinn;

2.4 XXXXXXXX, isikukood XXXXXXXXXXX, 6/100 mõttelises osas; elukoht XXXXXXXX Tallinn;

2.5 XXXXXXXX, isikukood XXXXXXXXXXX, 13/100 mõttelises osas; elukoht XXXXXXXX Tallinn;

2.6 XXXXXXXX, isikukood XXXXXXXXXXX, 10/100 mõttelises osas; elukoht XXXXXXXX Tallinn.

3. Härjapea tn 21 // Roo tn 21a asuvad ehitised (ehitisregistri koodiga 101017004 elamu, ehitisregistri koodiga 101017005 kuur) kuuluvad punktis 2 nimetatud isikutele 67/100 mõttelises osas, kontrollitud Riiklikust ehitisregistrist 27.12.2007.

Tagastataval maal paiknevad õigusliku aluseta püstitatud kuurid, mis ei ole ehitised Maareformi seaduse § 6 lg 2 p 3 mõistes.

4. Mitte tagastada endise kinnistu nr 4514 maa-ala suurusega 289,15 m2, kuna õigusvastaselt võõrandatud maal asuvad teistele isikutele kuuluvad hooned ning maa kuulub hoonete juurde teenindamiseks vajaliku maana.

5. Alustada tagastamisele mittekuuluva maa-ala kompenseerimise menetlust 289,15 m2 ulatuses ning kompenseeritava maa maksumuse määramist.

6. Lõpetada endisel kinnistul nr 4514 asunud 885 m² õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise menetlus 11/100 mõttelises osas (97,35 m²), kuna XXXXXXXX pärand on avanenud 3. jaanuaril 2006, kuid Tallinna Linnavalitsusele ei ole tähtaegselt esitatud pärimisõiguse tunnistust maa nõudeõiguse pärimise kohta.

7. Punktis 2 nimetatud isikud on kohustatud tasuma õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise toimiku koostamise tasu 134 (ükssada kolmkümmend neli) krooni Tallinna Linnakantselei finantsteenistuse kontole nr 10220066771017 aktsiaseltsis SEB Eesti Ühispank, kood 401, viitenumber 5238050050050225. Maksekorralduse selgitusse märkida, millise maa tagastamise toimiku koostamise eest tasutakse.

Summa kuulub vastavalt kaasomandi osa suurusele tasumisele alljärgnevalt:

7.1 XXXXXXXX – 18 (kaheksateist) krooni;

7.2 XXXXXXXX – 20 (kakskümmend) krooni;

7.3 XXXXXXXX – 38 (kolmkümmend kaheksa) krooni;

7.4 XXXXXXXX – 12 (kaksteist) krooni;

7.5 XXXXXXXX – 26 (kakskümmend kuus) krooni;

7.6 XXXXXXXX – 20 (kakskümmend) krooni.

8. Maa taotlejaid teavitatakse vajadusest:

8.1 kahe nädala jooksul pärast käesoleva korralduse saamist tähistada maaüksus alaliste piirimärkidega;

8.2  taluda Asjaõigusseaduse § 1581 ja Asjaõigusseaduse rakendamise seaduse § 152 sätestatud tingimustel olemasolevaid maapealseid ja maa-aluseid tehnovõrke ja mitte kahjustada neid. Kinnisasjal paiknev tehnovõrk või -rajatis ei ole kinnisasja osa Tsiviilseadustiku üldosa seaduse § 54 lg 2 kohaselt;

8.3 tagada krundil asuvatele Elion Ettevõtted Aktsiaseltsile kuuluvatele kaablikanalisatsioonile ja maakaablile juurdepääs ja kaitsetsoon;

8.4 tagada krunti läbivale aktsiaseltsi Eesti Gaas gaasitorustikule kaitsevöönd 1,0 m mõlemale poole gaasitoru telge.

9. Senine maakasutusõigus lõppeb käesoleva korralduse jõustudes.

10. Tallinna Maa-ametil:

10.1 teha korraldus teatavaks XXXXXXXX, XXXXXXXX, XXXXXXXX, XXXXXXXX, XXXXXXXX, XXXXXXXX ja XXXXXXXX, XXXXXXXX ja XXXXXXXX;

10.2  kanda korraldusest tulenevad andmed Tallinna maamaksu registrisse.

11. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) kahe kuu jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Jaanus Mutli

Abilinnapea linnapea ülesannetes

Toomas Sepp

 

Linnasekretär